Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ekonomická univerzita v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
48 083 288 € 48 403 953 € 49 699 177 € 51 379 728 € 52 740 052 € 54 087 554 € 52 480 727 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
9 569 € 307 399 € 716 978 € 1 204 622 € 1 699 962 € 2 196 665 € 498 974 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
9 569 € 307 399 € 716 978 € 1 204 622 € 1 699 962 € 2 196 665 € 498 974 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
48 073 720 € 48 096 555 € 48 982 199 € 50 175 107 € 51 040 089 € 51 890 889 € 51 981 754 €
010
 
Pozemky
(031))
4 824 337 € 4 824 337 € 4 822 537 € 4 822 537 € 4 822 537 € 4 827 938 € 4 827 938 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
41 290 476 € 41 560 833 € 41 877 986 € 42 103 203 € 41 684 488 € 42 136 891 € 42 279 115 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
487 166 € 918 496 € 1 571 926 € 2 324 935 € 3 164 211 € 3 875 606 € 3 684 477 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
32 819 € 36 082 € 35 575 € 13 050 € 18 022 € 25 709 € 41 621 €
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
377 339 € 428 535 € 515 536 € 641 557 € 769 130 € 844 623 € 848 356 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 059 082 € 325 770 € 156 139 € 267 324 € 579 202 € 177 622 € 297 748 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
14 837 316 € 12 582 077 € 10 653 081 € 9 526 720 € 10 500 434 € 13 460 509 € 19 198 861 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
280 035 € 248 791 € 243 789 € 269 630 € 297 943 € 309 887 € 273 181 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
8 225 € 6 240 € 7 021 € 11 007 € 24 987 € 34 425 € 38 944 €
033
 
Výrobky
(123 - 194))
242 578 € 237 371 € 231 439 € 253 055 € 265 270 € 265 343 € 231 570 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
29 231 € 5 180 € 5 328 € 5 567 € 7 686 € 10 120 € 2 668 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
1 750 € 25 603 € 23 171 € 39 289 € 14 437 € 28 735 € 34 473 €
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
1 750 € 25 603 € 23 171 € 39 289 € 14 437 € 28 735 € 34 473 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
843 582 € 807 943 € 940 881 € 2 325 701 € 5 494 330 € 8 181 413 € 11 230 043 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
42 290 € 157 565 € 88 221 € 107 373 € 120 541 € 218 347 € 101 656 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
491 169 € 550 939 € 636 875 € 0 € 0 € 0 € 0 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 0 € 0 € 43 500 € 493 213 € 186 916 € 14 667 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
103 561 € 28 124 € 0 € 1 150 369 € 3 721 454 € 7 119 918 € 10 231 222 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
206 562 € 71 315 € 215 786 € 1 024 458 € 1 159 121 € 656 232 € 882 498 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
13 711 949 € 11 499 740 € 9 445 240 € 6 892 100 € 4 693 723 € 4 940 474 € 7 661 163 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0 € 16 096 € 0 € 16 040 € 2 492 € 11 186 € 1 088 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
13 711 949 € 11 483 644 € 9 445 240 € 6 876 060 € 4 691 231 € 4 929 287 € 7 660 075 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
164 855 € 162 932 € 161 873 € 110 981 € 88 702 € 42 121 € 67 919 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
153 621 € 152 293 € 137 745 € 110 981 € 88 702 € 42 121 € 67 379 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
11 235 € 10 638 € 24 128 € 0 € 0 € 0 € 540 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
63 085 460 € 61 148 962 € 60 514 132 € 61 017 429 € 63 329 187 € 67 590 184 € 71 747 508 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
34 952 089 € 33 951 795 € 33 717 328 € 33 609 720 € 33 637 892 € 33 231 820 € 33 338 747 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
34 716 647 € 34 665 463 € 34 684 758 € 34 609 197 € 34 652 823 € 34 207 205 € 34 349 384 €
063
 
Základné imanie
(411))
26 787 523 € 27 195 639 € 27 414 436 € 27 976 337 € 28 428 040 € 28 700 008 € 28 907 970 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
321 447 € 270 263 € 289 758 € 215 867 € 259 493 € 262 632 € 404 811 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
7 607 677 € 7 199 561 € 6 980 564 € 6 416 993 € 5 965 290 € 5 244 565 € 5 036 603 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
198 419 € 170 313 € 168 644 € 147 807 € 144 184 € 195 407 € 207 122 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
198 419 € 170 313 € 168 644 € 147 807 € 144 184 € 195 407 € 207 122 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-913 981 € -1 136 074 € -1 147 284 € -1 159 114 € -1 170 793 € -1 217 759 € -1 372 636 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
951 004 € 252 093 € 11 210 € 11 830 € 11 679 € 46 966 € 154 877 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 236 327 € 2 270 432 € 2 537 610 € 2 606 304 € 3 258 263 € 3 013 124 € 5 255 254 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
130 654 € 96 583 € 37 447 € 221 595 € 480 334 € 477 336 € 512 063 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
130 654 € 96 583 € 37 447 € 221 595 € 480 334 € 477 336 € 512 063 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
30 829 € 19 809 € 10 746 € 25 783 € 50 156 € 45 071 € 29 363 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
30 829 € 19 809 € 10 746 € 25 783 € 50 156 € 45 071 € 29 363 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 074 843 € 2 154 040 € 2 489 417 € 2 358 926 € 2 727 773 € 2 490 718 € 4 713 828 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
256 466 € 257 436 € 171 365 € 269 714 € 309 764 € 200 450 € 2 326 124 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
882 575 € 798 281 € 796 058 € 796 463 € 821 283 € 848 274 € 972 217 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
537 968 € 490 867 € 492 635 € 485 051 € 493 709 € 503 134 € 495 915 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
214 708 € 163 311 € 130 722 € 148 040 € 669 329 € 316 399 € 145 071 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
183 126 € 444 144 € 898 638 € 659 658 € 433 688 € 622 461 € 774 500 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
25 897 044 € 24 926 735 € 24 259 194 € 24 801 405 € 26 433 032 € 31 345 240 € 33 153 507 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 2 690 € 110 557 € 0 € 0 € 0 € 12 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
25 897 044 € 24 924 045 € 24 148 637 € 24 801 405 € 26 433 032 € 31 345 240 € 33 153 494 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
63 085 460 € 61 148 962 € 60 514 132 € 61 017 429 € 63 329 187 € 67 590 184 € 71 747 508 €