Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kresťanskodemokratické hnutie

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
18 791 € 17 366 € 26 830 € 39 122 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
13 791 € 12 366 € 21 830 € 39 122 €
010
 
Pozemky
(031))
4 904 € 1 842 € 1 842 € 1 842 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
8 577 € 8 976 € 9 375 € 10 208 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
310 € 1 547 € 4 911 € 9 917 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
0 € 3 918 € 14 091 €
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
0 € 1 784 € 3 064 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
205 674 € 119 346 € 431 352 € 251 299 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0 € 98 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
0 € 98 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 563 € 768 € 37 672 € 7 723 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
635 € 0 € 37 672 € 25 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 244 € 748 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
683 € 20 € 0 € 7 698 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
203 111 € 118 579 € 393 680 € 243 477 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
83 499 € 67 817 € 71 994 € 67 323 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
119 612 € 50 761 € 321 686 € 176 154 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 321 € 1 257 € 1 789 € 5 625 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
2 321 € 1 257 € 1 789 € 5 625 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
226 786 € 137 969 € 459 971 € 296 046 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
95 929 € 100 347 € -57 423 € 224 052 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
100 347 € -57 423 € 224 052 € 612 367 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-4 418 € 157 770 € -281 475 € -388 315 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
130 858 € 37 623 € 517 394 € 71 994 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
18 000 € 20 347 € 13 329 € 11 225 €
077
 
Ostatné rezervy
(459AÚ))
10 000 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
8 000 € 20 347 € 13 329 € 11 225 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
254 € 216 € 167 € 126 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
254 € 216 € 167 € 126 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
12 605 € 17 059 € 103 899 € 60 643 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
4 209 € 6 915 € 90 356 € 48 767 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
3 679 € 6 249 € 6 578 € 6 216 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
2 334 € 2 964 € 4 339 € 4 269 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
481 € 931 € 902 € 891 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 901 € 0 € 1 724 € 500 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
100 000 € 0 € 400 000 € 0 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
100 000 € 0 € 400 000 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
226 786 € 137 969 € 459 971 € 296 046 €