Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 678 116€ 1 598 656€ 612 026€ 617 850€ 619 940€ 625 351€ 632 665€ 636 357€ 644 820€ 642 269€ 648 788€ 609 285€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 669 705€ 1 582 699€ 607 247€ 614 877€ 616 318€ 623 745€ 631 171€ 635 750€ 643 186€ 640 445€ 644 280€ 606 602€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 620 916€ 1 533 910€ 558 458€ 566 087€ 567 529€ 574 955€ 582 382€ 586 961€ 594 397€ 591 656€ 595 485€ 557 807€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 385€ 1 385€ 1 385€ 1 385€ 207€ 207€ 207€ 207€ 209€ 207€ 207€ 207€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 483 934€ 514 288€ 521 032€ 527 777€ 262 492€ 269 034€ 275 575€ 282 117€ 288 649€ 295 274€ 301 924€ 308 575€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 444€ 1 329€ 2 214€ 3 099€ 3 984€ 2 021€ 1 710€ 2 199€ 2 688€ 3 177€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 489€ 2 696€ 3 990€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
135 597€ 1 018 238€ 35 597€ 35 597€ 302 615€ 302 615€ 302 615€ 302 615€ 302 340€ 291 280€ 286 676€ 245 848€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 795€ 48 795€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 795€ 48 795€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 412€ 15 957€ 4 779€ 2 973€ 3 622€ 1 606€ 1 494€ 607€ 1 634€ 1 824€ 4 307€ 2 537€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 35€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 35€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
661€ 3 959€ 1 920€ 1 639€ 539€ 371€ 15€ 70€ 562€ 645€ 418€ 595€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
16€ 2 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
416€ 1 051€ 971€ 803€ 253€ 186€ 8€ 8€ 167€ 174€ 19€ 77€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
230€ 842€ 949€ 836€ 287€ 186€ 7€ 62€ 395€ 471€ 399€ 305€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
7 751€ 11 998€ 2 523€ 1 334€ 3 083€ 1 235€ 1 479€ 537€ 1 072€ 1 172€ 3 854€ 1 942€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
111€ 686€ 642€ 3€ 153€ 3€ 478€ 388€ 540€ 980€ 759€ 184€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ 10€ 0€ 14€ 16€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
7 600€ 11 088€ 1 765€ 1 296€ 2 929€ 1 232€ 966€ 149€ 522€ 192€ 3 081€ 1 742€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
40€ 224€ 116€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201€ 146€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201€ 146€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 678 116€ 1 598 656€ 612 026€ 617 850€ 619 940€ 625 351€ 632 665€ 636 357€ 644 820€ 642 269€ 648 788€ 609 285€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
115 506€ 112 231€ 105 427€ 104 355€ 96 154€ 93 972€ 90 657€ 83 497€ 83 909€ 73 181€ 72 935€ 33 951€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
115 506€ 112 231€ 105 427€ 104 355€ 96 154€ 93 972€ 90 657€ 83 497€ 83 909€ 73 181€ 72 935€ 33 951€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
112 231€ 105 427€ 104 355€ 97 331€ 93 972€ 90 667€ 83 497€ 83 709€ 73 182€ 73 135€ 34 680€ 31 462€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
3 275€ 6 803€ 1 072€ 7 024€ 2 182€ 3 304€ 7 160€ -212€ 10 727€ 46€ 38 255€ 2 489€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
102 011€ 992 923€ 7 079€ 7 635€ 11 588€ 12 842€ 17 132€ 21 645€ 22 515€ 24 226€ 23 357€ 20 490€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
480€ 480€ 480€ 0€ 480€ 480€ 730€ 730€ 730€ 2 190€ 2 024€ 3 127€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
480€ 480€ 480€ 0€ 480€ 480€ 730€ 730€ 730€ 2 190€ 2 024€ 2 397€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
47€ 7 047€ 46€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 392€ 33€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
47€ 7 047€ 46€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 392€ 33€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
40€ 224€ 116€ 0€ 120€ 102€ 91€ 80€ 73€ 62€ 51€ 38€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
40€ 224€ 116€ 0€ 120€ 102€ 91€ 80€ 73€ 62€ 51€ 38€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
466€ 354€ 226€ 224€ 372€ 448€ 299€ 1 324€ 2 201€ 2 463€ 379€ 283€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
466€ 354€ 226€ 224€ 258€ 240€ 299€ 278€ 430€ 750€ 379€ 283€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 0€ 114€ 0€ 0€ 142€ 1 101€ 871€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 527€ 572€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 0€ 0€ 0€ 209€ 0€ 230€ 143€ 230€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
100 978€ 984 818€ 6 211€ 7 411€ 10 611€ 11 811€ 16 011€ 19 511€ 19 511€ 19 511€ 19 511€ 17 009€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
100 978€ 984 818€ 6 211€ 7 411€ 10 611€ 11 811€ 16 011€ 19 511€ 19 511€ 19 511€ 19 511€ 17 009€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 460 600€ 493 502€ 499 520€ 505 859€ 512 198€ 518 537€ 524 876€ 531 215€ 538 396€ 544 862€ 552 496€ 554 844€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 460 600€ 493 502€ 499 520€ 505 859€ 512 198€ 518 537€ 524 876€ 531 215€ 538 396€ 544 862€ 552 496€ 554 844€