Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
61 015€ 58 489€ 57 699€ 55 012€ 50 908€ 52 932€ 57 656€
02
502
Spotreba energie
17 714€ 18 258€ 15 433€ 14 607€ 17 536€ 17 146€ 17 332€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
6 408€ 7 912€ 4 349€ 14 699€ 15 333€ 3 319€ 16 443€
05
512
Cestovné
161€ 19€ 129€ 33€ 0€ 6€
06
513
Náklady na reprezentáciu
26€ 53€ 33€ 5€ 42€ 71€ 36€
07
518
Ostatné služby
25 880€ 23 910€ 20 464€ 17 655€ 17 511€ 16 904€ 20 735€
08
521
Mzdové náklady
322 771€ 302 713€ 270 681€ 235 970€ 208 818€ 205 591€ 168 444€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
107 974€ 100 196€ 92 542€ 79 614€ 70 443€ 69 530€ 57 024€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12 319€ 11 124€ 10 182€ 10 263€ 8 904€ 9 794€ 7 283€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
235€ 235€ 183€ 183€ 183€ 183€ 183€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 260€ 1 252€ 1 144€ 1 144€ 1 148€ 1 140€ 1 199€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
11€ 5€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 150€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
3 702€
22
547
Osobitné náklady
127€ 2 604€ 2 898€ 1 918€ 2 344€ 1 770€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
3 307€ 2 966€ 2 559€ 2 826€ 1 898€ 2 657€ 1 398€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 194€ 22 423€ 16 922€ 16 164€ 12 374€ 13 271€ 13 272€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
0€ 695€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
601€ 600€ 1 180€ 1 180€ 1 910€ 1 180€ 840€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 30€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
584 706€ 550 155€ 496 103€ 452 403€ 408 956€ 396 755€ 363 621€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
241 861€ 240 040€ 251 427€ 235 513€ 222 331€ 215 694€ 200 385€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 50€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 098€ 7 793€ 8 683€ 7 970€ 8 123€ 8 330€ 7 348€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 150€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 6€ 5€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
4 002€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
10 280€ 10 280€ 11 854€ 13 593€ 11 759€ 11 699€ 11 699€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
9€ 0€ 550€ 62€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 695€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 120€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
10 896€ 10 725€ 4 548€ 4 490€ 430€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 345€ 74€ 5 354€ 63€ 1 380€ 487€ 121€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 714€ 2 650€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 212€ 692€ 823€ 670€ 0€ 3 515€ 898€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
691€ 1 109€ 402€ 695€ 522€
73
691
Dotácie
303 866€ 278 120€ 209 883€ 188 013€ 139 925€ 151 414€ 138 997€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
585 274€ 550 383€ 496 663€ 454 971€ 388 349€ 395 997€ 363 493€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
568€ 228€ 560€ 2 568€ -20 606€ -759€ -128€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 1€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
568€ 228€ 560€ 2 568€ -20 606€ -760€ -129€