Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DENEB, spol. s r.o.

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
155 006 € 160 871 € 160 782 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
65 002 € 91 154 € 90 646 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
65 002 € 91 154 € 90 646 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 998€ 54 549€ 68 854€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 972€ 8 573€ 9 175€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 032€ 28 032€ 12 617€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
90 004 € 69 717 € 70 136 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
78 452 € 51 478 € 43 906 €
032
B.I.1
Materiál
77 210€ 50 880€ 43 308€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
1 242€ 598€ 598€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
11 616 € 17 381 € 26 054 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 357€ 16 756€ 23 605€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
364€ 598€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1€ 1 732€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
259€ 260€ 119€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-64 € 858 € 176 €
056
B.IV.1
Peniaze
570€ 15€ 77€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-634€ 843€ 99€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
155 006 € 160 871 € 160 782 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 926 € 26 309 € 30 761 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
830 € 830 € 830 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
830€ 830€ 830€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 840 € 23 292 € 26 440 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 271€ 26 271€ 27 047€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 431€ -2 979€ -607€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 383 € -4 452 € -3 148 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
135 080 € 134 562 € 130 021 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
-165 € 85 € -165 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
-165€ 85€ -165€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
41 040 € 40 926 € 40 815 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
41 040€ 4 695€ 40 815€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
36 231€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
59 063 € 52 431 € 30 771 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
45 356€ 36 315€ 18 912€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 667€ 1 507€ 1 348€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 756€ 2 595€ 2 014€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
928€ 2 756€ 655€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 356€ 9 258€ 7 842€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
32 100€ 39 100€ 58 600€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 042 € 2 020 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 042€ 2 020€