Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
54 298 140€ 51 613 721€ 50 739 553€ 49 433 672€ 48 083 288€ 48 403 953€ 49 699 177€ 51 379 728€ 52 740 052€ 54 087 554€ 52 480 727€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
22 636€ 40 414€ 43 639€ 16 791€ 9 569€ 307 399€ 716 978€ 1 204 622€ 1 699 962€ 2 196 665€ 498 974€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
22 636€ 40 414€ 43 639€ 7 191€ 9 569€ 307 399€ 716 978€ 1 204 622€ 1 699 962€ 2 196 665€ 498 974€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 9 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
54 275 504€ 51 573 307€ 50 695 914€ 49 416 881€ 48 073 720€ 48 096 555€ 48 982 199€ 50 175 107€ 51 040 089€ 51 890 889€ 51 981 754€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 822 537€ 4 822 537€ 4 822 537€ 4 827 938€ 4 827 938€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
45 949 085€ 45 149 396€ 43 509 886€ 42 277 353€ 41 290 476€ 41 560 833€ 41 877 986€ 42 103 203€ 41 684 488€ 42 136 891€ 42 279 115€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
503 947€ 439 028€ 366 930€ 364 682€ 487 166€ 918 496€ 1 571 926€ 2 324 935€ 3 164 211€ 3 875 606€ 3 684 477€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
46 765€ 65 555€ 85 909€ 57 901€ 32 819€ 36 082€ 35 575€ 13 050€ 18 022€ 25 709€ 41 621€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
437 108€ 381 185€ 332 080€ 363 973€ 377 339€ 428 535€ 515 536€ 641 557€ 769 130€ 844 623€ 848 356€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
2 511 762€ 711 306€ 1 574 271€ 1 526 136€ 1 059 082€ 325 770€ 156 139€ 267 324€ 579 202€ 177 622€ 297 748€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
17 395 315€ 16 726 196€ 15 882 016€ 15 020 349€ 14 837 316€ 12 582 077€ 10 653 081€ 9 526 720€ 10 500 434€ 13 460 509€ 19 198 861€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
323 737€ 302 969€ 319 581€ 308 345€ 280 035€ 248 791€ 243 789€ 269 630€ 297 943€ 309 887€ 273 181€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
13 058€ 11 012€ 18 339€ 20 431€ 8 225€ 6 240€ 7 021€ 11 007€ 24 987€ 34 425€ 38 944€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
272 793€ 255 782€ 257 502€ 253 786€ 242 578€ 237 371€ 231 439€ 253 055€ 265 270€ 265 343€ 231 570€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
37 886€ 36 175€ 43 740€ 34 129€ 29 231€ 5 180€ 5 328€ 5 567€ 7 686€ 10 120€ 2 668€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 1 750€ 25 603€ 23 171€ 39 289€ 14 437€ 28 735€ 34 473€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 1 750€ 25 603€ 23 171€ 39 289€ 14 437€ 28 735€ 34 473€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 889 024€ 699 721€ 874 592€ 982 828€ 843 582€ 807 943€ 940 881€ 2 325 701€ 5 494 330€ 8 181 413€ 11 230 043€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
129 992€ 67 812€ 72 557€ 89 905€ 42 290€ 157 565€ 88 221€ 107 373€ 120 541€ 218 347€ 101 656€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
160 368€ 153 750€ 507 254€ 540 516€ 491 169€ 550 939€ 636 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 6 007€ 5 362€ 2 861€ 0€ 0€ 0€ 43 500€ 493 213€ 186 916€ 14 667€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
126 165€ 67 623€ 50 272€ 177 562€ 103 561€ 28 124€ 0€ 1 150 369€ 3 721 454€ 7 119 918€ 10 231 222€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 472 500€ 404 530€ 239 147€ 171 985€ 206 562€ 71 315€ 215 786€ 1 024 458€ 1 159 121€ 656 232€ 882 498€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
15 182 554€ 15 723 506€ 14 687 843€ 13 729 176€ 13 711 949€ 11 499 740€ 9 445 240€ 6 892 100€ 4 693 723€ 4 940 474€ 7 661 163€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 150€ 0€ 0€ 17 312€ 0€ 16 096€ 0€ 16 040€ 2 492€ 11 186€ 1 088€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
15 174 404€ 15 723 506€ 14 687 843€ 13 711 864€ 13 711 949€ 11 483 644€ 9 445 240€ 6 876 060€ 4 691 231€ 4 929 287€ 7 660 075€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
239 492€ 134 144€ 147 486€ 133 264€ 164 855€ 162 932€ 161 873€ 110 981€ 88 702€ 42 121€ 67 919€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
181 738€ 134 144€ 139 831€ 121 165€ 153 621€ 152 293€ 137 745€ 110 981€ 88 702€ 42 121€ 67 379€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
57 754€ 0€ 7 656€ 12 098€ 11 235€ 10 638€ 24 128€ 0€ 0€ 0€ 540€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
71 932 947€ 68 474 061€ 66 769 054€ 64 587 285€ 63 085 460€ 61 148 962€ 60 514 132€ 61 017 429€ 63 329 187€ 67 590 184€ 71 747 508€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
35 241 645€ 35 849 641€ 35 992 432€ 35 017 571€ 34 952 089€ 33 951 795€ 33 717 328€ 33 609 720€ 33 637 892€ 33 231 820€ 33 338 747€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
34 980 781€ 34 869 655€ 34 967 340€ 34 752 457€ 34 716 647€ 34 665 463€ 34 684 758€ 34 609 197€ 34 652 823€ 34 207 205€ 34 349 384€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
26 517 900€ 26 493 234€ 26 178 618€ 26 500 121€ 26 787 523€ 27 195 639€ 27 414 436€ 27 976 337€ 28 428 040€ 28 700 008€ 28 907 970€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
507 108€ 395 982€ 569 927€ 355 044€ 321 447€ 270 263€ 289 758€ 215 867€ 259 493€ 262 632€ 404 811€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
7 955 773€ 7 980 439€ 8 218 795€ 7 897 292€ 7 607 677€ 7 199 561€ 6 980 564€ 6 416 993€ 5 965 290€ 5 244 565€ 5 036 603€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
220 609€ 931 289€ 262 488€ 205 978€ 198 419€ 170 313€ 168 644€ 147 807€ 144 184€ 195 407€ 207 122€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
78 198€ 779 501€ 93 158€ 34 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
142 412€ 151 788€ 169 330€ 171 956€ 198 419€ 170 313€ 168 644€ 147 807€ 144 184€ 195 407€ 207 122€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ -913 981€ -1 136 074€ -1 147 284€ -1 159 114€ -1 170 793€ -1 217 759€ -1 372 636€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
40 254€ 48 697€ 762 603€ 59 135€ 951 004€ 252 093€ 11 210€ 11 830€ 11 679€ 46 966€ 154 877€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 276 422€ 3 265 552€ 2 331 855€ 2 836 931€ 2 236 327€ 2 270 432€ 2 537 610€ 2 606 304€ 3 258 263€ 3 013 124€ 5 255 254€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
103 345€ 82 472€ 72 510€ 69 956€ 130 654€ 96 583€ 37 447€ 221 595€ 480 334€ 477 336€ 512 063€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
103 345€ 82 472€ 72 510€ 69 956€ 130 654€ 96 583€ 37 447€ 221 595€ 480 334€ 477 336€ 512 063€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
648 256€ 636 982€ 53 552€ 37 845€ 30 829€ 19 809€ 10 746€ 25 783€ 50 156€ 45 071€ 29 363€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
83 249€ 31 617€ 35 768€ 37 845€ 30 829€ 19 809€ 10 746€ 25 783€ 50 156€ 45 071€ 29 363€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
565 007€ 605 365€ 17 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 524 821€ 2 546 098€ 2 205 794€ 2 729 129€ 2 074 843€ 2 154 040€ 2 489 417€ 2 358 926€ 2 727 773€ 2 490 718€ 4 713 828€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
333 348€ 182 354€ 277 087€ 682 632€ 256 466€ 257 436€ 171 365€ 269 714€ 309 764€ 200 450€ 2 326 124€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 054 016€ 1 182 665€ 973 968€ 976 817€ 882 575€ 798 281€ 796 058€ 796 463€ 821 283€ 848 274€ 972 217€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
631 644€ 729 008€ 605 009€ 608 320€ 537 968€ 490 867€ 492 635€ 485 051€ 493 709€ 503 134€ 495 915€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
225 527€ 219 387€ 176 721€ 274 332€ 214 708€ 163 311€ 130 722€ 148 040€ 669 329€ 316 399€ 145 071€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
280 286€ 232 684€ 173 009€ 187 028€ 183 126€ 444 144€ 898 638€ 659 658€ 433 688€ 622 461€ 774 500€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
33 414 879€ 29 358 868€ 28 444 767€ 26 732 783€ 25 897 044€ 24 926 735€ 24 259 194€ 24 801 405€ 26 433 032€ 31 345 240€ 33 153 507€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
81 659€ 10 096€ 16 553€ 67 398€ 0€ 2 690€ 110 557€ 0€ 0€ 0€ 12€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 471 895€ 29 348 772€ 28 428 214€ 26 665 385€ 25 897 044€ 24 924 045€ 24 148 637€ 24 801 405€ 26 433 032€ 31 345 240€ 33 153 494€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
31 861 326€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
71 932 947€ 68 474 061€ 66 769 054€ 64 587 285€ 63 085 460€ 61 148 962€ 60 514 132€ 61 017 429€ 63 329 187€ 67 590 184€ 71 747 508€