Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
61 491 322€ 60 435 256€ 57 475 302€ 58 481 596€ 60 545 038€ 63 380 932€ 66 843 671€ 71 314 084€ 56 564 520€ 55 347 339€ 55 065 676€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
211 869€ 70 088€ 72 777€ 15 201€ 29 392€ 64 363€ 67 881€ 138 208€ 170 975€ 316 429€ 444 001€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
157 720€ 70 088€ 63 177€ 15 201€ 29 392€ 64 363€ 67 881€ 138 208€ 170 975€ 312 083€ 385 681€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
54 149€ 0€ 9 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 346€ 58 320€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
59 214 159€ 58 299 874€ 55 261 883€ 56 325 753€ 58 375 005€ 61 175 927€ 64 635 147€ 69 110 160€ 54 325 560€ 52 962 926€ 52 542 018€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
7 763 121€ 7 896 715€ 7 896 715€ 7 903 779€ 7 903 779€ 7 885 289€ 7 824 810€ 7 826 219€ 7 821 486€ 7 821 486€ 7 284 027€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
57 729€ 57 729€ 57 729€ 57 729€ 49 357€ 49 357€ 49 357€ 33 357€ 33 357€ 33 357€ 33 506€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
47 169 992€ 48 310 102€ 44 936 933€ 45 674 108€ 46 793 574€ 47 822 425€ 48 765 904€ 50 217 047€ 40 154 283€ 40 388 335€ 38 787 568€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
623 464€ 579 633€ 917 070€ 1 446 915€ 2 522 629€ 5 046 556€ 7 712 242€ 10 766 327€ 3 441 483€ 4 392 045€ 4 935 008€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
50 790€ 53 666€ 87 436€ 128 440€ 132 500€ 107 249€ 110 623€ 117 999€ 59 889€ 100 434€ 72 572€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 549 063€ 1 402 028€ 1 365 999€ 1 114 781€ 973 166€ 265 052€ 172 211€ 149 211€ 2 815 062€ 227 269€ 1 429 336€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 065 295€ 2 065 295€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 065 716€ 2 067 984€ 2 067 984€ 2 079 658€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 032 995€ 2 032 995€ 2 032 995€ 2 032 995€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 75 348€ 75 348€ 75 348€ 75 348€ 75 348€ 32 721€ 34 989€ 34 989€ 46 663€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
20 068 383€ 22 488 855€ 26 498 137€ 18 564 109€ 15 331 461€ 14 258 899€ 14 222 399€ 12 301 767€ 13 275 262€ 12 402 000€ 10 482 168€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 312€ 1 136€ 246€ 246€ 246€ 126 651€ 129 139€ 140 622€ 149 889€ 159 234€ 172 505€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
285€ 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 126 601€ 129 090€ 140 572€ 149 839€ 159 184€ 172 455€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
782€ 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
478 710€ 209 420€ 124 740€ 67 373€ 88 688€ 94 559€ 76 823€ 1 777 713€ 279 210€ 1 521 578€ 716 023€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
82 925€ 44 280€ 76 774€ 37 899€ 61 124€ 49 325€ 48 730€ 50 252€ 51 694€ 88 915€ 125 206€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
129 275€ 4 122€ 1 238€ 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ 384€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 1 479€ 18 743€ 271€ 0€ 17 267€ 0€ 38 368€ 5 204€ 208 142€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
4 513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 688 003€ 221 350€ 1 117 904€ 296 974€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
261 997€ 159 540€ 27 985€ 28 263€ 27 564€ 27 968€ 28 093€ 1 090€ 865€ 106 618€ 293 459€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
19 588 360€ 22 278 299€ 26 373 151€ 18 496 491€ 15 242 527€ 14 037 688€ 14 016 438€ 10 383 432€ 12 846 163€ 10 721 189€ 9 593 639€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
19 588 360€ 22 278 299€ 26 373 151€ 18 496 491€ 15 242 527€ 14 037 688€ 14 016 438€ 10 383 432€ 12 846 163€ 10 721 189€ 9 593 639€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
104 553€ 123 705€ 81 948€ 86 878€ 121 267€ 68 433€ 68 100€ 63 192€ 400€ 90 785€ 98 775€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
104 553€ 115 452€ 81 494€ 86 321€ 120 596€ 68 079€ 68 100€ 61 107€ 0€ 85 913€ 97 409€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 8 253€ 454€ 556€ 671€ 354€ 0€ 2 085€ 400€ 4 873€ 1 366€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
81 664 258€ 83 047 816€ 84 055 387€ 77 132 583€ 75 997 766€ 77 708 264€ 81 134 171€ 83 679 043€ 69 840 182€ 67 840 125€ 65 646 619€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
37 952 988€ 37 311 864€ 37 268 145€ 36 975 780€ 36 794 458€ 36 538 690€ 39 888 698€ 38 496 819€ 38 482 409€ 37 782 748€ 37 355 243€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
38 025 873€ 37 511 774€ 37 457 979€ 37 253 443€ 37 153 618€ 36 851 057€ 39 154 099€ 38 778 256€ 38 441 525€ 38 356 449€ 37 994 830€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
32 887 329€ 33 673 807€ 32 610 263€ 33 237 149€ 33 716 129€ 34 232 078€ 34 522 384€ 35 133 775€ 34 775 285€ 35 151 094€ 35 283 667€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
332 183€ 304 621€ 362 943€ 241 723€ 207 726€ 45 969€ 211 496€ -25 339€ 68 249€ 84 001€ 220 175€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
4 806 361€ 3 533 347€ 4 484 772€ 3 774 571€ 3 229 763€ 2 573 010€ 4 420 220€ 3 746 982€ 3 675 153€ 3 198 517€ 2 556 477€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -77 162€ -77 162€ -77 162€ -65 488€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
129 159€ 136 652€ 137 784€ 129 251€ 120 442€ 125 455€ 146 139€ 127 332€ 118 214€ 123 748€ 155 614€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
114 213€ 121 705€ 122 838€ 114 305€ 105 496€ 110 509€ 131 193€ 112 386€ 103 267€ 108 801€ 140 668€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-388 585€ -423 268€ -487 035€ -540 448€ -581 012€ -676 473€ -469 586€ -510 130€ -798 663€ -866 139€ -913 432€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
186 541€ 86 706€ 159 416€ 133 534€ 101 410€ 238 651€ 1 058 046€ 101 361€ 721 333€ 168 690€ 118 231€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
6 170 221€ 9 556 990€ 7 570 863€ 5 356 267€ 5 564 143€ 5 428 019€ 5 158 166€ 4 914 276€ 5 413 955€ 5 472 986€ 5 784 572€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
340 762€ 2 203 530€ 2 128 175€ 245 525€ 306 958€ 368 812€ 306 616€ 207 529€ 198 250€ 187 171€ 215 607€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
340 762€ 2 203 530€ 2 128 175€ 245 525€ 306 958€ 368 812€ 306 616€ 207 529€ 198 250€ 187 171€ 215 607€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
150 323€ 104 842€ 48 167€ 35 079€ 23 664€ 36 683€ 5 119€ 17 342€ 8 141€ 4 058€ 21 403€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 048€ 11 479€ 36 207€ 12 767€ 0€ 5 363€ 5 119€ 17 342€ 8 141€ 4 058€ 21 403€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
133 275€ 93 363€ 11 960€ 22 312€ 23 664€ 31 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
3 006 321€ 4 575 803€ 5 394 522€ 5 075 664€ 5 233 521€ 5 022 524€ 4 846 430€ 4 689 405€ 5 207 564€ 5 281 757€ 5 547 562€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
834 485€ 2 125 437€ 3 336 101€ 3 244 657€ 3 284 210€ 3 195 066€ 3 214 812€ 3 185 843€ 3 493 850€ 3 416 745€ 3 959 680€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 134 377€ 1 234 228€ 1 068 413€ 976 357€ 909 918€ 917 742€ 850 178€ 828 803€ 821 804€ 781 781€ 840 180€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
725 110€ 817 905€ 674 821€ 615 771€ 577 021€ 583 238€ 530 135€ 512 874€ 503 159€ 492 797€ 443 668€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
284 485€ 233 621€ 214 350€ 165 041€ 174 316€ 205 047€ 177 551€ 121 171€ 125 361€ 120 484€ 288 387€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
3 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
24 149€ 164 612€ 100 837€ 73 838€ 288 056€ 121 431€ 73 755€ 40 715€ 263 390€ 469 950€ 15 647€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
2 672 815€ 2 672 815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
2 672 815€ 2 672 815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
37 541 049€ 36 178 962€ 39 216 379€ 34 800 536€ 33 639 166€ 35 741 554€ 36 087 307€ 40 267 948€ 25 943 818€ 24 584 391€ 22 506 803€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
23 413€ 4 464€ 37 986€ 9 603€ 29 225€ 25 680€ 29 619€ 147 846€ 44 440€ 34 204€ 58 155€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
647 822€ 36 174 498€ 39 178 393€ 34 790 933€ 33 609 941€ 35 715 875€ 36 057 688€ 40 120 102€ 25 899 378€ 24 550 187€ 22 448 649€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
36 869 814€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
81 664 258€ 83 047 816€ 84 055 387€ 77 132 583€ 75 997 766€ 77 708 264€ 81 134 171€ 83 679 043€ 69 840 182€ 67 840 125€ 65 646 619€