Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
27 416€ 8 719€ 12 402€ 13 922€ 10 089€ 18 452€ 17 344€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
92€ 106€ 0€ 142€ 889€ 199€
05
512
Cestovné
859€ 347€ 985€ 1 085€ 984€ 585€ 508€
06
513
Náklady na reprezentáciu
13€ 4€ 42€ 47€ 41€ 83€ 82€
07
518
Ostatné služby
15 769€ 10 161€ 9 646€ 10 567€ 12 415€ 12 179€ 8 810€
08
521
Mzdové náklady
39 984€ 26 392€ 26 754€ 25 677€ 24 200€ 28 373€ 19 218€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 838€ 8 804€ 8 764€ 7 762€ 7 917€ 8 845€ 7 024€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 342€ 124€ 107€ 282€ 553€ 1 026€ 140€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
116€ 158€ 113€ 102€ 102€ 102€ 102€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 4€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
540€ 0€ 1 274€
22
547
Osobitné náklady
8 560€ 1 630€ 6 354€ 8 752€ 15 030€ 0€ 130€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
644€ 548€ 780€ 680€ 1 314€ 985€ 796€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 811€ 5 811€ 758€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
9 645€ 1 430€ 500€ 644€ 550€ 500€ 500€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
72€ 89€ 1 167€ 165€ 261€ 845€ 1 487€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 97€ 49€ 41€ 97€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 65€ 326€ 327€ 534€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
110 799€ 58 498€ 73 532€ 75 659€ 74 733€ 73 233€ 58 249€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
37 583€ 25 593€ 30 116€ 26 778€ 29 290€ 30 759€ 36 062€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 102€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
4 500€ 0€ 500€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 1 650€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
35€ 1 154€ 164€ 3 171€ 1 033€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 12€ 217€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 770€ 30€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
31 481€ 13 155€ 6 112€ 6 631€ 3 574€ 1 546€ 4 738€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
10 653€ 338€ 5 814€ 3 999€ 3 788€ 3 689€ 4 805€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 459€ 3 566€ 3 837€ 4 022€ 4 005€ 4 193€ 4 274€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 468€ 911€ 964€ 775€ 587€ 854€ 394€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
338€ 882€ 860€ 710€ 623€
73
691
Dotácie
25 138€ 24 645€ 28 151€ 29 313€ 28 919€ 21 917€ 19 267€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
116 282€ 68 208€ 75 366€ 73 668€ 74 054€ 67 609€ 71 226€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 483€ 9 710€ 1 835€ -1 991€ -679€ -5 623€ 12 977€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 483€ 9 710€ 1 835€ -1 991€ -679€ -5 623€ 12 977€