Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 060 814 € 2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 448 409 € 1 488 993 € 1 792 390 € 1 507 026 € 1 562 024 € 1 438 038 € 1 084 126 € 977 319 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
739 348 € 712 205 € 1 026 868 € 10 038 € 19 655 € 25 468 € 12 269 € 4 272 €
012
A.II.1
Pozemky
136 042€ 136 042€
013
A.II.2
Stavby
576 614€ 576 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 692€ 3 868€ 10 038€ 17 256€ 23 069€ 9 870€ 1 873€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 399€ 2 399€ 2 399€ 2 399€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 023 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
709 061 € 776 788 € 765 522 € 1 496 988 € 1 542 369 € 1 412 570 € 1 071 857 € 973 047 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
708 311€ 776 038€ 764 772€ 1 061 238€ 1 071 469€ 1 011 820€ 1 062 809€ 963 999€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 9 048€ 9 048€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
400 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 435 000€ 470 150€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
591 180 € 643 498 € 439 930 € 15 405 € 5 726 € 13 430 € 498 071 € 445 294 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 870 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
1 870€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
200 000 € 280 000 € 340 000 € 414 000 € 414 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
200 000€ 280 000€ 340 000€ 414 000€ 414 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
378 519 € 356 181 € 93 311 € 14 859 € 4 542 € 12 620 € 78 723 € 29 576 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 280€ 3 902€ 11 544€ 13 383€ 566€ 2 508€ 74 191€ 22 618€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 476€ 3 515€ 4 043€ 6 958€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
375 239€ 352 279€ 81 767€ 461€ 10 112€ 489€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
10 791 € 7 317 € 6 619 € 546 € 1 184 € 810 € 5 348 € 1 718 €
056
B.IV.1
Peniaze
99€ 32€ 86€ 95€ 63€ 64€ 65€ 84€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 692€ 7 285€ 6 533€ 451€ 1 121€ 746€ 5 283€ 1 634€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
21 225 € 6 925 € 19 872 € 43 752 € 22 151 € 13 866 € 11 785 € 22 033 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 154€ 22 151€ 13 866€ 11 785€ 22 033€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 225€ 925€ 1 872€ 10 598€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 000€ 18 000€ 32 000€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 060 814 € 2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
881 383 € 931 472 € 892 835 € 1 110 891 € 1 126 805 € 1 104 274 € 1 213 766 € 1 069 915 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 €
069
A.I.1
Základné imanie
595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
106 255 € 173 982 € 162 716 € 421 535 € 438 887 € 415 947 € 530 934 € 394 949 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
104 887€ 104 887€ 104 887€ 67 240€ 74 361€ 111 069€ 261 537€ 224 362€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
1 368€ 69 095€ 57 829€ 354 295€ 364 526€ 304 878€ 269 397€ 170 587€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 649 € 9 680 € 7 638 € 7 440 € 6 619 € 6 338 € 5 825 € 4 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 649€ 9 680€ 7 638€ 7 440€ 6 619€ 6 338€ 5 825€ 4 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
146 833 € 112 507 € 85 695 € 82 047 € 67 724 € 80 446 € 70 826 € 51 824 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
146 833€ 112 507€ 85 695€ 82 047€ 67 724€ 80 446€ 70 826€ 51 824€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
20 715 € 39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 177 958 € 1 207 944 € 1 359 120 € 451 699 € 459 503 € 357 467 € 376 780 € 374 731 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 205 € 667 € 534 € 532 € 370 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 205€ 667€ 534€ 532€ 370€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
513 272 € 477 658 € 558 602 € 436 058 € 441 777 € 345 125 € 318 538 € 334 596 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
91€ 44€ 25€ 118€ 130€ 164€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
513 272€ 477 658€ 558 511€ 230 551€ 236 289€ 139 544€ 112 945€ 128 969€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
15 436 € 7 471 € 5 881 € 15 107 € 17 194 € 11 972 € 57 244 € 36 201 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 287€ 3 188€ 2 633€ 12 202€ 15 070€ 6 975€ 54 819€ 31 765€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
737€ 1 321€ 926€ 852€ 727€ 901€ 912€ 382€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
356€ 750€ 492€ 493€ 437€ 529€ 553€ 224€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 056€ 2 212€ 1 817€ 1 560€ 960€ 3 567€ 960€ 3 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
998€ 3 934€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
649 250 € 721 610 € 793 970 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
649 250€ 721 610€ 793 970€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 473 € 237 € 3 593 € 3 593 € 3 593 € 3 436 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
93€ 80€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 380€ 237€ 3 593€ 3 593€ 3 593€ 3 356€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé