Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská agentúra životného prostredia

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 718 875€ 15 839 897€ 16 815 383€ 9 569 192€ 9 918 668€ 8 015 229€ 8 226 227€ 7 543 531€ 7 825 942€ 8 519 044€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 780 920€ 6 386 376€ 6 487 417€ 4 119 504€ 4 700 266€ 4 948 083€ 5 351 872€ 6 850 626€ 6 579 870€ 7 028 677€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 318 016€ 711 214€ 707 663€ 14 097€ 19 786€ 20 058€ 36 287€ 77 105€ 123 641€ 174 227€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 026 320€ 711 214€ 358 895€ 14 097€ 19 786€ 20 058€ 36 287€ 77 105€ 123 641€ 174 227€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
291 696€ 348 768€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 462 904€ 5 675 162€ 5 779 755€ 4 105 407€ 4 680 480€ 4 928 026€ 5 315 585€ 6 773 522€ 6 456 229€ 6 854 449€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 815 472€ 1 815 472€ 1 815 472€ 1 818 559€ 1 823 687€ 1 823 687€ 1 890 165€ 2 692 262€ 2 746 881€ 2 781 183€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 375€ 5 375€ 5 375€ 5 375€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 624 891€ 2 683 257€ 2 621 341€ 1 798 918€ 2 260 714€ 2 312 253€ 2 342 400€ 3 123 638€ 3 354 340€ 3 981 066€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
767 097€ 911 529€ 1 060 058€ 147 457€ 251 702€ 383 941€ 573 116€ 589 856€ 182 001€ 59 461€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
73 067€ 79 922€ 95 297€ 139 458€ 156 543€ 221 607€ 331 087€ 211 847€ 47 232€ 24 758€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
114 436€ 117 040€ 119 644€ 122 248€ 124 852€ 127 456€ 145 047€ 148 251€ 118 107€ 313€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
62 568€ 62 568€ 62 568€ 73 393€ 62 568€ 58 668€ 33 356€ 7 254€ 7 254€ 7 254€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 679 388€ 8 647 923€ 7 946 799€ 4 579 107€ 4 535 158€ 2 409 988€ 2 329 556€ 655 596€ 1 000 136€ 1 115 041€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 576€ 2 478€ 2 326€ 2 517€ 2 623€ 2 493€ 3 163€ 2 701€ 2 165€ 2 456€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 576€ 2 478€ 2 326€ 2 517€ 2 623€ 2 493€ 3 162€ 2 700€ 2 164€ 2 455€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
1€ 1€ 1€ 1€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 972€ 15 754€ 12 695€ 26 676€ 49 300€ 6 187€ 7 557€ 10 196€ 21 042€ 47 753€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 585€ 15 452€ 694€ 5 068€ 3 082€ 3 256€ 5 231€ 5 355€ 15 662€ 42 971€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
387€ 301€ 273€ 377€ 436€ 164€ 236€ 24€ 16€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
11 728€ 4 924€ 43 524€ 750€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
16 307€ 2 258€ 2 767€ 2 327€ 4 606€ 4 606€ 4 766€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
11 673 840€ 8 629 692€ 7 931 778€ 4 549 914€ 4 483 234€ 2 401 308€ 2 318 836€ 642 699€ 976 929€ 1 064 832€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
68€ 54€ 12 758€ 158€ 23€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
11 673 840€ 8 629 624€ 7 931 778€ 4 549 914€ 4 483 180€ 2 388 550€ 2 318 678€ 642 699€ 976 906€ 1 064 832€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
258 567€ 805 598€ 2 381 167€ 870 581€ 683 245€ 657 157€ 544 799€ 37 308€ 245 935€ 375 327€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
115 943€ 30 266€ 19 905€ 29 698€ 12 211€ 16 174€ 10 930€ 5 541€ 4 914€ 13 219€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
142 625€ 775 332€ 2 361 262€ 840 883€ 671 034€ 640 983€ 533 869€ 31 767€ 241 021€ 362 108€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 718 875€ 15 839 897€ 16 815 383€ 9 569 192€ 9 918 668€ 8 015 229€ 8 226 227€ 7 543 531€ 7 825 942€ 8 519 044€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 663 193€ -3 456 428€ -253 352€ 965 778€ 1 316 773€ 1 305 715€ 1 287 592€ 687 322€ 739 557€ 735 847€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
86 470€ 86 470€ 86 470€ 86 470€ 86 470€ 68 346€ 11 105€ 8 722€ 5 012€ 2 075€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
86 470€ 86 470€ 86 470€ 86 470€ 86 470€ 68 346€ 11 105€ 8 722€ 5 012€ 2 075€
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 749 663€ -3 542 898€ -339 822€ 879 308€ 1 230 303€ 1 237 369€ 1 276 486€ 678 600€ 734 544€ 733 772€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-3 544 583€ -415 656€ 879 308€ 1 233 273€ 1 224 071€ 1 219 245€ -90 430€ 676 217€ 730 835€ 730 835€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-205 080€ -3 127 242€ -1 219 130€ -353 964€ 6 231€ 18 124€ 1 366 917€ 2 384€ 3 710€ 2 937€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 852 202€ 18 803 725€ 16 564 826€ 8 453 394€ 8 270 409€ 6 096 122€ 6 205 137€ 6 040 957€ 6 119 760€ 6 845 030€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
97 192€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
97 192€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
11 160 584€ 13 339 802€ 12 098 450€ 6 283 204€ 6 995 400€ 5 251 383€ 5 212 973€ 5 721 310€ 5 573 022€ 6 134 688€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
10 955 233€ 13 099 802€ 12 098 450€ 6 283 204€ 6 995 400€ 5 251 383€ 5 212 973€ 5 721 310€ 5 573 022€ 6 134 688€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
205 351€ 240 000€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 869€ 7 477€ 17 209€ 23 223€ 15 177€ 8 708€ 3 333€ 4 860€ 3 148€ 1 089€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 567€ 7 477€ 17 209€ 23 223€ 15 177€ 8 708€ 3 333€ 4 860€ 3 148€ 1 089€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
302€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
5 689 748€ 5 456 445€ 4 449 167€ 2 146 966€ 1 259 832€ 836 031€ 988 831€ 314 788€ 543 590€ 612 061€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 067 636€ 110 858€ 2 399 071€ 818 061€ 179 913€ 76 554€ 323 327€ 60 222€ 91 082€ 200 590€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
102€ 3 000€ 5 146€ 381€ 138€ 1 455€ 60€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
4 611€ 113€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 371 522€ 4 439 995€ 1 378 080€ 727 163€ 400 269€ 118 361€ 215 846€ 214 270€ 127 059€ 967€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
688 194€ 444 282€ 363 887€ 325 304€ 362 206€ 335 666€ 243 890€ 176 665€ 226 727€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
917€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
439 112€ 352 069€ 245 271€ 219 900€ 245 404€ 226 284€ 164 285€ 117 106€ 138 484€
166
15.
Daň z príjmov (341)
10 623€ 1 331€ 33 606€ 1 962€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
117 393€ 96 842€ 62 112€ 55 634€ 66 277€ 62 155€ 38 007€ 28 647€ 40 581€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
581€ 8 482€ 746€ 904€ 504€ 6 387€ 122€ 6 551€ 1 576€ 2 690€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
597€ 1 644€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 529 866€ 492 601€ 503 908€ 150 020€ 331 487€ 613 392€ 733 499€ 815 252€ 966 625€ 938 167€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
143€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 529 866€ 492 458€ 503 908€ 150 020€ 331 487€ 613 392€ 733 499€ 815 252€ 966 625€ 938 167€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)