Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Komenského v Bratislave

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
204 390 015€ 195 481 569€ 192 489 940€ 194 529 543€ 201 871 138€ 207 281 973€ 216 512 697€ 180 214 701€ 156 268 555€ 154 931 386€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
168 927€ 433 415€ 627 729€ 822 763€ 492 384€ 123 529€ 222 263€ 510 497€ 895 836€ 486 311€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
144 927€ 358 314€ 627 729€ 822 763€ 492 384€ 123 529€ 222 263€ 510 497€ 889 860€ 480 387€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
24 000€ 75 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 976€ 5 924€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
204 201 089€ 195 028 154€ 191 842 211€ 193 686 781€ 201 358 754€ 207 138 444€ 216 270 434€ 179 684 204€ 155 352 720€ 154 425 074€
010
 
Pozemky (031)
36 004 147€ 36 004 147€ 36 004 147€ 35 466 980€ 35 468 176€ 35 447 891€ 35 111 413€ 35 059 358€ 33 394 401€ 33 423 067€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
639 422€ 607 422€ 147 922€ 138 786€ 132 236€ 101 229€ 12 981€ 12 981€ 6 209€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
136 267 544€ 131 062 359€ 129 631 490€ 127 723 012€ 125 985 847€ 123 788 906€ 100 816 238€ 81 386 940€ 82 025 599€ 88 326 335€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
24 603 751€ 18 570 026€ 20 041 894€ 26 345 507€ 34 354 908€ 43 387 529€ 55 436 045€ 36 705 934€ 34 179 924€ 28 870 598€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
224 789€ 190 429€ 259 758€ 237 542€ 189 809€ 234 506€ 202 068€ 312 019€ 314 557€ 252 373€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
2 035 979€ 2 395 486€ 2 751 729€ 2 988 769€ 3 007 896€ 3 275 985€ 2 261 525€ 751 512€ 764 575€ 526 326€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
4 395 242€ 6 168 071€ 2 975 058€ 755 970€ 2 189 667€ 872 183€ 22 399 948€ 25 425 245€ 3 751 641€ 2 975 472€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 885 600€ 20 690€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
134 228 774€ 125 678 786€ 94 288 699€ 94 017 319€ 86 428 077€ 83 822 907€ 70 077 797€ 68 149 760€ 64 138 392€ 58 132 120€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 480 722€ 1 354 231€ 1 245 633€ 1 278 099€ 1 270 931€ 1 081 673€ 1 037 919€ 1 097 163€ 1 056 392€ 1 015 186€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
596 239€ 541 283€ 515 097€ 493 989€ 497 788€ 376 784€ 332 446€ 322 981€ 372 275€ 341 691€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 848€ 10 848€ 10 848€ 10 848€ 10 848€
033
 
Výrobky (123 - 194)
481 578€ 450 930€ 390 984€ 394 782€ 413 575€ 451 528€ 479 329€ 463 011€ 445 920€ 425 406€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
5 447€ 3 948€ 3 287€ 3 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
397 458€ 358 071€ 336 265€ 385 404€ 359 568€ 242 513€ 215 132€ 300 160€ 227 185€ 237 241€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€ 164€ 164€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
13 470€ 3 739€ 4 863€ 5 063€ 5 418€ 5 895€ 11 299€ 1 825€ 8 810€ 13 426€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
13 470€ 3 739€ 4 863€ 5 063€ 5 418€ 5 895€ 11 299€ 1 825€ 8 810€ 13 426€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 704 594€ 6 680 658€ 3 785 841€ 3 809 655€ 4 201 959€ 5 460 262€ 4 787 370€ 3 554 513€ 3 537 605€ 3 787 303€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
617 788€ 865 678€ 841 628€ 1 016 229€ 1 156 351€ 1 488 807€ 1 428 843€ 1 431 917€ 1 684 466€ 1 867 219€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 699 190€ 2 865 309€ 80 634€ 20 778€ 22 765€ 13 407€ 11 530€ 12 844€ 13 921€ 14 602€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 42 423€ 2 641€ 0€ 106 264€ 214 931€ 53 528€ 242 153€ 155 694€ 263 752€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
327 304€ 9 923€ 36 326€ 0€ 0€ 0€ 353 646€ 546 040€ 61 927€ 61 927€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 060 313€ 2 897 325€ 2 824 612€ 2 772 648€ 2 916 580€ 3 743 117€ 2 939 823€ 1 321 560€ 1 621 596€ 1 579 802€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
127 029 988€ 117 640 157€ 89 252 362€ 88 924 502€ 80 949 769€ 77 275 078€ 64 241 209€ 63 496 259€ 59 535 585€ 53 316 206€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
59 936€ 91 338€ 141 727€ 116 835€ 154 085€ 96 219€ 79 448€ 54 297€ 92 405€ 280 739€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
126 970 052€ 117 548 819€ 89 110 635€ 88 807 667€ 80 795 684€ 77 178 859€ 64 161 761€ 63 441 961€ 59 443 180€ 53 035 467€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
292 993€ 270 473€ 321 589€ 338 795€ 383 999€ 218 730€ 203 252€ 236 161€ 211 461€ 254 060€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
249 490€ 202 840€ 254 139€ 265 945€ 362 051€ 182 167€ 159 744€ 185 988€ 188 724€ 242 452€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
43 503€ 67 633€ 67 450€ 72 850€ 21 948€ 36 564€ 43 507€ 50 173€ 22 737€ 11 608€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
338 911 782€ 321 430 828€ 287 100 228€ 288 885 658€ 288 683 214€ 291 323 610€ 286 793 746€ 248 600 622€ 220 618 408€ 213 317 566€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
174 013 068€ 162 483 965€ 152 718 134€ 146 069 870€ 144 113 075€ 141 332 714€ 130 734 982€ 125 902 003€ 124 226 077€ 124 963 271€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
133 893 169€ 128 960 324€ 124 646 959€ 122 424 371€ 120 216 760€ 114 126 917€ 110 955 265€ 108 167 652€ 105 427 831€ 108 893 079€
063
 
Základné imanie (411)
107 706 034€ 106 425 218€ 104 538 045€ 103 641 262€ 103 415 555€ 102 179 839€ 101 825 736€ 99 237 751€ 96 554 101€ 100 262 343€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
2 661 038€ 3 081 962€ 2 494 545€ 2 113 345€ 1 976 118€ 2 017 677€ 1 894 358€ 1 618 078€ 1 518 818€ 1 504 794€
065
 
Fond reprodukcie (413)
23 526 096€ 19 453 144€ 17 614 369€ 16 669 764€ 14 825 086€ 9 929 401€ 7 235 171€ 7 311 823€ 7 354 911€ 7 125 942€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
20 110 614€ 16 371 771€ 14 180 090€ 13 338 891€ 11 921 111€ 7 635 429€ 5 762 161€ 5 091 679€ 3 220 172€ 1 294 712€
069
 
Rezervný fond (421)
18 754 167€ 15 137 812€ 12 977 899€ 12 251 777€ 10 864 180€ 6 731 234€ 4 970 850€ 4 357 718€ 2 577 736€ 759 784€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
1 356 447€ 1 233 959€ 1 202 191€ 1 087 114€ 1 056 931€ 904 195€ 791 311€ 733 961€ 642 436€ 534 928€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
8 043 464€ 8 110 984€ 8 491 303€ 8 491 303€ 8 506 210€ 9 594 117€ 11 572 920€ 11 087 551€ 12 206 252€ 10 895 056€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
11 965 821€ 9 040 886€ 5 399 782€ 1 815 305€ 3 468 993€ 9 976 251€ 2 444 636€ 1 555 121€ 3 371 822€ 3 880 424€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
19 904 827€ 19 402 514€ 17 900 347€ 18 839 507€ 19 583 691€ 16 070 472€ 14 491 578€ 19 424 605€ 13 809 439€ 12 766 059€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 945 473€ 1 853 595€ 1 899 749€ 2 863 481€ 2 941 849€ 1 071 477€ 897 182€ 1 164 954€ 797 203€ 769 340€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 159 092€ 159 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 742€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 945 473€ 1 694 503€ 1 740 657€ 2 863 481€ 2 941 849€ 1 071 477€ 897 182€ 1 164 954€ 797 203€ 762 598€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
692 928€ 476 848€ 472 774€ 436 452€ 414 466€ 374 587€ 304 999€ 287 661€ 262 873€ 276 452€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
692 928€ 476 848€ 472 774€ 436 452€ 414 466€ 374 587€ 304 999€ 287 661€ 262 873€ 276 452€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
17 266 426€ 17 072 071€ 15 527 824€ 15 539 574€ 16 227 376€ 14 624 408€ 13 289 396€ 17 971 990€ 12 749 363€ 11 720 267€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 262 445€ 2 772 390€ 2 778 900€ 3 479 650€ 4 285 435€ 3 647 288€ 3 161 505€ 9 195 565€ 4 018 603€ 3 713 348€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
6 321 711€ 5 519 409€ 4 739 987€ 4 585 030€ 4 352 627€ 4 102 526€ 4 127 518€ 4 286 225€ 3 931 279€ 3 837 393€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 035 160€ 3 554 206€ 3 120 135€ 2 971 246€ 2 835 510€ 2 634 113€ 2 404 685€ 2 485 608€ 2 293 579€ 2 004 402€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
1 415 691€ 1 289 929€ 1 235 443€ 1 104 628€ 1 454 901€ 1 672 103€ 978 681€ 978 077€ 823 356€ 895 076€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 231 419€ 3 936 137€ 3 653 361€ 3 399 020€ 3 298 902€ 2 568 378€ 2 617 007€ 1 026 516€ 1 682 546€ 1 270 048€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
144 993 887€ 139 544 349€ 116 481 747€ 123 976 282€ 124 986 448€ 133 920 424€ 141 567 186€ 103 274 014€ 82 582 892€ 75 588 236€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 251€ 0€ 2 466€ 2 190€ 131€ 1 895€ 189€ 484€ 13 778€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
144 993 887€ 139 544 099€ 116 481 747€ 123 973 816€ 124 984 258€ 133 920 293€ 141 565 291€ 103 273 825€ 82 582 408€ 75 574 457€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
338 911 782€ 321 430 828€ 287 100 228€ 288 885 658€ 288 683 214€ 291 323 610€ 286 793 746€ 248 600 622€ 220 618 408€ 213 317 566€