Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 950 090€ 6 604 859€ 6 627 750€ 6 150 375€ 5 854 593€ 5 758 887€ 5 728 497€ 5 664 481€ 5 161 620€ 5 150 695€ 5 150 535€ 4 914 435€ 4 371 337€ 3 124 853€ 2 333 191€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 340 535€ 4 529 318€ 4 068 965€ 4 069 221€ 3 982 368€ 3 808 472€ 4 009 582€ 4 139 001€ 4 163 634€ 4 107 736€ 4 032 524€ 3 731 048€ 3 984 257€ 3 018 960€ 2 177 687€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
6 090€ 13 530€ 20 970€ 28 410€ 35 850€ 33 142€ 29 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
6 090€ 13 530€ 20 970€ 28 410€ 35 850€ 33 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
29 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 755 645€ 3 936 988€ 3 469 195€ 3 462 011€ 3 367 718€ 3 196 530€ 3 401 205€ 3 560 132€ 3 581 114€ 3 525 216€ 3 450 004€ 3 148 528€ 3 401 737€ 2 436 440€ 1 595 167€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
301 039€ 301 039€ 136 912€ 127 646€ 127 646€ 127 646€ 127 646€ 127 646€ 7 839€ 7 839€ 7 839€ 7 839€ 7 839€ 7 839€ 7 839€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 165 244€ 3 431 716€ 3 209 617€ 3 210 081€ 2 983 120€ 2 935 234€ 2 619 704€ 2 780 489€ 2 941 343€ 2 595 091€ 2 346 603€ 1 953 604€ 2 062 319€ 1 136 665€ 1 110 678€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
53 182€ 24 594€ 18 161€ 20 823€ 28 800€ 29 257€ 18 183€ 18 493€ 99€ 1 171€ 4 267€ 5 756€ 8 296€ 12 564€ 17 160€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
129 609€ 79 638€ 4 684€ 10 932€ 17 180€ 23 428€ 0€ 0€ 0€ 21 044€ 21 734€ 47 413€ 75 216€ 86 064€ 124 712€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
106 571€ 100 001€ 99 821€ 92 528€ 210 972€ 80 965€ 635 672€ 633 503€ 631 833€ 900 071€ 1 069 561€ 1 133 916€ 1 248 067€ 1 193 308€ 330 795€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 869€ 578 869€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 800€ 578 869€ 578 869€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 582 520€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 582 520€ 582 520€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 606 774€ 2 073 068€ 2 556 390€ 2 078 804€ 1 869 975€ 1 947 843€ 1 717 438€ 1 523 491€ 997 846€ 1 042 887€ 1 118 011€ 1 183 387€ 387 080€ 104 929€ 153 608€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
628 118€ 653 494€ 720 748€ 757 640€ 754 470€ 812 337€ 808 323€ 868 310€ 928 054€ 1 000 748€ 1 074 477€ 1 148 743€ 362 379€ 73 774€ 79 555€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
628 118€ 653 494€ 720 748€ 757 640€ 754 470€ 812 337€ 808 323€ 868 310€ 928 054€ 1 000 748€ 1 074 477€ 1 148 743€ 362 379€ 73 774€ 79 555€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
18 066€ 14 538€ 10 742€ 11 185€ 14 447€ 12 074€ 8 691€ 15 332€ 10 522€ 23 147€ 9 033€ 10 524€ 6 371€ 3 257€ 26 637€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 408€ 4 420€ 1 323€ 2 100€ 1 364€ 1 185€ 994€ 850€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 685€ 8 098€ 6 502€ 4 218€ 5 690€ 6 147€ 4 177€ 6 826€ 7 104€ 7 255€ 4 195€ 8 601€ 3 450€ 1 065€ 22 455€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 370€ 2 021€ 2 917€ 4 866€ 5 228€ 4 742€ 3 520€ 5 651€ 1 492€ 4 792€ 4 771€ 1 857€ 2 855€ 1 255€ 1 567€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 165€ 0€ 2 005€ 1 793€ 11 099€ 66€ 66€ 66€ 937€ 2 615€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 960 589€ 1 405 035€ 1 824 900€ 1 309 979€ 1 101 058€ 1 123 432€ 900 424€ 639 849€ 59 270€ 18 992€ 34 501€ 24 120€ 18 330€ 27 898€ 47 416€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
4 371€ 1 388€ 897€ 314€ 785€ 304€ 986€ 798€ 895€ 819€ 936€ 154€ 630€ 40€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
900€ 60€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 956 218€ 1 402 747€ 1 824 003€ 1 309 664€ 1 100 213€ 1 123 128€ 899 438€ 639 052€ 58 311€ 18 173€ 33 565€ 23 966€ 17 700€ 27 858€ 47 416€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 781€ 2 473€ 2 395€ 2 350€ 2 249€ 2 572€ 1 477€ 1 990€ 140€ 71€ 0€ 0€ 0€ 964€ 1 896€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 781€ 2 473€ 2 395€ 2 350€ 2 249€ 2 572€ 1 477€ 1 990€ 140€ 71€ 0€ 0€ 0€ 964€ 1 896€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 950 090€ 6 604 859€ 6 627 750€ 6 150 375€ 5 854 593€ 5 758 887€ 5 728 497€ 5 664 481€ 5 161 620€ 5 150 695€ 5 150 535€ 4 914 435€ 4 371 337€ 3 124 853€ 2 333 191€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 862 205€ 3 532 700€ 3 386 036€ 2 926 972€ 2 659 153€ 2 415 313€ 2 492 742€ 2 201 949€ 1 504 104€ 1 418 528€ 1 380 169€ 1 386 700€ 1 388 302€ 1 642 067€ 1 588 810€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 862 205€ 3 532 700€ 3 386 036€ 2 926 972€ 2 659 153€ 2 415 313€ 2 492 742€ 2 201 949€ 1 504 104€ 1 418 528€ 1 380 169€ 1 386 700€ 1 388 302€ 1 642 067€ 1 588 810€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 532 700€ 3 386 036€ 2 926 972€ 2 659 251€ 2 415 313€ 2 491 286€ 2 201 903€ 1 586 682€ 1 418 528€ 1 315 706€ 1 386 874€ 1 460 639€ 1 495 482€ 1 588 810€ 1 495 568€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 329 505€ 146 664€ 459 064€ 267 721€ 243 840€ -75 973€ 290 839€ 615 268€ 85 576€ 102 823€ -6 706€ -73 939€ -107 180€ 53 257€ 93 242€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 142 899€ 1 214 517€ 1 312 331€ 1 339 509€ 1 451 834€ 1 498 744€ 1 610 478€ 1 734 480€ 1 829 823€ 1 876 601€ 1 821 058€ 1 740 279€ 1 624 406€ 946 809€ 419 189€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 980€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 400€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 3 275€ 5 629€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 500€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 3 275€ 5 629€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 980€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
19 787€ 37 249€ 75 601€ 46 132€ 40 489€ 12 700€ 2 830€ 10 000€ 9 000€ 8€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
19 787€ 37 249€ 75 601€ 46 132€ 40 489€ 12 700€ 2 830€ 10 000€ 9 000€ 8€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
939 932€ 986 158€ 1 036 528€ 1 091 965€ 1 123 524€ 1 164 065€ 1 218 494€ 1 321 909€ 1 335 334€ 1 300 275€ 1 163 886€ 996 983€ 928 072€ 837 805€ 403 006€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
936 075€ 981 866€ 1 032 572€ 1 088 135€ 1 119 767€ 1 159 939€ 1 214 886€ 1 318 964€ 1 333 111€ 1 298 077€ 1 161 700€ 995 023€ 926 647€ 836 515€ 401 522€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 857€ 4 292€ 3 957€ 3 830€ 3 757€ 4 126€ 3 608€ 2 946€ 2 223€ 2 198€ 2 187€ 1 960€ 1 425€ 1 290€ 1 484€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
88 124€ 82 386€ 77 509€ 64 752€ 121 426€ 81 780€ 67 470€ 3€ 2 523€ 19 076€ 116 654€ 103 182€ 148 469€ 5 729€ 10 554€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
19 731€ 5 774€ 1 831€ 2 306€ 50 096€ 6 076€ 0€ 0€ 2 496€ 17 210€ 116 374€ 102 901€ 148 449€ 5 729€ 10 554€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
52 618€ 52 220€ 51 553€ 38 338€ 45 617€ 50 618€ 50 287€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
45€ 45€ 7 045€ 45€ 3€ 26€ 584€ 120€ 281€ 20€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
8 746€ 10 700€ 13 348€ 13 121€ 10 836€ 8 704€ 9 468€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
5 656€ 6 900€ 8 411€ 8 401€ 5 811€ 5 814€ 6 030€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 372€ 1 792€ 2 366€ 2 541€ 2 286€ 1 523€ 1 641€ 0€ 0€ 1 283€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 000€ 6 700€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
93 076€ 107 044€ 121 012€ 134 980€ 164 715€ 238 799€ 320 183€ 401 567€ 481 967€ 555 052€ 527 499€ 638 294€ 545 787€ 100 000€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
79 108€ 93 076€ 107 044€ 121 012€ 134 980€ 164 715€ 224 831€ 401 567€ 481 967€ 345 576€ 318 023€ 368 399€ 316 661€ 100 000€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
13 968€ 13 968€ 13 968€ 13 968€ 29 735€ 74 084€ 95 352€ 0€ 0€ 209 476€ 209 476€ 269 895€ 229 126€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 944 986€ 1 857 642€ 1 929 383€ 1 883 894€ 1 743 606€ 1 844 830€ 1 625 277€ 1 728 052€ 1 827 692€ 1 855 565€ 1 949 308€ 1 787 456€ 1 358 629€ 535 977€ 325 192€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 932€ 5 171€ 3 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 944 986€ 1 857 642€ 1 929 383€ 1 883 894€ 1 743 606€ 1 844 830€ 1 620 345€ 1 722 881€ 1 824 193€ 1 855 565€ 1 949 308€ 1 787 456€ 1 358 629€ 535 977€ 325 192€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€