Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 035 551€ 1 963 557€ 1 749 838€ 1 851 363€ 1 937 557€ 1 990 762€ 2 065 607€ 2 163 612€ 2 231 264€ 2 258 968€ 1 490 000€ 1 225 408€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 757 308€ 1 880 429€ 1 685 138€ 1 796 699€ 1 899 713€ 1 950 545€ 2 015 754€ 2 095 214€ 2 144 232€ 2 221 728€ 1 456 648€ 1 144 309€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 192€ 610€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 192€ 404€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 206€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 654 084€ 1 777 205€ 1 581 914€ 1 693 475€ 1 796 489€ 1 847 321€ 1 912 530€ 1 991 990€ 2 041 008€ 2 118 504€ 1 353 232€ 1 042 922€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
131 471€ 130 776€ 130 081€ 130 081€ 130 081€ 130 118€ 130 314€ 129 814€ 130 323€ 130 323€ 130 327€ 131 382€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 499 157€ 1 628 045€ 1 434 248€ 1 546 886€ 1 659 561€ 1 708 796€ 1 773 727€ 1 856 056€ 1 905 551€ 1 979 939€ 829 051€ 884 624€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 577€ 11 761€ 5 132€ 6 177€ 4 871€ 5 903€ 6 943€ 4 214€ 4 639€ 5 243€ 5 855€ 6 547€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 629€ 2 373€ 2 720€ 598€ 976€ 1 504€ 546€ 906€ 495€ 675€ 131€ 263€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
12 250€ 4 250€ 9 733€ 9 733€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 2 324€ 387 868€ 20 106€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 100 777€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 103 224€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103 224€ 100 777€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
277 007€ 81 420€ 63 534€ 53 653€ 36 900€ 39 220€ 48 701€ 67 287€ 86 151€ 36 788€ 32 974€ 80 985€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 4€ 2€ 62€ 15€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 4€ 2€ 62€ 15€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
16 951€ 21 100€ 22 439€ 14 936€ 12 476€ 15 233€ 14 656€ 15 202€ 10 412€ 10 480€ 7 696€ 6 816€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 994€ 4 114€ 3 438€ 1 879€ 1 010€ 2 743€ 2 594€ 368€ 364€ 2 772€ 1 062€ 1 684€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
10 003€ 9 767€ 11 467€ 10 496€ 8 382€ 9 997€ 10 002€ 7 330€ 6 819€ 3 162€ 2 521€ 1 690€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
4 232€ 6 486€ 5 270€ 2 009€ 2 831€ 2 302€ 1 604€ 1 561€ 1 393€ 3 501€ 3 588€ 3 270€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
123€ 146€ 300€ 289€ 202€ 191€ 167€ 105€ 137€ 102€ 157€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
599€ 586€ 1 963€ 263€ 52€ 0€ 289€ 5 837€ 1 699€ 943€ 368€ 172€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
260 056€ 60 316€ 41 093€ 38 654€ 24 409€ 23 986€ 34 045€ 52 085€ 75 739€ 26 308€ 25 278€ 74 169€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
5 672€ 3 690€ 1 830€ 3 326€ 6 363€ 7 343€ 3 883€ 3 864€ 2 791€ 6 168€ 883€ 527€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
254 384€ 56 626€ 39 263€ 35 328€ 18 045€ 16 643€ 30 163€ 48 221€ 72 948€ 20 140€ 24 395€ 73 642€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 236€ 1 708€ 1 165€ 1 011€ 944€ 998€ 1 152€ 1 111€ 881€ 452€ 378€ 114€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 236€ 1 708€ 1 165€ 1 011€ 944€ 998€ 1 152€ 1 111€ 881€ 452€ 378€ 114€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 035 551€ 1 963 557€ 1 749 838€ 1 851 363€ 1 937 557€ 1 990 762€ 2 065 607€ 2 163 612€ 2 231 264€ 2 258 968€ 1 490 000€ 1 225 408€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
601 597€ 607 074€ 593 117€ 604 380€ 600 923€ 614 886€ 650 308€ 672 465€ 693 979€ 661 895€ 630 422€ 642 830€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 447€ 2 447€ 2 447€ 2 447€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 447€ 2 447€ 2 447€ 2 447€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
601 597€ 607 074€ 593 117€ 604 380€ 600 923€ 614 886€ 647 860€ 670 018€ 691 532€ 659 448€ 630 422€ 642 830€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
606 885€ 591 257€ 603 509€ 600 738€ 614 403€ 650 544€ 664 227€ 691 204€ 659 012€ 632 713€ 639 786€ 641 180€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-5 288€ 15 818€ -10 392€ 3 642€ -13 480€ -35 658€ -16 367€ -21 186€ 32 520€ 26 735€ -9 364€ 1 650€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
775 914€ 649 002€ 666 307€ 701 008€ 734 981€ 775 142€ 803 538€ 841 973€ 896 597€ 936 760€ 367 362€ 59 696€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 880€ 1 430€ 1 380€ 1 380€ 1 380€ 4 022€ 4 022€ 4 022€ 4 007€ 4 007€ 2 165€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 880€ 1 430€ 1 380€ 1 380€ 1 380€ 4 022€ 4 022€ 4 022€ 4 007€ 4 007€ 2 165€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
180 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
180 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
530 531€ 581 162€ 609 311€ 635 713€ 660 813€ 683 196€ 709 921€ 737 504€ 765 070€ 810 679€ 314 138€ 2 538€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
528 863€ 580 797€ 608 901€ 635 285€ 660 428€ 682 364€ 709 921€ 737 502€ 764 869€ 810 023€ 312 598€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 668€ 366€ 411€ 428€ 385€ 832€ 0€ 1€ 201€ 656€ 1 540€ 2 538€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
37 482€ 13 180€ 14 667€ 12 987€ 11 880€ 17 038€ 8 730€ 9 603€ 26 696€ 11 772€ 6 698€ 7 858€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 356€ 2 635€ 1 596€ 1 733€ 2 163€ 5 155€ 1 989€ 2 362€ 1 255€ 5 847€ 900€ 1 413€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
23 698€ 1€ 0€ 0€ 81€ 3 943€ 0€ 0€ 708€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 79€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
547€ 446€ 523€ 511€ 246€ 130€ 441€ 366€ 398€ 674€ 580€ 43€
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 473€ 5 801€ 7 394€ 6 315€ 5 550€ 4 549€ 3 740€ 3 963€ 4 108€ 3 154€ 2 999€ 3 773€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 694€ 3 755€ 4 459€ 3 857€ 3 343€ 2 847€ 2 291€ 2 554€ 2 610€ 1 830€ 2 014€ 2 205€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 100€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
714€ 543€ 696€ 570€ 496€ 415€ 268€ 358€ 517€ 267€ 181€ 345€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
26 021€ 53 229€ 40 949€ 50 928€ 60 907€ 70 886€ 80 865€ 90 845€ 100 824€ 110 302€ 44 361€ 49 300€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
20 981€ 31 061€ 40 949€ 50 928€ 60 907€ 70 886€ 80 865€ 90 845€ 100 824€ 110 302€ 44 361€ 49 300€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
5 040€ 22 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
658 040€ 707 481€ 490 413€ 545 976€ 601 654€ 600 734€ 611 761€ 649 173€ 640 688€ 660 313€ 492 216€ 522 882€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
658 040€ 707 481€ 490 413€ 545 976€ 601 654€ 600 734€ 611 761€ 649 173€ 640 688€ 660 313€ 492 216€ 522 882€