Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONTAL OK, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 501 245 € 1 481 381 € 1 479 266 € 1 292 069 € 1 250 554 € 1 107 736 € 1 237 238 € 1 375 662 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
107 940 € 49 030 € 52 705 € 32 385 € 31 499 € 24 632 € 35 871 € 21 965 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
79 232 € 2 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 631 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
4 446€ 2 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
28 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 708 € 46 130 € 52 705 € 32 385 € 31 499 € 24 632 € 35 871 € 21 334 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 801€ 38 636€ 37 888€ 10 379€ 15 397€ 22 286€ 29 175€ 9 477€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 907€ 7 494€ 14 817€ 22 006€ 16 102€ 2 346€ 6 696€ 11 857€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 388 278 € 1 428 241 € 1 421 612 € 1 253 174 € 1 209 056 € 1 068 752 € 1 199 878 € 1 347 370 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
792 689 € 871 041 € 881 139 € 789 905 € 752 749 € 687 234 € 770 674 € 702 259 €
035
B.I.1
Materiál
489 234€ 455 223€ 472 527€ 428 155€ 381 287€ 380 165€ 463 318€ 406 884€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
215 362€ 398 319€ 389 551€ 344 036€ 347 056€ 281 032€ 282 704€ 274 672€
037
B.I.3
Výrobky
70 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
17 322€ 17 499€ 19 061€ 17 714€ 24 406€ 26 037€ 24 652€ 20 703€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
299 981 € 435 798 € 330 570 € 279 199 € 233 278 € 255 385 € 301 240 € 389 161 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
261 759 € 435 655 € 296 428 € 262 611 € 222 779 € 249 377 € 257 483 € 371 589 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 257 483€ 371 589€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
261 759€ 435 655€ 296 428€ 262 611€ 222 779€ 249 377€ 0€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 934€ 32 984€ 15 431€ 9 316€ 4 860€ 42 589€ 12 183€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 288€ 143€ 1 158€ 1 157€ 1 183€ 1 148€ 1 168€ 5 389€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
295 608 € 121 402 € 209 903 € 184 070 € 223 029 € 126 133 € 127 964 € 255 950 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 243€ 812€ 1 424€ 1 666€ 2 122€ 3 281€ 4 305€ 6 641€
073
B.V.2.
Účty v bankách
294 365€ 120 590€ 208 479€ 182 404€ 220 907€ 122 852€ 123 659€ 249 309€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 027 € 4 110 € 4 949 € 6 510 € 9 999 € 14 352 € 1 489 € 6 327 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 110€ 4 949€ 6 510€ 9 999€ 14 352€ 1 489€ 6 327€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 501 245 € 1 481 381 € 1 479 266 € 1 292 069 € 1 250 554 € 1 107 736 € 1 237 238 € 1 375 662 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 316 294 € 1 232 995 € 1 247 789 € 1 100 448 € 1 060 293 € 1 009 629 € 1 096 641 € 1 170 890 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 221 € 21 221 € 21 221 € 21 220 € 21 221 € 21 221 € 21 221 € 21 221 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 221€ 21 221€ 21 221€ 21 220€ 21 221€ 21 221€ 21 221€ 21 221€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 178 574 € 1 046 924 € 1 037 738 € 1 005 758 € 955 213 € 1 037 824 € 1 035 539 € 1 041 189 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 178 574€ 1 046 924€ 1 120 348€ 1 088 368€ 1 037 823€ 1 037 824€ 1 035 539€ 1 041 189€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-82 610€ -82 610€ -82 610€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
83 299 € 131 650 € 155 636 € 40 276 € 50 665 € -82 610 € 6 687 € 75 286 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
184 951 € 248 386 € 231 477 € 191 621 € 190 261 € 98 107 € 140 597 € 204 856 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
572 € 1 386 € 1 834 € 2 459 € 3 139 € 2 498 € 1 774 € 891 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
572€ 1 386€ 1 834€ 2 459€ 3 139€ 2 498€ 1 774€ 891€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
164 182 € 215 497 € 193 545 € 156 155 € 159 127 € 67 137 € 106 857 € 170 867 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
105 547 € 131 436 € 100 004 € 100 592 € 97 017 € 12 853 € 49 762 € 112 915 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 49 762€ 112 915€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
105 547€ 131 436€ 100 004€ 100 592€ 97 017€ 12 853€ 0€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
351€ 1 143€ 1 443€ 1 422€ 2 294€ 2 211€ 2 141€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 704€ 24 626€ 33 638€ 29 257€ 28 480€ 27 553€ 27 318€ 26 057€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 032€ 38 183€ 23 225€ 18 978€ 19 606€ 19 098€ 19 963€ 23 118€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 899€ 20 901€ 35 535€ 5 885€ 12 602€ 5 339€ 4 776€ 6 636€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 0€ 0€ 2 827€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 197 € 31 503 € 36 098 € 33 007 € 27 995 € 28 472 € 31 966 € 33 098 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 197€ 31 503€ 36 098€ 33 007€ 27 995€ 28 472€ 31 966€ 33 098€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 € -84 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ -84€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€