Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 026 836€ 1 473 377€ 1 577 844€ 1 527 648€ 1 461 615€ 1 540 619€ 1 243 848€ 1 230 906€ 1 195 016€ 1 139 312€ 848 142€ 842 451€ 836 496€ 821 581€ 784 571€ 748 515€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 566 293€ 1 082 970€ 1 113 763€ 1 139 149€ 1 135 558€ 1 171 913€ 932 415€ 915 824€ 909 959€ 919 432€ 651 398€ 645 718€ 643 097€ 655 829€ 670 025€ 643 048€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 566 293€ 1 082 970€ 1 113 763€ 1 139 149€ 1 135 558€ 1 171 913€ 932 415€ 915 824€ 909 959€ 919 432€ 651 398€ 645 718€ 643 097€ 655 829€ 670 025€ 643 048€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€ 129 986€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 405 943€ 912 931€ 933 226€ 953 521€ 973 816€ 682 757€ 434 071€ 422 939€ 435 644€ 435 988€ 444 226€ 456 724€ 469 222€ 481 638€ 493 887€ 486 966€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
29 161€ 36 851€ 45 351€ 48 444€ 25 006€ 31 604€ 39 293€ 32 334€ 25 014€ 30 651€ 48 033€ 29 855€ 31 357€ 31 673€ 43 497€ 23 441€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
750€ 2 250€ 3 750€ 5 250€ 6 750€ 8 250€ 9 750€ 11 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
454€ 952€ 1 450€ 1 948€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
319 315€ 319 315€ 319 315€ 319 315€ 322 808€ 29 154€ 29 154€ 12 533€ 12 533€ 2 656€ 2 656€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
459 885€ 389 008€ 462 714€ 386 978€ 324 372€ 367 425€ 310 125€ 313 765€ 283 839€ 218 399€ 195 196€ 195 171€ 193 263€ 165 669€ 108 961€ 105 424€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
20 172€ 12 491€ 42 650€ 48 862€ 20 379€ 28 509€ 27 045€ 64 870€ 20 098€ 21 239€ 11 553€ 21 366€ 16 311€ 14 572€ 15 901€ 20 788€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
20 172€ 12 491€ 42 650€ 48 862€ 20 379€ 28 509€ 27 045€ 64 870€ 20 098€ 21 239€ 11 553€ 21 366€ 16 311€ 14 572€ 15 901€ 20 788€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
93 857€ 126 230€ 129 308€ 86 701€ 118 206€ 132 975€ 133 461€ 84 266€ 92 381€ 107 670€ 99 420€ 89 141€ 51 824€ 67 881€ 16 436€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 14 119€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
107€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
92 442€ 126 230€ 129 308€ 86 594€ 117 926€ 132 975€ 133 461€ 84 266€ 92 381€ 107 670€ 99 420€ 89 122€ 51 824€ 53 762€ 16 436€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
19€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
345 857€ 250 287€ 290 756€ 251 415€ 185 788€ 205 941€ 149 618€ 164 629€ 171 360€ 89 490€ 84 223€ 84 664€ 125 127€ 83 216€ 76 624€ 84 635€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
12€ 28€ 39€ 107€ 55€ 68€ 69€ 18€ 50€ 41€ 31€ 32€ 69€ 54€ 38€ 58€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
345 845€ 250 259€ 290 717€ 251 308€ 185 733€ 205 873€ 149 550€ 164 611€ 171 310€ 89 449€ 84 192€ 84 632€ 125 058€ 83 162€ 76 586€ 84 577€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
657€ 1 399€ 1 367€ 1 522€ 1 685€ 1 281€ 1 308€ 1 317€ 1 218€ 1 482€ 1 547€ 1 562€ 136€ 83€ 5 585€ 43€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
657€ 1 399€ 1 367€ 1 522€ 1 685€ 1 281€ 1 308€ 1 317€ 1 218€ 1 482€ 1 547€ 1 562€ 136€ 83€ 5 585€ 43€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 026 836€ 1 473 377€ 1 577 844€ 1 527 648€ 1 461 615€ 1 540 619€ 1 243 848€ 1 230 906€ 1 195 016€ 1 139 312€ 848 142€ 842 451€ 836 496€ 821 581€ 784 571€ 748 515€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-57 760€ -38 883€ -57 886€ 1 669€ -31 176€ -1 765€ -15 706€ 31 992€ -11 906€ -10 635€ -53 357€ -30 206€ -29 803€ -6 849€ -28 393€ -31 436€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-57 760€ -38 883€ -57 886€ 1 669€ -31 176€ -1 765€ -15 706€ 31 992€ -11 906€ -10 635€ -53 357€ -30 206€ -29 803€ -6 849€ -28 393€ -31 436€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-38 883€ -59 902€ 1 669€ -31 176€ -1 765€ -15 706€ 31 992€ -11 906€ -10 635€ -53 357€ -30 206€ -29 986€ -8 755€ -28 393€ -31 436€ -32 113€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-18 876€ 21 019€ -59 554€ 32 845€ -29 411€ 13 941€ -47 698€ 43 898€ -1 270€ 42 722€ -23 151€ -220€ -21 048€ 21 544€ 3 043€ 677€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 084 141€ 1 511 308€ 1 634 280€ 1 524 032€ 1 492 791€ 1 541 998€ 1 258 440€ 1 197 046€ 1 204 354€ 1 146 410€ 896 992€ 867 152€ 866 271€ 828 430€ 811 913€ 774 172€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
39 836€ 34 434€ 83 570€ 26 597€ 29 915€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
39 836€ 34 434€ 83 570€ 26 597€ 29 915€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 658 281€ 1 208 248€ 1 241 621€ 1 223 902€ 1 253 764€ 1 304 501€ 1 064 763€ 998 249€ 999 772€ 1 023 565€ 746 312€ 729 382€ 694 921€ 709 591€ 686 462€ 643 048€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
92 442€ 126 230€ 129 308€ 86 701€ 118 206€ 132 975€ 133 461€ 84 266€ 92 381€ 107 670€ 99 420€ 89 141€ 51 824€ 53 762€ 16 436€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 565 839€ 1 082 018€ 1 112 313€ 1 137 201€ 1 135 558€ 1 171 526€ 931 302€ 913 983€ 907 391€ 915 895€ 646 891€ 640 241€ 643 097€ 655 829€ 670 025€ 643 048€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 935€ 7 349€ 11 440€ 4 796€ 2 085€ 7 865€ 3 854€ 4 323€ 2 232€ 1 296€ 944€ 1 822€ 7 161€ 4 934€ 3 539€ 2 621€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 935€ 7 349€ 11 440€ 4 796€ 2 085€ 7 865€ 3 854€ 4 323€ 2 232€ 1 296€ 944€ 1 822€ 7 161€ 4 934€ 3 539€ 2 621€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
378 089€ 261 278€ 297 649€ 268 737€ 207 027€ 216 558€ 178 090€ 185 811€ 190 986€ 109 024€ 102 526€ 86 375€ 120 107€ 85 371€ 75 090€ 89 441€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
42 296€ 18 011€ 20 387€ 20 294€ 23 379€ 19 930€ 30 274€ 25 696€ 19 744€ 20 522€ 19 278€ 1 570€ 155€ 6 582€ 0€ 4 152€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 638€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
732€ 964€ 1 995€ 2 237€ 2 018€ 2 438€ 4 384€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
180€ 905€ 1 970€ 2 005€ 1 464€ 1 485€ 1 460€ 2 401€ 1 505€ 1 477€ 1 135€ 952€ 1 078€ 717€ 702€ 3 149€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
192 995€ 138 629€ 155 045€ 138 506€ 104 037€ 109 039€ 84 069€ 90 175€ 96 384€ 51 157€ 48 492€ 46 537€ 66 559€ 45 860€ 44 034€ 42 916€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 626€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
116 401€ 84 709€ 96 254€ 86 772€ 62 831€ 68 655€ 51 307€ 55 828€ 58 734€ 30 227€ 28 675€ 29 702€ 40 209€ 25 700€ 25 013€ 25 681€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
26 072€ 19 023€ 23 993€ 21 159€ 14 317€ 16 449€ 10 249€ 11 711€ 13 654€ 3 954€ 3 295€ 3 968€ 8 217€ 3 092€ 2 903€ 3 895€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 687€ 1 651€ 1 651€ 1 651€ 1 401€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
454€ 952€ 1 450€ 1 948€ 386€ 1 114€ 1 868€ 2 568€ 3 538€ 4 507€ 5 505€ 28€ 0€ 1 051€ 5 778€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 727€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
454€ 952€ 1 450€ 1 948€ 386€ 1 114€ 1 868€ 2 568€ 3 538€ 4 507€ 5 505€ 28€ 0€ 1 051€ 1 051€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€