Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 257 558€ 5 029 434€ 4 850 430€ 4 784 481€ 4 664 408€ 4 642 712€ 4 483 018€ 4 417 384€ 4 195 393€ 4 034 367€ 3 377 744€ 3 799 608€ 3 804 838€ 2 446 594€ 1 406 230€ 1 462 492€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 551 735€ 4 315 266€ 4 357 321€ 4 452 674€ 4 483 583€ 4 320 389€ 4 236 003€ 4 323 744€ 4 091 474€ 3 923 495€ 3 295 406€ 3 744 896€ 3 673 672€ 2 403 738€ 1 372 981€ 1 240 014€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
8 915€ 4 474€ 4 783€ 5 092€ 1 901€ 2 210€ 952€ 1 906€ 2 860€ 3 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
665€ 974€ 1 283€ 1 592€ 1 901€ 2 210€ 952€ 1 906€ 2 860€ 3 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
8 250€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 283 784€ 4 051 755€ 4 093 501€ 4 188 545€ 4 222 646€ 4 059 143€ 3 976 014€ 4 062 802€ 3 829 577€ 3 660 644€ 3 036 427€ 3 485 918€ 3 414 693€ 2 144 759€ 1 114 002€ 981 035€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
858 966€ 859 215€ 855 176€ 855 526€ 856 747€ 855 227€ 808 845€ 287 223€ 288 846€ 293 972€ 293 497€ 293 457€ 381 723€ 381 723€ 15 834€ 15 834€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 211 242€ 3 094 122€ 3 153 484€ 3 275 017€ 3 023 947€ 3 143 583€ 3 081 798€ 3 141 361€ 3 069 693€ 2 931 456€ 2 160 265€ 2 580 244€ 914 577€ 495 093€ 527 736€ 457 987€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
42 820€ 49 847€ 39 465€ 19 879€ 14 168€ 17 074€ 7 235€ 6 514€ 3 979€ 3 241€ 5 472€ 4 842€ 106 383€ 118 825€ 131 452€ 945€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
11 357€ 13 634€ 15 911€ 17 370€ 17 256€ 30 485€ 35 839€ 47 901€ 60 353€ 72 520€ 83 461€ 95 539€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
248€ 41 348€ 1 089€ 3 467€ 4 559€ 5 660€ 0€ 0€ 8€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
159 400€ 34 938€ 29 465€ 20 753€ 310 527€ 12 773€ 42 296€ 579 554€ 365 358€ 358 366€ 490 264€ 507 276€ 2 006 350€ 1 149 118€ 438 980€ 506 261€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 258 979€ 258 979€ 258 979€ 258 979€ 258 979€ 258 979€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 259 036€ 258 979€ 258 979€ 258 979€ 258 979€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258 979€ 258 979€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
701 523€ 710 394€ 490 024€ 329 129€ 177 842€ 319 787€ 243 672€ 90 786€ 100 686€ 108 007€ 78 782€ 51 636€ 129 254€ 41 027€ 33 082€ 222 478€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 536€ 2 093€ 2 173€ 2 566€ 2 065€ 1 655€ 3 017€ 4 167€ 3 677€ 285€ 414€ 7 653€ 7 347€ 1 774€ 1 760€ 1 760€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 536€ 1 042€ 994€ 1 515€ 811€ 585€ 3 017€ 4 167€ 3 677€ 285€ 389€ 7 653€ 7 347€ 1 774€ 1 760€ 1 760€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
1 052€ 1 179€ 1 052€ 1 255€ 1 071€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 876€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 876€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
13 554€ 107 510€ 7 854€ 12 250€ 19 880€ 8 284€ 7 095€ 6 174€ 9 356€ 7 873€ 8 261€ 13 966€ 35 564€ 29 440€ 4 015€ 6 529€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 345€ 2 163€ 921€ 1 420€ 280€ 1 419€ 1 563€ 281€ 1 157€ 3 519€ 2 935€ 9 296€ 0€ 22€ 0€ 3 307€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
9 591€ 104 192€ 6 215€ 7 153€ 11 103€ 6 313€ 4 931€ 5 172€ 6 507€ 4 254€ 2 475€ 2 235€ 7 887€ 683€ 683€ 946€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 727€ 1 155€ 710€ 3 045€ 8 497€ 553€ 601€ 711€ 1 692€ 100€ 931€ 221€ 26 710€ 27 971€ 2 568€ 2 209€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 894€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 193€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
892€ 0€ 0€ 0€ 1 920€ 321€ 707€ 697€ 697€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 66€ 66€ 66€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
686 432€ 600 791€ 479 997€ 314 312€ 155 897€ 309 847€ 233 560€ 80 446€ 87 653€ 99 848€ 70 107€ 30 017€ 86 343€ 9 813€ 25 431€ 214 189€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 893€ 1 422€ 2 347€ 2 194€ 1 483€ 1 680€ 2 408€ 664€ 101€ 926€ 904€ 891€ 1 323€ 661€ 1 444€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
219€ 324€ 28€ 193€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 476€ 476€ 476€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
683 540€ 599 150€ 477 327€ 312 119€ 154 386€ 308 168€ 231 152€ 79 589€ 87 412€ 98 923€ 69 203€ 29 126€ 85 020€ 8 676€ 23 511€ 213 713€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 300€ 3 774€ 3 086€ 2 678€ 2 983€ 2 536€ 3 344€ 2 854€ 3 234€ 2 866€ 3 556€ 3 075€ 1 912€ 1 829€ 167€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 924€ 2 319€ 2 696€ 2 669€ 2 440€ 2 182€ 2 370€ 2 404€ 2 618€ 2 342€ 2 407€ 2 396€ 1 912€ 1 829€ 167€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 376€ 1 454€ 390€ 10€ 543€ 355€ 974€ 449€ 615€ 525€ 1 149€ 679€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 257 558€ 5 029 434€ 4 850 430€ 4 784 481€ 4 664 408€ 4 642 712€ 4 483 018€ 4 417 384€ 4 195 393€ 4 034 367€ 3 377 744€ 3 799 608€ 3 804 838€ 2 446 594€ 1 406 230€ 1 462 492€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 407 075€ 3 138 203€ 2 885 080€ 2 765 028€ 2 639 618€ 2 514 584€ 2 303 296€ 2 145 776€ 1 895 472€ 1 784 512€ 1 760 819€ 1 732 007€ 1 659 059€ 1 497 800€ 1 139 687€ 1 271 049€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 407 075€ 3 138 203€ 2 885 080€ 2 765 028€ 2 639 618€ 2 514 584€ 2 303 296€ 2 145 776€ 1 895 472€ 1 784 512€ 1 760 819€ 1 732 007€ 1 659 059€ 1 497 800€ 1 139 687€ 1 271 049€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 138 203€ 2 885 080€ 2 765 028€ 2 639 601€ 2 514 584€ 2 296 984€ 2 167 188€ 2 004 529€ 1 837 666€ 1 708 503€ 1 718 854€ 1 652 912€ 1 510 377€ 1 139 713€ 1 204 666€ 1 119 094€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
268 872€ 253 123€ 120 052€ 125 428€ 125 034€ 217 600€ 136 109€ 141 247€ 57 805€ 76 009€ 41 966€ 79 095€ 148 682€ 358 087€ -64 979€ 151 955€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
729 764€ 781 776€ 826 913€ 844 795€ 802 466€ 855 730€ 871 781€ 916 662€ 1 079 348€ 1 006 355€ 1 073 999€ 1 130 066€ 1 389 135€ 652 599€ 146 382€ 191 210€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 500€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 19 820€ 2 000€ 2 000€ 1 800€ 1 800€ 9 366€ 1 982€ 1 617€ 896€ 11 679€ 8 208€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 500€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 19 820€ 2 000€ 2 000€ 1 800€ 1 800€ 9 366€ 1 982€ 1 617€ 896€ 11 679€ 8 208€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
43 163€ 40 188€ 50 706€ 37 117€ 3 041€ 514€ 7 763€ 0€ 2 173€ 0€ 3 323€ 0€ 78 204€ 51 716€ 627€ 3 014€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
15 437€ 38 268€ 50 706€ 37 117€ 3 041€ 514€ 7 763€ 0€ 2 173€ 0€ 3 323€ 0€ 78 204€ 51 716€ 627€ 3 014€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
27 726€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
595 067€ 628 186€ 661 175€ 693 800€ 726 510€ 758 479€ 789 556€ 821 711€ 852 114€ 882 113€ 912 082€ 950 296€ 960 357€ 312 396€ 2 141€ 2 653€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
594 435€ 627 602€ 660 466€ 692 998€ 725 203€ 757 083€ 788 664€ 820 788€ 851 328€ 881 636€ 911 667€ 950 003€ 958 074€ 309 763€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
633€ 585€ 709€ 802€ 1 307€ 1 396€ 892€ 924€ 786€ 477€ 416€ 293€ 2 283€ 2 633€ 2 141€ 2 207€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
89 034€ 77 240€ 78 871€ 77 715€ 70 915€ 76 917€ 72 462€ 92 258€ 62 333€ 57 490€ 53 269€ 51 743€ 337 713€ 187 591€ 131 935€ 177 335€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 522€ 24 472€ 460€ 460€ 940€ 460€ 193 445€ 64 786€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
4 152€ 3 008€ 2 866€ 2 586€ 2 204€ 2 285€ 1 681€ 1 516€ 1 716€ 1 419€ 1 426€ 3 730€ 3 031€ 2 353€ 2 353€ 2 086€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
33 167€ 32 864€ 32 532€ 32 205€ 31 889€ 31 584€ 31 198€ 30 000€ 30 000€ 29 998€ 29 725€ 21 352€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
527€ 1 497€ 640€ 318€ 559€ 415€ 516€ 0€ 344€ 561€ 495€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 019€ 187€ 602€ 636€ 746€ 5 170€ 2 978€ 2 278€ 381€ 520€ 384€ 1 095€ 110 674€ 108 951€ 109 819€ 157 079€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
29 855€ 22 594€ 24 050€ 22 827€ 19 650€ 18 765€ 18 738€ 16 795€ 15 006€ 14 311€ 11 816€ 14 166€ 7 085€ 6 361€ 11 406€ 11 332€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
18 467€ 14 385€ 15 022€ 14 339€ 12 207€ 14 649€ 13 397€ 11 819€ 10 413€ 8 700€ 7 299€ 8 462€ 2 350€ 370€ 6 428€ 6 043€
166
15.
Daň z príjmov (341)
780€ 315€ 506€ 55€ 319€ 202€ 0€ 15 017€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 847€ 2 917€ 3 339€ 3 166€ 2 803€ 3 687€ 3 106€ 2 673€ 2 126€ 1 763€ 1 133€ 1 713€ 0€ 70€ 999€ 795€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
283€ 1 784€ 1 660€ 0€ 0€ 204€ 5 616€ 4 700€ 930€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
34 162€ 34 162€ 34 162€ 693€ 160 928€ 64 952€ 95 959€ 126 045€ 11 244€ 100 000€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 2 928€ 33 945€ 65 874€ 0€ 11 244€ 100 000€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
693€ 158 000€ 31 007€ 30 085€ 126 045€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
34 162€ 34 162€ 34 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 120 719€ 1 109 454€ 1 138 437€ 1 174 658€ 1 222 324€ 1 272 398€ 1 307 941€ 1 354 946€ 1 220 574€ 1 243 500€ 542 925€ 937 535€ 756 644€ 296 195€ 120 161€ 233€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
17 746€ 16 717€ 11 277€ 7 674€ 8 338€ 6 660€ 12 458€ 8 160€ 12 864€ 5 557€ 7 308€ 6 376€ 5 627€ 2 575€ 2 575€ 233€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 102 972€ 1 092 737€ 1 127 160€ 1 166 983€ 1 213 986€ 1 265 739€ 1 295 483€ 1 346 787€ 1 207 710€ 1 237 943€ 535 617€ 931 159€ 751 017€ 293 620€ 117 586€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€