Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
47 289 983€ 49 381 193€ 52 694 885€ 54 756 647€ 53 936 388€ 56 769 240€ 59 103 054€ 49 327 505€ 49 108 398€ 47 768 476€ 42 523 193€ 40 207 773€ 39 245 986€ 33 604 976€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
40 054 455€ 42 626 220€ 45 159 308€ 46 661 214€ 45 983 376€ 49 106 095€ 52 661 044€ 41 828 699€ 41 370 962€ 40 567 290€ 35 802 438€ 34 801 043€ 32 938 745€ 26 520 754€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
54 075€ 62 880€ 60 303€ 55 902€ 52 874€ 48 270€ 38 006€ 38 672€ 46 687€ 13 220€ 16 622€ 16 152€ 16 322€ 4 079€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
38 835€ 45 901€ 43 612€ 37 304€ 36 534€ 30 753€ 24 685€ 14 671€ 12 540€ 13 220€ 16 622€ 16 152€ 16 322€ 4 079€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 1 338€ 4 578€ 7 818€ 11 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
15 240€ 11 429€ 15 353€ 0€ 3 722€ 2 641€ 13 321€ 24 001€ 34 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 5 550€ 0€ 14 020€ 4 800€ 3 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
33 460 548€ 36 058 688€ 38 207 979€ 39 724 286€ 39 764 810€ 43 587 802€ 47 658 016€ 37 123 270€ 37 170 705€ 36 467 759€ 31 599 275€ 30 430 080€ 28 567 612€ 22 252 418€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
8 808 366€ 8 646 681€ 8 659 781€ 8 311 990€ 8 147 724€ 9 451 539€ 10 066 052€ 9 963 975€ 9 955 374€ 10 017 446€ 9 777 497€ 9 974 448€ 8 987 293€ 8 971 623€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
221 834€ 221 834€ 221 834€ 221 834€ 220 234€ 223 355€ 221 555€ 221 555€ 221 555€ 149 896€ 149 896€ 149 896€ 149 896€ 149 896€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
22 892 674€ 22 873 750€ 24 341 619€ 25 430 032€ 23 780 364€ 25 068 065€ 26 671 992€ 15 024 076€ 15 829 102€ 16 788 927€ 17 288 744€ 13 026 576€ 12 471 713€ 12 308 673€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
260 529€ 1 542 721€ 3 031 987€ 4 401 351€ 5 821 826€ 7 101 663€ 8 301 533€ 214 150€ 201 039€ 218 697€ 308 955€ 381 855€ 409 141€ 262 094€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
48 970€ 51 358€ 89 350€ 38 964€ 94 762€ 359 955€ 733 717€ 1 357 738€ 1 979 003€ 2 619 455€ 2 715 187€ 1 366 051€ 791 894€ 122 279€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
921 708€ 999 540€ 1 087 145€ 1 174 537€ 1 233 111€ 1 299 364€ 1 230 548€ 1 271 851€ 1 276 735€ 1 303 385€ 87 366€ 98 532€ 115 270€ 127 682€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
306 467€ 1 722 804€ 776 263€ 108 028€ 466 788€ 83 862€ 432 619€ 9 069 924€ 7 707 897€ 5 369 952€ 1 271 630€ 5 432 722€ 5 425 318€ 299 827€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 37 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 217 087€ 10 344€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 539 832€ 6 504 652€ 6 891 026€ 6 881 026€ 6 165 692€ 5 470 022€ 4 965 022€ 4 666 757€ 4 153 571€ 4 086 311€ 4 186 541€ 4 354 811€ 4 354 811€ 4 264 257€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 707 806€ 2 672 626€ 3 059 000€ 3 059 000€ 2 142 670€ 1 647 000€ 1 142 000€ 934 290€ 333 049€ 265 789€ 366 019€ 534 289€ 534 289€ 534 289€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
12 500€ 12 500€ 2 500€ 1 504€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 819 526€ 3 819 526€ 3 819 526€ 3 820 522€ 3 820 522€ 3 820 522€ 3 820 522€ 3 729 967€ 3 820 522€ 3 820 522€ 3 820 522€ 3 820 522€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 820 522€ 3 729 968€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 10 000€ 0€ 200 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 176 845€ 6 701 384€ 7 485 525€ 8 001 885€ 7 922 883€ 7 594 833€ 6 380 335€ 7 474 016€ 7 659 827€ 7 083 868€ 6 689 094€ 5 353 815€ 6 278 293€ 7 072 181€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 694€ 1 449€ 1 513€ 1 590€ 1 583€ 3 006€ 2 754€ 3 122€ 445€ 355€ 303€ 236 414€ 67 594€ 145€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 694€ 1 449€ 1 513€ 1 590€ 1 583€ 3 006€ 2 754€ 3 122€ 445€ 355€ 303€ 236 414€ 67 594€ 145€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 134 571€ 3 909 016€ 3 879 542€ 3 945 871€ 4 114 877€ 4 285 382€ 4 445 774€ 4 635 198€ 4 878 230€ 5 097 486€ 5 344 081€ 2 307 819€ 2 128 065€ 2 195 547€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 115€ 482€ 709€ 478€ 216€ 329€ 280€ 155€ 516€ 230€ 1 535€ 153€ 349€ 2 589€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 130 455€ 3 908 534€ 3 878 832€ 3 945 115€ 4 114 516€ 4 285 052€ 4 445 475€ 4 634 996€ 4 877 632€ 5 097 257€ 5 342 546€ 2 307 666€ 2 127 716€ 2 192 958€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 279€ 145€ 0€ 19€ 48€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
111 335€ 115 595€ 115 595€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 4 666€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 461€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 3 960€ 1 461€ 1 461€ 1 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
109 875€ 114 135€ 114 135€ 0€ 0€ 0€ 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
273 507€ 238 163€ 367 772€ 278 274€ 448 676€ 209 002€ 129 365€ 269 590€ 236 209€ 441 193€ 1 209 853€ 1 609 321€ 2 419 609€ 189 053€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
540€ 655€ 436€ 0€ 0€ 0€ 598€ 210€ 710€ 117€ 0€ 1 287€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 958€ 1 958€ 1 987€ 1 958€ 1 948€ 235 889€ 226 020€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 841€ 24 286€ 10 016€ 28 576€ 21 378€ 11 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
88 692€ 34 729€ 45 919€ 57 299€ 351 888€ 152 634€ 82 538€ 144 519€ 130 732€ 108 730€ 92 305€ 105 617€ 94 113€ 101 552€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
43 129€ 55 561€ 180 866€ 81 683€ 69 364€ 43 194€ 44 185€ 122 904€ 96 208€ 81 247€ 34 928€ 82 317€ 33 590€ 81 836€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
12 291€ 62€ 124€ 157€ 134€ 45€ 57€ 0€ 2 901€ 2 948€ 1 746€ 0€ 0€ 1 593€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 711€ 12 262€ 0€ 0€ 1 489€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
127 014€ 122 871€ 128 986€ 107 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854 854€ 1 420 100€ 2 287 397€ 4 072€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 1 426€ 3 000€ 3 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 020€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 655 738€ 2 437 161€ 3 056 104€ 3 694 690€ 3 276 286€ 2 995 983€ 1 797 776€ 2 564 645€ 2 542 612€ 1 542 304€ 133 192€ 1 197 523€ 1 657 959€ 4 680 671€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
26 646€ 23 153€ 23 006€ 19 730€ 18 427€ 22 306€ 12 369€ 10 873€ 10 108€ 6 225€ 9 812€ 4 271€ 9 168€ 452€
087
2.
Ceniny (213)
2 100€ 2 228€ 2 932€ 3 186€ 486€ 2 547€ 3 274€ 3 424€ 4 942€ 4 567€ 4 279€ 2 758€ 3 117€ 1 262€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 626 993€ 2 411 780€ 3 030 166€ 3 671 774€ 3 257 373€ 2 971 130€ 1 782 133€ 2 550 349€ 2 527 562€ 1 531 512€ 119 101€ 1 190 494€ 1 645 674€ 4 678 957€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 20 000€ 40 000€ 60 000€ 80 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 20 000€ 40 000€ 60 000€ 80 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 45 000€ 40 000€ 20 000€ 20 000€ 0€ 0€ 870€ 1 069€ 1 665€ 2 738€ 5 066€ 6 765€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 45 000€ 40 000€ 20 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 870€ 1 069€ 1 665€ 2 738€ 5 066€ 6 765€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
58 683€ 53 589€ 50 052€ 93 548€ 30 129€ 68 313€ 61 675€ 24 790€ 77 609€ 117 317€ 31 661€ 52 915€ 28 948€ 12 041€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 423€ 2 777€ 2 638€ 9 095€ 2 159€ 44 048€ 34 272€ 21 487€ 74 516€ 74 509€ 16 589€ 11 265€ 12 012€ 4 033€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
54 259€ 50 813€ 47 414€ 84 453€ 27 970€ 24 265€ 27 403€ 3 303€ 3 094€ 42 809€ 15 072€ 41 650€ 16 936€ 8 008€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
47 289 983€ 49 381 193€ 52 694 885€ 54 756 647€ 53 936 388€ 56 769 240€ 59 103 054€ 49 327 505€ 49 108 398€ 47 768 476€ 42 523 193€ 40 207 773€ 39 245 986€ 33 604 976€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
27 198 279€ 27 334 488€ 28 653 930€ 28 980 243€ 28 809 760€ 29 234 725€ 29 068 633€ 28 619 253€ 28 358 170€ 28 689 727€ 28 713 439€ 29 788 613€ 30 503 826€ 30 533 574€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ -110 686€ -177 946€ -77 716€ 90 554€ 90 554€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -110 686€ -177 946€ -77 716€ 90 554€ 90 554€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 77 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
27 121 049€ 27 257 258€ 28 576 699€ 28 903 012€ 28 732 530€ 29 157 494€ 28 991 403€ 28 542 023€ 28 468 857€ 28 867 673€ 28 791 155€ 29 698 059€ 30 413 272€ 30 533 574€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
27 247 685€ 28 576 699€ 28 902 694€ 28 798 677€ 27 759 449€ 28 322 420€ 28 850 888€ 28 552 586€ 28 809 049€ 28 958 378€ 29 680 582€ 30 413 272€ 30 539 398€ 28 867 279€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-126 637€ -1 319 441€ -325 995€ 104 335€ 973 080€ 835 075€ 140 515€ -10 564€ -340 192€ -90 705€ -889 427€ -715 213€ -126 126€ 1 666 295€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 400 587€ 7 410 512€ 7 666 029€ 7 781 084€ 5 038 679€ 5 323 930€ 5 576 501€ 4 891 551€ 4 319 121€ 4 856 205€ 5 103 200€ 5 094 071€ 4 013 574€ 813 729€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
310 902€ 228 927€ 226 236€ 274 417€ 204 157€ 138 943€ 142 037€ 145 775€ 193 989€ 196 184€ 47 660€ 44 297€ 44 517€ 23 924€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
108 703€ 112 963€ 115 723€ 118 295€ 120 706€ 123 117€ 127 152€ 133 383€ 137 873€ 143 796€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
202 199€ 115 964€ 110 513€ 156 122€ 83 451€ 15 826€ 14 886€ 12 391€ 56 117€ 52 388€ 47 660€ 44 297€ 44 517€ 23 924€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
167 396€ 141 258€ 80 829€ 81 267€ 538€ 12 300€ 16 982€ 26 708€ 1 545€ 20 093€ 1 603€ 832€ 1 209€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
167 396€ 140 907€ 80 829€ 81 267€ 538€ 12 300€ 16 982€ 26 708€ 1 545€ 20 093€ 1 603€ 832€ 1 209€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 464 281€ 2 037 453€ 1 897 383€ 1 946 846€ 2 026 765€ 2 111 078€ 2 158 085€ 491 498€ 541 908€ 609 558€ 670 571€ 798 804€ 412 192€ 442 590€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 453 835€ 2 028 781€ 1 889 625€ 1 938 416€ 2 017 274€ 2 058 204€ 2 125 886€ 475 481€ 528 549€ 599 084€ 663 722€ 792 250€ 403 880€ 435 954€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
121€ 3 760€ 4 389€ 3 914€ 0€ 46 262€ 29 842€ 12 889€ 8 185€ 4 580€ 942€ 436€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
10 325€ 4 911€ 3 370€ 4 517€ 9 491€ 6 612€ 2 356€ 3 128€ 5 174€ 5 894€ 5 907€ 6 118€ 8 312€ 6 636€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
893 855€ 998 087€ 1 016 161€ 592 501€ 474 977€ 520 843€ 506 435€ 1 262 412€ 404 325€ 640 819€ 630 544€ 533 122€ 885 636€ 347 215€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
255 168€ 435 470€ 470 873€ 136 148€ 135 157€ 138 578€ 136 624€ 912 748€ 112 494€ 126 457€ 115 254€ 70 634€ 671 092€ 154 256€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
124 450€ 122 354€ 122 280€ 120 801€ 1 972€ 1 972€ 1 972€ 1 972€ 1 972€ 240 790€ 242 445€ 1 540€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
67 147€ 69 553€ 49 340€ 48 898€ 71 813€ 133 618€ 137 327€ 84 376€ 69 521€ 66 158€ 62 854€ 0€ 45 561€ 48 749€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 256 980€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
68 587€ 85 484€ 118 857€ 66 673€ 56 495€ 54 599€ 53 089€ 106 239€ 72 441€ 64 784€ 57 882€ 48 705€ 28 712€ 10 016€
163
12.
Zamestnanci (331)
201 645€ 149 350€ 136 046€ 121 373€ 115 015€ 103 898€ 97 631€ 86 857€ 79 748€ 77 249€ 76 754€ 87 625€ 81 378€ 74 740€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
135 468€ 102 757€ 92 435€ 81 100€ 77 929€ 70 552€ 66 365€ 58 651€ 56 478€ 51 299€ 52 648€ 55 815€ 48 265€ 42 075€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 297€ 0€ 36€ 824€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 262€ 11€ 0€ 6 315€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
33 526€ 23 046€ 21 133€ 17 310€ 15 771€ 13 972€ 13 427€ 11 487€ 11 591€ 11 195€ 10 434€ 11 263€ 10 628€ 11 064€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 30€ 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
4 220€ 9 388€ 5 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 644€ 389€ 0€ 0€ 0€ 3 639€ 0€ 81€ 81€ 2 888€ 0€ 538€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 564 153€ 4 004 787€ 4 445 420€ 4 886 053€ 2 332 242€ 2 540 766€ 2 752 962€ 2 965 158€ 3 177 354€ 3 389 550€ 3 752 822€ 3 717 016€ 2 670 020€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 709 270€ 3 149 903€ 4 004 787€ 4 445 420€ 2 124 942€ 2 328 570€ 2 540 766€ 2 752 962€ 2 965 158€ 3 177 354€ 3 389 550€ 3 717 016€ 2 670 020€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
440 633€ 440 633€ 440 633€ 440 633€ 207 300€ 212 196€ 212 196€ 212 196€ 212 196€ 212 196€ 363 272€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
414 250€ 414 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 691 117€ 14 636 193€ 16 374 926€ 17 995 321€ 20 087 948€ 22 210 585€ 24 457 921€ 15 816 700€ 16 431 107€ 14 222 543€ 8 706 554€ 5 325 089€ 4 728 586€ 2 257 673€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
745€ 2 363€ 15 557€ 25 075€ 37 182€ 0€ 0€ 0€ 55 446€ 1 254€ 0€ 3 728€ 0€ 44 834€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 690 372€ 14 633 830€ 16 359 369€ 17 970 246€ 20 050 767€ 22 210 585€ 24 457 921€ 15 816 700€ 16 375 660€ 14 221 290€ 8 706 554€ 5 321 361€ 4 728 586€ 2 212 839€