Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 488 993 € 1 792 390 € 1 507 026 € 1 562 024 € 1 438 038 € 1 084 126 € 977 319 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
712 205 € 1 026 868 € 10 038 € 19 655 € 25 468 € 12 269 € 4 272 €
012
A.II.1
Pozemky
136 042€
013
A.II.2
Stavby
576 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 868€ 10 038€ 17 256€ 23 069€ 9 870€ 1 873€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 399€ 2 399€ 2 399€ 2 399€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 023 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
776 788 € 765 522 € 1 496 988 € 1 542 369 € 1 412 570 € 1 071 857 € 973 047 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
776 038€ 764 772€ 1 061 238€ 1 071 469€ 1 011 820€ 1 062 809€ 963 999€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 9 048€ 9 048€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
400 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
435 000€ 470 150€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
643 498 € 439 930 € 15 405 € 5 726 € 13 430 € 498 071 € 445 294 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
280 000 € 340 000 € 414 000 € 414 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
280 000€ 340 000€ 414 000€ 414 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
356 181 € 93 311 € 14 859 € 4 542 € 12 620 € 78 723 € 29 576 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
3 902 € 11 544 € 13 383 € 566 € 2 508 € 74 191 € 22 618 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 902€ 11 544€ 13 383€ 566€ 2 508€ 74 191€ 22 618€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 476€ 3 515€ 4 043€ 6 958€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
352 279€ 81 767€ 461€ 10 112€ 489€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
7 317 € 6 619 € 546 € 1 184 € 810 € 5 348 € 1 718 €
072
B.V.1.
Peniaze
32€ 86€ 95€ 63€ 64€ 65€ 84€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 285€ 6 533€ 451€ 1 121€ 746€ 5 283€ 1 634€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
6 925 € 19 872 € 43 752 € 22 151 € 13 866 € 11 785 € 22 033 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 154€ 22 151€ 13 866€ 11 785€ 22 033€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
925€ 1 872€ 10 598€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 000€ 18 000€ 32 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
931 472 € 892 835 € 1 110 891 € 1 126 805 € 1 104 274 € 1 213 766 € 1 069 915 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 €
082
A.I.1
Základné imanie
595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
104 887€ 104 887€ 67 240€ 74 361€ 111 069€ 261 537€ 224 362€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 680 € 7 638 € 7 440 € 6 619 € 6 338 € 5 825 € 4 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 680€ 7 638€ 7 440€ 6 619€ 6 338€ 5 825€ 4 700€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
69 095 € 57 829 € 354 295 € 364 526 € 304 878 € 269 397 € 170 587 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
69 095€ 57 829€ 354 295€ 364 526€ 304 878€ 269 397€ 170 587€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
112 507 € 85 695 € 82 047 € 67 724 € 80 446 € 70 826 € 51 824 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
112 507€ 85 695€ 82 047€ 67 724€ 80 446€ 70 826€ 51 824€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 207 944 € 1 359 120 € 451 699 € 459 503 € 357 467 € 376 780 € 374 731 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
477 658 € 558 602 € 436 058 € 441 777 € 345 125 € 318 538 € 334 596 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
91€ 44€ 25€ 118€ 130€ 164€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
477 658€ 558 511€ 230 551€ 236 289€ 139 544€ 112 945€ 128 969€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
721 610€ 793 970€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
7 471 € 5 881 € 15 107 € 17 194 € 11 972 € 57 244 € 36 201 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
3 188 € 2 633 € 12 202 € 15 070 € 6 975 € 54 819 € 31 765 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 188€ 2 633€ 12 202€ 15 070€ 6 975€ 54 819€ 31 765€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 321€ 926€ 852€ 727€ 901€ 912€ 382€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
750€ 492€ 493€ 437€ 529€ 553€ 224€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 212€ 1 817€ 1 560€ 960€ 3 567€ 960€ 3 830€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 205 € 667 € 534 € 532 € 370 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 205€ 667€ 534€ 532€ 370€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
998€ 3 934€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
237 € 3 593 € 3 593 € 3 593 € 3 436 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
237€ 3 593€ 3 593€ 3 593€ 3 356€