Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
724 003€ 743 992€ 717 114€ 764 975€ 809 918€ 672 368€ 694 105€ 723 044€ 745 111€ 633 006€ 535 064€ 554 829€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
708 899€ 688 369€ 680 619€ 706 316€ 788 079€ 636 717€ 662 676€ 689 155€ 714 698€ 603 482€ 523 895€ 538 700€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
385 131€ 364 602€ 356 852€ 382 549€ 464 312€ 312 950€ 338 909€ 365 387€ 390 931€ 280 041€ 200 453€ 215 258€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 126€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
364 622€ 323 495€ 345 747€ 377 205€ 299 486€ 312 585€ 338 836€ 365 087€ 363 265€ 174 102€ 188 615€ 203 117€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
8 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 277€ 580€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
11 032€ 41 034€ 11 032€ 5 272€ 164 753€ 292€ 0€ 0€ 27 666€ 105 939€ 11 561€ 11 561€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 767€ 323 441€ 323 442€ 323 442€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 251€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 272 190€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 272 190€ 323 442€ 323 442€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
15 104€ 55 623€ 36 495€ 58 659€ 21 839€ 35 651€ 31 428€ 33 889€ 29 994€ 29 105€ 10 964€ 15 889€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
11 119€ 23 790€ 30 389€ 41 390€ 14 024€ 30 381€ 26 377€ 30 944€ 24 500€ 21 119€ 1 882€ 11 453€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
539€ 952€ 1 050€ 874€ 986€ 890€ 802€ 1 444€ 0€ 1 871€ 869€ 1 524€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
10 580€ 22 838€ 29 339€ 40 516€ 13 038€ 29 490€ 25 575€ 29 500€ 24 500€ 19 248€ 1 013€ 9 929€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 985€ 31 833€ 6 106€ 17 270€ 7 815€ 5 270€ 5 051€ 2 946€ 5 494€ 7 986€ 9 082€ 4 436€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
40€ 4€ 91€ 623€ 267€ 488€ 288€ 881€ 1 124€ 2 720€ 602€ 111€
087
2.
Ceniny
(213))
196€ 0€ 0€ 365€ 71€ 494€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 749€ 31 829€ 6 015€ 16 282€ 7 477€ 4 289€ 4 763€ 2 031€ 4 370€ 5 266€ 8 480€ 4 325€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 419€ 419€ 205€ 240€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 419€ 419€ 205€ 240€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
724 003€ 743 992€ 717 114€ 764 975€ 809 918€ 672 368€ 694 105€ 723 044€ 745 111€ 633 006€ 535 064€ 554 829€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
507 342€ 523 548€ 532 914€ 555 667€ 526 713€ 547 724€ 547 859€ 553 802€ 564 169€ 442 648€ 439 335€ 458 250€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 326€ 326€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 326€ 326€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
507 342€ 523 548€ 532 914€ 555 667€ 526 713€ 547 724€ 547 859€ 553 476€ 563 843€ 442 648€ 439 335€ 458 250€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
523 548€ 532 914€ 555 502€ 526 761€ 547 724€ 547 859€ 553 802€ 563 843€ 442 648€ 439 335€ 458 250€ 427 367€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-16 207€ -9 366€ -22 588€ 28 906€ -21 011€ -135€ -5 943€ -10 367€ 121 195€ 3 313€ -18 915€ 30 883€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
34 686€ 61 514€ 45 980€ 61 798€ 199 608€ 38 150€ 50 915€ 68 160€ 77 066€ 156 501€ 56 945€ 58 738€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 26 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 26 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
193€ 658€ 464€ 253€ 225€ 197€ 246€ 188€ 171€ 334€ 792€ 595€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
193€ 658€ 464€ 253€ 225€ 197€ 246€ 188€ 171€ 334€ 792€ 595€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
11 643€ 8 814€ 6 184€ 6 723€ 71 271€ 53€ 8 977€ 20 689€ 24 821€ 14 126€ 0€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 941€ 3 995€ 1 671€ 1 384€ 66 198€ 53€ 8 977€ 17 186€ 20 414€ 1 015€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
3 307€ 2 825€ 2 323€ 3 142€ 2 831€ 0€ 0€ 2 044€ 752€ 9 514€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 900€ 1 603€ 1 794€ 1 881€ 1 748€ 0€ 0€ 1 245€ 1 675€ 1 504€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 520€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
495€ 391€ 395€ 317€ 494€ 0€ 0€ 214€ 460€ 2 003€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
21 951€ 25 241€ 38 531€ 54 822€ 128 112€ 37 900€ 41 692€ 47 284€ 52 074€ 142 041€ 54 853€ 58 143€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
18 661€ 2 241€ 15 531€ 31 822€ 35 112€ 37 900€ 41 692€ 47 284€ 52 074€ 142 041€ 54 853€ 58 143€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
3 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 23 000€ 23 000€ 23 000€ 93 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
181 974€ 158 930€ 138 220€ 147 511€ 83 597€ 86 494€ 95 331€ 101 082€ 103 876€ 33 857€ 38 784€ 37 841€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
181 974€ 158 930€ 138 220€ 147 511€ 83 597€ 86 494€ 95 331€ 101 082€ 103 876€ 33 857€ 38 784€ 37 841€