Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 435 058€ 6 373 809€ 6 326 036€ 6 372 826€ 6 337 028€ 5 701 046€ 5 470 955€ 5 345 168€ 5 338 844€ 5 381 415€ 5 393 254€ 5 434 586€ 5 453 438€ 5 481 232€ 5 528 381€ 3 823 782€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 964 691€ 5 979 624€ 5 995 820€ 6 028 856€ 6 070 884€ 5 401 690€ 5 167 714€ 5 163 891€ 5 168 551€ 5 217 651€ 5 252 325€ 5 290 486€ 5 321 885€ 5 361 504€ 5 387 943€ 3 661 856€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 964 691€ 5 979 624€ 5 995 820€ 6 028 856€ 6 070 884€ 5 401 690€ 5 167 714€ 5 163 891€ 5 168 551€ 5 217 651€ 5 252 325€ 5 290 486€ 5 321 885€ 5 361 504€ 5 387 943€ 3 661 856€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€ 1 860 428€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 922 055€ 2 929 127€ 2 936 200€ 2 943 519€ 2 951 797€ 2 960 076€ 2 968 355€ 2 976 633€ 2 984 912€ 3 337 023€ 3 353 580€ 3 370 137€ 3 386 694€ 3 403 251€ 3 422 019€ 1 712 602€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
55 632€ 55 330€ 68 096€ 70 147€ 75 004€ 58 065€ 38 878€ 35 876€ 25 152€ 19 091€ 36 979€ 58 354€ 72 967€ 95 800€ 102 408€ 82 992€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
36 243€ 44 431€ 17 594€ 21 816€ 26 039€ 30 452€ 420€ 649€ 879€ 1 108€ 1 337€ 1 567€ 1 796€ 2 025€ 3 088€ 5 834€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 089 279€ 1 088 727€ 1 113 503€ 1 132 946€ 1 157 616€ 280 782€ 287 746€ 290 304€ 297 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 054€ 1 581€ 211 887€ 11 887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
466 870€ 389 626€ 326 615€ 341 273€ 263 462€ 296 690€ 300 928€ 178 714€ 167 800€ 161 278€ 138 220€ 141 019€ 128 803€ 116 295€ 136 549€ 157 391€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
59 859€ 55 836€ 42 509€ 42 543€ 43 551€ 31 141€ 28 059€ 23 341€ 27 991€ 28 126€ 23 953€ 24 444€ 15 208€ 17 978€ 13 794€ 12 178€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
59 859€ 55 836€ 42 509€ 42 543€ 43 551€ 31 141€ 28 059€ 23 341€ 27 991€ 28 126€ 23 953€ 24 444€ 15 208€ 17 978€ 13 794€ 12 178€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
128 602€ 87 906€ 38 728€ 38 581€ 33 155€ 36 686€ 39 428€ 31 873€ 30 739€ 31 707€ 17 991€ 20 995€ 24 882€ 8 863€ 4 725€ 7 039€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
125 759€ 85 367€ 37 455€ 37 585€ 32 159€ 36 686€ 39 428€ 31 873€ 30 739€ 31 707€ 17 991€ 20 995€ 24 882€ 8 863€ 4 725€ 7 039€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 848€ 1 542€ 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
278 408€ 245 884€ 245 377€ 260 148€ 186 756€ 228 863€ 233 440€ 123 501€ 109 070€ 101 446€ 96 275€ 95 580€ 88 714€ 89 453€ 118 030€ 138 175€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 100€ 0€ 0€ 0€ 166€ 166€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
278 408€ 245 884€ 244 277€ 260 148€ 186 756€ 228 863€ 233 440€ 123 501€ 109 070€ 101 446€ 96 275€ 95 580€ 88 714€ 89 453€ 117 864€ 138 009€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 498€ 4 558€ 3 600€ 2 697€ 2 681€ 2 666€ 2 313€ 2 563€ 2 493€ 2 486€ 2 710€ 3 081€ 2 749€ 3 433€ 3 890€ 4 534€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 498€ 4 558€ 3 600€ 2 697€ 2 681€ 2 666€ 2 313€ 2 563€ 2 493€ 2 486€ 2 710€ 3 081€ 2 749€ 3 433€ 3 890€ 4 534€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 435 058€ 6 373 809€ 6 326 036€ 6 372 826€ 6 337 028€ 5 701 046€ 5 470 955€ 5 345 168€ 5 338 844€ 5 381 415€ 5 393 254€ 5 434 586€ 5 453 438€ 5 481 232€ 5 528 381€ 3 823 782€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-24 701€ -25 608€ -41 735€ -33 454€ -21 701€ -17 226€ -15 905€ -15 565€ 17 612€ 16 692€ -24 067€ -35 724€ -33 533€ -23 500€ -29 204€ -14 118€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-24 701€ -25 608€ -41 735€ -33 454€ -21 701€ -17 226€ -15 905€ -15 565€ 17 612€ 16 692€ -24 067€ -35 724€ -33 533€ -23 500€ -29 204€ -14 118€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-25 608€ -41 735€ -33 454€ -21 701€ -17 226€ -15 905€ -15 565€ 17 612€ 16 692€ -24 067€ -35 724€ -33 533€ -23 500€ -29 370€ -14 118€ -23 825€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
908€ 16 127€ -8 281€ -11 753€ -4 475€ -1 321€ -340€ -33 177€ 920€ 40 760€ 11 657€ -2 191€ -10 034€ 5 870€ -15 086€ 9 708€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 453 530€ 6 390 313€ 6 355 792€ 6 391 425€ 6 339 625€ 5 694 603€ 5 482 065€ 5 354 210€ 5 312 198€ 5 351 949€ 5 394 665€ 5 434 800€ 5 436 078€ 4 147 173€ 4 199 085€ 2 750 820€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
77 497€ 70 492€ 70 463€ 67 497€ 63 607€ 42 840€ 38 952€ 33 253€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 13 656€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
25 998€ 29 764€ 26 540€ 24 917€ 21 300€ 12 734€ 11 409€ 17 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 656€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
51 500€ 40 728€ 43 923€ 42 580€ 42 307€ 30 107€ 27 544€ 16 165€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
6 042 939€ 6 014 606€ 5 980 015€ 6 010 305€ 6 035 659€ 5 414 707€ 5 202 348€ 5 189 240€ 5 190 256€ 5 236 583€ 5 247 659€ 5 275 970€ 5 296 077€ 4 015 262€ 4 035 403€ 2 583 964€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
126 755€ 86 364€ 38 451€ 38 581€ 33 155€ 36 686€ 39 428€ 31 873€ 30 739€ 31 707€ 17 991€ 20 995€ 24 882€ 8 863€ 4 725€ 7 039€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 916 184€ 5 928 243€ 5 941 564€ 5 971 724€ 6 002 504€ 5 378 021€ 5 162 920€ 5 157 368€ 5 159 517€ 5 204 876€ 5 229 668€ 5 254 976€ 5 271 195€ 4 006 399€ 4 030 678€ 2 576 925€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
48 014€ 48 294€ 50 103€ 49 320€ 57 123€ 6 334€ 5 575€ 5 985€ 6 000€ 5 413€ 5 460€ 6 285€ 5 045€ 3 857€ 1 819€ 1 113€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
42 278€ 42 278€ 42 278€ 42 278€ 49 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 737€ 6 017€ 7 825€ 7 043€ 7 846€ 6 334€ 5 575€ 5 985€ 6 000€ 5 413€ 5 460€ 6 285€ 5 045€ 3 857€ 1 819€ 1 113€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
285 080€ 256 921€ 255 212€ 264 303€ 183 236€ 230 722€ 235 190€ 125 732€ 112 143€ 103 031€ 93 982€ 110 164€ 88 491€ 102 362€ 133 873€ 152 087€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
10 352€ 15 102€ 15 474€ 9 329€ 3 283€ 5 123€ 5 892€ 8 216€ 8 405€ 5 983€ 3 167€ 20 005€ 5 024€ 18 905€ 18 995€ 18 647€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 755€ 3 244€ 1 844€ 1 043€ 3 069€ 1 433€ 668€ 1 016€ 864€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
70€ 981€ 2 792€ 2 595€ 2 930€ 99 080€ 99 194€ 11 693€ 326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
150 015€ 130 881€ 127 961€ 137 036€ 97 391€ 70 292€ 73 095€ 61 058€ 59 273€ 55 423€ 53 513€ 52 634€ 49 584€ 51 385€ 67 439€ 110 148€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
96 779€ 83 527€ 82 660€ 88 023€ 61 938€ 43 004€ 44 795€ 37 204€ 35 811€ 34 305€ 32 176€ 31 291€ 29 646€ 28 614€ 39 823€ 12 224€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
25 080€ 22 346€ 22 025€ 24 241€ 15 723€ 9 410€ 9 723€ 6 990€ 6 252€ 5 701€ 4 923€ 4 829€ 4 237€ 3 458€ 7 616€ 11 068€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 784€ 2 329€ 1 056€ 1 236€ 928€ 743€ 1 059€ 571€ 1 408€ 604€ 203€ 541€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 229€ 9 104€ 11 979€ 14 854€ 19 103€ 23 669€ 4 794€ 6 524€ 9 034€ 12 774€ 22 657€ 35 510€ 50 893€ 1 357 558€ 1 358 500€ 1 087 079€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 229€ 9 104€ 11 979€ 14 854€ 19 103€ 23 669€ 4 794€ 6 524€ 9 034€ 12 774€ 22 657€ 35 510€ 50 893€ 1 357 558€ 1 358 500€ 1 087 079€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€