Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Kamence

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 926 517€ 1 889 554€ 1 781 119€ 1 728 420€ 1 665 973€ 1 653 643€ 1 670 962€ 1 675 057€ 1 542 535€ 1 360 502€ 1 139 721€ 960 228€ 980 138€ 827 683€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 582 469€ 1 611 877€ 1 611 360€ 1 596 166€ 1 525 390€ 1 547 952€ 1 572 808€ 1 581 737€ 1 460 660€ 1 254 664€ 1 024 102€ 845 886€ 851 385€ 697 582€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 582 469€ 1 611 877€ 1 611 360€ 1 596 166€ 1 525 390€ 1 547 952€ 1 572 808€ 1 581 737€ 1 460 660€ 1 254 664€ 1 024 102€ 845 886€ 851 385€ 697 582€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 37 664€ 17 664€ 17 664€ 17 664€ 17 664€ 17 664€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 527 424€ 1 555 463€ 1 548 591€ 1 525 353€ 1 459 936€ 1 485 172€ 1 501 159€ 1 510 832€ 1 168 469€ 1 184 913€ 752 616€ 767 531€ 781 657€ 623 378€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 377€ 15 746€ 17 036€ 22 285€ 18 940€ 13 216€ 19 036€ 30 237€ 37 153€ 49 082€ 47 516€ 56 597€ 44 691€ 6 041€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 795€ 5 845€ 8 895€ 11 945€ 0€ 0€ 1 088€ 3 578€ 6 068€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 827€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 004€ 3 004€ 8 068€ 8 068€ 3 004€ 3 004€ 3 004€ 3 004€ 217 374€ 3 004€ 206 307€ 3 004€ 3 794€ 43 603€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
343 945€ 277 510€ 169 749€ 132 149€ 140 488€ 105 616€ 97 723€ 93 065€ 81 339€ 105 183€ 114 951€ 113 604€ 127 843€ 129 693€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
43 464€ 88 179€ 21 307€ 14 084€ 14 661€ 16 693€ 12 734€ 7 000€ 7 303€ 5 657€ 5 124€ 3 855€ 5 451€ 7 527€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
43 464€ 88 179€ 21 307€ 14 084€ 14 661€ 16 693€ 12 734€ 7 000€ 7 303€ 5 657€ 5 124€ 3 855€ 5 451€ 7 527€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
24 665€ 25 772€ 13 782€ 13 474€ 3 874€ 2 492€ 2 829€ 3 399€ 6 016€ 8 287€ 26 684€ 24 983€ 16 987€ 16 608€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
14 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
13 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 145€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 504€ 1 211€ 3 310€ 0€ 1 001€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 360€ 13 782€ 13 474€ 3 874€ 2 492€ 2 829€ 3 233€ 4 941€ 4 977€ 26 684€ 23 982€ 16 987€ 16 463€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 360€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
1 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
275 816€ 163 559€ 134 660€ 104 591€ 121 954€ 86 431€ 82 159€ 82 666€ 68 021€ 91 239€ 83 143€ 84 766€ 105 405€ 105 558€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
13€ 351€ 15€ 15€ 24€ 34€ 9€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
275 816€ 163 559€ 134 660€ 104 591€ 121 954€ 86 431€ 82 159€ 82 653€ 67 670€ 91 224€ 83 128€ 84 742€ 105 371€ 105 549€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
102€ 167€ 10€ 105€ 95€ 75€ 431€ 255€ 536€ 655€ 668€ 739€ 910€ 408€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
102€ 167€ 10€ 105€ 95€ 75€ 431€ 255€ 536€ 655€ 668€ 739€ 910€ 408€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 926 517€ 1 889 554€ 1 781 119€ 1 728 420€ 1 665 973€ 1 653 643€ 1 670 962€ 1 675 057€ 1 542 535€ 1 360 502€ 1 139 721€ 960 228€ 980 138€ 827 683€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
128 635€ 103 498€ 2 769€ -1 178€ -4 498€ -1 957€ -6 748€ 837€ -36 228€ -33 510€ -49 351€ -29 387€ -27 953€ -28 475€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
128 635€ 103 498€ 2 769€ -1 178€ -4 498€ -1 957€ -6 748€ 837€ -36 228€ -33 510€ -49 351€ -29 387€ -27 953€ -28 475€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
97 086€ 2 769€ -1 178€ -7 632€ -1 961€ -7 317€ 126€ -35 381€ -33 618€ -49 681€ -29 472€ -27 953€ -28 475€ -31 021€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
31 549€ 100 729€ 3 947€ 6 455€ -2 537€ 5 360€ -6 874€ 36 219€ -2 610€ 16 171€ -19 879€ -1 435€ 523€ 2 546€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 750 077€ 1 746 912€ 1 752 098€ 1 699 372€ 1 637 864€ 1 622 168€ 1 643 516€ 1 647 558€ 1 547 733€ 1 361 820€ 1 169 394€ 973 734€ 991 445€ 843 803€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 32 988€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 32 988€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 555 925€ 1 588 463€ 1 600 720€ 1 581 520€ 1 498 762€ 1 519 117€ 1 543 549€ 1 560 413€ 1 436 697€ 1 233 830€ 1 034 711€ 856 705€ 857 039€ 704 842€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 014€ 13 782€ 13 474€ 3 874€ 2 492€ 2 829€ 3 233€ 4 941€ 8 287€ 26 684€ 24 983€ 16 987€ 16 463€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 555 455€ 1 587 449€ 1 585 138€ 1 568 046€ 1 494 888€ 1 516 625€ 1 540 720€ 1 557 181€ 1 431 756€ 1 225 543€ 1 008 027€ 831 721€ 840 052€ 688 379€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
470€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
534€ 4 275€ 1 250€ 2 013€ 1 038€ 4 045€ 1 788€ 248€ 158€ 837€ 217€ 1 537€ 3 832€ 2 327€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
534€ 4 275€ 1 250€ 2 013€ 1 038€ 4 045€ 1 788€ 248€ 158€ 837€ 217€ 1 537€ 3 832€ 2 327€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
193 618€ 154 173€ 150 128€ 115 839€ 138 065€ 99 006€ 98 180€ 86 896€ 95 781€ 110 970€ 120 159€ 99 628€ 114 046€ 103 645€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
8 808€ 2 652€ 20 131€ 18 099€ 20 162€ 15 567€ 18 402€ 5 113€ 29 541€ 23 498€ 40 877€ 18 221€ 18 042€ 3 477€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
19 096€ 9 585€ 13 379€ 20 864€ 40 653€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 25€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 981€ 2 128€ 2 626€ 1 817€ 3 779€ 2 304€ 1 861€ 1 363€ 1 524€ 1 289€ 1 526€ 1 257€ 1 105€ 1 079€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
94 390€ 77 077€ 67 888€ 51 755€ 54 552€ 46 352€ 42 926€ 43 516€ 39 033€ 39 654€ 37 471€ 37 880€ 41 955€ 34 360€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 688€ 2 753€ 2 601€ 7 770€ 2 534€ 2 480€ 0€ 2 460€ 2 332€ 2 078€ 53€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
64 865€ 52 357€ 45 890€ 34 670€ 41 482€ 29 528€ 28 341€ 29 366€ 23 141€ 24 506€ 25 285€ 23 651€ 25 701€ 20 894€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 508€ 11 759€ 10 123€ 6 189€ 8 863€ 4 301€ 3 808€ 4 505€ 2 541€ 2 926€ 2 956€ 2 882€ 4 302€ 3 130€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 378€ 5 449€ 3 471€ 709€ 1 455€ 954€ 307€ 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
47 805€ 39 145€ 26 252€ 30 225€ 32 608€ 33 432€ 34 194€ 26 662€ 31 030€ 32 191€ 19 678€ 15 882€ 16 645€ 12 355€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
47 805€ 39 145€ 26 252€ 30 225€ 32 608€ 33 432€ 34 194€ 26 662€ 31 010€ 32 191€ 19 678€ 15 882€ 16 645€ 12 355€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€