Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
568 624€ 574 435€ 620 250€ 667 034€ 717 317€ 476 827€ 442 218€ 470 420€ 498 915€ 532 586€ 144 975€ 101 754€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
548 208€ 557 618€ 601 954€ 656 850€ 708 827€ 464 861€ 434 850€ 459 753€ 485 156€ 498 330€ 138 173€ 92 897€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
496 331€ 505 741€ 550 071€ 605 273€ 657 250€ 413 284€ 383 266€ 408 169€ 433 573€ 446 747€ 86 590€ 91 349€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
74 312€ 74 312€ 62 242€ 62 242€ 62 242€ 62 242€ 9 840€ 9 840€ 9 840€ 35 323€ 35 323€ 35 323€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
364 657€ 386 548€ 423 201€ 452 982€ 486 117€ 348 483€ 373 267€ 398 051€ 422 835€ 243 104€ 49 895€ 54 038€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 458€ 33 601€ 53 189€ 78 610€ 106 333€ 0€ 0€ 119€ 739€ 100€ 1 372€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
38 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 988€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
14 534€ 11 280€ 11 439€ 11 439€ 2 559€ 2 559€ 159€ 159€ 159€ 168 220€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
51 577€ 51 577€ 51 583€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 1 548€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
51 577€ 51 577€ 51 583€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 583€ 1 548€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
20 417€ 16 817€ 18 296€ 10 184€ 8 490€ 11 966€ 7 368€ 10 667€ 13 759€ 34 256€ 6 802€ 8 857€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 062€ 7 023€ 1 840€ 3 299€ 2 764€ 5 672€ 4 795€ 4 167€ 3 186€ 2 900€ 1 689€ 2 838€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
4 301€ 5 945€ 1 486€ 2 532€ 2 219€ 4 318€ 3 337€ 1 482€ 1 485€ 1 993€ 892€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 762€ 1 079€ 354€ 767€ 545€ 104€ 1 458€ 1 266€ 1 701€ 907€ 765€ 2 811€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 420€ 0€ 0€ 32€ 27€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
10 597€ 8 036€ 16 288€ 6 717€ 5 423€ 6 127€ 2 406€ 6 332€ 10 406€ 31 189€ 4 122€ 4 905€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
775€ 1 018€ 1 619€ 2 523€ 733€ 262€ 123€ 445€ 248€ 133€ 15€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 526€ 7 018€ 14 669€ 4 194€ 4 690€ 5 864€ 2 283€ 5 887€ 10 158€ 31 056€ 4 107€ 4 905€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 327€ 450€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 327€ 450€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
1 758€ 1 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 664€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
1 758€ 1 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 664€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
568 624€ 574 435€ 620 250€ 667 034€ 717 317€ 476 827€ 442 218€ 470 420€ 498 915€ 532 586€ 144 975€ 101 754€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
285 976€ 325 591€ 337 183€ 341 272€ 353 605€ 371 694€ 324 801€ 337 523€ 341 303€ 325 406€ 125 237€ 81 094€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-6€ -6€ 0€ -6€ -6€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ -6€ -6€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-6€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
285 983€ 325 597€ 337 183€ 341 279€ 353 611€ 371 700€ 324 801€ 337 523€ 341 303€ 325 406€ 125 237€ 81 094€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
304 363€ 337 139€ 342 464€ 353 611€ 369 935€ 324 801€ 335 911€ 342 873€ 356 433€ 334 749€ 133 487€ 104 772€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-18 380€ -11 542€ -5 281€ -12 333€ -16 324€ 46 898€ -11 110€ -5 350€ -15 130€ -9 343€ -8 250€ -23 678€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
40 439€ 34 816€ 33 604€ 41 337€ 54 721€ 21 641€ 26 075€ 33 706€ 43 718€ 183 821€ 10 538€ 19 866€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
950€ 850€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
950€ 850€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
150€ 129€ 135€ 160€ 621€ 1 347€ 3 079€ 3 564€ 32€ 0€ 79€ 229€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 1 250€ 3 000€ 3 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
150€ 129€ 135€ 160€ 121€ 97€ 79€ 64€ 32€ 0€ 79€ 229€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
16 926€ 15 356€ 9 296€ 11 160€ 5 346€ 2 453€ 2 731€ 7 454€ 15 376€ 17 807€ 10 459€ 19 637€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
13 376€ 11 086€ 5 961€ 8 049€ 1 970€ 193€ 481€ 3 055€ 5 342€ 6 396€ 7 930€ 14 793€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 45€ 45€ 45€ 45€ 45€ 45€ 45€ 46€ 100€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 071€ 7 930€ 9 248€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 712€ 2 382€ 2 121€ 1 860€ 1 789€ 1 357€ 1 339€ 1 281€ 1 233€ 985€ 1 462€ 762€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 469€ 1 558€ 963€ 913€ 1 177€ 629€ 653€ 788€ 563€ 757€ 783€ 440€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
369€ 330€ 250€ 293€ 264€ 228€ 213€ 214€ 263€ 376€ 238€ 223€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
22 414€ 18 481€ 23 474€ 29 318€ 48 054€ 17 140€ 19 564€ 21 988€ 27 610€ 166 014€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
22 414€ 18 481€ 23 474€ 29 318€ 48 054€ 17 140€ 19 564€ 21 988€ 27 610€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148 846€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 168€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
242 209€ 214 028€ 249 463€ 284 424€ 308 991€ 83 492€ 91 342€ 99 191€ 113 894€ 23 359€ 9 200€ 794€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 379€ 379€ 5 489€ 794€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
242 209€ 214 028€ 249 463€ 284 424€ 308 991€ 83 492€ 91 342€ 99 191€ 113 515€ 22 980€ 3 711€ 0€