Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
130 090 351€ 121 680 364€ 95 898 522€ 86 997 527€ 74 249 384€ 74 921 160€ 75 239 392€ 77 878 243€ 79 137 005€ 73 122 936€ 59 913 387€ 51 872 793€ 56 340 577€ 61 169 448€ 64 855 759€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
65 242 538€ 62 556 218€ 63 683 525€ 59 485 300€ 53 715 116€ 55 328 487€ 57 390 034€ 58 431 785€ 63 174 903€ 54 673 766€ 44 166 651€ 38 532 829€ 42 971 247€ 48 572 753€ 51 119 795€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
297 635€ 152 223€ 24 957€ 43 019€ 78 569€ 79 224€ 83 727€ 185 048€ 304 808€ 282 400€ 192 468€ 82 880€ 142 764€ 193 020€ 220 604€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
143 926€ 25 418€ 24 957€ 43 019€ 68 612€ 79 224€ 83 727€ 185 048€ 304 808€ 282 400€ 192 468€ 62 886€ 122 994€ 128 125€ 168 013€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
1 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
37 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
114 715€ 126 805€ 9 956€ 0€ 19 994€ 19 770€ 64 894€ 52 591€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
64 944 903€ 62 403 995€ 63 658 568€ 59 442 281€ 53 636 548€ 55 249 264€ 57 306 308€ 58 246 737€ 62 870 095€ 54 391 366€ 43 974 183€ 38 449 949€ 42 828 483€ 48 379 734€ 50 899 191€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
11 394 984€ 11 533 074€ 11 533 074€ 11 537 700€ 11 593 847€ 11 593 847€ 11 593 847€ 11 564 780€ 11 610 448€ 11 542 742€ 11 526 722€ 11 548 676€ 11 471 153€ 12 134 102€ 12 313 545€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 43 645€ 35 645€ 35 645€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
26 296 093€ 25 780 640€ 26 217 919€ 26 775 989€ 27 156 570€ 28 610 531€ 29 184 531€ 28 744 625€ 31 662 302€ 11 399 114€ 13 480 040€ 14 695 712€ 16 387 217€ 22 123 732€ 24 530 253€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
21 779 176€ 21 089 497€ 18 910 241€ 15 285 452€ 12 259 077€ 12 986 865€ 12 083 408€ 15 178 869€ 18 741 025€ 8 114 277€ 8 824 105€ 9 731 051€ 12 633 816€ 11 380 410€ 13 187 978€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
198 058€ 134 360€ 59 438€ 72 927€ 40 005€ 36 414€ 34 756€ 52 384€ 35 598€ 8 814€ 17 622€ 20 891€ 34 052€ 48 429€ 58 962€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 32 009€ 32 009€ 32 009€ 32 009€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
32 378€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 743 684€ 1 834 515€ 1 871 199€ 1 675 135€ 1 808 671€ 1 772 178€ 1 824 609€ 1 875 596€ 112 426€ 89 071€ 107 203€ 0€ 0€ 520€ 1 228€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 454 795€ 1 988 265€ 5 023 052€ 4 038 075€ 734 733€ 205 784€ 2 541 511€ 786 839€ 664 651€ 23 193 703€ 9 974 846€ 2 377 965€ 2 226 590€ 2 624 888€ 739 572€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
2 089€ 13 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
58 050 750€ 57 035 389€ 30 592 867€ 27 480 234€ 20 524 385€ 17 975 387€ 17 813 780€ 19 391 522€ 15 953 338€ 18 418 198€ 15 731 411€ 13 338 869€ 13 369 174€ 12 596 454€ 13 732 972€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 341 552€ 6 342 518€ 4 002 461€ 2 110 789€ 1 459 005€ 1 203 133€ 1 442 727€ 1 124 026€ 1 672 018€ 881 284€ 1 124 545€ 738 550€ 1 079 665€ 1 220 008€ 1 213 541€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
9 075 375€ 6 204 558€ 3 890 998€ 2 002 090€ 1 459 005€ 1 203 133€ 1 442 727€ 1 124 026€ 1 672 018€ 881 284€ 1 124 545€ 372 293€ 491 695€ 576 842€ 618 155€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
266 177€ 137 960€ 111 463€ 108 699€ 0€ 366 258€ 587 970€ 643 167€ 595 386€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
71 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
71 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
19 843 474€ 22 232 909€ 15 572 854€ 15 189 953€ 16 417 296€ 15 746 243€ 15 267 844€ 15 163 011€ 12 845 510€ 13 399 900€ 12 837 055€ 11 301 093€ 11 898 404€ 10 799 832€ 11 990 114€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
19 610 667€ 22 086 269€ 15 184 156€ 14 931 860€ 16 084 520€ 15 326 629€ 14 959 526€ 15 075 319€ 12 758 942€ 13 216 213€ 12 723 554€ 11 234 073€ 11 863 257€ 10 707 765€ 11 918 972€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
119 961€ 5 293€ 7 971€ 6 264€ 12 984€ 152€ 718€ 3 088€ 9 041€ 278€ 0€ 0€ 871€ 1 717€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
43 530€ 37 392€ 125 339€ 118 378€ 115 120€ 74 195€ 40 306€ 29 185€ 33 888€ 26 724€ 42 135€ 10 777€ 23 902€ 25 660€ 21 834€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
54 653€ 66 110€ 77 861€ 43 693€ 57 261€ 55 928€ 47 545€ 43 626€ 40 887€ 39 386€ 47 296€ 15 946€ 11 243€ 7 455€ 8 633€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
22 581€ 86 738€ 62 188€ 97 251€ 115 765€ 96 781€ 0€ 40 297€ 0€ 54 530€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 551€ 38 959€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
1 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
14 662€ 13 747€ 90 789€ 89 758€ 85 223€ 192 089€ 103 983€ 11 792€ 11 792€ 11 755€ 23 792€ 0€ 1€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
28 865 724€ 28 459 962€ 11 017 552€ 10 179 491€ 2 648 084€ 1 026 010€ 1 103 210€ 3 033 372€ 1 435 810€ 4 137 014€ 1 769 810€ 1 299 226€ 391 105€ 576 614€ 529 316€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
5 634€ 3 176€ 3 020€ 2 450€ 360€ 293€ 3 808€ 990€ 249€ 246€ 0€ 422€ 104€ 244€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
28 860 090€ 28 456 786€ 11 014 533€ 10 177 041€ 2 647 725€ 1 025 718€ 1 099 402€ 3 032 381€ 1 435 561€ 4 136 768€ 1 769 810€ 1 298 804€ 391 002€ 576 370€ 529 316€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 797 063€ 2 088 757€ 1 622 130€ 31 993€ 9 882€ 1 617 285€ 35 577€ 54 937€ 8 765€ 30 972€ 15 325€ 1 094€ 155€ 241€ 2 992€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
30 126€ 28 915€ 18 964€ 31 993€ 7 847€ 6 033€ 27 868€ 54 253€ 7 949€ 29 698€ 13 058€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
6 766 936€ 2 059 842€ 1 603 166€ 2 035€ 1 611 252€ 7 709€ 684€ 815€ 1 273€ 2 267€ 1 094€ 155€ 241€ 2 992€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
130 090 351€ 121 680 364€ 95 898 522€ 86 997 527€ 74 249 384€ 74 921 160€ 75 239 392€ 77 878 243€ 79 137 005€ 73 122 936€ 59 913 387€ 51 872 793€ 56 340 577€ 61 169 448€ 64 855 759€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-118 132 193€ -114 802 698€ -94 991 476€ -69 143 780€ -69 006 459€ -70 157 249€ -53 444 001€ -35 631 675€ -24 644 895€ -15 198 564€ -4 753 941€ 8 538 237€ -38 854 347€ 956 710€ 13 401 088€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 250 710€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 250 710€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-118 132 193€ -114 802 698€ -94 991 476€ -69 143 780€ -69 006 459€ -70 157 249€ -53 444 001€ -35 631 675€ -24 644 895€ -15 198 564€ -4 753 941€ 8 538 237€ -38 854 347€ 956 710€ 13 150 378€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-114 802 698€ -95 395 230€ -69 911 175€ -68 802 117€ -71 384 597€ -52 824 437€ -34 934 574€ -21 812 579€ -15 198 564€ -4 684 387€ 8 503 387€ -38 854 347€ -17 303 292€ 13 150 378€ 20 277 708€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 329 495€ -19 407 468€ -25 080 301€ -341 663€ 2 378 138€ -17 332 812€ -18 509 426€ -13 819 097€ -9 446 332€ -10 514 177€ -13 257 329€ 47 392 584€ -21 551 055€ -12 193 668€ -7 127 330€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
243 405 678€ 234 994 180€ 190 499 597€ 155 916 887€ 143 032 587€ 144 867 924€ 128 460 286€ 112 932 324€ 103 385 895€ 87 828 744€ 64 228 667€ 43 004 230€ 94 933 984€ 59 906 927€ 51 257 060€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
25 986 108€ 29 441 022€ 20 104 622€ 3 198 032€ 2 786 332€ 1 086 937€ 3 133 695€ 4 615 026€ 3 722 214€ 4 554 385€ 3 357 920€ 2 552 906€ 2 880 800€ 169 075€ 61 143€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
291 541€ 251 595€ 286 709€ 25 745€ 20 632€ 18 014€ 33 326€ 30 468€ 46 396€ 4 554 385€ 3 357 920€ 2 552 906€ 2 880 800€ 169 075€ 61 143€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
25 694 567€ 29 189 427€ 19 817 912€ 3 172 287€ 2 765 700€ 1 068 923€ 3 100 369€ 4 584 558€ 3 675 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
54 128 773€ 50 056 148€ 42 897 420€ 39 388 919€ 30 281 763€ 31 063 760€ 32 853 787€ 32 240 694€ 37 151 531€ 34 287 632€ 23 391 827€ 18 823 238€ 22 020 377€ 8 577 154€ 7 614 271€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
54 128 773€ 50 056 148€ 42 897 420€ 39 388 919€ 30 281 763€ 31 063 760€ 32 853 787€ 32 240 694€ 37 151 531€ 34 287 632€ 23 391 827€ 18 823 238€ 22 020 377€ 8 577 154€ 7 614 271€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
250 082€ 363 480€ 317 938€ 302 135€ 48 409€ 20 827€ 26 546€ 66 635€ 63 874€ 40 443€ 40 401€ 32 877€ 50 262€ 42 012€ 15 164€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
98 206€ 131 807€ 196 412€ 194 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
151 876€ 231 673€ 121 526€ 107 654€ 48 409€ 20 827€ 26 546€ 66 635€ 63 874€ 40 443€ 40 401€ 29 618€ 40 012€ 23 422€ 738€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 3 259€ 10 251€ 18 590€ 14 426€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
163 040 714€ 154 524 656€ 126 570 743€ 112 418 927€ 109 307 210€ 112 087 526€ 91 837 385€ 75 401 095€ 61 839 403€ 48 337 410€ 36 829 646€ 20 986 335€ 55 455 731€ 36 770 433€ 43 566 482€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
40 394 518€ 65 614 826€ 62 512 564€ 45 280 651€ 74 291 543€ 88 478 742€ 80 516 005€ 68 288 919€ 56 129 330€ 40 305 112€ 28 375 947€ 16 448 691€ 46 923 994€ 32 170 641€ 35 933 256€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
7 253€ 6 875€ 2 349€ 15 250€ 2 215 102€ 2 215 605€ 181€ 0€ 147€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
6 301€ 602€ 1 793€ 1 661€ 5 566€ 1 709€ 2 929€ 1 946€ 2 419€ 868€ 4 525€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 606€ 194€ 38€ 1 965€ 9 656€ 232 589€ 31 304€ 79 962€ 27 540€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
73 052 982€ 30 864 029€ 25 152 293€ 21 586 677€ 3 627 188€ 1 023 389€ 1 011 287€ 905 340€ 896 882€ 1 300 201€ 921 775€ 131 571€ 213 493€ 48 944€ 189 257€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 755 538€ 5 993 577€ 4 079 523€ 3 507 305€ 3 178 721€ 3 125 621€ 2 943 473€ 2 695 052€ 2 478 537€ 2 385 510€ 2 721 133€ 2 332 383€ 2 496 899€ 2 352 411€ 2 133 413€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
35 366€ 14 743€ 13 346€ 42 430€ 19 346€ 21 898€ 10 897€ 9 124€ 10 921€ 2 724€ 4 273€ 5 731€ 2 891€ 10 582€ 12 400€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
38 120 643€ 50 491 739€ 33 861 052€ 41 011 000€ 27 396 220€ 18 679 206€ 6 606 420€ 2 716 349€ 1 625 791€ 1 557 018€ 1 604 704€ 1 484 670€ 5 079 287€ 1 451 939€ 4 974 313€
166
15.
Daň z príjmov (341)
58 629€ 40 092€ 38 040€ 128 788€ 69 651€ 123 785€ 0€ 1 674€ 0€ 46 021€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 038 886€ 1 133 754€ 722 179€ 608 746€ 537 926€ 516 904€ 468 993€ 407 949€ 356 320€ 332 311€ 409 854€ 311 360€ 296 205€ 271 086€ 277 821€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
19 531€ 75 079€ 19 408€ 55 778€ 49 297€ 33 250€ 55 549€ 25 845€ 28 090€ 14 248€ 634€ 30 243€ 6 208€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
557 991€ 296 215€ 208 587€ 285 033€ 201 403€ 199 555€ 214 763€ 219 396€ 224 245€ 214 661€ 214 821€ 210 200€ 355 119€ 437 141€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 14 526 814€ 14 348 253€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 608 874€ 14 526 814€ 14 348 253€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
608 874€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 816 866€ 1 488 882€ 390 401€ 224 420€ 223 256€ 210 486€ 223 106€ 577 595€ 396 005€ 492 756€ 438 660€ 330 326€ 260 940€ 305 811€ 197 610€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 025€ 387€ 35€ 5€ 263 118€ 10€ 18€ 0€ 38€ 0€ 147€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 815 841€ 1 488 494€ 390 401€ 224 420€ 223 220€ 210 486€ 223 101€ 314 477€ 395 995€ 492 756€ 438 642€ 330 326€ 260 902€ 305 811€ 197 463€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€