Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
613 858€ 421 195€ 500 722€ 219 630€ 261 482€ 169 842€ 229 493€ 220 393€ 228 669€ 331 742€ 180 868€ 186 133€ 196 559€
02
501
Spotreba materiálu
460 816€ 296 759€ 361 058€ 122 474€ 163 585€ 87 557€ 134 576€ 124 278€ 142 894€ 253 029€ 103 458€ 118 848€ 107 957€
03
502
Spotreba energie
153 042€ 124 436€ 139 664€ 97 156€ 97 898€ 82 284€ 94 917€ 96 115€ 85 776€ 78 712€ 77 410€ 67 285€ 88 603€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
169 206€ 430 102€ 281 295€ 119 398€ 83 621€ 66 076€ 68 932€ 88 179€ 80 425€ 75 155€ 68 860€ 79 438€ 69 099€
07
511
Opravy a udržiavanie
48 885€ 45 295€ 72 762€ 25 207€ 16 119€ 16 214€ 10 554€ 33 259€ 22 731€ 13 351€ 10 703€ 10 244€ 14 972€
08
512
Cestovné
8 063€ 69 200€ 47 372€ 23 661€ 10 194€ 18 831€ 17 079€ 16 528€ 16 319€ 17 095€ 13 777€ 13 922€ 11 176€
09
513
Náklady na reprezentáciu
405€ 623€ 4 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
10
518
Ostatné služby
112 259€ 315 202€ 160 537€ 65 986€ 57 308€ 31 032€ 41 299€ 38 392€ 41 374€ 44 709€ 44 380€ 55 273€ 42 945€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 554 189€ 2 466 628€ 2 162 086€ 912 775€ 825 905€ 777 717€ 830 517€ 827 215€ 836 157€ 800 658€ 838 856€ 810 512€ 807 156€
12
521
Mzdové náklady
1 849 369€ 1 784 298€ 1 561 467€ 667 311€ 605 188€ 568 309€ 537 317€ 549 685€ 570 951€ 555 106€ 585 786€ 573 036€ 578 169€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
631 167€ 605 189€ 534 175€ 223 069€ 201 354€ 188 932€ 177 352€ 183 901€ 184 546€ 184 310€ 193 145€ 189 580€ 189 652€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
73 652€ 77 142€ 66 444€ 21 794€ 19 363€ 20 476€ 7 620€ 10 474€ 7 661€ 8 903€ 8 475€ 7 891€ 7 635€
16
528
Ostatné sociálne náklady
600€ 108 228€ 83 155€ 72 999€ 52 340€ 51 450€ 40 004€ 31 700€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 640€ 18 862€ 13 256€ 4 275€ 4 870€ 2 326€ 2 510€ 2 805€ 11 315€ 1 113€ 1 018€ 3 813€ 432€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 640€ 18 862€ 13 256€ 4 275€ 4 870€ 2 326€ 2 510€ 2 805€ 11 315€ 1 113€ 1 018€ 3 813€ 432€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
267 021€ 213 607€ 174 942€ 78 105€ 93 668€ 109 442€ 2 114€ 2 069€ 1 737€ 877€ 849€ 155€ 727€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
885€ 3 157€ 2 266€ 1 954€ 2 114€ 2 069€ 1 737€ 877€ 849€ 0€ 664€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
267 021€ 213 607€ 174 058€ 74 948€ 91 402€ 107 488€ 0€ 0€ 0€ 155€ 63€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
631 673€ 630 374€ 692 311€ 105 598€ 105 584€ 102 784€ 201 384€ 250 555€ 974 422€ 168 491€ 117 874€ 121 872€ 109 464€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
631 673€ 630 374€ 692 311€ 105 598€ 102 584€ 102 584€ 201 384€ 210 555€ 934 422€ 128 491€ 77 374€ 81 372€ 85 748€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 000€ 200€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 500€ 40 500€ 23 715€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 200€ 0€ 40 000€ 40 500€ 40 500€ 23 715€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
40 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 200€ 12 726€ 8 313€ 2 929€ 5 632€ 4 739€ 1 668€ 4 487€ 1 452€ 1 989€ 977€ 649€ 1 905€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 73€ 5€ 0€ 77€ 35€ 170€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 200€ 12 726€ 8 313€ 2 928€ 4 663€ 4 666€ 1 668€ 4 487€ 1 447€ 1 989€ 900€ 614€ 1 735€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
969€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
86 800€ 110 144€ 76 590€ 96 435€ 85 278€ 113 897€ 97 246€ 91 665€ 87 826€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
86 800€ 110 144€ 75 480€ 90 033€ 79 678€ 107 056€ 93 918€ 89 153€ 86 328€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 109€ 6 402€ 5 600€ 6 841€ 3 328€ 2 512€ 1 498€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 257 786€ 4 193 495€ 3 832 925€ 1 442 711€ 1 467 851€ 1 343 069€ 1 413 208€ 1 492 138€ 2 219 454€ 1 493 921€ 1 306 548€ 1 294 238€ 1 273 169€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
117 721€ 121 565€ 119 603€ 83 823€ 78 304€ 97 063€ 68 094€ 85 758€ 76 432€ 107 930€ 87 777€ 83 598€ 82 294€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
117 721€ 121 565€ 119 603€ 83 823€ 78 304€ 97 063€ 68 094€ 85 758€ 76 432€ 107 930€ 87 777€ 83 598€ 82 294€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-2 428€ -5 570€ 30 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-2 428€ -5 570€ 30 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
11 039€ 8 976€ 24 909€ 8 648€ 8 496€ 13 081€ 8 496€ 10 677€ 8 846€ 5 967€ 7 309€ 8 063€ 5 531€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
11 039€ 8 976€ 24 909€ 8 496€ 8 496€ 13 081€ 8 496€ 8 577€ 8 846€ 5 967€ 7 309€ 8 063€ 5 531€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 000€ 3 000€ 200€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 500€ 40 500€ 23 715€ 28 666€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 000€ 3 000€ 200€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 500€ 40 500€ 23 715€ 28 666€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 200€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 500€ 40 500€ 23 715€ 28 666€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
4 146 721€ 4 107 684€ 3 696 874€ 1 361 151€ 1 355 586€ 1 220 726€ 1 338 944€ 1 361 433€ 2 099 494€ 1 320 218€ 1 163 636€ 1 179 853€ 1 134 162€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 472 106€ 3 188 867€ 2 936 538€ 1 189 712€ 1 202 978€ 1 112 020€ 1 040 506€ 1 115 635€ 1 061 589€ 1 028 540€ 1 021 066€ 1 006 560€ 926 105€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
620 698€ 618 863€ 662 087€ 70 078€ 67 064€ 66 178€ 125 658€ 133 423€ 828 906€ 111 520€ 29 245€ 59 815€ 64 861€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
252 781€ 58 385€ 49 694€ 52 431€ 72 864€ 117 357€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
6 283€ 10 828€ 18 552€ 17 996€ 15 776€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
42 942€ 35 663€ 68 024€ 65 841€ 50 025€ 6 121€ 97 053€ 35 242€ 44 669€ 113 493€ 12 765€ 19 487€ 4 951€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 974€ 11 511€ 30 224€ 35 520€ 35 520€ 36 406€ 75 726€ 77 133€ 99 662€ 6 144€ 29 576€ 3 131€ 5 111€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 273 053€ 4 232 655€ 3 875 578€ 1 456 622€ 1 442 586€ 1 330 869€ 1 455 533€ 1 497 867€ 2 224 772€ 1 474 615€ 1 299 222€ 1 295 229€ 1 250 654€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
15 267€ 39 160€ 42 652€ 13 912€ -25 265€ -12 200€ 42 326€ 5 729€ 5 318€ -19 306€ -7 325€ 991€ -22 515€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
15 267€ 39 160€ 42 652€ 13 912€ -25 265€ -12 200€ 42 326€ 5 729€ 5 318€ -19 306€ -7 325€ 991€ -22 515€