Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 365 613€ 794 083€ 952 475€ 923 616€ 1 068 883€ 1 282 289€ 1 615 911€ 1 607 152€ 1 564 688€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
109 673€ 116 288€ 125 228€ 134 168€ 143 134€ 141 289€ 146 694€ 131 333€ 135 733€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
55 317€ 60 770€ 66 223€ 71 676€ 77 155€ 79 235€ 84 640€ 69 279€ 73 680€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 1 162€ 4 649€ 8 135€ 11 622€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 7 697€ 7 697€ 7 697€ 7 697€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 255 940€ 677 795€ 827 246€ 789 448€ 925 749€ 1 141 000€ 1 469 217€ 1 475 819€ 1 428 954€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
534 777€ 0€ 203 689€ 202 798€ 410 724€ 715 381€ 915 905€ 915 905€ 915 895€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
721 163€ 677 795€ 623 558€ 586 651€ 515 025€ 425 619€ 553 311€ 559 913€ 513 059€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 429 789€ 1 755 808€ 1 523 147€ 1 554 467€ 1 284 327€ 1 020 087€ 541 588€ 528 272€ 648 372€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
50€ 0€ 9€ 41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
50€ 0€ 9€ 41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 16 000€ 174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 16 000€ 174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
79 033€ 143 163€ 118 043€ 188 135€ 188 242€ 50 823€ 45 632€ 128 443€ 36 891€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
21 469€ 2 839€ 13 789€ 4 580€ 4 435€ 1 759€ 3 916€ 2 492€ 3 239€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 6 070€ 50€ 50€ 0€ 1 000€ 0€ 24 834€ 33 636€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
57 564€ 134 254€ 104 203€ 178 505€ 178 751€ 48 065€ 41 716€ 51 117€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 5 000€ 5 056€ 0€ 50 000€ 15€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 350 706€ 1 612 645€ 1 389 096€ 1 192 291€ 921 960€ 779 217€ 330 900€ 399 823€ 561 444€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
442€ 154€ 409€ 213€ 710€ 1 782€ 782€ 353€ 177€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
558 245€ 1 612 492€ 1 388 687€ 1 192 078€ 921 250€ 777 435€ 330 119€ 99 469€ 261 266€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
792 019€ 0€ 300 000€ 300 000€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 373€ 1 342€ 796€ 1 289€ 18 111€ 1 301€ 22 103€ 42 407€ 25 761€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 373€ 1 342€ 796€ 1 289€ 18 111€ 1 301€ 483€ 993€ 839€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 21 620€ 41 414€ 24 922€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 796 775€ 2 551 234€ 2 476 418€ 2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 544 634€ 2 460 743€ 2 412 549€ 2 328 282€ 2 214 385€ 2 136 129€ 2 082 030€ 2 083 103€ 2 000 271€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
86 697€ 79 526€ 73 526€ 49 526€ 49 526€ 49 526€ 50 763€ 58 477€ 50 778€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
53 503€ 46 332€ 40 332€ 16 332€ 16 332€ 16 332€ 17 569€ 25 283€ 17 584€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 431 963€ 2 389 697€ 2 322 898€ 2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 431 963€ 2 389 697€ 2 322 898€ 2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
25 974€ -8 480€ 16 126€ 8 544€ -18 288€ 45 500€ 13 921€ 35 137€ 4 823€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
40 939€ 46 296€ 57 677€ 94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
40 939€ 46 296€ 57 677€ 94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 564€ 2 426€ 22 625€ 17 349€ 39 968€ 8 375€ 5 308€ 19 114€ 17 083€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
4 993€ 5 859€ 5 198€ 5 923€ 5 725€ 1 710€ 2 590€ 2 578€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3 386€ 3 627€ 3 579€ 3 847€ 3 913€ 1 156€ 1 785€ 1 569€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
778€ 2 079€ 3 003€ 5 106€ 7 658€ 8 055€ 6 973€ 7 313€ 5 063€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
29 803€ 31 911€ 20 989€ 62 033€ 19 877€ 68 707€ 0€ 155 658€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 794€ 1 500€ 1 574€ 1 500€ 2 514€ 7 334€ 14 511€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
211 202€ 44 194€ 6 191€ 56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 599€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 165€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
211 202€ 44 194€ 6 191€ 56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 434€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 796 775€ 2 551 234€ 2 476 418€ 2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€