Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS Martin, akciová spoločnosť

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 236 087 € 1 196 769 € 1 148 090 € 1 082 688 € 859 301 € 654 933 € 516 795 € 596 697 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
986 057 € 1 000 000 € 769 416 € 390 513 € 442 239 € 468 357 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
390 513 € 442 239 € 468 357 €
012
A.II.1
Pozemky
285 421€ 285 421€ 285 421€
013
A.II.2
Stavby
101 832€ 152 108€ 182 936€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 260€ 4 710€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
986 057 € 1 000 000 € 769 416 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
986 057€ 1 000 000€ 769 416€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
250 022 € 180 157 € 1 148 041 € 313 177 € 859 143 € 260 232 € 72 218 € 126 124 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
47 € 51 € 62 €
032
B.I.1
Materiál
47€ 51€ 62€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
228 € 1 126 € 1 126 € 973 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
228€ 1 126€ 1 126€ 973€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 427 € 621 € 810 172 € 46 631 € 20 135 € 192 177 € 45 264 € 67 495 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
469€ 7 506€ 7 612€ -4 773€ 184 634€ 45 264€ 67 495€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
99€ 152€ 121€ 26 263€ 23 457€ 7 543€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 328€ 802 545€ 12 756€ 1 451€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
231 595 € 179 536 € 337 869 € 266 318 € 839 008 € 66 882 € 25 777 € 57 594 €
056
B.IV.1
Peniaze
97€ 47€ 258€ 283€ 1 582€ 3 109€ 3 371€ 2 653€
057
B.IV.2
Účty v bankách
231 498€ 179 489€ 337 611€ 266 035€ 837 426€ 63 773€ 22 406€ 54 941€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 € 16 612 € 49 € 95 € 158 € 4 188 € 2 338 € 2 216 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8€ 57€ 49€ 95€ 158€ 2 239€ 977€ 975€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 555€ 1 949€ 1 361€ 1 241€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 236 087 € 1 196 769 € 1 148 090 € 1 082 688 € 859 301 € 654 933 € 516 795 € 596 697 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 230 751 € 1 191 392 € 1 139 972 € 1 076 431 € 785 433 € 511 281 € 487 070 € 548 933 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
471 648 € 471 648 € 471 648 € 471 648 € 235 824 € 235 824 € 767 445 € 767 445 €
069
A.I.1
Základné imanie
471 648€ 471 648€ 471 648€ 471 648€ 235 824€ 235 824€ 767 445€ 767 445€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
239 107 € 253 049 € 253 049 € 271 833 € 253 049 € 253 049 € 253 049 € 253 050 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
253 049€ 253 049€ 253 049€ 253 049€ 253 049€ 253 049€ 253 049€ 253 050€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-13 942€ 18 784€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
26 112 € 20 971 € 16 854 € 15 035 € 1 327 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
26 112€ 20 971€ 16 854€ 15 035€ 1 327€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
440 582 € 394 305 € 316 095 € 281 525 € 21 081 € -4 136 € -471 561 € -413 619 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
440 582€ 394 305€ 316 095€ 281 525€ 21 081€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 136€ -471 561€ -413 619€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
53 302 € 51 419 € 82 326 € 36 390 € 274 152 € 26 544 € -61 863 € -57 943 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 336 € 5 377 € 8 118 € 6 257 € 73 868 € 143 652 € 29 725 € 47 764 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
356 € 4 207 € 4 948 € 4 663 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
356€ 4 207€ 4 948€ 4 663€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 056 € 5 056 € 5 056 € 5 056 € 7 056 € 97 090 € 7 351 € 7 579 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 056€ 5 056€ 5 056€ 5 056€ 7 056€ 7 090€ 7 351€ 7 579€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
90 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
280 € 321 € 3 062 € 1 201 € 66 456 € 42 355 € 17 426 € 35 522 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
280€ 321€ 182€ 1 201€ 1 437€ 33 806€ 9 489€ 23 283€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
38€ 18€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 335€ 4 243€ 6 727€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 712€ 2 728€ 3 346€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 65 019€ 1 502€ 873€ 2 139€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
55€ 9€