Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
58 481 596€ 60 545 038€ 63 380 932€ 66 843 671€ 71 314 084€ 56 564 520€ 55 347 339€ 55 065 676€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
15 201€ 29 392€ 64 363€ 67 881€ 138 208€ 170 975€ 316 429€ 444 001€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
15 201€ 29 392€ 64 363€ 67 881€ 138 208€ 170 975€ 312 083€ 385 681€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 346€ 58 320€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
56 325 753€ 58 375 005€ 61 175 927€ 64 635 147€ 69 110 160€ 54 325 560€ 52 962 926€ 52 542 018€
010
 
Pozemky
(031))
7 903 779€ 7 903 779€ 7 885 289€ 7 824 810€ 7 826 219€ 7 821 486€ 7 821 486€ 7 284 027€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
57 729€ 49 357€ 49 357€ 49 357€ 33 357€ 33 357€ 33 357€ 33 506€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
45 674 108€ 46 793 574€ 47 822 425€ 48 765 904€ 50 217 047€ 40 154 283€ 40 388 335€ 38 787 568€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 446 915€ 2 522 629€ 5 046 556€ 7 712 242€ 10 766 327€ 3 441 483€ 4 392 045€ 4 935 008€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
128 440€ 132 500€ 107 249€ 110 623€ 117 999€ 59 889€ 100 434€ 72 572€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 114 781€ 973 166€ 265 052€ 172 211€ 149 211€ 2 815 062€ 227 269€ 1 429 336€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 140 642€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 140 642€ 2 065 716€ 2 067 984€ 2 067 984€ 2 079 658€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 065 295€ 2 032 995€ 2 032 995€ 2 032 995€ 2 032 995€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
75 348€ 75 348€ 75 348€ 75 348€ 32 721€ 34 989€ 34 989€ 46 663€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
18 564 109€ 15 331 461€ 14 258 899€ 14 222 399€ 12 301 767€ 13 275 262€ 12 402 000€ 10 482 168€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
246€ 246€ 126 651€ 129 139€ 140 622€ 149 889€ 159 234€ 172 505€
033
 
Výrobky
(123 - 194))
196€ 196€ 126 601€ 129 090€ 140 572€ 149 839€ 159 184€ 172 455€
034
 
Zvieratá
(124 - 195))
50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
67 373€ 88 688€ 94 559€ 76 823€ 1 777 713€ 279 210€ 1 521 578€ 716 023€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
37 899€ 61 124€ 49 325€ 48 730€ 50 252€ 51 694€ 88 915€ 125 206€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ 384€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
271€ 0€ 17 267€ 0€ 38 368€ 5 204€ 208 142€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 688 003€ 221 350€ 1 117 904€ 296 974€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
28 263€ 27 564€ 27 968€ 28 093€ 1 090€ 865€ 106 618€ 293 459€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
18 496 491€ 15 242 527€ 14 037 688€ 14 016 438€ 10 383 432€ 12 846 163€ 10 721 189€ 9 593 639€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
18 496 491€ 15 242 527€ 14 037 688€ 14 016 438€ 10 383 432€ 12 846 163€ 10 721 189€ 9 593 639€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
86 878€ 121 267€ 68 433€ 68 100€ 63 192€ 400€ 90 785€ 98 775€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
86 321€ 120 596€ 68 079€ 68 100€ 61 107€ 0€ 85 913€ 97 409€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
556€ 671€ 354€ 0€ 2 085€ 400€ 4 873€ 1 366€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
77 132 583€ 75 997 766€ 77 708 264€ 81 134 171€ 83 679 043€ 69 840 182€ 67 840 125€ 65 646 619€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
36 975 780€ 36 794 458€ 36 538 690€ 39 888 698€ 38 496 819€ 38 482 409€ 37 782 748€ 37 355 243€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
37 253 443€ 37 153 618€ 36 851 057€ 39 154 099€ 38 778 256€ 38 441 525€ 38 356 449€ 37 994 830€
063
 
Základné imanie
(411))
33 237 149€ 33 716 129€ 34 232 078€ 34 522 384€ 35 133 775€ 34 775 285€ 35 151 094€ 35 283 667€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
241 723€ 207 726€ 45 969€ 211 496€ -25 339€ 68 249€ 84 001€ 220 175€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
3 774 571€ 3 229 763€ 2 573 010€ 4 420 220€ 3 746 982€ 3 675 153€ 3 198 517€ 2 556 477€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
0€ 0€ 0€ 0€ -77 162€ -77 162€ -77 162€ -65 488€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
129 251€ 120 442€ 125 455€ 146 139€ 127 332€ 118 214€ 123 748€ 155 614€
069
 
Rezervný fond
(421))
14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€ 14 946€
071
 
Ostatné fondy
(427))
114 305€ 105 496€ 110 509€ 131 193€ 112 386€ 103 267€ 108 801€ 140 668€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-540 448€ -581 012€ -676 473€ -469 586€ -510 130€ -798 663€ -866 139€ -913 432€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
133 534€ 101 410€ 238 651€ 1 058 046€ 101 361€ 721 333€ 168 690€ 118 231€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
5 356 267€ 5 564 143€ 5 428 019€ 5 158 166€ 4 914 276€ 5 413 955€ 5 472 986€ 5 784 572€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
245 525€ 306 958€ 368 812€ 306 616€ 207 529€ 198 250€ 187 171€ 215 607€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
245 525€ 306 958€ 368 812€ 306 616€ 207 529€ 198 250€ 187 171€ 215 607€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
35 079€ 23 664€ 36 683€ 5 119€ 17 342€ 8 141€ 4 058€ 21 403€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
12 767€ 0€ 5 363€ 5 119€ 17 342€ 8 141€ 4 058€ 21 403€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
22 312€ 23 664€ 31 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 075 664€ 5 233 521€ 5 022 524€ 4 846 430€ 4 689 405€ 5 207 564€ 5 281 757€ 5 547 562€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 244 657€ 3 284 210€ 3 195 066€ 3 214 812€ 3 185 843€ 3 493 850€ 3 416 745€ 3 959 680€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
976 357€ 909 918€ 917 742€ 850 178€ 828 803€ 821 804€ 781 781€ 840 180€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
615 771€ 577 021€ 583 238€ 530 135€ 512 874€ 503 159€ 492 797€ 443 668€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
165 041€ 174 316€ 205 047€ 177 551€ 121 171€ 125 361€ 120 484€ 288 387€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
73 838€ 288 056€ 121 431€ 73 755€ 40 715€ 263 390€ 469 950€ 15 647€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
34 800 536€ 33 639 166€ 35 741 554€ 36 087 307€ 40 267 948€ 25 943 818€ 24 584 391€ 22 506 803€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
9 603€ 29 225€ 25 680€ 29 619€ 147 846€ 44 440€ 34 204€ 58 155€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
34 790 933€ 33 609 941€ 35 715 875€ 36 057 688€ 40 120 102€ 25 899 378€ 24 550 187€ 22 448 649€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
77 132 583€ 75 997 766€ 77 708 264€ 81 134 171€ 83 679 043€ 69 840 182€ 67 840 125€ 65 646 619€