Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita v Košiciach

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
56 985 495€ 59 290 929€ 64 109 314€ 70 108 090€ 77 673 871€ 57 564 835€ 59 565 517€ 60 848 867€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
71 671€ 423 776€ 1 277 226€ 2 315 523€ 3 586 627€ 1 781 986€ 1 841 172€ 2 564 041€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
71 671€ 423 776€ 1 277 226€ 2 315 523€ 3 586 627€ 1 663 330€ 1 841 172€ 2 564 041€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118 656€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
56 913 824€ 58 867 153€ 62 832 088€ 67 792 567€ 74 087 244€ 55 782 849€ 57 724 345€ 58 284 826€
010
 
Pozemky
(031))
7 099 699€ 6 628 625€ 6 563 058€ 6 483 158€ 6 483 158€ 6 503 265€ 6 503 265€ 6 503 265€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
44 106 400€ 45 266 953€ 42 490 595€ 34 922 960€ 35 355 846€ 31 253 001€ 31 932 346€ 32 570 550€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
3 734 781€ 6 488 970€ 11 178 587€ 15 786 959€ 22 435 746€ 11 996 401€ 14 165 514€ 17 145 044€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
160 039€ 209 004€ 176 742€ 162 819€ 193 951€ 158 555€ 123 687€ 121 403€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 807 096€ 267 792€ 2 417 298€ 10 430 862€ 9 612 733€ 5 865 819€ 4 993 725€ 1 938 755€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
32 088 367€ 26 879 738€ 33 108 406€ 32 627 400€ 30 775 147€ 29 371 206€ 27 821 874€ 26 655 610€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
26 477€ 35 341€ 55 874€ 70 230€ 60 165€ 79 917€ 58 790€ 45 330€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
11 906€ 19 651€ 39 448€ 53 422€ 44 315€ 64 179€ 47 504€ 32 393€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
14 572€ 15 690€ 16 426€ 16 808€ 15 850€ 15 738€ 11 287€ 12 937€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
4 291€ 4 291€ 4 308€ 6 226€ 9 176€ 9 375€ 9 813€ 13 548€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 238€ 3 774€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
4 291€ 4 291€ 4 308€ 6 226€ 9 176€ 9 375€ 9 575€ 9 774€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
9 205 104€ 690 112€ 8 282 495€ 7 432 713€ 6 291 061€ 5 825 757€ 5 010 758€ 4 622 963€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
825 080€ 678 251€ 499 846€ 503 450€ 478 372€ 748 317€ 471 433€ 702 572€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
62 197€ 11 861€ 11 751€ 11 751€ 12 190€ 11 790€ 11 790€ 11 790€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
89 933€ 0€ 7 770 898€ 6 917 513€ 5 800 498€ 5 065 650€ 4 527 535€ 3 908 601€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
8 227 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
22 852 495€ 26 149 994€ 24 765 730€ 25 118 230€ 24 414 744€ 23 456 157€ 22 742 513€ 21 973 769€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
22 852 495€ 26 149 994€ 24 765 730€ 25 118 230€ 24 414 744€ 23 456 157€ 22 742 513€ 21 973 769€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
945 311€ 718 176€ 656 671€ 238 590€ 515 178€ 238 614€ 203 165€ 362 663€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
97 926€ 87 624€ 67 502€ 63 799€ 49 639€ 115 223€ 40 759€ 71 632€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
847 385€ 630 552€ 589 169€ 174 791€ 465 539€ 123 391€ 162 406€ 291 030€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
90 019 173€ 86 888 843€ 97 874 391€ 102 974 080€ 108 964 195€ 87 174 655€ 87 590 557€ 87 867 140€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
45 884 742€ 39 695 990€ 39 635 368€ 39 674 464€ 39 094 440€ 38 288 472€ 37 668 045€ 36 684 468€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
31 592 894€ 31 531 679€ 31 545 862€ 31 764 864€ 31 649 121€ 31 569 727€ 31 608 856€ 31 444 070€
063
 
Základné imanie
(411))
25 029 907€ 25 519 135€ 25 700 081€ 26 065 719€ 26 261 757€ 25 986 881€ 25 714 623€ 25 656 623€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
528 438€ 467 223€ 612 290€ 916 883€ 801 141€ 721 747€ 760 876€ 596 090€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
6 034 549€ 5 545 321€ 5 233 491€ 4 782 262€ 4 586 223€ 4 861 100€ 5 133 358€ 5 191 358€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
7 947 039€ 6 951 650€ 7 033 996€ 6 932 507€ 6 292 279€ 5 714 324€ 5 157 155€ 3 870 781€
069
 
Rezervný fond
(421))
7 170 188€ 6 481 578€ 6 621 668€ 6 579 307€ 5 942 449€ 5 363 902€ 4 824 854€ 3 533 153€
071
 
Ostatné fondy
(427))
776 851€ 470 072€ 412 329€ 353 200€ 349 829€ 350 422€ 332 301€ 337 628€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
6 344 808€ 1 212 661€ 1 055 509€ 977 094€ 1 153 040€ 1 004 421€ 902 034€ 1 369 617€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 587 703€ 5 993 132€ 14 167 446€ 13 314 121€ 12 151 247€ 11 875 582€ 10 061 330€ 11 079 572€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
797 674€ 771 552€ 788 428€ 670 153€ 587 415€ 628 625€ 684 725€ 724 028€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
797 674€ 771 552€ 788 428€ 670 153€ 587 415€ 628 625€ 684 725€ 724 028€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
175 557€ 165 791€ 177 288€ 161 082€ 184 392€ 149 980€ 171 489€ 166 215€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
175 557€ 165 791€ 177 288€ 161 082€ 184 392€ 149 980€ 170 840€ 163 693€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 649€ 2 522€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 414 472€ 4 655 788€ 12 601 730€ 11 682 886€ 10 379 439€ 11 096 976€ 9 205 115€ 10 189 329€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 151 730€ 720 589€ 1 141 286€ 1 598 852€ 1 417 244€ 2 841 348€ 1 862 552€ 2 724 235€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
2 097 517€ 1 912 963€ 1 775 189€ 1 582 486€ 1 521 454€ 1 568 835€ 1 434 521€ 1 940 037€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 327 074€ 1 237 330€ 1 128 465€ 994 432€ 954 419€ 978 572€ 919 174€ 840 744€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
563 231€ 555 578€ 8 219 578€ 7 179 376€ 6 168 770€ 5 426 010€ 4 752 414€ 4 290 972€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
274 919€ 229 328€ 337 212€ 327 740€ 317 552€ 282 211€ 236 453€ 393 342€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
200 000€ 400 000€ 600 000€ 800 000€ 1 000 000€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
200 000€ 400 000€ 600 000€ 800 000€ 1 000 000€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
37 546 729€ 41 199 721€ 44 071 577€ 49 985 495€ 57 718 508€ 37 010 602€ 39 861 182€ 40 103 100€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
129 781€ 228 906€ 160 055€ 176 347€ 267 049€ 196 634€ 140 941€ 190 688€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
37 416 948€ 40 970 815€ 43 911 522€ 49 809 149€ 57 451 460€ 36 813 967€ 39 720 241€ 39 912 412€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
90 019 173€ 86 888 843€ 97 874 391€ 102 974 080€ 108 964 195€ 87 174 655€ 87 590 557€ 87 867 140€