Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
155 166€ 53 640€ 61 612€ 34 344€ 22 013€ 11 366€ 0€ 5 216€ 22 857€ 17 453€ 14 565€ 9 558€
02
501
Spotreba materiálu
145 401€ 40 228€ 54 722€ 23 457€ 15 462€ 5 340€ 0€ 1 905€ 6 134€ 3 484€ 7 864€ 7 307€
03
502
Spotreba energie
9 765€ 13 413€ 6 890€ 10 886€ 6 551€ 6 026€ 0€ 3 311€ 16 723€ 13 969€ 6 701€ 2 251€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
94 852€ 66 120€ 87 428€ 64 819€ 66 516€ 29 994€ 146€ 3 749€ 41€ 4 151€ 51 578€ 44 699€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 872€ 1 766€ 14 965€ 4 492€ 3 254€ 1 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 295€ 5 338€
08
512
Cestovné
6 917€ 5 186€ 2 570€ 639€ 49€ 730€ 146€ 587€ 41€ 843€ 866€ 112€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 134€ 3 959€ 2 607€ 1 094€ 239€ 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 54€
10
518
Ostatné služby
78 929€ 55 209€ 67 286€ 58 594€ 62 973€ 26 902€ 0€ 3 162€ 0€ 3 308€ 42 327€ 39 195€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
237 949€ 265 586€ 217 812€ 165 860€ 103 424€ 124 192€ 99 209€ 115 848€ 132 430€ 154 263€ 122 993€ 97 717€
12
521
Mzdové náklady
174 039€ 189 859€ 160 064€ 124 895€ 71 608€ 87 734€ 58 781€ 75 935€ 89 223€ 108 581€ 86 013€ 68 811€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
59 607€ 66 796€ 52 244€ 37 867€ 23 334€ 34 891€ 40 428€ 39 913€ 43 207€ 45 682€ 36 938€ 28 906€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 303€ 8 931€ 5 503€ 3 098€ 8 482€ 1 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
132€ 109€ 610€ 845€ 2 846€ 291€ 0€ 0€ 606€ 0€ 0€ 1 947€
20
538
Ostatné dane a poplatky
132€ 109€ 610€ 845€ 2 846€ 291€ 0€ 0€ 606€ 0€ 0€ 1 947€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
5 748€ 473 378€ 13 666€ 8 606€ 184 200€ 15 002€ 6 877€ 20 182€ 10 694€ 52 797€ 4 829€ 1 460€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 638€ 892€ 1 889€ 3 199€ 0€ 14 560€ 6 190€ 20 182€ 10 694€ 52 797€ 3 889€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 384€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20€ 6€ 4 483€ 1 418€ 433€ 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 460€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 090€ 472 096€ 7 294€ 3 990€ 433€ 247€ 688€ 0€ 0€ 0€ 940€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 183 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
138 440€ 99 815€ 46 900€ 40 241€ 155 693€ 500€ 40 614€ 43 597€ 44 039€ 51 912€ 43 518€ 41 045€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 240€ 99 215€ 46 300€ 39 741€ 67 097€ 0€ 40 614€ 43 597€ 43 863€ 51 009€ 43 518€ 40 787€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 200€ 600€ 600€ 500€ 38 136€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 600€ 600€ 500€ 1 000€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 37 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 50 460€ 0€ 0€ 0€ 176€ 903€ 0€ 192€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176€ 903€ 0€ 192€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 50 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
10 113€ 3 434€ 1 878€ 4 266€ 2 921€ 10 931€ 90 601€ 73 236€ 112 986€ 150 097€ 48 266€ 47 192€
42
562
Úroky
283€ 453€ 598€ 2 845€ 870€ 1 098€ 1 467€ 643€ 845€ 370€ 653€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 830€ 2 981€ 1 280€ 1 421€ 2 052€ 9 832€ 89 133€ 72 593€ 112 098€ 149 727€ 47 613€ 47 192€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
17 484€ 1 100€ 20€ 0€ 0€ 0€ 27 712€ 29 191€ 34 138€ 30 495€ 31 999€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 695€ 29 191€ 33 838€ 30 494€ 31 949€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
17 484€ 20€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 300€ 1€ 50€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
659 885€ 962 081€ 431 006€ 325 640€ 537 614€ 192 275€ 237 447€ 289 540€ 352 844€ 464 811€ 316 244€ 275 617€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
109 708€ 247€ 7 947€ 8 416€ 223€ 1 558€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
108 908€ 247€ 7 947€ 8 416€ 223€ 1 558€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 1 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
280 020€ 196 547€ 191 761€ 185 342€ 159 869€ 162 425€ 141 625€ 197 587€ 170 477€ 281 505€ 250 341€ 485 839€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
125 856€ 180 955€ 176 963€ 169 441€ 143 816€ 156 228€ 93 620€ 135 420€ 153 269€ 122 807€ 169 655€ 197 855€
82
633
Výnosy z poplatkov
154 165€ 15 592€ 14 798€ 15 901€ 16 053€ 6 197€ 48 005€ 62 167€ 17 208€ 158 698€ 80 686€ 287 984€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
57 943€ 49 995€ 44 324€ 90 870€ 29 292€ 29 284€ 126€ 2 630€ 0€ 7 934€ 30 428€ 4 979€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 523€ 28 917€ 42 635€ 87 944€ 15 134€ 25 837€ 126€ 2 627€ 0€ 0€ 30 428€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 100€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 421€ 21 077€ 1 689€ 2 926€ 14 058€ 3 232€ 0€ 3€ 0€ 7 934€ 0€ 4 979€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
600€ 600€ 500€ 4 896€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
600€ 600€ 500€ 4 896€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 500€ 1 000€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 3 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 117€ 1 176€ 2€ 0€ 1€ 0€ 1 220€ 0€ 117 329€ 30 230€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 1 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 220€ 0€ 117 329€ 30 230€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
291 840€ 317 882€ 133 788€ 104 946€ 25 953€ 22 565€ 108 290€ 269 072€ 281 981€ 130 483€ 0€ 298€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 269 072€ 281 981€ 130 483€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
190 769€ 223 505€ 115 589€ 95 393€ 23 794€ 22 565€ 108 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 298€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
39 676€ 15 580€ 9 625€ 8 999€ 2 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 28 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
61 395€ 50 135€ 8 574€ 555€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
741 228€ 566 447€ 378 321€ 402 299€ 215 837€ 215 833€ 250 042€ 470 509€ 452 458€ 537 251€ 310 999€ 491 116€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
81 343€ -395 635€ -52 686€ 76 660€ -321 777€ 23 558€ 12 595€ 180 969€ 99 614€ 72 440€ -5 245€ 215 499€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
81 343€ -395 635€ -52 686€ 76 659€ -321 777€ 23 558€ 12 595€ 180 969€ 99 614€ 72 440€ -5 245€ 215 499€