Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Komenského v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
194 529 543 € 201 871 138 € 207 281 973 € 216 512 697 € 180 214 701 € 156 268 555 € 154 931 386 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
822 763 € 492 384 € 123 529 € 222 263 € 510 497 € 895 836 € 486 311 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
822 763 € 492 384 € 123 529 € 222 263 € 510 497 € 889 860 € 480 387 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 976 € 5 924 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
193 686 781 € 201 358 754 € 207 138 444 € 216 270 434 € 179 684 204 € 155 352 720 € 154 425 074 €
010
 
Pozemky
(031))
35 466 980 € 35 468 176 € 35 447 891 € 35 111 413 € 35 059 358 € 33 394 401 € 33 423 067 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
138 786 € 132 236 € 101 229 € 12 981 € 12 981 € 6 209 € 0 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
127 723 012 € 125 985 847 € 123 788 906 € 100 816 238 € 81 386 940 € 82 025 599 € 88 326 335 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
26 345 507 € 34 354 908 € 43 387 529 € 55 436 045 € 36 705 934 € 34 179 924 € 28 870 598 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
237 542 € 189 809 € 234 506 € 202 068 € 312 019 € 314 557 € 252 373 €
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 -
(085 + 092AÚ))
30 214 € 30 214 € 30 214 € 30 214 € 30 214 € 30 214 € 30 214 €
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
2 988 769 € 3 007 896 € 3 275 985 € 2 261 525 € 751 512 € 764 575 € 526 326 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
755 970 € 2 189 667 € 872 183 € 22 399 948 € 25 425 245 € 3 751 641 € 2 975 472 €
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 885 600 € 20 690 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
94 017 319 € 86 428 077 € 83 822 907 € 70 077 797 € 68 149 760 € 64 138 392 € 58 132 120 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 278 099 € 1 270 931 € 1 081 673 € 1 037 919 € 1 097 163 € 1 056 392 € 1 015 186 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
493 989 € 497 788 € 376 784 € 332 446 € 322 981 € 372 275 € 341 691 €
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121+122)-
(192+193))
0 € 0 € 10 848 € 10 848 € 10 848 € 10 848 € 10 848 €
033
 
Výrobky
(123 - 194))
394 782 € 413 575 € 451 528 € 479 329 € 463 011 € 445 920 € 425 406 €
034
 
Zvieratá
(124 - 195))
3 924 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
385 404 € 359 568 € 242 513 € 215 132 € 300 160 € 227 185 € 237 241 €
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ))
0 € 0 € 0 € 164 € 164 € 164 € 0 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
5 063 € 5 418 € 5 895 € 11 299 € 1 825 € 8 810 € 13 426 €
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
5 063 € 5 418 € 5 895 € 11 299 € 1 825 € 8 810 € 13 426 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 809 655 € 4 201 959 € 5 460 262 € 4 787 370 € 3 554 513 € 3 537 605 € 3 787 303 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 016 229 € 1 156 351 € 1 488 807 € 1 428 843 € 1 431 917 € 1 684 466 € 1 867 219 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
20 778 € 22 765 € 13 407 € 11 530 € 12 844 € 13 921 € 14 602 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 106 264 € 214 931 € 53 528 € 242 153 € 155 694 € 263 752 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0 € 0 € 0 € 353 646 € 546 040 € 61 927 € 61 927 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
2 772 648 € 2 916 580 € 3 743 117 € 2 939 823 € 1 321 560 € 1 621 596 € 1 579 802 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
88 924 502 € 80 949 769 € 77 275 078 € 64 241 209 € 63 496 259 € 59 535 585 € 53 316 206 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
116 835 € 154 085 € 96 219 € 79 448 € 54 297 € 92 405 € 280 739 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
88 807 667 € 80 795 684 € 77 178 859 € 64 161 761 € 63 441 961 € 59 443 180 € 53 035 467 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
338 795 € 383 999 € 218 730 € 203 252 € 236 161 € 211 461 € 254 060 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
265 945 € 362 051 € 182 167 € 159 744 € 185 988 € 188 724 € 242 452 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
72 850 € 21 948 € 36 564 € 43 507 € 50 173 € 22 737 € 11 608 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
288 885 658 € 288 683 214 € 291 323 610 € 286 793 746 € 248 600 622 € 220 618 408 € 213 317 566 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
146 069 870 € 144 113 075 € 141 332 714 € 130 734 982 € 125 902 003 € 124 226 077 € 124 963 271 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
122 424 371 € 120 216 760 € 114 126 917 € 110 955 265 € 108 167 652 € 105 427 831 € 108 893 079 €
063
 
Základné imanie
(411))
103 641 262 € 103 415 555 € 102 179 839 € 101 825 736 € 99 237 751 € 96 554 101 € 100 262 343 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
2 113 345 € 1 976 118 € 2 017 677 € 1 894 358 € 1 618 078 € 1 518 818 € 1 504 794 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
16 669 764 € 14 825 086 € 9 929 401 € 7 235 171 € 7 311 823 € 7 354 911 € 7 125 942 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
13 338 891 € 11 921 111 € 7 635 429 € 5 762 161 € 5 091 679 € 3 220 172 € 1 294 712 €
069
 
Rezervný fond
(421))
12 251 777 € 10 864 180 € 6 731 234 € 4 970 850 € 4 357 718 € 2 577 736 € 759 784 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
1 087 114 € 1 056 931 € 904 195 € 791 311 € 733 961 € 642 436 € 534 928 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
8 491 303 € 8 506 210 € 9 594 117 € 11 572 920 € 11 087 551 € 12 206 252 € 10 895 056 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 815 305 € 3 468 993 € 9 976 251 € 2 444 636 € 1 555 121 € 3 371 822 € 3 880 424 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
18 839 507 € 19 583 691 € 16 070 472 € 14 491 578 € 19 424 605 € 13 809 439 € 12 766 059 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 863 481 € 2 941 849 € 1 071 477 € 897 182 € 1 164 954 € 797 203 € 769 340 €
077
 
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 742 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 863 481 € 2 941 849 € 1 071 477 € 897 182 € 1 164 954 € 797 203 € 762 598 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
436 452 € 414 466 € 374 587 € 304 999 € 287 661 € 262 873 € 276 452 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
436 452 € 414 466 € 374 587 € 304 999 € 287 661 € 262 873 € 276 452 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
15 539 574 € 16 227 376 € 14 624 408 € 13 289 396 € 17 971 990 € 12 749 363 € 11 720 267 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 479 650 € 4 285 435 € 3 647 288 € 3 161 505 € 9 195 565 € 4 018 603 € 3 713 348 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
4 585 030 € 4 352 627 € 4 102 526 € 4 127 518 € 4 286 225 € 3 931 279 € 3 837 393 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
2 971 246 € 2 835 510 € 2 634 113 € 2 404 685 € 2 485 608 € 2 293 579 € 2 004 402 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 104 628 € 1 454 901 € 1 672 103 € 978 681 € 978 077 € 823 356 € 895 076 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
3 399 020 € 3 298 902 € 2 568 378 € 2 617 007 € 1 026 516 € 1 682 546 € 1 270 048 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
123 976 282 € 124 986 448 € 133 920 424 € 141 567 186 € 103 274 014 € 82 582 892 € 75 588 236 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
2 466 € 2 190 € 131 € 1 895 € 189 € 484 € 13 778 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
123 973 816 € 124 984 258 € 133 920 293 € 141 565 291 € 103 273 825 € 82 582 408 € 75 574 457 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
288 885 658 € 288 683 214 € 291 323 610 € 286 793 746 € 248 600 622 € 220 618 408 € 213 317 566 €