Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 622 682€ 3 967 534€ 4 723 258€ 6 059 829€ 7 248 169€ 8 622 828€ 9 697 975€ 2 747 345€ 2 705 905€ 2 707 289€ 1 826 410€ 1 727 208€ 1 633 833€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 047 813€ 3 581 685€ 4 432 304€ 5 745 832€ 6 938 332€ 8 305 576€ 9 620 960€ 2 599 536€ 2 572 894€ 2 611 298€ 1 676 324€ 1 582 077€ 1 377 591€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 312€ 5 560€ 7 808€ 51 870€ 137 962€ 224 886€ 305 020€ 5 833€ 8 333€ 12 036€ 12 135€ 11 606€ 10 550€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 018€ 3 072€ 4 127€ 45 801€ 131 892€ 217 026€ 305 020€ 5 833€ 8 333€ 0€ 0€ 0€ 10 550€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 294€ 2 488€ 3 682€ 6 070€ 6 070€ 7 861€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 12 036€ 12 135€ 11 606€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 044 501€ 3 576 125€ 4 424 496€ 5 693 962€ 6 800 370€ 8 080 690€ 9 315 940€ 2 593 703€ 2 564 561€ 2 599 263€ 1 664 189€ 1 570 472€ 1 367 041€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
314 684€ 314 684€ 314 684€ 404 549€ 404 549€ 404 549€ 341 543€ 341 543€ 341 543€ 341 543€ 248 593€ 248 593€ 264 477€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
395€ 395€ 395€ 395€ 349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
4 337€ 4 337€ 4 337€ 4 337€ 4 337€ 4 337€ 4 337€ 4 871€ 4 871€ 4 871€ 4 871€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 529 232€ 2 597 050€ 2 664 868€ 2 803 104€ 2 626 842€ 2 695 432€ 844 047€ 915 916€ 954 859€ 883 258€ 937 736€ 969 008€ 828 322€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
91 165€ 542 717€ 1 315 748€ 2 349 591€ 3 624 738€ 4 957 813€ 6 253 760€ 964 711€ 1 145 974€ 959 845€ 115 311€ 167 382€ 107 007€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
22 779€ 30 301€ 37 823€ 45 346€ 52 868€ 18 209€ 10 138€ 14 334€ 0€ 0€ 0€ 6 158€ 12 062€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 163 044€ 153 841€ 25 927€ 54 561€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 120 812€ 92 367€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
86 640€ 86 640€ 86 640€ 86 640€ 86 640€ 1 861 765€ 352 513€ 116 964€ 246 352€ 203 486€ 27 370€ 8 246€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
568 034€ 377 827€ 282 266€ 306 561€ 297 454€ 315 757€ 67 719€ 142 135€ 131 640€ 90 026€ 149 314€ 145 005€ 256 156€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 2 801€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 913€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 255€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 633€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 565€ 3 843€ 1 033€ 33 251€ 25 452€ 16 059€ 11 433€ 7 859€ 7 031€ 4 574€ 9 076€ 17 487€ 39 294€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
4 172€ 3 403€ 588€ 32 776€ 24 932€ 15 595€ 11 221€ 7 594€ 6 806€ 4 041€ 8 893€ 15 588€ 13 494€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 899€ 5 645€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 271€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
393€ 440€ 445€ 475€ 469€ 411€ 163€ 266€ 225€ 416€ 183€ 0€ 413€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11 203€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
51€ 53€ 50€ 0€ 117€ 0€ 0€ 2 268€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
563 469€ 373 984€ 281 233€ 273 311€ 272 002€ 299 699€ 56 286€ 134 276€ 124 609€ 85 452€ 140 237€ 124 717€ 216 862€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 165€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
563 469€ 373 984€ 281 233€ 273 311€ 272 002€ 299 699€ 56 286€ 134 276€ 124 609€ 85 452€ 140 072€ 124 717€ 216 862€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 836€ 8 022€ 8 687€ 7 435€ 12 383€ 1 495€ 9 296€ 5 673€ 1 370€ 5 965€ 773€ 126€ 86€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 465€ 5 729€ 5 193€ 7 309€ 5 805€ 1 473€ 5 198€ 5 673€ 1 370€ 5 965€ 773€ 126€ 86€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 370€ 2 293€ 3 494€ 126€ 6 578€ 22€ 4 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 622 682€ 3 967 534€ 4 723 258€ 6 059 829€ 7 248 169€ 8 622 828€ 9 697 975€ 2 747 345€ 2 705 905€ 2 707 289€ 1 826 410€ 1 727 208€ 1 633 833€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
931 993€ 860 869€ 785 449€ 780 747€ 763 191€ 763 221€ 441 269€ 842 412€ 650 637€ 806 543€ 855 415€ 752 280€ 813 965€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
391 701€ 316 281€ 314 666€ 314 666€ 314 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
391 701€ 316 281€ 314 666€ 314 666€ 314 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
540 292€ 544 588€ 470 783€ 466 081€ 448 525€ 763 221€ 441 269€ 842 412€ 650 637€ 806 543€ 855 415€ 752 280€ 813 965€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
469 168€ 469 168€ 469 168€ 481 800€ 448 600€ 448 555€ 876 280€ 650 637€ 631 463€ 855 416€ 752 280€ 610 643€ 856 857€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
71 124€ 75 420€ 1 615€ -15 719€ -75€ 314 666€ -435 011€ 191 775€ 19 174€ -48 873€ 103 135€ 141 637€ -42 892€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 683 592€ 3 093 386€ 3 931 922€ 5 273 101€ 6 474 505€ 7 844 850€ 9 253 601€ 1 904 933€ 2 055 267€ 1 900 745€ 970 995€ 943 784€ 716 881€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 100€ 39 532€ 37 527€ 28 237€ 30 238€ 30 180€ 40 481€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 28 237€ 30 238€ 30 180€ 40 481€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 100€ 39 532€ 37 527€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 670 978€ 3 085 088€ 3 916 614€ 5 244 162€ 6 440 031€ 7 837 703€ 7 797 840€ 1 850 773€ 2 007 748€ 1 275 660€ 934 813€ 908 613€ 636 490€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 670 978€ 3 085 088€ 3 916 614€ 5 244 162€ 6 440 031€ 7 837 703€ 7 797 840€ 1 850 773€ 2 007 748€ 1 275 660€ 934 791€ 908 610€ 635 635€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 22€ 3€ 855€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
11 478€ 7 350€ 4 969€ 17 574€ 24 724€ 7 147€ 4 406€ 2 554€ 975€ 1 050€ 0€ 4 031€ 36 281€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 478€ 7 350€ 4 969€ 10 240€ 7 624€ 7 147€ 4 406€ 2 554€ 975€ 1 050€ 0€ 0€ 5 461€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
7 334€ 17 100€ 0€ 0€ 0€ 3 486€ 12 254€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 545€ 18 566€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 137€ 948€ 10 339€ 11 366€ 9 751€ 1 448 255€ 12 073€ 9 017€ 595 798€ 5 944€ 960€ 3 630€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
945€ 255€ 162€ 1 448 255€ 12 073€ 9 017€ 595 263€ 5 944€ 960€ 3 630€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
7 334€ 9 766€ 9 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 535€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 137€ 2 750€ 1 600€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 097€ 13 279€ 5 887€ 5 981€ 10 473€ 14 758€ 3 105€ 0€ 0€ 0€ 31 144€ 102 987€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 564€ 1 308€ 413€ 507€ 5 835€ 11 435€ 2 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 533€ 11 971€ 5 474€ 5 474€ 4 638€ 3 322€ 808€ 0€ 0€ 0€ 31 144€ 102 987€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€