Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 637 797€ 1 816 710€ 1 807 339€ 1 944 623€ 1 965 807€ 2 012 271€ 2 101 304€ 2 125 363€ 1 905 110€ 1 734 398€ 1 801 395€ 1 552 692€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 506 985€ 1 714 667€ 1 711 949€ 1 837 950€ 1 880 359€ 1 904 973€ 1 994 808€ 2 010 443€ 1 767 968€ 1 570 765€ 1 636 477€ 1 300 048€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 506 985€ 1 446 392€ 1 443 674€ 1 569 675€ 1 612 084€ 1 630 713€ 1 720 549€ 1 736 162€ 1 493 687€ 1 296 484€ 1 362 196€ 1 025 767€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
121 489€ 121 489€ 121 489€ 121 489€ 121 489€ 121 489€ 119 242€ 120 841€ 9 709€ 9 709€ 9 709€ 9 709€
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 262 878€ 1 199 541€ 1 238 479€ 1 354 426€ 1 431 841€ 1 499 197€ 1 600 906€ 1 344 954€ 1 416 208€ 1 168 802€ 1 246 892€ 727 471€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 393€ 2 224€ 7 390€ 14 824€ 21 138€ 7 197€ 0€ 413€ 3 328€ 7 059€ 11 200€ 16 558€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
5 922€ 14 459€ 18 221€ 23 612€ 17 329€ 2 190€ 153€ 618€ 1 083€ 3 886€ 7 444€ 11 002€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 90€ 248€ 406€ 564€ 249€ 588€ 928€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
41 459€ 41 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 683€ 60 950€ 47 691€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
114 753€ 108 129€ 16 086€ 13 315€ 19 737€ 0€ 0€ 268 930€ 5 112€ 45 829€ 38 672€ 260 099€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
268 275€ 268 275€ 268 275€ 268 275€ 274 260€ 274 260€ 274 281€ 274 281€ 274 281€ 274 281€ 274 281€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
268 275€ 268 275€ 268 275€ 268 275€ 274 260€ 274 260€ 274 281€ 274 281€ 274 281€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 274 281€ 274 281€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
129 207€ 101 044€ 94 999€ 105 180€ 84 131€ 106 323€ 105 684€ 114 233€ 136 886€ 162 485€ 164 602€ 252 224€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
899€ 171€ 245€ 364€ 388€ 317€ 449€ 419€ 1 464€ 1 688€ 1 540€ 373€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
899€ 171€ 245€ 364€ 388€ 25€ 0€ 61€ 252€ 1 057€ 1 540€ 373€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 0€ 292€ 449€ 358€ 1 212€ 631€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
5 907€ 11 609€ 24 885€ 38 161€ 51 437€ 64 713€ 66 400€ 78 729€ 94 594€ 106 923€ 119 252€ 131 581€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
5 907€ 11 609€ 24 885€ 38 161€ 51 437€ 64 713€ 66 400€ 78 729€ 94 594€ 106 923€ 119 252€ 131 581€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
43 544€ 59 054€ 36 838€ 28 397€ 27 294€ 28 854€ 23 875€ 14 686€ 8 930€ 9 603€ 7 320€ 7 114€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 822€ 838€ 602€ 180€ 812€ 0€ 1 870€ 0€ 620€ 33€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
13 597€ 23 394€ 16 733€ 14 520€ 8 719€ 12 182€ 7 148€ 3 935€ 2 153€ 907€ 762€ 669€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
12 474€ 10 530€ 9 908€ 8 168€ 6 395€ 8 565€ 4 644€ 2 196€ 1 407€ 982€ 662€ 6 440€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
231€ 96€ 306€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 14€ 5€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
587€ 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
13 064€ 16 849€ 9 498€ 5 223€ 11 069€ 8 107€ 10 212€ 8 555€ 4 750€ 7 667€ 5 882€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
6 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
78 858€ 30 210€ 33 031€ 38 257€ 5 011€ 12 438€ 14 960€ 20 399€ 31 898€ 44 271€ 36 490€ 113 156€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 790€ 861€ 2 751€ 452€ 560€ 139€ 224€ 348€ 1 034€ 400€ 536€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
77€ 538€ 38€ 34€ 18€ 19€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
77 068€ 29 273€ 29 742€ 37 767€ 4 417€ 12 281€ 14 717€ 20 032€ 30 864€ 43 871€ 35 954€ 113 156€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 604€ 999€ 392€ 1 494€ 1 317€ 975€ 811€ 686€ 256€ 1 148€ 316€ 420€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 604€ 999€ 392€ 1 494€ 1 317€ 975€ 811€ 686€ 256€ 1 148€ 316€ 420€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 637 797€ 1 816 710€ 1 807 339€ 1 944 623€ 1 965 807€ 2 012 271€ 2 101 304€ 2 125 363€ 1 905 110€ 1 734 398€ 1 801 395€ 1 552 692€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
116 948€ 457 158€ 473 617€ 546 693€ 557 958€ 578 289€ 561 227€ 572 234€ 574 401€ 643 374€ 678 090€ 645 889€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
116 948€ 457 158€ 473 617€ 546 693€ 557 958€ 578 289€ 561 227€ 572 234€ 574 401€ 643 374€ 678 090€ 645 889€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
173 158€ 473 617€ 541 972€ 557 958€ 578 289€ 561 227€ 572 234€ 572 463€ 640 449€ 682 235€ 645 889€ 621 919€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-56 210€ -16 459€ -68 355€ -11 265€ -20 331€ 17 062€ -11 007€ -229€ -66 048€ -38 861€ 32 201€ 23 970€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 003 381€ 799 033€ 735 617€ 743 420€ 704 975€ 701 386€ 771 074€ 954 782€ 697 992€ 739 050€ 756 421€ 597 869€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 000€ 51 500€ 51 500€ 31 500€ 23 000€ 29 500€ 16 851€ 12 324€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 000€ 51 500€ 51 500€ 31 500€ 23 000€ 29 500€ 16 851€ 12 324€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
22 024€ 16 377€ 17 602€ 22 665€ 3 316€ 11 655€ 14 002€ 19 111€ 24 254€ 30 391€ 23 456€ 12 714€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
22 024€ 16 377€ 17 602€ 22 665€ 3 316€ 11 655€ 14 002€ 19 111€ 24 254€ 30 391€ 23 456€ 12 714€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
143 788€ 149 423€ 161 778€ 171 893€ 182 061€ 174 018€ 180 384€ 186 821€ 193 002€ 199 202€ 208 151€ 217 305€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
141 153€ 147 836€ 154 986€ 160 977€ 167 451€ 173 866€ 180 215€ 186 506€ 192 712€ 198 872€ 204 969€ 211 005€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 635€ 1 587€ 2 083€ 1 200€ 290€ 153€ 169€ 316€ 290€ 330€ 461€ 484€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
4 709€ 9 716€ 14 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 721€ 5 816€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
371 029€ 187 039€ 71 994€ 74 638€ 55 060€ 36 790€ 77 082€ 285 637€ 41 909€ 75 616€ 93 126€ 57 094€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
330 742€ 113 399€ 30 316€ 29 612€ 24 005€ 24 837€ 64 912€ 273 505€ 25 257€ 61 041€ 85 436€ 57 082€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
4 514€ 20 018€ 14 020€ 13 690€ 8 173€ 8 495€ 8 712€ 8 674€ 7 670€ 8 563€ 7 690€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 101€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
265€ 1 090€ 2 823€ 1 643€ 5 526€ 3 458€ 3 458€ 3 458€ 8 417€ 3 911€ 0€ 12€
163
12.
Zamestnanci
(331))
20 148€ 24 129€ 14 623€ 11 373€ 10 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
13 203€ 25 425€ 8 411€ 17 048€ 5 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 565€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 156€ 2 978€ 1 801€ 1 273€ 1 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
462 541€ 394 694€ 432 743€ 442 724€ 441 538€ 449 422€ 482 755€ 450 889€ 431 688€ 431 688€ 431 688€ 310 756€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
445 639€ 382 691€ 432 743€ 442 724€ 433 654€ 441 538€ 482 755€ 450 889€ 431 688€ 431 688€ 431 688€ 310 756€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
16 902€ 12 003€ 0€ 7 884€ 7 884€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
517 467€ 560 519€ 598 105€ 654 510€ 702 875€ 732 596€ 769 003€ 598 347€ 632 717€ 351 974€ 366 884€ 308 934€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 2 184€ 2 075€ 2 161€ 2 069€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
517 467€ 560 519€ 598 105€ 654 510€ 700 690€ 730 521€ 766 842€ 596 278€ 632 717€ 351 974€ 366 884€ 308 934€