Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Rimavská Sobota

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
21 219 632€ 20 595 855€ 19 789 530€ 19 536 882€ 20 049 261€ 19 284 952€ 19 510 206€ 19 914 235€ 19 027 632€ 19 391 395€ 19 190 381€ 19 439 025€ 16 983 713€ 17 626 251€ 12 690 599€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
20 737 288€ 20 246 627€ 19 433 171€ 19 210 741€ 19 768 002€ 19 026 751€ 19 241 961€ 19 634 617€ 18 757 038€ 19 099 467€ 18 891 000€ 19 202 811€ 16 791 922€ 17 127 692€ 12 315 276€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 1 273€ 2 546€ 3 819€ 5 092€ 6 365€ 0€ 398€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 1 273€ 2 546€ 3 819€ 5 092€ 6 365€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
20 737 288€ 20 246 627€ 19 433 171€ 19 210 741€ 19 768 002€ 19 026 751€ 19 241 961€ 19 634 617€ 18 755 765€ 19 096 921€ 18 887 181€ 19 197 719€ 16 785 557€ 17 127 692€ 12 314 878€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 849 534€ 1 836 163€ 1 844 268€ 1 835 032€ 1 929 469€ 1 937 400€ 1 937 400€ 1 937 405€ 1 561 244€ 1 560 758€ 1 597 864€ 1 597 864€ 975 208€ 975 982€ 984 697€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
18 406 538€ 17 760 066€ 17 105 138€ 16 957 927€ 17 412 530€ 16 631 047€ 16 895 431€ 17 243 893€ 16 876 485€ 17 162 748€ 16 894 838€ 17 189 085€ 15 377 002€ 15 695 028€ 10 224 822€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
245 125€ 299 156€ 164 719€ 152 207€ 140 292€ 168 153€ 172 274€ 175 936€ 158 385€ 184 500€ 210 129€ 229 327€ 212 631€ 237 260€ 176 160€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
173 998€ 264 275€ 222 290€ 201 245€ 201 972€ 206 599€ 149 543€ 156 934€ 115 598€ 140 960€ 143 114€ 141 706€ 158 458€ 156 371€ 174 069€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
59 423€ 84 300€ 96 755€ 15 873€ 26 231€ 16 993€ 11 703€ 7 186€ 7 591€ 11 494€ 4 777€ 3 276€ 3 870€ 4 663€ 2 424€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
40 987€ 50 038€ 59 089€ 68 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 669€ 2 669€ 7 469€ 7 469€ 7 469€ 7 469€ 113 264€ 36 461€ 36 461€ 36 461€ 36 461€ 58 388€ 58 388€ 746 100€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 606€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
480 387€ 347 800€ 355 445€ 325 390€ 280 879€ 257 820€ 267 758€ 279 029€ 269 915€ 291 316€ 298 477€ 235 687€ 190 927€ 494 445€ 372 502€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
76 714€ 59 346€ 49 155€ 68 278€ 57 403€ 43 337€ 39 282€ 47 618€ 45 284€ 54 244€ 43 710€ 48 102€ 56 853€ 86 715€ 95 632€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
50 622€ 36 490€ 35 473€ 53 295€ 37 954€ 36 512€ 31 182€ 41 991€ 40 367€ 49 381€ 39 592€ 40 649€ 47 782€ 82 690€ 89 857€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
1 261€ 731€ 155€ 685€ 89€ 482€ 877€ 318€ 811€ 585€ 498€ 184€ 855€ 190€ 597€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
24 831€ 22 125€ 13 526€ 14 298€ 19 360€ 6 343€ 7 224€ 5 309€ 4 107€ 4 278€ 3 620€ 7 269€ 8 216€ 3 835€ 5 178€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 494€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 485€ 1 494€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
104 399€ 65 514€ 41 114€ 49 823€ 60 930€ 82 387€ 61 644€ 62 911€ 64 223€ 71 725€ 83 129€ 47 332€ 51 822€ 153 792€ 88 694€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
12 526€ 2 640€ 5 258€ 16 743€ 11 513€ 44 559€ 27 423€ 34 579€ 36 930€ 43 622€ 49 879€ 16 107€ 13 408€ 13 164€ 16 099€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
20 960€ 18 520€ 20 982€ 25 616€ 25 616€ 23 506€ 23 506€ 23 506€ 23 506€ 24 431€ 28 629€ 27 383€ 36 993€ 136 165€ 61 807€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
56 618€ 30 285€ 890€ 233€ 7 586€ 6 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
935€ 19€ 983€ 782€ 583€ 491€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 156€ 54€ 3 047€ 0€ 488€ 0€ 727€ 657€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 630€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
14 295€ 13 069€ 11 809€ 6 248€ 15 381€ 7 091€ 7 177€ 4 808€ 3 299€ 3 672€ 3 886€ 3 185€ 1 421€ 4 463€ 2 158€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
299 274€ 222 940€ 265 175€ 207 289€ 162 546€ 132 096€ 166 832€ 168 500€ 160 409€ 163 862€ 170 153€ 138 768€ 80 767€ 252 453€ 186 682€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 687€ 6 123€ 4 875€ 3 321€ 4 131€ 6 720€ 4 717€ 2 202€ 3 867€ 2 899€ 4 223€ 4 251€ 3 614€ 2 041€ 33€
087
2.
Ceniny (213)
321€ 10 007€ 8 041€ 8 672€ 9 902€ 9 503€ 9 029€ 9 174€ 7 637€ 7 863€ 8 187€ 6 856€ 6 336€ 6 381€ 5 975€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
292 266€ 206 810€ 252 260€ 195 296€ 148 513€ 115 874€ 153 086€ 157 124€ 148 905€ 153 100€ 157 743€ 127 661€ 70 817€ 244 031€ 180 674€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 957€ 1 427€ 914€ 752€ 380€ 381€ 487€ 589€ 678€ 613€ 904€ 527€ 864€ 4 114€ 2 821€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 957€ 1 427€ 914€ 752€ 380€ 381€ 487€ 589€ 678€ 613€ 904€ 527€ 864€ 4 114€ 2 821€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
21 219 632€ 20 595 855€ 19 789 530€ 19 536 882€ 20 049 261€ 19 284 952€ 19 510 206€ 19 914 235€ 19 027 632€ 19 391 395€ 19 190 381€ 19 439 025€ 16 983 713€ 17 626 251€ 12 690 599€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
351 198€ 275 250€ 268 992€ 203 764€ 82 542€ 100 905€ 129 548€ 115 998€ 113 837€ 98 917€ 60 705€ 51 742€ 32 683€ 287 029€ 253 767€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
199 818€ 78 595€ 97 397€ 125 539€ 111 990€ 109 664€ 94 743€ 50 861€ 50 861€ 9 204€ 94 695€ 22 973€ 8 232€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
199 818€ 78 595€ 97 397€ 125 539€ 111 990€ 109 664€ 94 743€ 50 861€ 50 861€ 9 204€ 94 695€ 22 973€ 8 232€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
351 198€ 275 250€ 69 174€ 125 169€ -14 855€ -24 634€ 17 558€ 6 334€ 19 093€ 48 055€ 9 844€ 42 538€ -62 012€ 264 056€ 245 535€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
275 250€ 268 992€ 3 946€ 3 946€ 3 946€ 3 509€ 3 509€ 3 509€ 3 509€ 9 843€ 3 509€ 217€ 164 610€ 192 333€ 230 797€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
75 948€ 6 258€ 65 228€ 121 223€ -18 801€ -28 143€ 14 050€ 2 826€ 15 585€ 38 212€ 6 335€ 42 321€ -226 622€ 71 723€ 14 738€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20 868 434€ 20 320 605€ 19 520 487€ 19 333 117€ 19 966 719€ 19 183 610€ 19 380 221€ 19 797 799€ 18 913 358€ 19 292 041€ 19 129 239€ 19 386 846€ 16 949 113€ 17 338 575€ 12 426 708€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
35 821€ 7 311€ 8 424€ 5 479€ 0€ 0€ 9 000€ 43 045€ 28 911€ 31 940€ 22 492€ 131 380€ 51 717€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
15 821€ 7 311€ 8 424€ 5 479€ 0€ 0€ 9 000€ 43 045€ 25 780€ 25 940€ 22 492€ 18 855€ 21 510€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 131€ 6 000€ 0€ 112 525€ 30 207€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
20 638 631€ 20 136 720€ 19 330 458€ 19 131 873€ 19 672 622€ 18 925 239€ 19 138 936€ 19 531 176€ 18 724 468€ 19 058 319€ 18 844 438€ 19 151 196€ 16 731 745€ 17 081 909€ 12 273 683€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
20 638 631€ 20 136 720€ 19 330 458€ 19 131 873€ 19 672 622€ 18 925 239€ 19 138 936€ 19 531 176€ 18 724 468€ 19 058 319€ 18 844 438€ 19 151 196€ 16 731 745€ 17 081 909€ 12 273 683€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
10 630€ 11 988€ 14 302€ 15 042€ 13 852€ 2 634€ 1 763€ 3 017€ 7 658€ 5 698€ 4 082€ 2 331€ 2 663€ 6 673€ 6 340€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 304€ 4 608€ 6 912€ 9 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
10 630€ 9 684€ 9 694€ 8 130€ 4 636€ 2 634€ 1 763€ 3 017€ 7 658€ 5 698€ 4 082€ 2 331€ 2 663€ 2 200€ 6 340€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 473€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
183 352€ 164 586€ 167 303€ 180 724€ 280 246€ 255 737€ 239 522€ 263 605€ 172 232€ 184 980€ 251 808€ 201 379€ 192 213€ 118 613€ 94 968€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
47 256€ 40 071€ 50 523€ 50 246€ 153 352€ 121 027€ 96 930€ 112 367€ 55 910€ 41 399€ 136 168€ 73 812€ 66 575€ 12 000€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
8 899€ 202€ 30 409€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 601€ 18 590€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
298€ 2 270€ 8 251€ 15 784€ 2 144€ 989€ 33 709€ 41 392€ 12 579€ 34 830€ 0€ 23 976€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 564€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 222€ 3 626€ 5 466€ 3 215€ 3 592€ 3 573€ 3 893€ 3 860€ 3 011€ 2 896€ 2 837€ 8 276€ 3 781€ 4 250€ 2 888€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
67 564€ 61 765€ 54 577€ 58 623€ 68 833€ 53 403€ 48 178€ 46 785€ 45 556€ 48 692€ 54 101€ 41 431€ 56 597€ 44 748€ 37 741€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
43 230€ 40 610€ 36 154€ 39 132€ 42 570€ 35 564€ 32 313€ 31 500€ 29 816€ 31 625€ 32 674€ 26 248€ 27 747€ 28 313€ 26 323€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 612€ 6 192€ 3 204€ 3 908€ 0€ 2 445€ 0€ 518€ 0€ 0€ 4 115€ 432€ 4 348€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 240€ 8 126€ 6 876€ 7 846€ 8 272€ 6 343€ 5 170€ 4 594€ 4 340€ 4 489€ 0€ 4 313€ 7 513€ 4 474€ 4 879€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 997€ 1 725€ 5 453€ 2 653€ 1 450€ 457€ 619€ 821€ 1 651€ 1 575€ 7 133€ 4 353€ 5 720€ 5 599€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
33€ 2€ 22€ 32€ 64€ 108€ 1 241€ 768€ 355€ 294€ 369€ 0€ 196€ 199€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
51€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 1 917€ 647€ 10 124€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
51€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 437€ 1 917€ 647€ 10 124€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€