Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 328 783€ 1 957 233€ 1 537 893€ 1 449 287€ 1 478 171€ 1 385 445€ 1 383 764€ 1 430 304€ 1 529 655€ 1 694 150€ 1 809 437€ 2 092 979€ 2 189 025€ 2 781 990€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 789 493€ 1 308 925€ 1 192 943€ 1 164 762€ 1 215 260€ 1 107 122€ 1 105 824€ 1 156 075€ 1 252 248€ 1 359 480€ 1 488 160€ 1 669 104€ 1 880 596€ 2 499 897€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 789 493€ 1 308 925€ 1 192 943€ 1 164 762€ 1 215 260€ 1 107 122€ 1 105 824€ 1 156 075€ 1 252 248€ 1 359 480€ 1 488 160€ 1 669 104€ 1 880 596€ 2 499 897€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€ 767 121€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
133€ 133€ 133€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
39 315€ 39 315€ 39 315€ 39 315€ 39 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
125 742€ 159 886€ 183 096€ 201 634€ 235 138€ 268 642€ 250 227€ 282 495€ 480 321€ 577 689€ 674 141€ 771 509€ 868 877€ 923 866€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
745 223€ 249 381€ 98 057€ 123 461€ 143 456€ 569€ 2 004€ 4 806€ 8 984€ 34 481€ 109 324€ 214 521€ 289 425€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 059€ 5 179€ 8 299€ 11 419€ 5 686€ 12 418€ 21 149€ 30 077€ 6 392€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 473 779€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
22 078€ 31 090€ 40 102€ 9 799€ 18 811€ 71 359€ 87 907€ 104 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 315€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
89 880€ 59 940€ 59 940€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 539 290€ 647 828€ 344 470€ 284 067€ 262 532€ 276 952€ 276 835€ 271 647€ 274 892€ 333 047€ 319 724€ 422 409€ 308 064€ 282 035€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
823 479€ 39 081€ 1 343€ 1 770€ 1 826€ 5 846€ 2 051€ 2 346€ 3 262€ 3 781€ 1 740€ 7 247€ 8 439€ 7 294€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
823 479€ 39 081€ 1 343€ 1 770€ 1 826€ 5 846€ 2 051€ 2 346€ 3 262€ 3 781€ 1 740€ 7 247€ 8 439€ 7 294€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
77€ 77€ 77€ 77€ 77€ 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
77€ 77€ 77€ 77€ 77€ 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
55 570€ 58 911€ 55 570€ 51 233€ 50 886€ 60 662€ 68 546€ 88 200€ 92 300€ 115 573€ 107 065€ 94 691€ 78 726€ 67 134€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
4€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
35 640€ 26 344€ 25 738€ 21 006€ 20 026€ 25 676€ 23 660€ 31 303€ 45 913€ 49 750€ 50 495€ 41 249€ 26 865€ 27 304€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
19 552€ 32 205€ 29 487€ 29 880€ 30 515€ 34 641€ 44 545€ 56 717€ 46 310€ 65 757€ 56 405€ 53 442€ 51 860€ 39 830€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
378€ 357€ 345€ 347€ 345€ 345€ 341€ 180€ 77€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
660 164€ 549 760€ 287 480€ 230 986€ 209 742€ 210 444€ 205 917€ 181 101€ 179 330€ 213 692€ 210 919€ 320 471€ 220 900€ 207 606€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
100€ 150€ 306€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
74€ 19€ 0€ 3€ 0€ 92€ 129€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
660 164€ 549 760€ 287 480€ 230 886€ 209 742€ 210 221€ 205 917€ 181 082€ 179 330€ 213 387€ 210 916€ 320 471€ 220 808€ 207 477€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
480€ 480€ 458€ 380€ 1 371€ 1 105€ 2 581€ 2 515€ 1 624€ 1 553€ 1 467€ 365€ 58€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
480€ 480€ 458€ 380€ 1 371€ 1 105€ 2 581€ 2 515€ 1 624€ 1 553€ 1 467€ 365€ 58€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 328 783€ 1 957 233€ 1 537 893€ 1 449 287€ 1 478 171€ 1 385 445€ 1 383 764€ 1 430 304€ 1 529 655€ 1 694 150€ 1 809 437€ 2 092 979€ 2 189 025€ 2 781 990€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
259 788€ 31 965€ 29 382€ -16 419€ -15 518€ -10 891€ -48 580€ -194 393€ -215 280€ -183 463€ -144 052€ -211 912€ -135 413€ -123 155€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
259 788€ 31 965€ 29 382€ -16 419€ -15 518€ -10 891€ -48 580€ -194 393€ -215 280€ -183 463€ -144 052€ -211 912€ -135 413€ -123 155€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
50 380€ 28 949€ 30 427€ -5 304€ -1 884€ -35 425€ -34 806€ -213 218€ -199 443€ -153 216€ -225 766€ -135 855€ -118 873€ -118 802€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
209 408€ 3 016€ -1 045€ -11 115€ -13 635€ 24 534€ -13 773€ 18 825€ -15 838€ -30 246€ 81 714€ -76 057€ -16 539€ -4 353€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 450 135€ 1 874 616€ 1 485 980€ 1 444 005€ 1 471 605€ 1 377 635€ 1 414 527€ 1 609 074€ 1 729 546€ 1 850 165€ 1 901 246€ 2 239 999€ 2 241 836€ 2 816 872€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
145 979€ 192 734€ 169 176€ 124 432€ 201 327€ 125 624€ 122 628€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 50 240€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
102 569€ 76 441€ 61 754€ 45 313€ 123 910€ 38 072€ 6 639€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 84 156€ 62 761€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
43 411€ 116 294€ 107 422€ 79 119€ 77 417€ 3 396€ 2 987€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 752 293€ 1 283 899€ 1 171 618€ 1 189 290€ 1 240 207€ 1 134 158€ 1 141 488€ 1 209 552€ 1 299 263€ 1 420 021€ 1 521 308€ 1 679 794€ 1 870 018€ 2 471 985€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
19 552€ 32 205€ 25 444€ 32 198€ 32 833€ 33 953€ 42 533€ 60 169€ 52 254€ 71 699€ 61 851€ 59 124€ 54 302€ 39 959€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
1 732 741€ 1 251 693€ 1 146 174€ 1 157 092€ 1 207 374€ 1 100 205€ 1 098 956€ 1 149 382€ 1 247 008€ 1 348 322€ 1 459 457€ 1 620 670€ 1 815 716€ 2 432 025€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
15 312€ 11 194€ 3 170€ 2 662€ 2 076€ 1 622€ 1 881€ 1 276€ 1 391€ 1 890€ 1 231€ 1 996€ 357€ 1 524€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
15 312€ 11 194€ 3 170€ 2 662€ 2 076€ 1 622€ 1 881€ 1 276€ 1 391€ 1 890€ 1 231€ 1 996€ 357€ 1 524€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
682 529€ 579 523€ 311 192€ 252 053€ 229 321€ 241 856€ 271 158€ 252 267€ 236 158€ 259 077€ 254 276€ 356 882€ 245 838€ 220 736€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1€ 1 902€ 2 881€ 124€ 6 974€ 22 334€ 28 707€ 6 223€ 2 001€ 3 123€ 413€ 460€ 129€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 255€ 0€ 577€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
41 725€ 41 531€ 37 030€ 33 340€ 34 184€ 36 232€ 54 044€ 40 057€ 55 563€ 60 049€ 62 840€ 54 127€ 42 647€ 33 544€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 163€ 2 756€ 569€ 422€ 425€ 410€ 356€ 651€ 405€ 543€ 1 537€ 1 654€ 1 666€ 1 617€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
346 967€ 291 133€ 153 313€ 122 198€ 111 525€ 113 521€ 111 229€ 104 138€ 100 588€ 112 154€ 107 266€ 184 975€ 120 054€ 109 287€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
321€ 311€ 489€ 365€ 360€ 474€ 396€ 297€ 348€ 573€ 460€ 272€ 229€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
221 085€ 186 921€ 93 935€ 75 529€ 68 406€ 70 083€ 68 612€ 65 327€ 61 473€ 68 926€ 64 960€ 85 750€ 71 051€ 66 609€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
71 179€ 56 661€ 23 901€ 17 318€ 14 205€ 14 144€ 13 811€ 11 882€ 10 030€ 12 587€ 10 729€ 26 457€ 9 730€ 9 550€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
89€ 209€ 53€ 92€ 16€ 22€ 24€ 22€ 162€ 59€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 66€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
354€ 930€ 1 506€ 2 082€ 2 658€ 3 234€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
618 860€ 50 652€ 22 532€ 21 701€ 22 085€ 18 701€ 17 817€ 15 622€ 15 389€ 27 448€ 52 243€ 64 892€ 82 602€ 88 273€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
618 860€ 50 652€ 22 532€ 21 701€ 22 085€ 18 701€ 17 817€ 15 622€ 15 389€ 27 448€ 52 243€ 64 892€ 82 602€ 88 273€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€