Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita v Košiciach

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
59 290 929 € 64 109 314 € 70 108 090 € 77 673 871 € 57 564 835 € 59 565 517 € 60 848 867 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
423 776 € 1 277 226 € 2 315 523 € 3 586 627 € 1 781 986 € 1 841 172 € 2 564 041 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
423 776 € 1 277 226 € 2 315 523 € 3 586 627 € 1 663 330 € 1 841 172 € 2 564 041 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 0 € 0 € 0 € 118 656 € 0 € 0 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
58 867 153 € 62 832 088 € 67 792 567 € 74 087 244 € 55 782 849 € 57 724 345 € 58 284 826 €
010
 
Pozemky
(031))
6 628 625 € 6 563 058 € 6 483 158 € 6 483 158 € 6 503 265 € 6 503 265 € 6 503 265 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
5 809 € 5 809 € 5 809 € 5 809 € 5 809 € 5 809 € 5 809 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
45 266 953 € 42 490 595 € 34 922 960 € 35 355 846 € 31 253 001 € 31 932 346 € 32 570 550 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
6 488 970 € 11 178 587 € 15 786 959 € 22 435 746 € 11 996 401 € 14 165 514 € 17 145 044 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
209 004 € 176 742 € 162 819 € 193 951 € 158 555 € 123 687 € 121 403 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
267 792 € 2 417 298 € 10 430 862 € 9 612 733 € 5 865 819 € 4 993 725 € 1 938 755 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
26 879 738 € 33 108 406 € 32 627 400 € 30 775 147 € 29 371 206 € 27 821 874 € 26 655 610 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
35 341 € 55 874 € 70 230 € 60 165 € 79 917 € 58 790 € 45 330 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
19 651 € 39 448 € 53 422 € 44 315 € 64 179 € 47 504 € 32 393 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
15 690 € 16 426 € 16 808 € 15 850 € 15 738 € 11 287 € 12 937 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
4 291 € 4 308 € 6 226 € 9 176 € 9 375 € 9 813 € 13 548 €
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 238 € 3 774 €
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
4 291 € 4 308 € 6 226 € 9 176 € 9 375 € 9 575 € 9 774 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
690 112 € 8 282 495 € 7 432 713 € 6 291 061 € 5 825 757 € 5 010 758 € 4 622 963 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
678 251 € 499 846 € 503 450 € 478 372 € 748 317 € 471 433 € 702 572 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
11 861 € 11 751 € 11 751 € 12 190 € 11 790 € 11 790 € 11 790 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 7 770 898 € 6 917 513 € 5 800 498 € 5 065 650 € 4 527 535 € 3 908 601 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
26 149 994 € 24 765 730 € 25 118 230 € 24 414 744 € 23 456 157 € 22 742 513 € 21 973 769 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
26 149 994 € 24 765 730 € 25 118 230 € 24 414 744 € 23 456 157 € 22 742 513 € 21 973 769 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
718 176 € 656 671 € 238 590 € 515 178 € 238 614 € 203 165 € 362 663 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
87 624 € 67 502 € 63 799 € 49 639 € 115 223 € 40 759 € 71 632 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
630 552 € 589 169 € 174 791 € 465 539 € 123 391 € 162 406 € 291 030 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
86 888 843 € 97 874 391 € 102 974 080 € 108 964 195 € 87 174 655 € 87 590 557 € 87 867 140 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
39 695 990 € 39 635 368 € 39 674 464 € 39 094 440 € 38 288 472 € 37 668 045 € 36 684 468 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
31 531 679 € 31 545 862 € 31 764 864 € 31 649 121 € 31 569 727 € 31 608 856 € 31 444 070 €
063
 
Základné imanie
(411))
25 519 135 € 25 700 081 € 26 065 719 € 26 261 757 € 25 986 881 € 25 714 623 € 25 656 623 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
467 223 € 612 290 € 916 883 € 801 141 € 721 747 € 760 876 € 596 090 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
5 545 321 € 5 233 491 € 4 782 262 € 4 586 223 € 4 861 100 € 5 133 358 € 5 191 358 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
6 951 650 € 7 033 996 € 6 932 507 € 6 292 279 € 5 714 324 € 5 157 155 € 3 870 781 €
069
 
Rezervný fond
(421))
6 481 578 € 6 621 668 € 6 579 307 € 5 942 449 € 5 363 902 € 4 824 854 € 3 533 153 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
470 072 € 412 329 € 353 200 € 349 829 € 350 422 € 332 301 € 337 628 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 212 661 € 1 055 509 € 977 094 € 1 153 040 € 1 004 421 € 902 034 € 1 369 617 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
5 993 132 € 14 167 446 € 13 314 121 € 12 151 247 € 11 875 582 € 10 061 330 € 11 079 572 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
771 552 € 788 428 € 670 153 € 587 415 € 628 625 € 684 725 € 724 028 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
771 552 € 788 428 € 670 153 € 587 415 € 628 625 € 684 725 € 724 028 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
165 791 € 177 288 € 161 082 € 184 392 € 149 980 € 171 489 € 166 215 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
165 791 € 177 288 € 161 082 € 184 392 € 149 980 € 170 840 € 163 693 €
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 649 € 2 522 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 655 788 € 12 601 730 € 11 682 886 € 10 379 439 € 11 096 976 € 9 205 115 € 10 189 329 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
720 589 € 1 141 286 € 1 598 852 € 1 417 244 € 2 841 348 € 1 862 552 € 2 724 235 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
1 912 963 € 1 775 189 € 1 582 486 € 1 521 454 € 1 568 835 € 1 434 521 € 1 940 037 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 237 330 € 1 128 465 € 994 432 € 954 419 € 978 572 € 919 174 € 840 744 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
555 578 € 8 219 578 € 7 179 376 € 6 168 770 € 5 426 010 € 4 752 414 € 4 290 972 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
229 328 € 337 212 € 327 740 € 317 552 € 282 211 € 236 453 € 393 342 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
400 000 € 600 000 € 800 000 € 1 000 000 € 0 € 0 € 0 €
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
400 000 € 600 000 € 800 000 € 1 000 000 € 0 € 0 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
41 199 721 € 44 071 577 € 49 985 495 € 57 718 508 € 37 010 602 € 39 861 182 € 40 103 100 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
228 906 € 160 055 € 176 347 € 267 049 € 196 634 € 140 941 € 190 688 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
40 970 815 € 43 911 522 € 49 809 149 € 57 451 460 € 36 813 967 € 39 720 241 € 39 912 412 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
86 888 843 € 97 874 391 € 102 974 080 € 108 964 195 € 87 174 655 € 87 590 557 € 87 867 140 €