Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
31 781€ 17 377€ 79 745€ 27 157€ 11 883€ 23 473€ 19 240€ 17 164€ 15 925€
02
502
Spotreba energie
6 558€ 2 814€ 2 815€ 3 033€ 3 378€ 3 637€ 5 589€ 4 575€ 5 297€
03
504
Predaný tovar
2 518€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 850€ 1 060€ 2 511€ 6 088€ 124€ 1 444€ 1 413€ 531€ 8 941€
05
512
Cestovné
1 593€ 16 707€ 5 047€ 2 531€ 10 835€ 12 415€ 6 890€ 5 904€ 9 126€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 373€ 0€ 28€ 0€ 105€ 76€ 66€
07
518
Ostatné služby
259 102€ 318 552€ 316 321€ 214 948€ 171 495€ 128 609€ 119 151€ 217 714€ 139 214€
08
521
Mzdové náklady
112 715€ 98 099€ 108 963€ 75 715€ 113 819€ 70 491€ 39 954€ 32 613€ 71 786€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
39 433€ 34 380€ 37 071€ 25 707€ 39 402€ 24 502€ 13 977€ 11 408€ 25 215€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
885€ 769€ 769€ 769€ 559€ 559€ 559€ 559€ 559€
15
538
Ostatné dane a poplatky
415€ 302€ 301€ 311€ 382€ 463€ 483€ 573€ 190€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 30€ 130€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€ 11€ 8€ 72€ 3€ 7€ 4€ 31 429€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
5 157€ 2 030€ 2 642€ 1 880€ 12 204€ 1 107€ 9 455€ 4 387€ 9 221€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 615€ 8 940€ 8 940€ 8 966€ 7 905€ 5 405€ 4 735€ 4 400€ 5 636€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
202 798€ 0€ 201 600€ 295 274€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
3 358 437€ 1 178 377€ 1 616 700€ 1 287 112€ 594 919€ 121 560€ 83 300€ 165 399€ 1 440 479€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 2 750€ 0€ 1 850€ 1 850€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
8 500€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 836 042€ 1 884 723€ 2 182 210€ 1 858 574€ 1 262 310€ 393 798€ 306 709€ 467 157€ 1 763 083€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 4 421€
40
602
Tržby z predaja služieb
13 000€ 13 000€ 13 000€ 83 000€ 13 510€ 14 479€ 24 395€ 58 997€ 1 174€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 518€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 140 386€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
21 859€ 10 459€ 16 531€ 17 481€ 26 851€ 49 804€ 43 719€ 43 078€ 48 156€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€ 0€ 22€ 0€ 1€ 0€ 7 362€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
767€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1 500€ 22€ 16 098€ 0€ 2€ 2 093€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 500€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 200 000€ 265 552€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
186 220€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
3 492€ 5 193€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
11 346€ 10 596€ 11 796€ 12 546€ 11 685€ 7 878€ 11 212€ 7 972€ 7 787€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
251 198€ 260 339€ 308 654€ 1 360 165€ 189 733€ 226 034€ 159 030€ 210 230€ 159 859€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
728€ 441€ 2 660€ 155€ 3 323€ 32€ 324€ 386€ 562€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
42 507€ 38 819€ 32 695€ 12 396€ 15 109€ 10 835€ 31 245€ 12 398€ 23 777€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 379 269€ 1 351 972€ 1 811 228€ 184 920€ 725 814€ 116 851€ 61 582€ 176 132€ 1 524 783€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 862 794€ 1 878 624€ 2 201 758€ 1 872 163€ 1 251 621€ 446 432€ 331 509€ 509 196€ 1 775 554€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
26 752€ -6 099€ 19 548€ 13 589€ -10 689€ 52 634€ 24 800€ 42 039€ 12 470€
76
591
Daň z príjmov
778€ 2 380€ 3 422€ 5 045€ 7 599€ 7 134€ 10 879€ 6 902€ 7 648€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
25 974€ -8 480€ 16 126€ 8 544€ -18 288€ 45 500€ 13 921€ 35 137€ 4 823€