Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

2023 2022 2021 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
197 796€ 124 065€ 78 799€ 120 250€ 115 394€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
3 472€ 7 054€ 5 897€ 3 810€ 11 231€
05
512
Cestovné
1 729€ 1 695€ 881€ 2 284€ 1 791€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
167 778€ 69 355€ 70 777€ 106 677€ 84 227€
08
521
Mzdové náklady
912 003€ 773 764€ 787 158€ 716 279€ 642 580€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
322 097€ 286 393€ 275 622€ 249 459€ 219 958€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
37 670€ 29 637€ 22 773€ 25 487€ 19 856€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
40€ 2 531€ 2 501€ 2 222€ 2 251€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
305€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
537€ 929€ 2 977€ 212€ 104€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
869€ 1 677€ 2 069€ 1 200€ 392€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 643 991€ 1 297 405€ 1 249 455€ 1 227 880€ 1 097 784€ 0€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
173 402€ 119 633€ 45 622€ 114 576€ 95 892€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 499€ 7 037€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
105 655€ 17 574€ 42 800€ 29 407€ 4 955€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
95 677€ 102 490€ 78 954€ 108 870€ 102 239€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 269 257€ 1 057 708€ 1 082 079€ 965 527€ 887 661€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 643 991€ 1 297 405€ 1 249 455€ 1 227 880€ 1 097 784€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 0€ 0€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€