Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
900 210€ 674 843€ 651 803€ 656 303€ 672 934€ 696 665€ 696 278€ 636 847€ 655 823€ 381 736€ 362 057€ 339 741€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
828 729€ 616 706€ 644 097€ 644 109€ 666 946€ 691 702€ 690 245€ 627 137€ 651 697€ 374 142€ 337 419€ 333 533€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 2 163€ 4 611€ 7 059€ 9 792€ 9 792€ 9 792€ 7 392€ 7 392€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 2 163€ 4 611€ 7 059€ 9 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 792€ 9 792€ 7 392€ 7 392€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
828 729€ 616 706€ 449 007€ 446 856€ 467 244€ 489 553€ 485 362€ 422 254€ 446 814€ 171 659€ 134 913€ 138 419€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
27 400€ 23 756€ 23 761€ 23 761€ 23 761€ 23 014€ 23 014€ 22 865€ 22 865€ 22 868€ 5 152€ 5 145€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
446 519€ 452 982€ 329 903€ 365 495€ 399 826€ 435 203€ 402 661€ 352 963€ 120 992€ 121 036€ 114 360€ 125 407€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
23 613€ 2 358€ 3 319€ 61€ 2 732€ 8 086€ 12 363€ 16 117€ 20 213€ 0€ 1 080€ 2 158€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
21 083€ 1 052€ 1 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
12 360€ 5 489€ 3 665€ 4 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
297 754€ 131 069€ 86 875€ 53 263€ 40 926€ 23 249€ 47 324€ 30 308€ 282 744€ 27 755€ 14 321€ 5 709€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 114€ 195 114€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 195 091€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195 114€ 195 114€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
69 639€ 57 427€ 7 684€ 11 513€ 4 979€ 4 378€ 5 857€ 9 410€ 3 810€ 7 029€ 24 335€ 5 411€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 596€ 384€ 258€ 79€ 0€ 66€ 154€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 596€ 384€ 258€ 79€ 0€ 66€ 154€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
5 459€ 6€ 11€ 0€ 0€ 14€ 6 068€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
4 347€ 6€ 11€ 0€ 0€ 14€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 059€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 642€ 4 742€ 4 419€ 8 091€ 3 936€ 4 037€ 4 186€ 2 512€ 3 363€ 2 575€ 3 976€ 731€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 47€ 0€ 38€ 166€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 215€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
4 393€ 4 325€ 4 074€ 7 649€ 3 166€ 3 430€ 3 470€ 1 949€ 2 873€ 1 233€ 2 684€ 432€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
249€ 416€ 345€ 442€ 769€ 607€ 716€ 498€ 443€ 127€ 254€ 133€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
59 538€ 52 679€ 2 668€ 3 027€ 785€ 262€ 1 657€ 764€ 293€ 4 454€ 20 359€ 365€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
85€ 454€ 1 727€ 1 194€ 139€ 32€ 775€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 864€ 485€ 224€ 0€ 0€ 199€ 57€ 70€ 567€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
58 793€ 52 038€ 78€ 1 348€ 422€ 231€ 881€ 481€ 236€ 4 281€ 671€ 365€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
660€ 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103€ 19 121€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 315€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 315€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 842€ 710€ 21€ 681€ 1 009€ 585€ 177€ 300€ 316€ 565€ 303€ 797€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 842€ 710€ 21€ 681€ 1 009€ 585€ 177€ 300€ 316€ 565€ 303€ 797€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
900 210€ 674 843€ 651 803€ 656 303€ 672 934€ 696 665€ 696 278€ 636 847€ 655 823€ 381 736€ 362 057€ 339 741€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
220 120€ 176 237€ 292 992€ 266 365€ 263 576€ 245 399€ 264 202€ 243 858€ 235 915€ 261 582€ 258 807€ 258 185€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
220 120€ 176 237€ 292 992€ 266 365€ 263 576€ 245 399€ 264 202€ 243 858€ 235 915€ 261 582€ 258 807€ 258 185€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
176 237€ 293 004€ 266 309€ 263 077€ 245 659€ 255 953€ 243 693€ 235 944€ 228 093€ 286 544€ 258 197€ 262 398€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
43 883€ -116 767€ 26 683€ 3 288€ 17 918€ -10 554€ 20 509€ 7 914€ 7 822€ -24 962€ 610€ -4 213€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
158 576€ 141 496€ 127 880€ 134 199€ 128 738€ 145 766€ 102 030€ 121 584€ 375 134€ 100 014€ 96 298€ 80 195€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 000€ 700€ 700€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 2 863€ 3 193€ 13 613€ 4 553€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 000€ 700€ 700€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 2 863€ 3 193€ 13 613€ 4 553€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
43 719€ 29 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 510€ 30€ 5 623€ 13 280€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
43 719€ 29 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 5 623€ 13 280€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 510€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
711€ 228€ 337€ 579€ 437€ 228€ 862€ 448€ 146€ 98€ 170€ 33€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
711€ 228€ 337€ 579€ 437€ 228€ 862€ 448€ 146€ 98€ 165€ 33€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
45 136€ 34 102€ 56 243€ 65 613€ 43 612€ 63 983€ 47 090€ 53 480€ 313 987€ 24 163€ 12 121€ 17 094€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
29 716€ 23 949€ 45 874€ 55 393€ 35 304€ 53 510€ 46 990€ 47 196€ 306 479€ 17 310€ 6 736€ 10 688€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
4 010€ 10€ 10€ 0€ 10€ 5€ 0€ 10€ 10€ 5€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 497€ 5 829€ 5 966€ 6 068€ 4 872€ 5 638€ 0€ 3 703€ 5 124€ 4 416€ 3 388€ 4 149€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 270€ 3 571€ 3 579€ 3 462€ 2 933€ 3 771€ 0€ 2 109€ 1 725€ 1 833€ 1 656€ 1 726€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
643€ 742€ 814€ 690€ 493€ 1 060€ 0€ 456€ 649€ 599€ 341€ 531€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
68 009€ 76 507€ 70 600€ 67 007€ 84 690€ 81 554€ 54 077€ 64 284€ 57 778€ 56 517€ 66 174€ 63 068€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
54 430€ 76 507€ 67 924€ 55 674€ 67 007€ 65 347€ 42 676€ 48 795€ 51 115€ 56 517€ 66 174€ 63 068€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
13 580€ 0€ 2 676€ 11 333€ 17 682€ 16 208€ 11 401€ 12 489€ 6 663€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
521 514€ 357 110€ 230 930€ 255 739€ 280 619€ 305 500€ 330 047€ 271 405€ 44 774€ 20 140€ 6 952€ 1 361€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
521 514€ 357 110€ 230 930€ 255 739€ 280 619€ 305 500€ 330 047€ 271 405€ 44 774€ 20 140€ 6 952€ 1 361€