Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
37 761 355€ 37 562 019€ 30 450 195€ 28 716 809€ 20 417 586€ 19 912 255€ 19 014 543€ 18 770 784€ 18 608 363€ 17 893 713€ 17 983 204€ 17 764 606€ 18 034 727€ 17 774 741€ 15 209 981€ 13 172 476€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
31 564 326€ 31 308 434€ 23 828 733€ 23 319 839€ 15 020 709€ 14 760 252€ 13 489 859€ 13 337 934€ 13 313 084€ 12 506 170€ 12 740 900€ 12 495 069€ 16 103 531€ 15 517 904€ 13 265 589€ 11 744 993€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
116 882€ 18 277€ 13 226€ 14 387€ 13 109€ 17 781€ 12 429€ 16 402€ 2 581€ 3 378€ 0€ 3 886€ 21 407€ 39 720€ 46 460€ 30 828€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
103 522€ 3 441€ 373€ 2 887€ 5 401€ 8 105€ 11 416€ 10 692€ 2 581€ 3 378€ 0€ 3 886€ 8 978€ 14 070€ 20 062€ 27 511€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 115€ 273€ 437€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
8 360€ 14 836€ 12 853€ 11 500€ 7 708€ 9 676€ 1 013€ 5 710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 383€ 25 535€ 26 125€ 1 128€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 752€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
29 392 638€ 29 235 351€ 21 760 702€ 21 250 646€ 12 952 795€ 12 687 666€ 11 403 769€ 11 229 016€ 11 217 986€ 10 410 276€ 10 648 383€ 10 398 666€ 13 982 969€ 13 379 029€ 11 126 613€ 9 620 556€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 548 926€ 4 551 112€ 3 762 363€ 3 764 792€ 2 343 377€ 2 341 735€ 1 733 883€ 1 645 984€ 1 631 267€ 1 579 485€ 1 579 485€ 1 579 485€ 1 558 662€ 1 557 662€ 1 557 988€ 1 562 526€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
26 795€ 14 604€ 14 619€ 14 619€ 14 259€ 14 259€ 14 259€ 5 912€ 5 912€ 5 912€ 5 672€ 5 672€ 5 683€ 5 683€ 5 683€ 5 683€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 737 708€ 23 972 580€ 16 251 127€ 16 939 493€ 9 372 684€ 9 442 434€ 9 046 265€ 9 046 586€ 8 977 718€ 8 195 992€ 8 294 566€ 8 432 166€ 11 311 321€ 7 494 484€ 7 576 186€ 7 764 533€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
456 552€ 501 118€ 381 902€ 290 135€ 241 717€ 225 038€ 184 539€ 196 159€ 201 506€ 198 312€ 199 982€ 170 936€ 203 067€ 178 450€ 142 285€ 117 957€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
142 999€ 142 774€ 117 005€ 95 886€ 163 580€ 231 274€ 242 886€ 299 950€ 363 746€ 393 097€ 364 553€ 23 518€ 30 701€ 38 642€ 41 073€ 21 038€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
256€ 450€ 644€ 840€ 1 271€ 2 095€ 3 267€ 5 005€ 7 886€ 12 438€ 19 814€ 28 501€ 38 515€ 49 017€ 61 019€ 73 013€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
479 403€ 52 713€ 1 233 042€ 144 883€ 815 907€ 430 831€ 178 670€ 29 420€ 29 950€ 25 040€ 184 311€ 158 388€ 835 020€ 4 055 091€ 1 742 379€ 75 806€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 073 661€ 2 092 516€ 2 092 516€ 2 092 516€ 2 092 516€ 2 092 516€ 2 099 155€ 2 099 155€ 2 092 516€ 2 093 609€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 855€ 37 710€ 37 710€ 37 710€ 37 710€ 37 710€ 44 349€ 44 349€ 37 710€ 38 640€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 2 054 806€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 054 806€ 2 054 969€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 170 886€ 6 228 520€ 6 596 839€ 5 374 851€ 5 377 470€ 5 141 471€ 5 510 646€ 5 416 477€ 5 281 100€ 5 373 661€ 5 231 601€ 5 262 892€ 1 927 647€ 2 251 030€ 1 940 251€ 1 423 806€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 387€ 5 269€ 3 782€ 3 197€ 3 140€ 5 475€ 6 071€ 2 846€ 3 726€ 3 496€ 4 654€ 4 502€ 5 412€ 4 209€ 5 124€ 3 148€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 387€ 5 269€ 3 782€ 3 197€ 3 140€ 5 475€ 6 071€ 2 846€ 3 726€ 3 496€ 4 654€ 4 502€ 5 412€ 4 209€ 5 124€ 3 148€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 312 955€ 4 511 883€ 4 659 445€ 3 916 371€ 4 045 439€ 4 211 709€ 3 989 133€ 4 151 351€ 4 327 778€ 4 491 054€ 4 402 288€ 4 404 004€ 613 845€ 650 907€ 633 257€ 605 016€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
24 217€ 28 561€ 5 724€ 13 120€ 6 054€ 6 027€ 265€ 5 249€ 6 553€ 8 235€ 4 075€ 1 768€ 277€ 43€ 16€ 17€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 288 738€ 4 483 321€ 4 653 721€ 3 903 250€ 4 039 385€ 4 205 682€ 3 988 868€ 4 146 102€ 4 321 226€ 4 482 819€ 4 398 213€ 4 402 237€ 612 369€ 650 864€ 633 241€ 604 562€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 199€ 0€ 0€ 437€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
670 176€ 284 428€ 236 889€ 190 248€ 147 067€ 144 037€ 106 067€ 109 562€ 133 861€ 168 229€ 148 576€ 125 080€ 94 746€ 88 995€ 95 962€ 95 092€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
283 298€ 23 422€ 6 161€ 20 374€ 10 140€ 16 130€ 1 182€ 2 693€ 5 328€ 13 523€ 526€ 13 027€ 1 561€ 0€ 128€ 1 340€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
107 801€ 157 426€ 118 269€ 69 940€ 76 471€ 93 032€ 79 646€ 85 057€ 95 224€ 111 009€ 103 932€ 92 393€ 76 622€ 78 123€ 82 710€ 76 513€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
35 647€ 36 170€ 82 996€ 97 010€ 57 858€ 31 922€ 22 182€ 18 666€ 15 408€ 41 018€ 41 468€ 17 029€ 14 181€ 7 918€ 9 824€ 15 275€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 891€ 3 311€ 2 622€ 2 053€ 1 728€ 2 083€ 2 187€ 2 276€ 1 928€ 1 810€ 1 770€ 1 714€ 1 771€ 2 074€ 1 792€ 1 322€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
238 539€ 64 098€ 26 841€ 870€ 870€ 870€ 870€ 870€ 870€ 870€ 880€ 918€ 611€ 880€ 1 508€ 642€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 184 367€ 1 422 691€ 1 690 349€ 1 255 035€ 1 177 275€ 771 800€ 1 396 775€ 1 138 118€ 802 222€ 697 703€ 663 909€ 714 643€ 1 204 980€ 1 498 255€ 1 193 925€ 703 786€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
282€ 1 362€ 1 104€ 1 100€ 1 762€ 1 740€ 1 236€ 1 262€ 1 529€ 953€ 744€ 1 426€ 1 404€ 1 014€ 1 925€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 5 490€ 0€ 40€ 324€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 27€ 0€ 0€ 236€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 184 085€ 1 421 329€ 1 683 755€ 1 253 935€ 1 175 473€ 769 736€ 1 395 539€ 1 136 856€ 800 693€ 696 682€ 663 165€ 713 217€ 1 203 549€ 1 497 241€ 1 192 000€ 703 550€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 4 250€ 6 375€ 10 000€ 4 550€ 8 450€ 12 600€ 14 600€ 13 512€ 13 178€ 12 174€ 14 664€ 8 664€ 8 664€ 11 983€ 16 764€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 4 250€ 6 375€ 10 000€ 4 550€ 8 450€ 12 600€ 14 600€ 13 512€ 13 178€ 12 174€ 14 664€ 8 664€ 8 664€ 11 983€ 16 764€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
26 143€ 25 064€ 24 622€ 22 119€ 19 406€ 10 531€ 14 039€ 16 373€ 14 180€ 13 881€ 10 703€ 6 646€ 3 549€ 5 807€ 4 141€ 3 677€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
26 143€ 25 064€ 24 622€ 22 119€ 19 406€ 10 531€ 14 039€ 16 373€ 14 180€ 13 881€ 10 703€ 6 646€ 3 549€ 5 807€ 4 141€ 3 677€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
37 761 355€ 37 562 019€ 30 450 195€ 28 716 809€ 20 417 586€ 19 912 255€ 19 014 543€ 18 770 784€ 18 608 363€ 17 893 713€ 17 983 204€ 17 764 606€ 18 034 727€ 17 774 741€ 15 209 981€ 13 172 476€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
16 546 429€ 16 024 831€ 16 126 486€ 15 819 873€ 14 574 047€ 14 267 031€ 13 933 806€ 13 582 002€ 13 397 228€ 13 368 148€ 13 355 066€ 13 445 950€ 13 585 086€ 13 581 977€ 12 814 371€ 12 106 050€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
16 546 429€ 16 024 831€ 16 126 486€ 15 819 873€ 14 574 047€ 14 267 031€ 13 933 806€ 13 582 002€ 13 397 228€ 13 368 148€ 13 355 066€ 13 445 950€ 13 585 086€ 13 581 977€ 12 814 371€ 12 106 050€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
16 027 331€ 16 126 486€ 15 776 024€ 14 563 138€ 14 253 074€ 13 933 806€ 13 592 202€ 13 397 228€ 13 368 148€ 13 355 066€ 13 445 950€ 13 585 086€ 13 582 173€ 12 847 510€ 12 117 759€ 11 465 579€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
519 098€ -101 656€ 350 463€ 1 256 735€ 320 972€ 333 225€ 341 604€ 184 774€ 29 080€ 13 083€ -90 885€ -139 136€ 2 913€ 734 467€ 696 612€ 640 471€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 528 689€ 11 744 450€ 7 293 703€ 7 564 830€ 1 108 894€ 781 231€ 736 465€ 638 666€ 1 362 036€ 741 286€ 699 309€ 1 262 981€ 1 283 917€ 2 357 588€ 1 407 062€ 1 055 667€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
87 643€ 90 509€ 72 105€ 51 816€ 67 505€ 41 172€ 15 957€ 3 005€ 662€ 723€ 68 676€ 65 508€ 62 017€ 45 373€ 50 188€ 51 687€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
87 643€ 90 509€ 72 105€ 51 816€ 67 505€ 41 172€ 15 957€ 3 005€ 662€ 723€ 68 676€ 65 508€ 62 017€ 45 373€ 50 188€ 51 687€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
129 054€ 66 938€ 212 260€ 158 347€ 139 929€ 76 861€ 245€ 84 000€ 73 224€ 125 140€ 3 533€ 49 261€ 0€ 4 550€ 31 267€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
129 054€ 66 938€ 210 683€ 149 857€ 139 929€ 76 861€ 245€ 84 000€ 72 503€ 125 140€ 3 533€ 49 261€ 0€ 4 550€ 31 267€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 1 577€ 8 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 448 651€ 8 652 883€ 4 218 698€ 4 292 555€ 19 421€ 12 925€ 44 706€ 72 247€ 6 960€ 5 033€ 8 398€ 6 225€ 5 002€ 5 056€ 4 320€ 4 576€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
8 436 863€ 8 629 502€ 4 206 624€ 4 287 420€ 8 466€ 8 132€ 7 989€ 4 318€ 3 944€ 3 819€ 5 915€ 3 989€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 733€ 23 185€ 11 862€ 4 997€ 9 734€ 4 793€ 4 218€ 2 937€ 3 017€ 1 214€ 2 483€ 2 236€ 1 683€ 1 737€ 1 001€ 1 257€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
54€ 196€ 213€ 138€ 1 222€ 0€ 32 498€ 64 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
753 915€ 678 777€ 614 124€ 2 276 948€ 597 235€ 266 665€ 458 045€ 281 842€ 271 375€ 297 892€ 248 741€ 704 606€ 702 138€ 1 710 470€ 618 602€ 186 119€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
93 538€ 132 253€ 151 652€ 1 852 628€ 333 629€ 61 156€ 98 919€ 62 200€ 59 705€ 64 766€ 77 895€ 558 673€ 550 590€ 1 544 935€ 482 494€ 66 918€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
72 789€ 31 925€ 31 331€ 21 512€ 14 960€ 26 449€ 27 040€ 22 446€ 11 991€ 15 787€ 17 308€ 9 456€ 9 869€ 7 845€ 8 470€ 6 056€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
245 871€ 242 029€ 154 322€ 154 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 746€ 0€ 0€ 0€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€ 210€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
49 745€ 24 641€ 15 383€ 34 962€ 46 559€ 9 304€ 154 029€ 23 438€ 14 525€ 36 224€ 3 333€ 3 620€ 2 878€ 3 726€ 3 508€ 2 540€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
168 454€ 143 099€ 143 341€ 121 310€ 114 072€ 94 913€ 90 037€ 82 486€ 77 686€ 72 941€ 85 750€ 76 248€ 79 614€ 95 666€ 73 362€ 64 432€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
103 798€ 88 075€ 90 546€ 75 422€ 70 819€ 59 088€ 56 895€ 51 414€ 49 668€ 46 604€ 55 245€ 48 109€ 50 577€ 47 052€ 44 052€ 39 263€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
18 809€ 16 755€ 19 757€ 16 227€ 15 890€ 12 253€ 11 472€ 10 204€ 8 815€ 7 705€ 9 211€ 8 499€ 8 610€ 10 491€ 6 506€ 6 910€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 2 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
911€ 0€ 5 000€ 517€ 560€ 3 503€ 19 653€ 29 653€ 48 816€ 33 866€ 0€ 0€ 0€ 556€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 109 426€ 2 255 342€ 2 176 515€ 785 163€ 284 804€ 383 607€ 217 512€ 197 573€ 1 009 815€ 312 498€ 369 960€ 437 381€ 514 760€ 592 139€ 702 685€ 813 285€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 962 678€ 2 108 934€ 2 041 464€ 722 041€ 249 160€ 284 800€ 137 035€ 140 110€ 197 573€ 255 035€ 312 498€ 369 960€ 437 381€ 514 760€ 592 139€ 746 897€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
146 748€ 146 408€ 135 051€ 63 123€ 35 644€ 98 808€ 80 478€ 57 463€ 812 243€ 57 463€ 57 463€ 67 421€ 77 379€ 77 379€ 110 546€ 66 388€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 686 237€ 9 792 739€ 7 030 006€ 5 332 106€ 4 734 645€ 4 863 994€ 4 344 272€ 4 550 116€ 3 849 099€ 3 784 278€ 3 928 830€ 3 055 675€ 3 165 724€ 1 835 176€ 988 548€ 10 759€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 403€ 4 403€ 2 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 423€ 531€ 690€ 744€ 1 439€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 681 835€ 9 788 336€ 7 027 816€ 5 332 106€ 4 734 645€ 4 863 994€ 4 344 272€ 4 549 849€ 3 848 676€ 3 783 747€ 3 928 139€ 3 054 932€ 3 164 285€ 1 835 176€ 988 548€ 10 759€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€