Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
198 818€ 177 378€ 197 581€ 208 563€ 192 187€ 180 972€ 189 604€ 118 841€ 105 193€ 79 692€ 62 540€ 89 969€ 116 826€
02
501
Spotreba materiálu
121 461€ 91 096€ 108 722€ 107 422€ 85 881€ 113 723€ 139 302€ 72 838€ 55 391€ 31 516€ 22 885€ 47 157€ 63 407€
03
502
Spotreba energie
77 357€ 86 282€ 88 858€ 101 141€ 106 306€ 67 249€ 50 302€ 46 003€ 49 802€ 48 176€ 39 656€ 38 136€ 46 824€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 4 676€ 6 595€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
205 394€ 316 678€ 320 206€ 306 246€ 330 131€ 269 545€ 155 357€ 287 578€ 129 474€ 130 781€ 118 545€ 177 747€ 321 706€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 854€ 28 025€ 33 261€ 48 751€ 26 149€ 14 403€ 11 426€ 22 537€ 1 840€ 3 262€ 4 339€ 31 279€ 8 585€
08
512
Cestovné
17 617€ 75 965€ 82 358€ 79 676€ 138 584€ 143 430€ 37 306€ 37 774€ 39 809€ 20 600€ 25 199€ 28 064€ 39 678€
09
513
Náklady na reprezentáciu
70€ 563€ 605€ 4 226€ 5 307€ 421€ 180€ 61€ 199€ 204€ 408€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
161 854€ 212 125€ 203 982€ 173 591€ 160 090€ 111 291€ 106 444€ 227 206€ 87 627€ 106 715€ 88 599€ 118 404€ 273 443€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 089 246€ 1 919 899€ 1 745 638€ 1 659 689€ 1 570 988€ 1 212 966€ 799 663€ 780 070€ 768 274€ 694 029€ 666 242€ 673 229€ 648 085€
12
521
Mzdové náklady
1 522 553€ 1 397 276€ 1 288 323€ 1 190 180€ 1 140 344€ 831 081€ 537 215€ 517 270€ 521 134€ 480 638€ 467 849€ 463 597€ 455 589€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
519 560€ 473 105€ 410 913€ 426 217€ 387 166€ 284 090€ 182 396€ 169 700€ 161 560€ 150 052€ 150 834€ 151 478€ 138 457€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
44 592€ 46 858€ 44 220€ 39 911€ 39 245€ 28 816€ 19 411€ 18 883€ 24 987€ 19 770€ 16 587€ 19 245€ 17 957€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 541€ 2 660€ 2 182€ 3 381€ 4 232€ 68 979€ 60 641€ 74 217€ 60 593€ 43 569€ 30 972€ 38 909€ 36 082€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 890€ 4 024€ 5 326€ 4 674€ 4 621€ 3 443€ 1 231€ 1 259€ 655€ 247€ 220€ 153€ 20 622€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
336€ 506€ 298€ 58€ 388€ 194€ 194€ 194€ 160€ 142€ 142€ 153€ 788€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 555€ 3 518€ 5 027€ 4 616€ 4 233€ 3 249€ 1 037€ 1 065€ 495€ 105€ 78€ 0€ 19 834€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
85 500€ 66 473€ 56 941€ 67 030€ 82 385€ 60€ 300€ 0€ 0€ 71 423€ 314 843€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 18 278€ 217 489€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 30€ 60€ 300€ 0€ 0€ 332€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 30€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
85 356€ 66 473€ 56 911€ 67 000€ 82 385€ 0€ 0€ 0€ 186€ 286€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 52 627€ 97 038€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
561 129€ 870 367€ 1 256 926€ 1 445 257€ 1 500 542€ 1 639 882€ 893 172€ 445 988€ 383 486€ 182 571€ 122 024€ 116 801€ 146 212€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
561 129€ 870 367€ 1 256 926€ 1 445 257€ 1 500 542€ 1 639 882€ 890 072€ 406 456€ 345 959€ 154 334€ 121 966€ 86 621€ 105 731€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 100€ 39 532€ 37 527€ 28 237€ 57€ 30 180€ 40 481€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 28 237€ 57€ 30 180€ 40 481€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 100€ 39 532€ 37 527€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
27 835€ 23 981€ 15 554€ 23 965€ 20 753€ 25 652€ 29 986€ 18 200€ 5 766€ 8 774€ 8 613€ 5 463€ 6 094€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
196€ 847€ 1 425€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
221€ 165€ 12€ 111€ 115€ 0€ 0€ 2€ 84€ 922€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
27 614€ 23 619€ 14 695€ 22 429€ 20 238€ 25 652€ 29 986€ 18 200€ 5 766€ 8 774€ 8 611€ 5 379€ 5 172€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 24 848€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 24 848€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 173 813€ 3 378 800€ 3 598 171€ 3 715 424€ 3 701 606€ 3 332 459€ 2 069 013€ 1 651 996€ 1 393 149€ 1 096 094€ 978 185€ 1 159 634€ 1 574 386€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
242 303€ 288 788€ 219 601€ 304 573€ 344 331€ 294 457€ 211 777€ 261 926€ 257 754€ 151 907€ 149 263€ 8 902€ 4 256€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
242 303€ 288 788€ 219 601€ 304 573€ 343 369€ 294 457€ 209 349€ 261 926€ 257 754€ 151 907€ 144 988€ 8 902€ 4 256€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
963€ 2 428€ 0€ 0€ 4 274€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 986€ 6 687€ 13 429€ 6 925€ 8 498€ 155 660€ 3 838€ 0€ 0€ 24 808€ 396 931€ 315 366€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 250€ 785€ 1 303€ 0€ 0€ 0€ 289 351€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 986€ 6 687€ 12 179€ 6 140€ 7 195€ 155 660€ 3 838€ 0€ 0€ 24 808€ 107 580€ 315 366€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
37 527€ 28 237€ 30 238€ 0€ 40 481€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
37 527€ 28 237€ 30 238€ 0€ 40 481€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 527€ 28 237€ 30 238€ 0€ 40 481€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
249€ 4€ 238€ 47€ 199€ 0€ 0€ 69€ 225€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
249€ 4€ 238€ 47€ 0€ 0€ 0€ 69€ 225€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
199€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 868€
110
672
Náhrady škôd
186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 868€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 991 649€ 3 158 560€ 3 366 507€ 3 388 204€ 3 348 463€ 3 196 961€ 1 418 388€ 1 544 318€ 1 126 133€ 865 076€ 907 249€ 854 889€ 1 210 780€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 452 538€ 2 310 010€ 2 205 757€ 2 091 266€ 1 861 548€ 3 196 961€ 1 418 388€ 738 095€ 666 015€ 509 699€ 706 579€ 610 339€ 572 661€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
539 110€ 848 550€ 1 160 751€ 1 296 938€ 1 486 915€ 350 099€ 345 959€ 72 277€ 128 229€ 32 037€ 272 913€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
456 124€ 114 159€ 229 686€ 72 441€ 205 143€ 254 166€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 53 414€ 0€ 7 369€ 2 357€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 108 683€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 244 937€ 3 454 220€ 3 599 786€ 3 699 705€ 3 701 531€ 3 647 125€ 1 634 002€ 1 843 771€ 1 412 324€ 1 047 221€ 1 081 320€ 1 301 271€ 1 531 494€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
71 124€ 75 420€ 1 615€ -15 719€ -75€ 314 666€ -435 011€ 191 775€ 19 174€ -48 873€ 103 135€ 141 637€ -42 892€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
71 124€ 75 420€ 1 615€ -15 719€ -75€ 314 666€ -435 011€ 191 775€ 19 174€ -48 873€ 103 135€ 141 637€ -42 892€