Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
69 357 944€ 65 090 790€ 61 724 463€ 61 874 783€ 60 005 036€ 60 129 312€ 60 502 039€ 61 267 479€ 62 269 265€ 61 778 438€ 56 288 971€ 60 690 360€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
53 550 793€ 52 796 499€ 50 638 122€ 52 553 703€ 52 937 367€ 51 268 321€ 50 818 971€ 51 019 027€ 52 626 884€ 52 175 702€ 47 136 027€ 49 341 620€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
74 467€ 41 372€ 27 875€ 20 617€ 0€ 12 958€ 9 394€ 18 279€ 49 865€ 92 399€ 114 125€ 171 466€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
66 480€ 36 297€ 27 875€ 20 617€ 0€ 1 173€ 2 469€ 7 478€ 35 188€ 73 744€ 104 647€ 141 907€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
7 987€ 5 075€ 0€ 0€ 0€ 3 049€ 6 925€ 10 801€ 14 677€ 18 655€ 439€ 774€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 736€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 039€ 28 785€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
47 141 422€ 46 411 233€ 44 062 340€ 46 634 587€ 46 313 082€ 44 274 723€ 43 764 064€ 42 582 242€ 44 540 266€ 43 978 048€ 41 807 156€ 42 483 054€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
22 836 259€ 22 396 077€ 22 560 729€ 23 256 021€ 23 291 118€ 23 213 982€ 23 403 491€ 18 511 344€ 18 636 281€ 18 622 127€ 17 748 481€ 17 603 981€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
28 539€ 29 100€ 29 100€ 29 100€ 4 320€ 3 759€ 3 759€ 3 759€ 3 560€ 3 561€ 3 560€ 3 603€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
17 575 218€ 18 444 753€ 19 068 871€ 22 184 864€ 20 831 541€ 16 075 041€ 15 568 923€ 15 301 818€ 15 335 210€ 17 002 789€ 12 837 216€ 14 019 763€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
218 999€ 166 859€ 141 012€ 103 919€ 74 641€ 67 182€ 124 602€ 149 700€ 219 047€ 255 978€ 733 586€ 875 629€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
68 692€ 23 110€ 37 220€ 19 274€ 15 550€ 30 358€ 23 862€ 39 479€ 1 041 912€ 29 455€ 26 365€ 47 111€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 882 825€ 4 882 825€ 4 882 826€ 4 882 826€ 7 972 880€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 180€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 413 714€ 5 351 333€ 2 225 409€ 1 041 409€ 2 095 911€ 4 879 081€ 4 639 426€ 3 692 914€ 4 421 029€ 3 180 206€ 5 527 985€ 1 954 907€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 319€ 0€ 402€ 402€ 1 106€ 47 137€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
6 334 904€ 6 343 893€ 6 547 907€ 5 898 499€ 6 624 285€ 6 980 641€ 7 045 514€ 8 418 506€ 8 036 753€ 8 105 255€ 5 214 746€ 6 687 100€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
3 110 323€ 3 115 323€ 3 110 323€ 3 110 323€ 3 796 211€ 3 835 940€ 3 906 533€ 5 288 293€ 5 320 009€ 5 267 260€ 2 291 344€ 2 739 959€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 531 103€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 511 189€ 2 511 189€ 2 511 189€ 2 511 189€ 2 520 632€ 2 825 424€ 2 823 356€ 2 820 632€ 2 716 744€ 2 837 995€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065) -
(096AÚ))
0€ 0€ 200 442€ 276 987€ 307 442€ 319 276€ 315 624€ 309 581€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
713 393€ 717 382€ 725 954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 923 402€ 3 416 038€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
15 802 219€ 12 282 280€ 11 079 201€ 9 318 516€ 7 060 795€ 8 849 645€ 9 680 091€ 10 240 751€ 9 630 343€ 9 591 052€ 9 142 240€ 11 342 432€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
644€ 1 383€ 1 350€ 1 211€ 1 195€ 352€ 385€ 391€ 462€ 553€ 690€ 1 141€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
644€ 1 383€ 1 350€ 1 211€ 1 195€ 352€ 385€ 391€ 462€ 553€ 690€ 1 141€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
8 485 747€ 7 054 749€ 6 769 487€ 2 770 541€ 3 070 432€ 6 229 893€ 7 021 358€ 7 919 504€ 6 056 420€ 5 318 031€ 3 924 247€ 3 993 282€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
454€ 49 261€ 63€ 51€ 4€ 0€ 5€ 2€ 9€ 1 372€ 9€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
8 482 293€ 7 005 489€ 6 769 424€ 2 770 490€ 3 070 428€ 6 229 892€ 7 021 352€ 7 919 381€ 6 056 411€ 5 316 619€ 3 924 238€ 3 993 282€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 40€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
539€ 2 750€ 6 067€ 9 512€ 13 158€ 16 798€ 20 443€ 24 387€ 27 831€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
539€ 2 750€ 6 067€ 9 512€ 13 158€ 16 798€ 20 443€ 24 387€ 27 831€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
114 360€ 128 848€ 226 232€ 923 710€ 304 519€ 392 263€ 497 056€ 441 780€ 481 349€ 559 611€ 880 785€ 740 457€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 190€ 190€ 0€ 0€ 0€ 14 959€ 14 838€ 16 723€ 11 124€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
2 361€ 3 039€ 3 086€ 2 172€ 4 546€ 4 582€ 4 567€ 5 549€ 1 900€ 5 377€ 3 924€ 7 224€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
20 311€ 9 986€ 162€ 41 064€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
75 892€ 106 212€ 200 513€ 192 569€ 220 924€ 303 767€ 420 966€ 410 579€ 391 509€ 464 838€ 666 937€ 648 126€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
11 661€ 3 724€ 7 323€ 52 998€ 60 792€ 75 566€ 64 336€ 15 583€ 50 681€ 45 122€ 19 473€ 15 000€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 2 611€ 20€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 122€ 1 538€ 30 380€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 135€ 5 886€ 15 148€ 634 717€ 10 971€ 8 348€ 7 187€ 10 066€ 22 300€ 28 292€ 169 579€ 28 583€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 7 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
7 119 571€ 5 013 191€ 3 994 706€ 5 532 185€ 3 354 968€ 1 775 707€ 1 831 196€ 1 469 389€ 2 587 781€ 3 133 372€ 3 754 743€ 6 133 377€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
4 015€ 4 286€ 2 895€ 2 607€ 3 075€ 2 695€ 1 673€ 2 631€ 2 460€ 2 566€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 162€ 1 314€ 11 934€ 10 231€ 8 646€ 7 336€ 7 587€ 6 118€ 5 713€ 1 437€ 1 179€ 2 730€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
7 114 395€ 5 007 591€ 3 979 878€ 5 519 347€ 3 343 247€ 1 765 676€ 1 821 936€ 1 460 639€ 2 579 608€ 3 129 369€ 3 753 564€ 2 386 993€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
(256) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 743 654€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
81 358€ 81 358€ 81 358€ 81 358€ 316 524€ 434 632€ 309 653€ 385 301€ 476 500€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
81 358€ 81 358€ 81 358€ 81 358€ 316 524€ 434 632€ 309 653€ 385 301€ 476 500€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 579 485€ 581 775€ 474 175€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 579 485€ 581 775€ 474 175€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 931€ 12 012€ 7 140€ 2 564€ 6 874€ 11 346€ 2 977€ 7 700€ 12 038€ 11 684€ 10 704€ 6 308€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 766€ 11 979€ 6 045€ 2 564€ 6 874€ 11 346€ 2 412€ 3 572€ 12 038€ 11 684€ 10 704€ 6 308€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
165€ 33€ 1 095€ 0€ 0€ 0€ 565€ 4 128€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
69 357 944€ 65 090 790€ 61 724 463€ 61 874 783€ 60 005 036€ 60 129 312€ 60 502 039€ 61 267 479€ 62 269 265€ 61 778 438€ 56 288 971€ 60 690 360€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
46 389 826€ 46 461 551€ 46 842 076€ 44 680 337€ 45 712 696€ 45 235 774€ 45 441 202€ 46 274 398€ 47 542 467€ 48 883 197€ 47 243 476€ 52 636 950€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 792€ 2 429€ -296€ -17 377€ -16 693€ -24 035€ -9 535€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 792€ 2 429€ -296€ -17 377€ -16 693€ -24 035€ -9 535€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
46 389 826€ 46 461 551€ 46 842 076€ 44 680 337€ 45 712 696€ 45 230 982€ 45 438 773€ 46 274 694€ 47 559 844€ 48 899 890€ 47 267 511€ 52 646 485€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
46 326 975€ 47 078 376€ 44 768 252€ 45 501 173€ 45 434 576€ 46 066 282€ 47 231 563€ 47 426 889€ 48 538 163€ 47 248 376€ 49 357 412€ 48 519 252€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
62 852€ -616 825€ 2 073 824€ -820 836€ 278 120€ -835 300€ -1 792 790€ -1 152 195€ -978 319€ 1 651 514€ -2 089 901€ 4 127 233€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 172 251€ 10 150 377€ 6 141 562€ 7 869 899€ 5 282 702€ 5 577 680€ 6 362 562€ 5 630 916€ 6 190 072€ 5 594 554€ 5 253 561€ 4 333 004€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
588 887€ 882 534€ 453 602€ 461 967€ 404 282€ 403 784€ 452 226€ 675 698€ 749 833€ 405 257€ 417 456€ 447 509€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
49 112€ 64 306€ 28 439€ 43 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
539 775€ 818 228€ 425 163€ 418 211€ 404 282€ 403 784€ 452 226€ 675 698€ 749 833€ 405 257€ 417 456€ 447 509€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 287 374€ 3 285 696€ 253 996€ 1 314 631€ 174 664€ 184 256€ 70 538€ 38 557€ 16 750€ 411 755€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 287 374€ 3 285 696€ 118 638€ 1 179 273€ 174 664€ 184 256€ 70 538€ 38 557€ 16 750€ 411 755€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 135 358€ 135 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 862 774€ 4 652 780€ 4 945 982€ 4 937 736€ 4 200 451€ 4 425 231€ 4 606 071€ 4 238 840€ 4 393 728€ 4 045 852€ 4 220 795€ 3 287 134€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 859 311€ 4 646 555€ 4 939 581€ 4 931 028€ 4 190 412€ 4 415 476€ 4 591 932€ 4 131 038€ 4 282 598€ 3 936 772€ 4 107 710€ 3 167 896€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 310€ 95 192€ 95 582€ 98 842€ 100 192€ 101 587€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 464€ 6 225€ 6 401€ 6 708€ 10 039€ 9 755€ 11 829€ 10 635€ 8 047€ 8 176€ 6 073€ 4 192€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 975€ 7 501€ 2 062€ 6 820€ 13 459€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
857 116€ 829 262€ 487 831€ 1 155 566€ 425 141€ 483 704€ 1 150 584€ 592 301€ 941 945€ 641 641€ 522 490€ 502 800€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
375 175€ 343 814€ 88 108€ 99 707€ 101 087€ 178 934€ 851 503€ 275 429€ 588 000€ 448 611€ 384 062€ 91 985€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 1 560€ 2 760€ 1 660€ 1 660€ 6 277€ 10 354€ 30 279€ 53 907€ 0€ 14 692€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
218 839€ 216 724€ 195 262€ 193 348€ 167 723€ 175 518€ 173 365€ 152 615€ 150 687€ 0€ 235€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
3 269€ 231€ 917€ 676 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 975€ 5 526€ 4 972€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
58 671€ 78 924€ 19 137€ 20 335€ 1 150€ 1 069€ 1 633€ 1 350€ 3 240€ 2 527€ 3 626€ 17 880€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 265 551€
163
12.
Zamestnanci
(331))
107 168€ 103 881€ 95 056€ 82 153€ 86 059€ 70 489€ 63 615€ 83 256€ 92 191€ 74 263€ 77 014€ 65 145€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
76 561€ 71 211€ 71 635€ 64 631€ 55 149€ 45 300€ 44 526€ 51 664€ 58 006€ 44 505€ 49 022€ 40 688€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 380€ 1 049€ 1 094€ 902€ 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
17 171€ 13 793€ 15 101€ 13 014€ 11 411€ 10 086€ 7 691€ 12 108€ 13 513€ 8 565€ 8 531€ 6 859€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 305€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 057€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 263€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
3 576 101€ 500 104€ 150€ 0€ 78 165€ 80 704€ 83 143€ 85 520€ 87 816€ 90 049€ 92 820€ 95 561€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
76 001€ 0€ 50€ 0€ 75 552€ 78 172€ 80 690€ 83 143€ 85 474€ 90 049€ 92 820€ 95 561€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
100€ 500 104€ 100€ 0€ 2 613€ 2 531€ 2 453€ 2 377€ 2 342€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
3 350 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
11 795 866€ 8 478 863€ 8 740 825€ 9 324 546€ 9 009 638€ 9 315 858€ 8 698 275€ 9 362 164€ 8 536 726€ 7 300 687€ 3 791 934€ 3 720 406€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
11 795 866€ 8 478 863€ 8 740 825€ 9 324 546€ 9 009 638€ 9 315 858€ 8 698 185€ 9 362 040€ 8 536 726€ 7 300 687€ 3 791 934€ 3 720 406€