Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ekonomická univerzita v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
50 739 553€ 49 433 672€ 48 083 288€ 48 403 953€ 49 699 177€ 51 379 728€ 52 740 052€ 54 087 554€ 52 480 727€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
43 639€ 16 791€ 9 569€ 307 399€ 716 978€ 1 204 622€ 1 699 962€ 2 196 665€ 498 974€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
43 639€ 7 191€ 9 569€ 307 399€ 716 978€ 1 204 622€ 1 699 962€ 2 196 665€ 498 974€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 9 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
50 695 914€ 49 416 881€ 48 073 720€ 48 096 555€ 48 982 199€ 50 175 107€ 51 040 089€ 51 890 889€ 51 981 754€
010
 
Pozemky (031)
4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 824 337€ 4 822 537€ 4 822 537€ 4 822 537€ 4 827 938€ 4 827 938€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
43 509 886€ 42 277 353€ 41 290 476€ 41 560 833€ 41 877 986€ 42 103 203€ 41 684 488€ 42 136 891€ 42 279 115€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
366 930€ 364 682€ 487 166€ 918 496€ 1 571 926€ 2 324 935€ 3 164 211€ 3 875 606€ 3 684 477€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
85 909€ 57 901€ 32 819€ 36 082€ 35 575€ 13 050€ 18 022€ 25 709€ 41 621€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
332 080€ 363 973€ 377 339€ 428 535€ 515 536€ 641 557€ 769 130€ 844 623€ 848 356€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 574 271€ 1 526 136€ 1 059 082€ 325 770€ 156 139€ 267 324€ 579 202€ 177 622€ 297 748€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
15 882 016€ 15 020 349€ 14 837 316€ 12 582 077€ 10 653 081€ 9 526 720€ 10 500 434€ 13 460 509€ 19 198 861€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
319 581€ 308 345€ 280 035€ 248 791€ 243 789€ 269 630€ 297 943€ 309 887€ 273 181€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
18 339€ 20 431€ 8 225€ 6 240€ 7 021€ 11 007€ 24 987€ 34 425€ 38 944€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
257 502€ 253 786€ 242 578€ 237 371€ 231 439€ 253 055€ 265 270€ 265 343€ 231 570€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
43 740€ 34 129€ 29 231€ 5 180€ 5 328€ 5 567€ 7 686€ 10 120€ 2 668€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 1 750€ 25 603€ 23 171€ 39 289€ 14 437€ 28 735€ 34 473€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 1 750€ 25 603€ 23 171€ 39 289€ 14 437€ 28 735€ 34 473€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
874 592€ 982 828€ 843 582€ 807 943€ 940 881€ 2 325 701€ 5 494 330€ 8 181 413€ 11 230 043€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
72 557€ 89 905€ 42 290€ 157 565€ 88 221€ 107 373€ 120 541€ 218 347€ 101 656€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
507 254€ 540 516€ 491 169€ 550 939€ 636 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
5 362€ 2 861€ 0€ 0€ 0€ 43 500€ 493 213€ 186 916€ 14 667€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
50 272€ 177 562€ 103 561€ 28 124€ 0€ 1 150 369€ 3 721 454€ 7 119 918€ 10 231 222€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
239 147€ 171 985€ 206 562€ 71 315€ 215 786€ 1 024 458€ 1 159 121€ 656 232€ 882 498€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
14 687 843€ 13 729 176€ 13 711 949€ 11 499 740€ 9 445 240€ 6 892 100€ 4 693 723€ 4 940 474€ 7 661 163€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 17 312€ 0€ 16 096€ 0€ 16 040€ 2 492€ 11 186€ 1 088€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
14 687 843€ 13 711 864€ 13 711 949€ 11 483 644€ 9 445 240€ 6 876 060€ 4 691 231€ 4 929 287€ 7 660 075€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
147 486€ 133 264€ 164 855€ 162 932€ 161 873€ 110 981€ 88 702€ 42 121€ 67 919€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
139 831€ 121 165€ 153 621€ 152 293€ 137 745€ 110 981€ 88 702€ 42 121€ 67 379€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
7 656€ 12 098€ 11 235€ 10 638€ 24 128€ 0€ 0€ 0€ 540€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
66 769 054€ 64 587 285€ 63 085 460€ 61 148 962€ 60 514 132€ 61 017 429€ 63 329 187€ 67 590 184€ 71 747 508€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
35 992 432€ 35 017 571€ 34 952 089€ 33 951 795€ 33 717 328€ 33 609 720€ 33 637 892€ 33 231 820€ 33 338 747€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
34 967 340€ 34 752 457€ 34 716 647€ 34 665 463€ 34 684 758€ 34 609 197€ 34 652 823€ 34 207 205€ 34 349 384€
063
 
Základné imanie (411)
26 178 618€ 26 500 121€ 26 787 523€ 27 195 639€ 27 414 436€ 27 976 337€ 28 428 040€ 28 700 008€ 28 907 970€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
569 927€ 355 044€ 321 447€ 270 263€ 289 758€ 215 867€ 259 493€ 262 632€ 404 811€
065
 
Fond reprodukcie (413)
8 218 795€ 7 897 292€ 7 607 677€ 7 199 561€ 6 980 564€ 6 416 993€ 5 965 290€ 5 244 565€ 5 036 603€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
262 488€ 205 978€ 198 419€ 170 313€ 168 644€ 147 807€ 144 184€ 195 407€ 207 122€
069
 
Rezervný fond (421)
93 158€ 34 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
169 330€ 171 956€ 198 419€ 170 313€ 168 644€ 147 807€ 144 184€ 195 407€ 207 122€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ -913 981€ -1 136 074€ -1 147 284€ -1 159 114€ -1 170 793€ -1 217 759€ -1 372 636€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
762 603€ 59 135€ 951 004€ 252 093€ 11 210€ 11 830€ 11 679€ 46 966€ 154 877€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 331 855€ 2 836 931€ 2 236 327€ 2 270 432€ 2 537 610€ 2 606 304€ 3 258 263€ 3 013 124€ 5 255 254€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
72 510€ 69 956€ 130 654€ 96 583€ 37 447€ 221 595€ 480 334€ 477 336€ 512 063€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
72 510€ 69 956€ 130 654€ 96 583€ 37 447€ 221 595€ 480 334€ 477 336€ 512 063€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
53 552€ 37 845€ 30 829€ 19 809€ 10 746€ 25 783€ 50 156€ 45 071€ 29 363€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 768€ 37 845€ 30 829€ 19 809€ 10 746€ 25 783€ 50 156€ 45 071€ 29 363€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
17 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 205 794€ 2 729 129€ 2 074 843€ 2 154 040€ 2 489 417€ 2 358 926€ 2 727 773€ 2 490 718€ 4 713 828€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
277 087€ 682 632€ 256 466€ 257 436€ 171 365€ 269 714€ 309 764€ 200 450€ 2 326 124€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
973 968€ 976 817€ 882 575€ 798 281€ 796 058€ 796 463€ 821 283€ 848 274€ 972 217€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
605 009€ 608 320€ 537 968€ 490 867€ 492 635€ 485 051€ 493 709€ 503 134€ 495 915€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
176 721€ 274 332€ 214 708€ 163 311€ 130 722€ 148 040€ 669 329€ 316 399€ 145 071€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
173 009€ 187 028€ 183 126€ 444 144€ 898 638€ 659 658€ 433 688€ 622 461€ 774 500€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
28 444 767€ 26 732 783€ 25 897 044€ 24 926 735€ 24 259 194€ 24 801 405€ 26 433 032€ 31 345 240€ 33 153 507€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
16 553€ 67 398€ 0€ 2 690€ 110 557€ 0€ 0€ 0€ 12€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
28 428 214€ 26 665 385€ 25 897 044€ 24 924 045€ 24 148 637€ 24 801 405€ 26 433 032€ 31 345 240€ 33 153 494€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
66 769 054€ 64 587 285€ 63 085 460€ 61 148 962€ 60 514 132€ 61 017 429€ 63 329 187€ 67 590 184€ 71 747 508€