Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
21 248 394€ 21 157 098€ 20 750 135€ 20 898 024€ 21 041 829€ 21 250 990€ 20 823 882€ 20 483 342€ 20 832 169€ 21 615 546€ 21 681 946€ 20 557 014€ 16 208 266€ 12 933 430€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
13 620 586€ 14 259 239€ 14 035 225€ 15 957 662€ 16 254 422€ 17 405 333€ 17 281 852€ 17 130 543€ 18 257 639€ 18 914 490€ 19 015 450€ 18 927 772€ 14 563 284€ 11 704 107€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
18 466€ 13 806€ 13 806€ 0€ 0€ 0€ 5€ 306€ 1 442€ 2 880€ 4 740€ 5 858€ 3 784€ 5 413€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 306€ 1 423€ 2 880€ 4 740€ 5 858€ 2 643€ 5 413€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 666€ 13 806€ 13 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 1 141€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
12 037 242€ 12 680 555€ 12 456 541€ 14 392 784€ 14 689 544€ 15 840 455€ 15 716 969€ 15 565 359€ 16 721 743€ 17 377 156€ 17 476 256€ 17 380 820€ 12 965 511€ 10 104 705€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 507 461€ 4 510 697€ 4 506 454€ 4 523 657€ 4 522 823€ 4 594 267€ 4 781 858€ 4 623 856€ 4 660 218€ 4 649 707€ 4 701 032€ 4 835 113€ 6 061 477€ 5 238 681€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
15 601€ 22 541€ 22 541€ 6 940€ 6 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 4 869€ 1 929€ 1 929€ 1 929€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 672 268€ 7 198 060€ 7 611 493€ 9 554 564€ 9 984 591€ 9 916 083€ 10 143 399€ 10 773 044€ 11 856 651€ 11 650 513€ 12 505 738€ 5 382 193€ 5 882 581€ 3 009 566€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
27 301€ 7 099€ 30 394€ 10 987€ 79€ 8 761€ 2 155€ 3 319€ 8 630€ 11 610€ 35 565€ 46 934€ 134 221€ 96 215€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
7 534€ 16 618€ 25 702€ 38 810€ 12 160€ 20 296€ 28 438€ 6€ 1 494€ 2 358€ 15 113€ 26 360€ 23 288€ 36 556€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 219€ 2 795€ 7 586€ 15 310€ 14 536€ 15 400€ 32 004€ 9 648€ 0€ 398 085€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 186€ 37 186€ 42 428€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
807 076€ 925 540€ 258 683€ 257 825€ 162 732€ 1 295 313€ 7 772€ 146 884€ 177 274€ 1 044 628€ 181 935€ 7 041 457€ 824 829€ 683 755€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 1 275€ 0€ 0€ 0€ 742 822€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 597 490€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 534 455€ 1 534 455€ 1 534 454€ 1 541 094€ 1 593 989€ 1 593 989€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 49 874€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 659€ 1 659€ 1 659€ 1 659€ 11 319€ 61 193€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 564 878€ 1 532 796€ 1 532 796€ 1 532 795€ 1 532 796€ 1 532 796€ 1 532 796€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 622 766€ 6 892 296€ 6 710 762€ 4 937 322€ 4 781 400€ 3 842 559€ 3 539 082€ 3 350 494€ 2 573 162€ 2 701 056€ 2 666 496€ 1 629 008€ 1 644 935€ 1 229 323€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 790€ 2 564€ 3 505€ 1 308€ 2 299€ 2 223€ 1 494€ 1 686€ 1 561€ 1 378€ 1 687€ 1 691€ 1 422€ 6 197€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 790€ 2 564€ 3 505€ 1 308€ 2 299€ 2 223€ 1 494€ 1 686€ 1 561€ 1 378€ 1 687€ 1 691€ 1 422€ 6 197€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 987 739€ 4 616 283€ 4 766 914€ 3 427 906€ 3 430 494€ 2 878 152€ 2 959 247€ 2 999 576€ 2 283 788€ 2 402 257€ 2 266 646€ 707 523€ 817 433€ 861 772€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 684€ 12 362€ 4 414€ 1 789€ 4 021€ 1 832€ 1 384€ 3 194€ 3 055€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 983 056€ 4 602 492€ 4 762 500€ 3 426 117€ 3 426 473€ 2 876 320€ 2 957 862€ 2 996 382€ 2 280 733€ 2 402 257€ 2 266 646€ 707 523€ 817 433€ 861 772€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 1 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
466€ 4 751€ 2 158€ 7 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306 285€ 69 428€ 26 423€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 237€ 69 428€ 26 423€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244 764€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
466€ 4 751€ 2 158€ 7 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 284€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
94 489€ 105 346€ 71 559€ 88 468€ 92 483€ 106 497€ 128 926€ 161 978€ 148 033€ 160 873€ 348 381€ 539 056€ 343 720€ 203 309€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 889€ 8 725€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 234€ 1 234€ 1 279€ 640€ 1 915€ 952€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 804€ 5 435€ 12 496€ 33 478€ 0€ 4 401€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
79 470€ 78 915€ 54 370€ 72 292€ 78 158€ 89 889€ 107 069€ 111 274€ 111 271€ 122 188€ 270 017€ 405 172€ 282 687€ 92 582€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
7 206€ 22 829€ 12 914€ 15 289€ 12 620€ 13 097€ 18 346€ 24 389€ 25 482€ 21 805€ 38 602€ 83 355€ 45 992€ 109 775€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 610€ 3 150€ 3 580€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 813€ 3 603€ 3 795€ 886€ 1 705€ 3 511€ 3 511€ 3 511€ 0€ 0€ 1 425€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 538 281€ 2 163 352€ 1 866 626€ 1 412 066€ 1 256 124€ 855 687€ 449 416€ 187 254€ 139 779€ 136 548€ 43 794€ 68 465€ 406 944€ 125 634€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 449€ 2 341€ 2 002€ 2 278€ 1 694€ 1 506€ 1 570€ 1 393€ 1 162€ 151€ 108€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
13€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1 914€ 1 914€ 2 168€ 2 015€ 0€ 122€ 56€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 535 819€ 2 161 002€ 1 864 624€ 1 409 789€ 1 254 431€ 854 181€ 447 843€ 183 948€ 136 703€ 134 229€ 41 671€ 68 465€ 406 822€ 125 578€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 988€ 5 988€ 5 988€ 5 988€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 988€ 5 988€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 988€ 5 988€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 042€ 5 563€ 4 148€ 3 040€ 6 007€ 3 098€ 2 948€ 2 305€ 1 368€ 0€ 0€ 234€ 47€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 042€ 5 563€ 4 148€ 3 040€ 3 860€ 3 098€ 2 948€ 2 305€ 1 368€ 0€ 0€ 234€ 47€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
21 248 394€ 21 157 098€ 20 750 135€ 20 898 024€ 21 041 829€ 21 250 990€ 20 823 882€ 20 483 342€ 20 832 169€ 21 615 546€ 21 681 946€ 20 557 014€ 16 208 266€ 12 933 430€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 420 226€ 10 016 306€ 9 338 719€ 8 892 711€ 8 225 021€ 7 535 665€ 7 371 167€ 7 322 593€ 6 660 820€ 6 561 295€ 6 501 105€ 6 792 110€ 11 657 862€ 8 480 259€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 981€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
10 420 226€ 10 016 306€ 9 338 719€ 8 892 711€ 8 225 021€ 7 535 665€ 7 357 111€ 7 322 593€ 6 660 820€ 6 561 295€ 6 501 105€ 6 792 110€ 11 657 862€ 8 480 259€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 020 876€ 9 338 719€ 8 908 312€ 8 176 066€ 7 535 665€ 7 381 199€ 7 246 614€ 7 215 218€ 6 668 836€ 6 713 471€ 6 524 216€ 8 259 419€ 8 708 525€ 9 136 307€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
399 350€ 677 588€ 430 406€ 716 646€ 689 356€ 154 466€ 110 496€ 107 375€ -8 016€ -152 176€ -23 111€ -1 467 309€ 2 949 337€ -656 048€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 836 598€ 2 404 557€ 2 171 966€ 2 266 765€ 2 438 586€ 3 737 396€ 3 537 111€ 2 896 349€ 3 051 175€ 3 940 760€ 4 357 800€ 4 143 284€ 3 660 865€ 3 300 593€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
74 057€ 16 942€ 13 044€ 13 061€ 6 032€ 2 917€ 82 694€ 15 843€ 63 707€ 132 950€ 128 762€ 151 221€ 90 155€ 129 068€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 694€ 15 843€ 63 707€ 131 101€ 125 949€ 146 525€ 88 013€ 128 022€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
74 057€ 16 942€ 13 044€ 13 061€ 6 032€ 2 917€ 0€ 0€ 0€ 1 849€ 2 813€ 4 696€ 2 142€ 1 046€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
611 005€ 148 528€ 89 887€ 49 024€ 52 747€ 21 099€ 44 084€ 28 678€ 19 127€ 23 433€ 24 556€ 40 150€ 19 577€ 5 924€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
532 097€ 148 528€ 89 887€ 49 024€ 52 747€ 20 865€ 42 711€ 28 327€ 18 482€ 23 433€ 24 556€ 40 150€ 19 577€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
78 907€ 0€ 0€ 0€ 0€ 235€ 1 373€ 351€ 645€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 924€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
263 425€ 265 281€ 160 951€ 161 500€ 164 388€ 165 147€ 160 827€ 164 955€ 1 568€ 2 093€ 3 423€ 1 754€ 6 309€ 6 897€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
261 308€ 263 582€ 160 272€ 144 964€ 148 426€ 151 841€ 158 579€ 161 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 117€ 1 699€ 679€ 439€ 453€ 1 710€ 2 247€ 3 056€ 1 568€ 2 093€ 3 423€ 1 754€ 6 309€ 6 897€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 16 096€ 15 509€ 6 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
225 092€ 165 757€ 115 003€ 105 066€ 132 272€ 263 341€ 174 658€ 212 251€ 331 631€ 1 131 338€ 1 094 385€ 1 451 895€ 932 702€ 442 248€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
69 249€ 60 122€ 21 515€ 30 568€ 27 744€ 165 018€ 54 874€ 115 961€ 215 713€ 1 048 397€ 963 172€ 1 248 981€ 838 971€ 402 896€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
16 659€ 0€ 14 526€ 0€ 0€ 2 349€ 8 958€ 9 443€ 6 814€ 6 021€ 19 058€ 10 603€ 9 959€ 3 447€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
43 004€ 41 848€ 4 768€ 3 462€ 3 415€ 3 388€ 0€ 4 563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 665€ 8 890€ 21 890€ 0€ 0€ 0€ 2 064€ 8 132€ 13 348€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
17 830€ 1 682€ 16 501€ 15 000€ 27 547€ 4 804€ 14 060€ 7 004€ 23 419€ 6 164€ 2€ 0€ 83€ 170€
163
12.
Zamestnanci (331)
41 163€ 34 611€ 28 191€ 26 736€ 36 892€ 44 697€ 42 821€ 35 982€ 37 782€ 31 676€ 40 042€ 102 411€ 41 553€ 11 219€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 986€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
26 348€ 22 312€ 22 043€ 22 096€ 26 472€ 28 835€ 27 316€ 32 632€ 34 154€ 32 234€ 37 995€ 60 063€ 24 144€ 20 284€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 572€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 832€ 5 181€ 7 458€ 7 204€ 5 538€ 5 358€ 4 740€ 6 666€ 7 430€ 6 847€ 9 480€ 21 705€ 4 644€ 3 246€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 007€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 663 018€ 1 808 050€ 1 793 082€ 1 938 114€ 2 083 146€ 3 284 892€ 3 074 849€ 2 474 622€ 2 635 141€ 2 650 946€ 3 106 674€ 2 498 264€ 2 612 122€ 2 716 456€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 357 986€ 1 503 018€ 1 648 050€ 1 793 082€ 1 938 114€ 3 139 860€ 2 228 178€ 2 373 210€ 2 475 122€ 2 501 534€ 2 355 285€ 2 498 264€ 2 612 122€ 2 118 965€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
145 032€ 145 032€ 145 032€ 145 032€ 145 032€ 145 032€ 846 671€ 101 412€ 160 019€ 149 412€ 751 389€ 0€ 0€ 597 491€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
160 000€ 160 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 991 570€ 8 736 234€ 9 239 450€ 9 738 548€ 10 378 222€ 9 977 928€ 9 915 604€ 10 264 401€ 11 120 174€ 11 113 492€ 10 823 041€ 9 621 620€ 889 539€ 1 152 578€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
13 967€ 9 094€ 16 721€ 19 349€ 19 092€ 17 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 977 603€ 8 727 141€ 9 222 728€ 9 719 199€ 10 359 130€ 9 960 725€ 9 915 604€ 10 264 401€ 11 120 174€ 11 113 492€ 10 823 041€ 9 621 620€ 889 539€ 1 152 578€