Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
60 545 038 € 63 380 932 € 66 843 671 € 71 314 084 € 56 564 520 € 55 347 339 € 55 065 676 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
29 392 € 64 363 € 67 881 € 138 208 € 170 975 € 316 429 € 444 001 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
29 392 € 64 363 € 67 881 € 138 208 € 170 975 € 312 083 € 385 681 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 346 € 58 320 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
58 375 005 € 61 175 927 € 64 635 147 € 69 110 160 € 54 325 560 € 52 962 926 € 52 542 018 €
010
 
Pozemky
(031))
7 903 779 € 7 885 289 € 7 824 810 € 7 826 219 € 7 821 486 € 7 821 486 € 7 284 027 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
49 357 € 49 357 € 49 357 € 33 357 € 33 357 € 33 357 € 33 506 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
46 793 574 € 47 822 425 € 48 765 904 € 50 217 047 € 40 154 283 € 40 388 335 € 38 787 568 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 522 629 € 5 046 556 € 7 712 242 € 10 766 327 € 3 441 483 € 4 392 045 € 4 935 008 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
132 500 € 107 249 € 110 623 € 117 999 € 59 889 € 100 434 € 72 572 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
973 166 € 265 052 € 172 211 € 149 211 € 2 815 062 € 227 269 € 1 429 336 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 140 642 € 2 140 642 € 2 140 642 € 2 065 716 € 2 067 984 € 2 067 984 € 2 079 658 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
2 065 295 € 2 065 295 € 2 065 295 € 2 032 995 € 2 032 995 € 2 032 995 € 2 032 995 €
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
75 348 € 75 348 € 75 348 € 32 721 € 34 989 € 34 989 € 46 663 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
15 331 461 € 14 258 899 € 14 222 399 € 12 301 767 € 13 275 262 € 12 402 000 € 10 482 168 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
246 € 126 651 € 129 139 € 140 622 € 149 889 € 159 234 € 172 505 €
033
 
Výrobky
(123 - 194))
196 € 126 601 € 129 090 € 140 572 € 149 839 € 159 184 € 172 455 €
034
 
Zvieratá
(124 - 195))
50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
88 688 € 94 559 € 76 823 € 1 777 713 € 279 210 € 1 521 578 € 716 023 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
61 124 € 49 325 € 48 730 € 50 252 € 51 694 € 88 915 € 125 206 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 96 € 0 € 384 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 17 267 € 0 € 38 368 € 5 204 € 208 142 € 0 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0 € 0 € 0 € 1 688 003 € 221 350 € 1 117 904 € 296 974 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
27 564 € 27 968 € 28 093 € 1 090 € 865 € 106 618 € 293 459 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
15 242 527 € 14 037 688 € 14 016 438 € 10 383 432 € 12 846 163 € 10 721 189 € 9 593 639 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
15 242 527 € 14 037 688 € 14 016 438 € 10 383 432 € 12 846 163 € 10 721 189 € 9 593 639 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
121 267 € 68 433 € 68 100 € 63 192 € 400 € 90 785 € 98 775 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
120 596 € 68 079 € 68 100 € 61 107 € 0 € 85 913 € 97 409 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
671 € 354 € 0 € 2 085 € 400 € 4 873 € 1 366 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
75 997 766 € 77 708 264 € 81 134 171 € 83 679 043 € 69 840 182 € 67 840 125 € 65 646 619 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
36 794 458 € 36 538 690 € 39 888 698 € 38 496 819 € 38 482 409 € 37 782 748 € 37 355 243 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
37 153 618 € 36 851 057 € 39 154 099 € 38 778 256 € 38 441 525 € 38 356 449 € 37 994 830 €
063
 
Základné imanie
(411))
33 716 129 € 34 232 078 € 34 522 384 € 35 133 775 € 34 775 285 € 35 151 094 € 35 283 667 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
207 726 € 45 969 € 211 496 € -25 339 € 68 249 € 84 001 € 220 175 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
3 229 763 € 2 573 010 € 4 420 220 € 3 746 982 € 3 675 153 € 3 198 517 € 2 556 477 €
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
0 € 0 € 0 € -77 162 € -77 162 € -77 162 € -65 488 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
120 442 € 125 455 € 146 139 € 127 332 € 118 214 € 123 748 € 155 614 €
069
 
Rezervný fond
(421))
14 946 € 14 946 € 14 946 € 14 946 € 14 946 € 14 946 € 14 946 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
105 496 € 110 509 € 131 193 € 112 386 € 103 267 € 108 801 € 140 668 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-581 012 € -676 473 € -469 586 € -510 130 € -798 663 € -866 139 € -913 432 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
101 410 € 238 651 € 1 058 046 € 101 361 € 721 333 € 168 690 € 118 231 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
5 564 143 € 5 428 019 € 5 158 166 € 4 914 276 € 5 413 955 € 5 472 986 € 5 784 572 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
306 958 € 368 812 € 306 616 € 207 529 € 198 250 € 187 171 € 215 607 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
306 958 € 368 812 € 306 616 € 207 529 € 198 250 € 187 171 € 215 607 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
23 664 € 36 683 € 5 119 € 17 342 € 8 141 € 4 058 € 21 403 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0 € 5 363 € 5 119 € 17 342 € 8 141 € 4 058 € 21 403 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
23 664 € 31 320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 233 521 € 5 022 524 € 4 846 430 € 4 689 405 € 5 207 564 € 5 281 757 € 5 547 562 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 284 210 € 3 195 066 € 3 214 812 € 3 185 843 € 3 493 850 € 3 416 745 € 3 959 680 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
909 918 € 917 742 € 850 178 € 828 803 € 821 804 € 781 781 € 840 180 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
577 021 € 583 238 € 530 135 € 512 874 € 503 159 € 492 797 € 443 668 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
174 316 € 205 047 € 177 551 € 121 171 € 125 361 € 120 484 € 288 387 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
288 056 € 121 431 € 73 755 € 40 715 € 263 390 € 469 950 € 15 647 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
33 639 166 € 35 741 554 € 36 087 307 € 40 267 948 € 25 943 818 € 24 584 391 € 22 506 803 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
29 225 € 25 680 € 29 619 € 147 846 € 44 440 € 34 204 € 58 155 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
33 609 941 € 35 715 875 € 36 057 688 € 40 120 102 € 25 899 378 € 24 550 187 € 22 448 649 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
75 997 766 € 77 708 264 € 81 134 171 € 83 679 043 € 69 840 182 € 67 840 125 € 65 646 619 €