Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 796 340€ 6 947 316€ 7 085 612€ 7 137 928€ 6 695 673€ 6 537 783€ 6 706 832€ 6 525 939€ 7 434 934€ 7 780 602€ 8 081 224€ 7 715 729€ 7 182 004€ 5 753 719€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 037 881€ 5 376 092€ 5 574 650€ 5 956 148€ 5 385 263€ 5 272 742€ 5 758 576€ 5 638 996€ 6 516 081€ 6 758 433€ 6 980 187€ 7 381 089€ 7 114 719€ 5 688 785€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
16 620€ 11 820€ 11 040€ 3 171€ 2 487€ 2 524€ 3 160€ 3 797€ 0€ 0€ 0€ 1 023€ 2 139€ 3 256€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 531€ 1 167€ 1 804€ 2 440€ 3 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 023€ 2 139€ 3 256€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
16 620€ 11 820€ 11 040€ 2 640€ 1 320€ 720€ 720€ 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 564 302€ 4 907 312€ 5 106 650€ 5 496 018€ 4 919 177€ 4 806 620€ 5 291 817€ 5 171 600€ 6 052 151€ 6 294 503€ 6 516 256€ 6 916 135€ 6 648 595€ 5 221 544€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
282 887€ 282 887€ 201 849€ 201 849€ 201 849€ 183 666€ 183 666€ 182 931€ 182 931€ 182 766€ 182 765€ 182 765€ 182 763€ 182 763€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
6 871€ 6 871€ 6 871€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 5 776€ 8 535€ 8 535€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 239 838€ 3 568 289€ 3 933 408€ 4 157 198€ 4 119 530€ 4 474 838€ 4 705 268€ 4 762 385€ 4 838 642€ 5 097 581€ 5 166 157€ 5 422 289€ 4 422 830€ 4 135 430€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
137 956€ 170 206€ 201 132€ 160 624€ 12 126€ 8 504€ 19 126€ 36 286€ 37 141€ 44 869€ 35 885€ 44 489€ 53 285€ 62 839€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
64 631€ 80 619€ 97 216€ 102 041€ 357€ 2 500€ 4 642€ 6 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€ 1 266€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
27 695€ 2 269€ 6 364€ 11 249€ 16 135€ 5 417€ 6 969€ 10 226€ 31 317€ 19 796€ 24 571€ 28 090€ 15 048€ 15 984€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
804 425€ 796 171€ 659 811€ 857 282€ 563 405€ 125 920€ 365 740€ 167 211€ 956 344€ 943 715€ 1 101 102€ 1 232 726€ 1 965 918€ 814 727€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 463 599€ 463 599€ 463 599€ 463 599€ 463 931€ 463 931€ 463 931€ 463 931€ 463 985€ 463 985€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 456 960€ 457 014€ 457 014€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 749 073€ 1 559 389€ 1 502 450€ 1 175 828€ 1 305 367€ 1 262 064€ 944 872€ 883 633€ 914 976€ 1 018 492€ 1 097 105€ 333 542€ 65 859€ 64 934€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 892€ 257€ 653€ 990€ 277€ 812€ 238€ 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 892€ 257€ 653€ 990€ 277€ 812€ 238€ 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 229 878€ 1 163 940€ 1 196 251€ 1 029 430€ 1 028 154€ 1 057 263€ 774 834€ 791 841€ 810 091€ 814 956€ 849 367€ 53 883€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
49€ 898€ 1 885€ 1 118€ 91€ 244€ 0€ 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 223 585€ 1 161 853€ 1 194 366€ 1 019 047€ 1 025 731€ 1 050 529€ 774 834€ 790 913€ 810 091€ 814 956€ 829 422€ 33 938€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 945€ 19 945€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
6 244€ 1 189€ 0€ 9 266€ 2 332€ 6 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 100€ 0€ 0€ 111 489€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 151€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 642€ 27 436€ 33 644€ 39 130€ 37 921€ 22 717€ 77 287€ 51 070€ 58 473€ 53 107€ 106 327€ 158 929€ 46 669€ 26 334€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 067€ 8 058€ 1 894€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 636€ 0€ 0€ 0€ 2 200€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 323€ 1 271€ 7 891€ 1 313€ 713€ 1 873€ 0€ 0€ 0€ 99 432€ 111 151€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
4 960€ 10 136€ 16 648€ 17 982€ 24 784€ 15 058€ 25 085€ 39 731€ 36 668€ 36 509€ 3 747€ 28 804€ 24 706€ 5 033€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 505€ 12 312€ 11 029€ 9 310€ 7 735€ 3 952€ 45 280€ 11 307€ 21 663€ 16 599€ 697€ 5 858€ 13 630€ 12 592€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 614€ 114€ 109€ 78€ 396€ 95€ 213€ 32€ 116€ 0€ 225€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 25€ 0€ 26€ 6 049€ 275€ 6 815€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
4 564€ 4 551€ 4 588€ 3 869€ 3 694€ 2 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
429 362€ 367 456€ 271 601€ 105 978€ 238 715€ 180 972€ 92 414€ 39 950€ 46 413€ 38 939€ 61 411€ 120 730€ 19 190€ 22 003€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
968€ 2 368€ 5 475€ 1 025€ 1 355€ 687€ 371€ 140€ 48€ 1 266€ 3 183€ 276€ 2 126€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ 71€ 0€ 4 556€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
428 394€ 365 088€ 266 125€ 104 953€ 237 359€ 180 284€ 92 016€ 39 810€ 46 294€ 37 673€ 53 672€ 120 454€ 17 064€ 22 003€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 000€ 0€ 0€ 16 597€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 000€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 385€ 11 835€ 8 512€ 5 952€ 5 043€ 2 977€ 3 384€ 3 310€ 3 876€ 3 676€ 3 932€ 1 098€ 1 426€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 371€ 6 852€ 6 534€ 5 952€ 5 043€ 2 977€ 3 384€ 3 310€ 3 876€ 3 676€ 3 932€ 1 098€ 1 426€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 014€ 4 983€ 1 978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 796 340€ 6 947 316€ 7 085 612€ 7 137 928€ 6 695 673€ 6 537 783€ 6 706 832€ 6 525 939€ 7 434 934€ 7 780 602€ 8 081 224€ 7 715 729€ 7 182 004€ 5 753 719€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 031 475€ 4 054 335€ 3 976 745€ 3 805 593€ 3 660 996€ 3 541 987€ 3 513 452€ 3 475 148€ 4 216 750€ 4 353 548€ 4 320 218€ 4 618 781€ 4 418 073€ 4 476 391€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 031 475€ 4 054 335€ 3 976 745€ 3 805 593€ 3 660 996€ 3 541 987€ 3 513 452€ 3 475 148€ 4 216 750€ 4 353 548€ 4 320 218€ 4 618 781€ 4 418 073€ 4 476 391€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 054 335€ 3 976 745€ 3 805 593€ 3 660 996€ 3 541 987€ 3 513 452€ 3 475 148€ 3 450 921€ 4 305 395€ 4 340 851€ 4 331 588€ 4 447 116€ 4 408 306€ 4 473 133€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-22 860€ 77 590€ 171 152€ 144 597€ 119 009€ 28 535€ 38 303€ 24 228€ -88 645€ 12 697€ -11 370€ 171 665€ 9 767€ 3 258€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
281 824€ 332 273€ 366 220€ 509 911€ 704 746€ 544 161€ 918 855€ 787 445€ 823 811€ 1 051 207€ 1 311 792€ 1 107 425€ 746 829€ 596 503€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 900€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 2 100€ 2 800€ 2 500€ 5 900€ 11 424€ 10 447€ 6 426€ 12 119€ 6 570€ 5 225€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 824€ 10 447€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 900€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 2 100€ 2 800€ 2 500€ 5 900€ 3 600€ 0€ 6 426€ 12 119€ 6 570€ 5 225€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
24 152€ 10 887€ 16 187€ 44 328€ 1 846€ 2 440€ 33 696€ 33€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
24 152€ 10 887€ 11 940€ 44 328€ 1 846€ 2 440€ 31 032€ 33€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 4 247€ 0€ 0€ 2 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
115 628€ 126 620€ 134 196€ 112 417€ 117 726€ 127 706€ 133 713€ 138 632€ 125 785€ 136 215€ 148 413€ 144 158€ 153 615€ 809€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
93 838€ 100 119€ 106 129€ 111 920€ 117 500€ 127 417€ 132 904€ 137 673€ 125 326€ 136 022€ 146 974€ 143 195€ 153 108€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
367€ 657€ 802€ 497€ 226€ 289€ 809€ 958€ 459€ 104€ 1 439€ 963€ 507€ 809€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
21 423€ 25 844€ 27 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
75 052€ 56 270€ 59 499€ 128 986€ 75 686€ 59 083€ 50 354€ 95 210€ 137 919€ 223 149€ 417 951€ 148 117€ 108 685€ 63 598€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
40 309€ 20 281€ 19 219€ 84 801€ 31 612€ 21 445€ 26 300€ 65 236€ 93 218€ 205 719€ 399 499€ 128 259€ 93 139€ 35 623€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 209€ 170€ 4 079€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
6 266€ 6 024€ 5 791€ 5 580€ 5 328€ 0€ 0€ 0€ 27 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 933€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 896€ 1 048€ 1 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
151€ 140€ 4 138€ 6 814€ 9 757€ 14 125€ 398€ 2 905€ 47€ 0€ 53€ 79€ 47€ 56€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
13 497€ 12 378€ 12 404€ 11 309€ 12 397€ 9 354€ 9 713€ 11 611€ 6 127€ 6 190€ 5 522€ 5 393€ 6 835€ 7 068€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
8 977€ 8 114€ 8 340€ 7 524€ 8 146€ 6 220€ 6 217€ 7 145€ 4 173€ 3 790€ 3 186€ 4 192€ 3 480€ 3 722€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 956€ 1 735€ 1 910€ 1 687€ 1 897€ 1 258€ 1 177€ 1 762€ 791€ 900€ 932€ 3 474€ 1 105€ 1 196€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 6 550€ 6 550€ 11 271€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 6 550€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
64 092€ 135 895€ 153 739€ 221 579€ 507 387€ 352 133€ 698 592€ 547 671€ 548 660€ 681 395€ 739 002€ 803 031€ 477 959€ 526 871€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 83 968€ 153 739€ 221 578€ 507 387€ 352 133€ 415 352€ 475 671€ 548 660€ 681 395€ 739 002€ 803 031€ 477 959€ 526 871€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
12 165€ 0€ 0€ 2€ 0€ 283 240€ 72 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
51 927€ 51 927€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 483 041€ 2 560 709€ 2 742 647€ 2 822 424€ 2 329 931€ 2 451 635€ 2 274 525€ 2 263 346€ 2 394 372€ 2 375 847€ 2 449 214€ 1 989 523€ 2 017 102€ 680 825€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 483 041€ 2 560 709€ 2 742 647€ 2 822 424€ 2 329 931€ 2 451 635€ 2 274 525€ 2 263 056€ 2 394 372€ 2 375 847€ 2 449 214€ 1 989 523€ 2 017 102€ 680 825€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€