Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť Božieho Slova

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
74 134€ 77 588€ 112 225€ 62 444€
02
502
Spotreba energie
44 239€ 35 411€ 30 755€ 49 252€
03
504
Predaný tovar
34 437€ 29 925€ 27 661€ 23 554€
04
511
Opravy a udržiavanie
57 144€ 113 852€ 71 626€ 224 906€
05
512
Cestovné
0€ 143€ 52€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 1 572€
07
518
Ostatné služby
203 204€ 196 046€ 161 970€ 163 342€
08
521
Mzdové náklady
200 896€ 192 085€ 158 728€ 148 722€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
72 425€ 65 399€ 53 506€ 52 160€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
11 317€ 10 113€ 2 000€ 1 142€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
232€ 212€ 178€ 176€
14
532
Daň z nehnuteľností
12 955€ 13 108€ 12 037€ 12 037€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 347€ 1 109€ 313€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
163€ 40€ 6€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 4 381€ 0€ 8 447€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
1€ 247€ 105€ 1€
21
546
Dary
1 800€ 8 000€ 1 801€ 1 000€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
8€ 76€ 350€ 120€
24
549
Iné ostatné náklady
4 202€ 4 955€ 3 247€ 6 339€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
117 317€ 89 130€ 79 210€ 264 679€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 124 544€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
835 821€ 966 221€ 715 861€ 1 019 945€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
105 769€ 124 272€ 128 283€ 76 063€
40
602
Tržby z predaja služieb
88 635€ 79 608€ 72 579€ 67 939€
41
604
Tržby za predaný tovar
47 538€ 40 730€ 38 151€ 31 652€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
5 841€ -4 263€ 0€ 9 273€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 694€ 619€ 595€ 639€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1 330€ 8 439€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 5 000€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
719€
58
649
Iné ostatné výnosy
26 697€ 1 624€ 96€ 2 126€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 500€ 56 000€ 1 400€ 185 001€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
172 191€ 191 414€ 185 995€ 170 646€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
272 217€ 146 339€ 149 768€ 119 511€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
11 742€ 9 510€ 9 719€ 9 782€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
82 419€ 69 120€ 67 342€ 68 955€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
914 962€ 719 976€ 655 258€ 750 026€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
79 141€ -246 245€ -60 603€ -269 919€
76
591
Daň z príjmov
34 342€ 23 990€ 21 319€ 18 566€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
44 799€ -270 235€ -81 922€ -288 485€