Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kresťanskodemokratické hnutie

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 183€ 15 582€ 18 791€ 17 366€ 26 830€ 39 122€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 683€ 13 082€ 13 791€ 12 366€ 21 830€ 39 122€
010
 
Pozemky
(031))
4 904€ 4 904€ 4 904€ 1 842€ 1 842€ 1 842€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
7 779€ 8 178€ 8 577€ 8 976€ 9 375€ 10 208€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 310€ 1 547€ 4 911€ 9 917€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
0€ 3 918€ 14 091€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
0€ 1 784€ 3 064€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 500€ 2 500€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
-3 500€ -2 500€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 009 773€ 215 913€ 205 674€ 119 346€ 431 352€ 251 299€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 98€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
0€ 98€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
61 159€ 1 826€ 2 563€ 768€ 37 672€ 7 723€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
60 915€ 567€ 635€ 0€ 37 672€ 25€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
244€ 1 244€ 1 244€ 748€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
0€ 15€ 683€ 20€ 0€ 7 698€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
948 615€ 214 087€ 203 111€ 118 579€ 393 680€ 243 477€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
98 182€ 89 640€ 83 499€ 67 817€ 71 994€ 67 323€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
850 433€ 124 447€ 119 612€ 50 761€ 321 686€ 176 154€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
53 413€ 2 502€ 2 321€ 1 257€ 1 789€ 5 625€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
53 413€ 2 502€ 2 321€ 1 257€ 1 789€ 5 625€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 077 369€ 233 997€ 226 786€ 137 969€ 459 971€ 296 046€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-14 410€ 81 080€ 95 929€ 100 347€ -57 423€ 224 052€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
81 080€ 95 929€ 100 347€ -57 423€ 224 052€ 612 367€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-95 489€ -14 849€ -4 418€ 157 770€ -281 475€ -388 315€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 091 779€ 152 917€ 130 858€ 37 623€ 517 394€ 71 994€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
8 164€ 5 130€ 18 000€ 20 347€ 13 329€ 11 225€
077
 
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0€ 10 000€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
8 164€ 5 130€ 8 000€ 20 347€ 13 329€ 11 225€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
999 308€ 120 293€ 254€ 216€ 167€ 126€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
308€ 293€ 254€ 216€ 167€ 126€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
999 000€ 120 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
84 307€ 27 494€ 12 605€ 17 059€ 103 899€ 60 643€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
54 288€ 6 266€ 4 209€ 6 915€ 90 356€ 48 767€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
2 272€ 4 183€ 3 679€ 6 249€ 6 578€ 6 216€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 531€ 2 618€ 2 334€ 2 964€ 4 339€ 4 269€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
522€ 575€ 481€ 931€ 902€ 891€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
25 694€ 13 853€ 1 901€ 0€ 1 724€ 500€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 100 000€ 0€ 400 000€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
0€ 100 000€ 0€ 400 000€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 077 369€ 233 997€ 226 786€ 137 969€ 459 971€ 296 046€