Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 830 776€ 5 538 013€ 6 703 831€ 7 783 584€ 9 130 217€ 10 953 775€ 5 277 212€ 4 572 021€ 3 852 644€ 2 877 947€ 2 562 895€ 1 956 849€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 133 665€ 4 923 932€ 5 919 722€ 7 462 608€ 8 778 248€ 10 613 006€ 4 949 376€ 3 882 270€ 2 887 805€ 2 456 818€ 1 929 075€ 933 503€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 409€ 3 672€ 34 134€ 93 106€ 158 333€ 312 472€ 203 401€ 300 656€ 85 799€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
30 199€ 88 908€ 153 872€ 307 748€ 198 414€ 295 406€ 85 799€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
3 409€ 3 672€ 3 935€ 4 198€ 4 461€ 4 724€ 4 987€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
5 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 130 256€ 4 920 260€ 5 885 588€ 7 369 503€ 8 619 914€ 10 300 534€ 4 745 976€ 3 581 615€ 2 802 007€ 2 456 818€ 1 929 075€ 933 503€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
208 248€ 208 248€ 208 248€ 312 012€ 312 012€ 312 012€ 310 737€ 165 654€ 165 654€ 165 654€ 165 654€ 165 654€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
1 411€ 1 411€ 1 411€ 19 186€ 19 358€ 19 358€ 17 621€ 17 621€ 17 621€ 17 641€ 15 181€ 15 200€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 211 365€ 2 252 584€ 2 299 782€ 2 588 226€ 2 372 614€ 2 447 686€ 800 189€ 635 685€ 704 243€ 772 800€ 797 957€ 571 450€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 701 089€ 2 458 017€ 3 376 147€ 4 450 078€ 5 911 918€ 7 512 114€ 3 564 962€ 2 313 060€ 1 628 685€ 1 494 720€ 922 992€ 123 967€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 012€ 9 363€ 14 714€ 20 065€ 0€ 0€ 0€ 5 371€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
8 142€ 37 752€ 429 528€ 285 804€ 6 004€ 27 290€ 51 861€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
688 461€ 604 086€ 774 271€ 312 252€ 342 684€ 330 346€ 313 205€ 341 388€ 565 170€ 204 608€ 566 368€ 971 937€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
21 681€ 23 414€ 23 414€ 18 031€ 18 031€ 18 031€ 18 070€ 18 478€ 18 688€ 18 895€ 19 383€ 20 197€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
21 681€ 23 414€ 23 414€ 18 031€ 18 031€ 18 031€ 18 070€ 18 478€ 18 688€ 18 895€ 19 383€ 20 197€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
929€ 26 504€ 2 674€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
929€ 26 504€ 2 674€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
62 689€ 218 034€ 126 804€ 176 282€ 70 021€ 37 183€ 134 632€ 102 383€ 51 646€ 53 178€ 81 581€ 89 465€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
56 330€ 80 333€ 126 488€ 172 406€ 58 369€ 36 945€ 33 678€ 99 723€ 41 924€ 19 237€ 81 438€ 89 043€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
9 400€ 3 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 154€ 2 795€ 827€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
205€ 166€ 194€ 376€ 149€ 57€ 32€ 33€ 59€ 8€ 10€ 22€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
59 364€ 122€ 915€ 1 515€ 137€ 3 896€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 291€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 2 754€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
181€ 194€ 187€ 136€ 126€ 133€ 109€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
9 785€ 924€ 9 389€ 27 158€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
65 975€ 9 761€ 90 943€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
604 091€ 362 638€ 624 053€ 117 939€ 253 702€ 275 133€ 133 999€ 220 527€ 492 162€ 132 535€ 465 404€ 862 275€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 572€ 1 423€ 1 967€ 981€ 1 405€ 2 063€ 3 540€ 3 472€ 1 865€ 1 768€ 1 434€ 976€
087
2.
Ceniny (213)
19€ 2€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
602 519€ 361 214€ 622 086€ 116 958€ 252 298€ 273 050€ 130 458€ 217 053€ 490 296€ 130 767€ 463 970€ 861 299€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 651€ 9 996€ 9 838€ 8 724€ 9 286€ 10 423€ 14 631€ 348 362€ 399 669€ 216 521€ 67 452€ 51 409€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 651€ 9 996€ 9 838€ 8 724€ 9 286€ 10 423€ 7 975€ 6 659€ 6 712€ 8 071€ 7 733€ 11 145€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
6 656€ 341 703€ 392 957€ 208 451€ 59 719€ 40 264€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 830 776€ 5 538 013€ 6 703 831€ 7 783 584€ 9 130 217€ 10 953 775€ 5 277 212€ 4 572 021€ 3 852 644€ 2 877 947€ 2 562 895€ 1 956 849€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
728 317€ 720 563€ 903 699€ 459 718€ 454 949€ 566 611€ 549 077€ 554 854€ 549 461€ 563 326€ 556 939€ 528 049€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
87 378€ 282 402€ 82 215€ 64 776€ 70 458€ 65 065€ 78 930€ 71 690€ 42 837€ 25 062€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
87 378€ 282 402€ 82 215€ 64 776€ 70 458€ 65 065€ 78 930€ 71 690€ 42 837€ 25 062€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
640 939€ 438 161€ 903 699€ 459 718€ 372 735€ 501 836€ 478 620€ 489 789€ 470 531€ 491 637€ 514 102€ 502 987€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
621 297€ 633 186€ 459 718€ 535 455€ 484 396€ 484 396€ 484 396€ 484 396€ 484 396€ 484 396€ 485 249€ 485 249€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
19 642€ -195 025€ 443 982€ -75 737€ -111 662€ 17 439€ -5 777€ 5 393€ -13 865€ 7 240€ 28 853€ 17 738€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 039 313€ 4 701 804€ 5 531 320€ 6 876 931€ 7 897 791€ 9 109 546€ 3 138 104€ 1 659 713€ 1 664 952€ 1 342 430€ 1 966 035€ 1 426 236€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
900€ 840€ 62€ 762€ 58 518€ 32 572€ 24 991€ 32 341€ 37 417€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
481€ 481€ 481€ 498€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
31 118€ 0€ 24 510€ 31 859€ 36 919€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
900€ 840€ 62€ 762€ 27 400€ 32 091€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 877 603€ 4 550 016€ 5 395 662€ 6 723 827€ 7 759 044€ 9 083 675€ 3 110 392€ 1 317 604€ 988 201€ 1 153 007€ 1 396 394€ 605 410€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 877 603€ 4 550 016€ 5 393 223€ 6 723 827€ 7 759 044€ 9 083 675€ 3 110 392€ 1 264 679€ 988 201€ 1 152 945€ 1 323 264€ 605 410€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 438€ 52 925€ 0€ 61€ 73 130€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 730€ 5 970€ 3 260€ 693€ 1 640€ 5 367€ 7 753€ 5 977€ 4 874€ 3 869€ 2 875€ 2 725€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 730€ 5 970€ 3 260€ 693€ 1 640€ 5 367€ 7 753€ 5 977€ 4 874€ 3 869€ 2 875€ 2 725€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
151 980€ 145 818€ 131 498€ 152 411€ 136 267€ 20 442€ 19 197€ 277 615€ 639 304€ 160 563€ 534 425€ 780 683€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
18 892€ 7 422€ 13 563€ 5 122€ 13 692€ 15 110€ 8 508€ 165 398€ 157 809€ 113 298€ 250 612€ 8 265€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
6 268€ 470€ 470€ 0€ 422€ 0€ 4 508€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 821€ 5 599€ 3 229€ 3 004€ 2 901€ 4 000€ 0€ 1 140€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
66 540€ 69 471€ 62 750€ 62 774€ 64 662€ 32€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
42 792€ 43 902€ 39 890€ 39 493€ 40 235€ 495€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
218€ 669€ 2 649€ 2 176€ 0€ 0€ 1 354€ 1 662€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 706€ 10 914€ 9 913€ 9 961€ 10 570€ 8€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
8 012€ 2 243€ 2 153€ 3 906€ 3 538€ 2 435€ 7 802€ 53 176€ 1 846€ 8 695€ 5 037€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
199€ 199€ 249€ 216€ 199€ 199€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
26 814€ 54 842€ 479 410€ 37 008€ 277 422€ 766 250€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
63 147€ 115 646€ 268 812€ 446 935€ 777 477€ 1 277 617€ 1 590 031€ 2 357 454€ 1 638 231€ 972 191€ 39 921€ 2 564€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 251€ 22 630€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
63 147€ 115 646€ 268 812€ 446 935€ 777 477€ 1 277 617€ 1 590 031€ 2 355 203€ 1 615 601€ 972 191€ 39 921€ 2 564€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€