Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
234 973€ 187 393€ 160 358€ 133 054€ 140 818€ 167 026€ 154 268€ 161 439€ 185 043€ 175 278€ 182 430€ 182 377€ 161 739€
02
501
Spotreba materiálu
177 392€ 120 073€ 115 228€ 90 781€ 103 957€ 93 264€ 94 768€ 95 672€ 120 897€ 111 104€ 127 895€ 107 914€ 93 337€
03
502
Spotreba energie
57 581€ 67 320€ 45 131€ 42 273€ 36 861€ 73 762€ 59 500€ 65 767€ 64 146€ 64 173€ 54 535€ 74 463€ 68 402€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
98 790€ 51 197€ 73 213€ 45 480€ 48 091€ 35 175€ 37 944€ 25 726€ 27 800€ 34 893€ 33 304€ 23 751€ 36 118€
07
511
Opravy a udržiavanie
64 834€ 14 052€ 42 116€ 10 134€ 16 092€ 10 580€ 16 364€ 5 237€ 6 250€ 11 744€ 14 609€ 12 961€ 14 198€
08
512
Cestovné
4 394€ 4 707€ 5 007€ 4 855€ 4 453€ 2 240€ 1 848€ 1 040€ 677€ 742€ 676€ 1 309€ 1 203€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 130€ 135€ 100€ 100€
10
518
Ostatné služby
29 462€ 32 338€ 25 989€ 30 391€ 27 446€ 22 255€ 19 632€ 19 348€ 20 774€ 22 277€ 17 884€ 9 381€ 20 618€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 374 280€ 1 148 093€ 844 607€ 775 447€ 716 558€ 643 233€ 593 756€ 546 865€ 565 477€ 533 401€ 488 734€ 519 749€ 502 208€
12
521
Mzdové náklady
960 275€ 809 876€ 591 817€ 544 483€ 496 514€ 456 495€ 421 839€ 391 640€ 413 614€ 390 187€ 356 946€ 381 308€ 358 784€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
332 610€ 279 615€ 205 626€ 187 786€ 174 086€ 157 932€ 147 802€ 136 428€ 144 280€ 135 262€ 123 479€ 130 931€ 123 880€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 783€ 15 731€ 13 108€ 13 008€ 12 221€ 4 702€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
63 612€ 42 872€ 34 056€ 30 171€ 33 738€ 24 104€ 24 115€ 18 796€ 7 583€ 7 952€ 8 309€ 7 510€ 17 448€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 096€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 650€ 2 202€ 2 222€ 3 094€ 2 822€ 2 529€ 2 492€ 920€ 1 373€ 997€ 2 876€ 2 210€ 1 313€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
547€ 590€ 590€ 590€ 590€ 586€ 586€ 586€ 586€ 563€ 563€ 420€ 55€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 103€ 1 612€ 1 632€ 2 504€ 2 232€ 1 943€ 1 906€ 334€ 786€ 434€ 2 313€ 1 790€ 1 258€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
98 161€ 106 587€ 89 434€ 112 896€ 152 497€ 89 869€ 73 104€ 61 808€ 64 437€ 52 008€ 52 949€ 43 495€ 27 680€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 2€ 1 004€ 336€ 585€ 22€ 183€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
26 059€ 14 938€ 274€ 26 241€ 66 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 349€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
72 098€ 91 647€ 88 156€ 86 319€ 86 355€ 89 278€ 72 770€ 61 808€ 64 415€ 51 825€ 52 949€ 43 495€ 26 102€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 228€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
52 854€ 60 742€ 51 799€ 57 199€ 65 977€ 114 680€ 35 434€ 282 868€ 72 014€ 71 287€ 94 392€ 85 475€ 83 243€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 480€ 31 618€ 27 748€ 22 060€ 19 399€ 29 568€ 29 568€ 35 897€ 50 700€ 50 701€ 49 734€ 19 344€ 30 412€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 374€ 29 124€ 24 051€ 35 139€ 46 577€ 85 112€ 5 866€ 246 971€ 21 314€ 20 586€ 44 658€ 66 131€ 52 831€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
300€ 1 000€ 4 750€ 5 650€ 5 704€ 6 309€ 1 065€ 29 424€ 21 314€ 20 586€ 14 758€ 18 405€ 22 042€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 074€ 28 124€ 19 301€ 29 489€ 40 873€ 78 803€ 4 801€ 217 546€ 0€ 0€ 29 900€ 47 725€ 30 789€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 146€ 2 839€ 2 526€ 2 322€ 2 212€ 2 377€ 1 358€ 897€ 1 902€ 3 410€ 2 332€ 1 846€ 2€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 146€ 2 839€ 2 526€ 2 322€ 2 212€ 2 377€ 1 358€ 897€ 1 902€ 3 410€ 2 332€ 1 846€ 2€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 597€ -21 542€ 15 349€ 5 667€ 6 155€ 46 518€ 46 759€ 48 606€ 64 347€ 61 362€ 29 235€ 32 168€ 26 198€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
6 836€ 7 257€ 11 416€ 15 369€ 23 694€ 11 960€ 9 168€ 12 702€ 29 044€ 32 065€ 25 215€ 20 830€ 25 187€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-2 238€ -28 799€ 3 933€ -9 702€ -17 539€ 34 558€ 37 591€ 35 903€ 35 303€ 29 297€ 4 021€ 11 338€ 1 011€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 869 451€ 1 537 511€ 1 239 507€ 1 135 159€ 1 135 129€ 1 101 406€ 945 116€ 1 129 128€ 982 392€ 932 636€ 886 253€ 891 070€ 838 500€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 401€ 7 339€ 7 305€ 6 866€ 6 764€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 401€ 7 339€ 7 305€ 6 866€ 6 764€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 836€ 7 257€ 27 773€ 42 737€ 50 539€ 42 409€ 44 318€ 46 062€ 63 068€ 54 780€ 48 242€ 46 076€ 58 336€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
43€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 792€ 7 257€ 27 773€ 42 707€ 50 539€ 42 409€ 43 618€ 46 062€ 63 068€ 54 780€ 48 242€ 46 076€ 58 336€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
33 895€ 19 013€ 108 153€ 100 193€ 68 948€ 5 119€ 49 743€ 23 136€ 21 864€ 16 591€ 19 006€ 38 431€ 9 128€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
33 895€ 19 013€ 108 153€ 100 193€ 68 948€ 5 119€ 49 743€ 23 136€ 21 864€ 16 591€ 19 006€ 38 431€ 9 128€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 4 750€ 5 650€ 5 704€ 6 309€ 1 065€ 29 424€ 21 314€ 20 586€ 14 758€ 18 405€ 12 913€ 9 128€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
32 895€ 14 263€ 102 503€ 94 489€ 62 639€ 4 054€ 20 319€ 1 822€ 1 279€ 1 833€ 600€ 25 518€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 831 239€ 1 502 757€ 1 107 776€ 990 915€ 1 019 751€ 967 674€ 879 648€ 1 012 813€ 892 383€ 842 862€ 803 756€ 801 014€ 768 816€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 760 588€ 1 467 722€ 1 172 433€ 1 039 920€ 997 992€ 935 136€ 868 738€ 789 610€ 830 311€ 784 409€ 750 156€ 781 550€ 753 764€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
43 480€ 33 613€ -67 604€ -50 277€ 19 321€ 29 375€ 10 343€ 222 504€ 50 460€ 50 461€ 49 614€ 19 344€ 15 052€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
18 335€ 17€ 413€ 2 015€ 381€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 836€ 1 422€ 2 930€ 824€ 345€ 2 589€ 374€ 620€ 11 371€ 7 752€ 3 866€ 121€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
35€ 79€ 193€ 193€ 79€ 240€ 240€ 120€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 871 969€ 1 529 027€ 1 243 702€ 1 133 844€ 1 139 238€ 1 015 202€ 973 710€ 1 085 411€ 984 654€ 921 537€ 877 870€ 892 286€ 836 281€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 518€ -8 485€ 4 195€ -1 314€ 4 109€ -86 205€ 28 594€ -43 718€ 2 261€ -11 099€ -8 383€ 1 216€ -2 219€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 518€ -8 485€ 4 195€ -1 314€ 4 109€ -86 205€ 28 594€ -43 718€ 2 261€ -11 099€ -8 383€ 1 216€ -2 219€