Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
266 883 600€ 226 936 939€ 204 390 015€ 195 481 569€ 192 489 940€ 194 529 543€ 201 871 138€ 207 281 973€ 216 512 697€ 180 214 701€ 156 268 555€ 154 931 386€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 134 934€ 545 775€ 168 927€ 433 415€ 627 729€ 822 763€ 492 384€ 123 529€ 222 263€ 510 497€ 895 836€ 486 311€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
842 194€ 253 035€ 144 927€ 358 314€ 627 729€ 822 763€ 492 384€ 123 529€ 222 263€ 510 497€ 889 860€ 480 387€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
292 740€ 292 740€ 24 000€ 75 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 976€ 5 924€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
265 728 666€ 226 371 164€ 204 201 089€ 195 028 154€ 191 842 211€ 193 686 781€ 201 358 754€ 207 138 444€ 216 270 434€ 179 684 204€ 155 352 720€ 154 425 074€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
36 242 646€ 36 004 147€ 36 004 147€ 36 004 147€ 36 004 147€ 35 466 980€ 35 468 176€ 35 447 891€ 35 111 413€ 35 059 358€ 33 394 401€ 33 423 067€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
642 422€ 639 422€ 639 422€ 607 422€ 147 922€ 138 786€ 132 236€ 101 229€ 12 981€ 12 981€ 6 209€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
180 085 723€ 136 122 395€ 136 267 544€ 131 062 359€ 129 631 490€ 127 723 012€ 125 985 847€ 123 788 906€ 100 816 238€ 81 386 940€ 82 025 599€ 88 326 335€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
36 007 718€ 30 669 664€ 24 603 751€ 18 570 026€ 20 041 894€ 26 345 507€ 34 354 908€ 43 387 529€ 55 436 045€ 36 705 934€ 34 179 924€ 28 870 598€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
66 574€ 125 102€ 224 789€ 190 429€ 259 758€ 237 542€ 189 809€ 234 506€ 202 068€ 312 019€ 314 557€ 252 373€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€ 30 214€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
23 865€ 26 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
11 743€ 12 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
1 438 276€ 1 732 978€ 2 035 979€ 2 395 486€ 2 751 729€ 2 988 769€ 3 007 896€ 3 275 985€ 2 261 525€ 751 512€ 764 575€ 526 326€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
11 074 485€ 21 008 217€ 4 395 242€ 6 168 071€ 2 975 058€ 755 970€ 2 189 667€ 872 183€ 22 399 948€ 25 425 245€ 3 751 641€ 2 975 472€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
105 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 885 600€ 20 690€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
141 497 018€ 133 176 121€ 134 228 774€ 125 678 786€ 94 288 699€ 94 017 319€ 86 428 077€ 83 822 907€ 70 077 797€ 68 149 760€ 64 138 392€ 58 132 120€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 570 411€ 1 469 619€ 1 480 722€ 1 354 231€ 1 245 633€ 1 278 099€ 1 270 931€ 1 081 673€ 1 037 919€ 1 097 163€ 1 056 392€ 1 015 186€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
592 402€ 575 114€ 596 239€ 541 283€ 515 097€ 493 989€ 497 788€ 376 784€ 332 446€ 322 981€ 372 275€ 341 691€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 848€ 10 848€ 10 848€ 10 848€ 10 848€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
438 314€ 457 076€ 481 578€ 450 930€ 390 984€ 394 782€ 413 575€ 451 528€ 479 329€ 463 011€ 445 920€ 425 406€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
4 116€ 3 841€ 5 447€ 3 948€ 3 287€ 3 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
535 578€ 433 588€ 397 458€ 358 071€ 336 265€ 385 404€ 359 568€ 242 513€ 215 132€ 300 160€ 227 185€ 237 241€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€ 164€ 164€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
9 869€ 10 967€ 13 470€ 3 739€ 4 863€ 5 063€ 5 418€ 5 895€ 11 299€ 1 825€ 8 810€ 13 426€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
9 869€ 10 967€ 13 470€ 3 739€ 4 863€ 5 063€ 5 418€ 5 895€ 11 299€ 1 825€ 8 810€ 13 426€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
10 914 850€ 8 801 450€ 5 704 594€ 6 680 658€ 3 785 841€ 3 809 655€ 4 201 959€ 5 460 262€ 4 787 370€ 3 554 513€ 3 537 605€ 3 787 303€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
749 794€ 647 417€ 617 788€ 865 678€ 841 628€ 1 016 229€ 1 156 351€ 1 488 807€ 1 428 843€ 1 431 917€ 1 684 466€ 1 867 219€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
3 369 596€ 2 399 813€ 2 699 190€ 2 865 309€ 80 634€ 20 778€ 22 765€ 13 407€ 11 530€ 12 844€ 13 921€ 14 602€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 42 423€ 2 641€ 0€ 106 264€ 214 931€ 53 528€ 242 153€ 155 694€ 263 752€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
508 880€ 97 918€ 327 304€ 9 923€ 36 326€ 0€ 0€ 0€ 353 646€ 546 040€ 61 927€ 61 927€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
6 286 580€ 5 656 301€ 2 060 313€ 2 897 325€ 2 824 612€ 2 772 648€ 2 916 580€ 3 743 117€ 2 939 823€ 1 321 560€ 1 621 596€ 1 579 802€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
129 001 888€ 122 894 085€ 127 029 988€ 117 640 157€ 89 252 362€ 88 924 502€ 80 949 769€ 77 275 078€ 64 241 209€ 63 496 259€ 59 535 585€ 53 316 206€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
60 780€ 32 771€ 59 936€ 91 338€ 141 727€ 116 835€ 154 085€ 96 219€ 79 448€ 54 297€ 92 405€ 280 739€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
128 941 108€ 122 861 314€ 126 970 052€ 117 548 819€ 89 110 635€ 88 807 667€ 80 795 684€ 77 178 859€ 64 161 761€ 63 441 961€ 59 443 180€ 53 035 467€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
373 136€ 456 326€ 292 993€ 270 473€ 321 589€ 338 795€ 383 999€ 218 730€ 203 252€ 236 161€ 211 461€ 254 060€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
159 035€ 179 186€ 249 490€ 202 840€ 254 139€ 265 945€ 362 051€ 182 167€ 159 744€ 185 988€ 188 724€ 242 452€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
214 101€ 277 140€ 43 503€ 67 633€ 67 450€ 72 850€ 21 948€ 36 564€ 43 507€ 50 173€ 22 737€ 11 608€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
408 753 754€ 360 569 386€ 338 911 782€ 321 430 828€ 287 100 228€ 288 885 658€ 288 683 214€ 291 323 610€ 286 793 746€ 248 600 622€ 220 618 408€ 213 317 566€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
185 119 936€ 174 379 933€ 174 013 068€ 162 483 965€ 152 718 134€ 146 069 870€ 144 113 075€ 141 332 714€ 130 734 982€ 125 902 003€ 124 226 077€ 124 963 271€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
143 118 792€ 141 084 844€ 133 893 169€ 128 960 324€ 124 646 959€ 122 424 371€ 120 216 760€ 114 126 917€ 110 955 265€ 108 167 652€ 105 427 831€ 108 893 079€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
120 864 006€ 109 970 891€ 107 706 034€ 106 425 218€ 104 538 045€ 103 641 262€ 103 415 555€ 102 179 839€ 101 825 736€ 99 237 751€ 96 554 101€ 100 262 343€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
4 717 541€ 2 792 562€ 2 661 038€ 3 081 962€ 2 494 545€ 2 113 345€ 1 976 118€ 2 017 677€ 1 894 358€ 1 618 078€ 1 518 818€ 1 504 794€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
17 537 245€ 28 321 391€ 23 526 096€ 19 453 144€ 17 614 369€ 16 669 764€ 14 825 086€ 9 929 401€ 7 235 171€ 7 311 823€ 7 354 911€ 7 125 942€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
25 059 291€ 24 966 535€ 20 110 614€ 16 371 771€ 14 180 090€ 13 338 891€ 11 921 111€ 7 635 429€ 5 762 161€ 5 091 679€ 3 220 172€ 1 294 712€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
23 613 246€ 23 540 495€ 18 754 167€ 15 137 812€ 12 977 899€ 12 251 777€ 10 864 180€ 6 731 234€ 4 970 850€ 4 357 718€ 2 577 736€ 759 784€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
1 446 045€ 1 426 040€ 1 356 447€ 1 233 959€ 1 202 191€ 1 087 114€ 1 056 931€ 904 195€ 791 311€ 733 961€ 642 436€ 534 928€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
8 557 786€ 8 146 677€ 8 043 464€ 8 110 984€ 8 491 303€ 8 491 303€ 8 506 210€ 9 594 117€ 11 572 920€ 11 087 551€ 12 206 252€ 10 895 056€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
8 384 067€ 181 877€ 11 965 821€ 9 040 886€ 5 399 782€ 1 815 305€ 3 468 993€ 9 976 251€ 2 444 636€ 1 555 121€ 3 371 822€ 3 880 424€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
26 615 651€ 27 214 315€ 19 904 827€ 19 402 514€ 17 900 347€ 18 839 507€ 19 583 691€ 16 070 472€ 14 491 578€ 19 424 605€ 13 809 439€ 12 766 059€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
2 823 990€ 2 207 216€ 1 945 473€ 1 853 595€ 1 899 749€ 2 863 481€ 2 941 849€ 1 071 477€ 897 182€ 1 164 954€ 797 203€ 769 340€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 159 092€ 159 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 742€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
2 823 990€ 2 207 216€ 1 945 473€ 1 694 503€ 1 740 657€ 2 863 481€ 2 941 849€ 1 071 477€ 897 182€ 1 164 954€ 797 203€ 762 598€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
963 189€ 767 551€ 692 928€ 476 848€ 472 774€ 436 452€ 414 466€ 374 587€ 304 999€ 287 661€ 262 873€ 276 452€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
963 189€ 767 551€ 692 928€ 476 848€ 472 774€ 436 452€ 414 466€ 374 587€ 304 999€ 287 661€ 262 873€ 276 452€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
22 828 473€ 24 239 547€ 17 266 426€ 17 072 071€ 15 527 824€ 15 539 574€ 16 227 376€ 14 624 408€ 13 289 396€ 17 971 990€ 12 749 363€ 11 720 267€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 628 959€ 6 260 497€ 2 262 445€ 2 772 390€ 2 778 900€ 3 479 650€ 4 285 435€ 3 647 288€ 3 161 505€ 9 195 565€ 4 018 603€ 3 713 348€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
6 367 531€ 5 915 908€ 6 321 711€ 5 519 409€ 4 739 987€ 4 585 030€ 4 352 627€ 4 102 526€ 4 127 518€ 4 286 225€ 3 931 279€ 3 837 393€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 037 259€ 3 711 401€ 4 035 160€ 3 554 206€ 3 120 135€ 2 971 246€ 2 835 510€ 2 634 113€ 2 404 685€ 2 485 608€ 2 293 579€ 2 004 402€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 254 235€ 1 323 410€ 1 415 691€ 1 289 929€ 1 235 443€ 1 104 628€ 1 454 901€ 1 672 103€ 978 681€ 978 077€ 823 356€ 895 076€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
8 540 489€ 7 028 331€ 3 231 419€ 3 936 137€ 3 653 361€ 3 399 020€ 3 298 902€ 2 568 378€ 2 617 007€ 1 026 516€ 1 682 546€ 1 270 048€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
197 018 167€ 158 975 138€ 144 993 887€ 139 544 349€ 116 481 747€ 123 976 282€ 124 986 448€ 133 920 424€ 141 567 186€ 103 274 014€ 82 582 892€ 75 588 236€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 2 008€ 0€ 251€ 0€ 2 466€ 2 190€ 131€ 1 895€ 189€ 484€ 13 778€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
184€ 184€ 144 993 887€ 139 544 099€ 116 481 747€ 123 973 816€ 124 984 258€ 133 920 293€ 141 565 291€ 103 273 825€ 82 582 408€ 75 574 457€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
197 017 983€ 158 972 946€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
408 753 754€ 360 569 386€ 338 911 782€ 321 430 828€ 287 100 228€ 288 885 658€ 288 683 214€ 291 323 610€ 286 793 746€ 248 600 622€ 220 618 408€ 213 317 566€