Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 488 993 € 1 792 390 € 1 507 026 € 1 562 024 € 1 438 038 € 1 084 126 € 977 319 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
712 205 € 1 026 868 € 10 038 € 19 655 € 25 468 € 12 269 € 4 272 €
012
A.II.1
Pozemky
136 042€
013
A.II.2
Stavby
576 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 868€ 10 038€ 17 256€ 23 069€ 9 870€ 1 873€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 399€ 2 399€ 2 399€ 2 399€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 023 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
776 788 € 765 522 € 1 496 988 € 1 542 369 € 1 412 570 € 1 071 857 € 973 047 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
776 038€ 764 772€ 1 061 238€ 1 071 469€ 1 011 820€ 1 062 809€ 963 999€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 9 048€ 9 048€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
400 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 435 000€ 470 150€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
643 498 € 439 930 € 15 405 € 5 726 € 13 430 € 498 071 € 445 294 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
280 000 € 340 000 € 414 000 € 414 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
280 000€ 340 000€ 414 000€ 414 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
356 181 € 93 311 € 14 859 € 4 542 € 12 620 € 78 723 € 29 576 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 902€ 11 544€ 13 383€ 566€ 2 508€ 74 191€ 22 618€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 476€ 3 515€ 4 043€ 6 958€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
352 279€ 81 767€ 461€ 10 112€ 489€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 317 € 6 619 € 546 € 1 184 € 810 € 5 348 € 1 718 €
056
B.IV.1
Peniaze
32€ 86€ 95€ 63€ 64€ 65€ 84€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 285€ 6 533€ 451€ 1 121€ 746€ 5 283€ 1 634€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 925 € 19 872 € 43 752 € 22 151 € 13 866 € 11 785 € 22 033 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 154€ 22 151€ 13 866€ 11 785€ 22 033€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
925€ 1 872€ 10 598€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 000€ 18 000€ 32 000€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
931 472 € 892 835 € 1 110 891 € 1 126 805 € 1 104 274 € 1 213 766 € 1 069 915 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 €
069
A.I.1
Základné imanie
595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
173 982 € 162 716 € 421 535 € 438 887 € 415 947 € 530 934 € 394 949 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
104 887€ 104 887€ 67 240€ 74 361€ 111 069€ 261 537€ 224 362€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
69 095€ 57 829€ 354 295€ 364 526€ 304 878€ 269 397€ 170 587€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 680 € 7 638 € 7 440 € 6 619 € 6 338 € 5 825 € 4 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 680€ 7 638€ 7 440€ 6 619€ 6 338€ 5 825€ 4 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
112 507 € 85 695 € 82 047 € 67 724 € 80 446 € 70 826 € 51 824 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
112 507€ 85 695€ 82 047€ 67 724€ 80 446€ 70 826€ 51 824€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 207 944 € 1 359 120 € 451 699 € 459 503 € 357 467 € 376 780 € 374 731 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 205 € 667 € 534 € 532 € 370 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 205€ 667€ 534€ 532€ 370€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
477 658 € 558 602 € 436 058 € 441 777 € 345 125 € 318 538 € 334 596 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
91€ 44€ 25€ 118€ 130€ 164€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
477 658€ 558 511€ 230 551€ 236 289€ 139 544€ 112 945€ 128 969€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 471 € 5 881 € 15 107 € 17 194 € 11 972 € 57 244 € 36 201 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 188€ 2 633€ 12 202€ 15 070€ 6 975€ 54 819€ 31 765€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 321€ 926€ 852€ 727€ 901€ 912€ 382€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
750€ 492€ 493€ 437€ 529€ 553€ 224€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 212€ 1 817€ 1 560€ 960€ 3 567€ 960€ 3 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
998€ 3 934€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
721 610 € 793 970 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
721 610€ 793 970€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
237 € 3 593 € 3 593 € 3 593 € 3 436 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
237€ 3 593€ 3 593€ 3 593€ 3 356€