Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 297 592€ 1 128 758€ 1 135 017€ 1 135 511€ 1 116 635€ 1 131 315€ 862 863€ 899 585€ 768 506€ 806 526€ 736 922€ 759 207€ 753 517€ 731 992€ 475 429€ 339 964€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 103 328€ 1 017 896€ 995 235€ 1 038 221€ 1 063 379€ 1 001 019€ 806 500€ 823 579€ 746 841€ 772 879€ 692 532€ 683 341€ 718 737€ 714 177€ 411 336€ 295 758€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 020 165€ 934 734€ 912 072€ 955 058€ 980 217€ 917 856€ 723 337€ 740 416€ 663 678€ 689 717€ 609 369€ 600 178€ 635 574€ 631 014€ 328 177€ 212 595€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
111 449€ 111 449€ 111 449€ 111 449€ 111 449€ 111 449€ 111 443€ 111 431€ 103 474€ 103 474€ 99 088€ 87 040€ 88 053€ 88 053€ 88 053€ 89 337€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
729 259€ 722 172€ 753 148€ 782 717€ 813 690€ 762 459€ 594 491€ 618 254€ 545 462€ 572 451€ 498 259€ 501 274€ 535 455€ 523 386€ 212 231€ 87 590€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
130 465€ 36 289€ 35 379€ 41 963€ 29 528€ 33 378€ 4 093€ 5 344€ 541€ 733€ 925€ 1 117€ 1 319€ 1 545€ 1 771€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
36 958€ 51 318€ 7 277€ 12 900€ 18 523€ 250€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 74€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 198€ 3 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
12 034€ 13 506€ 4 820€ 6 030€ 5 830€ 6 722€ 13 061€ 5 387€ 14 202€ 13 059€ 11 097€ 10 747€ 10 747€ 18 030€ 26 091€ 35 594€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 159€ 83 163€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 83 163€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83 159€ 83 163€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
189 479€ 107 708€ 138 241€ 95 433€ 51 996€ 129 670€ 54 968€ 74 628€ 20 283€ 32 612€ 43 142€ 74 807€ 31 696€ 16 763€ 61 760€ 41 842€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 367€ 2 032€ 804€ 845€ 879€ 1 056€ 1 323€ 2 033€ 1 861€ 1 887€ 1 519€ 1 599€ 1 608€ 3 121€ 2 214€ 3 007€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 367€ 2 032€ 804€ 845€ 879€ 1 056€ 1 323€ 2 033€ 1 861€ 1 887€ 1 519€ 1 599€ 1 608€ 3 121€ 2 214€ 3 007€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
54 972€ 0€ 0€ 0€ 759€ 0€ 26 731€ 387€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
54 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 731€ 387€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
7 103€ 5 833€ 6 273€ 3 983€ 2 687€ 3 230€ 4 017€ 2 810€ 3 704€ 5 826€ 1 211€ 5 325€ 1 575€ 2 420€ 1 623€ 2 107€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4€ 300€ 830€ 1 916€ 486€ 1 053€ 3 030€ 188€ 3 270€ 20€ 50€ 50€ 139€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 660€ 383€ 503€ 389€ 243€ 424€ 210€ 537€ 501€ 731€ 589€ 631€ 575€ 736€ 678€ 473€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
566€ 70€ 332€ 148€ 42€ 51€ 42€ 69€ 118€ 193€ 191€ 197€ 3€ 15€ 24€ 297€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
91€ 226€ 224€ 165€ 231€ 188€ 105€ 64€ 72€ 91€ 212€ 153€ 53€ 60€ 55€ 23€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 419€ 2 419€ 2 419€ 441€ 308€ 113€ 111€ 160€ 66€ 31€ 58€ 51€ 1 380€ 0€ 554€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
2 079€ 2 269€ 2 331€ 2 076€ 1 706€ 1 334€ 885€ 755€ 834€ 867€ 0€ 1 016€ 873€ 179€ 816€ 621€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
288€ 466€ 462€ 885€ 25€ 94€ 746€ 788€ 965€ 699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
181 009€ 99 843€ 131 164€ 90 605€ 48 429€ 70 412€ 49 628€ 69 784€ 14 718€ 24 899€ 39 654€ 67 884€ 1 782€ 10 835€ 57 923€ 36 728€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 864€ 4 138€ 3 543€ 2 482€ 1 815€ 446€ 640€ 507€ 802€ 1 268€ 1 198€ 867€ 194€ 4 661€ 15€ 135€
087
2.
Ceniny (213)
270€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
178 145€ 95 705€ 127 622€ 88 124€ 46 345€ 69 966€ 48 988€ 69 277€ 13 916€ 23 631€ 38 433€ 67 016€ 1 588€ 6 164€ 57 908€ 36 593€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 784€ 3 153€ 1 541€ 1 857€ 1 260€ 627€ 1 395€ 1 378€ 1 383€ 1 035€ 1 248€ 1 059€ 3 084€ 1 052€ 2 333€ 2 364€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 784€ 3 153€ 1 541€ 1 857€ 1 260€ 627€ 1 395€ 1 378€ 1 383€ 1 035€ 1 248€ 1 059€ 3 084€ 1 052€ 2 333€ 1 161€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 203€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 297 592€ 1 128 758€ 1 135 017€ 1 135 511€ 1 116 635€ 1 131 315€ 862 863€ 899 585€ 768 506€ 806 526€ 736 922€ 759 207€ 753 517€ 731 992€ 475 429€ 339 964€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
422 069€ 402 649€ 432 359€ 399 215€ 347 764€ 350 308€ 348 602€ 337 637€ 310 234€ 312 211€ 308 505€ 283 279€ 279 030€ 282 476€ 300 536€ 297 458€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
422 069€ 402 649€ 432 359€ 399 215€ 347 764€ 350 308€ 348 602€ 337 637€ 310 234€ 312 211€ 308 505€ 283 279€ 279 030€ 282 476€ 300 536€ 297 458€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
402 649€ 432 359€ 399 215€ 347 764€ 348 177€ 348 530€ 337 667€ 310 229€ 312 132€ 308 398€ 282 520€ 278 788€ 281 745€ 290 120€ 297 458€ 291 275€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
19 421€ -29 711€ 33 144€ 51 451€ -413€ 1 779€ 10 935€ 27 408€ -1 898€ 3 812€ 25 985€ 4 491€ -2 715€ -7 644€ 3 078€ 6 183€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
251 711€ 58 980€ 55 915€ 60 342€ 78 645€ 137 376€ 35 541€ 25 691€ 29 996€ 40 378€ 36 085€ 83 875€ 60 211€ 36 371€ 59 003€ 15 998€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
720€ 720€ 720€ 1 440€ 720€ 720€ 1 440€ 720€ 720€ 10 322€ 14 146€ 10 790€ 8 053€ 6 900€ 6 794€ 5 505€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
720€ 720€ 720€ 1 440€ 720€ 720€ 1 440€ 720€ 720€ 10 322€ 14 146€ 10 790€ 8 053€ 6 900€ 6 794€ 5 505€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
81 940€ 7 126€ 1 996€ 3 134€ 16 297€ 0€ 0€ 0€ 1 446€ 41 228€ 0€ 0€ 42 152€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
81 940€ 7 006€ 1 996€ 3 022€ 16 297€ 0€ 0€ 0€ 1 446€ 41 228€ 0€ 0€ 42 152€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
120€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 109€ 3 565€ 6 990€ 10 993€ 15 313€ 781€ 158€ 109€ 0€ 14€ 48€ 124€ 70€ 59€ 61€ 93€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 107€ 602€ 20€ 14€ 327€ 781€ 158€ 109€ 0€ 14€ 48€ 124€ 70€ 59€ 61€ 93€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
1 002€ 2 962€ 6 970€ 10 978€ 14 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
125 989€ 40 677€ 38 238€ 35 723€ 36 182€ 33 507€ 33 943€ 22 287€ 21 948€ 17 963€ 3 614€ 2 710€ 2 782€ 2 031€ 2 042€ 2 447€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
80 780€ 3 400€ 4 859€ 3 204€ 4 517€ 4 096€ 3 930€ 2 490€ 2 481€ 8 252€ 2 887€ 1 911€ 1 760€ 1 419€ 1 362€ 1 757€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 472€ 2 290€ 5 368€ 1 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
779€ 261€ 351€ 527€ 351€ 643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 103€ 5 820€ 8 052€ 1 177€ 3 012€ 1 247€ 796€ 895€ 583€ 697€ 727€ 800€ 912€ 612€ 680€ 666€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 815€ 16 671€ 14 135€ 14 212€ 14 876€ 15 563€ 15 860€ 10 635€ 11 045€ 9 005€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
65€ 321€ 790€ 512€ 323€ 416€ 321€ 366€ 215€ 1€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
12 620€ 9 962€ 8 661€ 9 003€ 9 096€ 9 229€ 9 827€ 6 573€ 6 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 355€ 1 952€ 1 741€ 1 896€ 1 981€ 2 604€ 2 566€ 1 328€ 1 115€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
40 953€ 6 892€ 7 972€ 9 052€ 10 132€ 102 368€ 2 576€ 7 328€ 12 080€ 16 832€ 29 024€ 49 306€ 27 381€ 7 954€ 7 953€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
37 905€ 5 812€ 7 972€ 9 052€ 10 132€ 102 368€ 0€ 7 328€ 12 080€ 16 832€ 29 024€ 49 306€ 27 381€ 7 954€ 7 953€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
3 048€ 1 080€ 2 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
623 811€ 667 130€ 646 743€ 675 954€ 690 226€ 643 631€ 478 720€ 536 257€ 428 276€ 453 937€ 392 332€ 392 053€ 414 276€ 413 145€ 115 890€ 26 508€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 117€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
623 811€ 667 130€ 646 743€ 675 954€ 690 226€ 643 631€ 478 720€ 536 257€ 428 276€ 453 937€ 392 332€ 392 053€ 414 276€ 413 145€ 115 890€ 26 391€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€