Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia EKOPOLIS

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
27 157€ 11 883€ 23 473€ 19 240€ 17 164€ 15 925€
02
502
Spotreba energie
3 033€ 3 378€ 3 637€ 5 589€ 4 575€ 5 297€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
6 088€ 124€ 1 444€ 1 413€ 531€ 8 941€
05
512
Cestovné
2 531€ 10 835€ 12 415€ 6 890€ 5 904€ 9 126€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 28€ 0€ 105€ 76€ 66€
07
518
Ostatné služby
214 948€ 171 495€ 128 609€ 119 151€ 217 714€ 139 214€
08
521
Mzdové náklady
75 715€ 113 819€ 70 491€ 39 954€ 32 613€ 71 786€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
25 707€ 39 402€ 24 502€ 13 977€ 11 408€ 25 215€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
769€ 559€ 559€ 559€ 559€ 559€
15
538
Ostatné dane a poplatky
311€ 382€ 463€ 483€ 573€ 190€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 30€ 130€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
8€ 72€ 3€ 7€ 4€ 31 429€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 880€ 12 204€ 1 107€ 9 455€ 4 387€ 9 221€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 966€ 7 905€ 5 405€ 4 735€ 4 400€ 5 636€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
201 600€ 295 274€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 287 112€ 594 919€ 121 560€ 83 300€ 165 399€ 1 440 479€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
2 750€ 0€ 1 850€ 1 850€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 858 574€ 1 262 310€ 393 798€ 306 709€ 467 157€ 1 763 083€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 4 421€
40
602
Tržby z predaja služieb
83 000€ 13 510€ 14 479€ 24 395€ 58 997€ 1 174€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
17 481€ 26 851€ 49 804€ 43 719€ 43 078€ 48 156€
54
645
Kurzové zisky
0€ 22€ 0€ 1€ 0€ 7 362€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 500€ 22€ 16 098€ 0€ 2€ 2 093€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
200 000€ 265 552€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
12 546€ 11 685€ 7 878€ 11 212€ 7 972€ 7 787€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 360 165€ 189 733€ 226 034€ 159 030€ 210 230€ 159 859€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
155€ 3 323€ 32€ 324€ 386€ 562€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 396€ 15 109€ 10 835€ 31 245€ 12 398€ 23 777€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
184 920€ 725 814€ 116 851€ 61 582€ 176 132€ 1 524 783€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 872 163€ 1 251 621€ 446 432€ 331 509€ 509 196€ 1 775 554€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 589€ -10 689€ 52 634€ 24 800€ 42 039€ 12 470€
76
591
Daň z príjmov
5 045€ 7 599€ 7 134€ 10 879€ 6 902€ 7 648€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
8 544€ -18 288€ 45 500€ 13 921€ 35 137€ 4 823€