Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 488 993 € 1 792 390 € 1 507 026 € 1 562 024 € 1 438 038 € 1 084 126 € 977 319 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
712 205 € 1 026 868 € 10 038 € 19 655 € 25 468 € 12 269 € 4 272 €
012
A.II.1
Pozemky
136 042€
013
A.II.2
Stavby
576 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 868€ 10 038€ 17 256€ 23 069€ 9 870€ 1 873€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 399€ 2 399€ 2 399€ 2 399€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 023 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
776 788 € 765 522 € 1 496 988 € 1 542 369 € 1 412 570 € 1 071 857 € 973 047 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
776 038€ 764 772€ 1 061 238€ 1 071 469€ 1 011 820€ 1 062 809€ 963 999€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 9 048€ 9 048€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
400 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
435 000€ 470 150€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
643 498 € 439 930 € 15 405 € 5 726 € 13 430 € 498 071 € 445 294 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
280 000 € 340 000 € 414 000 € 414 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
280 000€ 340 000€ 414 000€ 414 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
356 181 € 93 311 € 14 859 € 4 542 € 12 620 € 78 723 € 29 576 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 902 € 11 544 € 13 383 € 566 € 2 508 € 74 191 € 22 618 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 902€ 11 544€ 13 383€ 566€ 2 508€ 74 191€ 22 618€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 476€ 3 515€ 4 043€ 6 958€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
352 279€ 81 767€ 461€ 10 112€ 489€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 317 € 6 619 € 546 € 1 184 € 810 € 5 348 € 1 718 €
072
B.V.1.
Peniaze
32€ 86€ 95€ 63€ 64€ 65€ 84€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 285€ 6 533€ 451€ 1 121€ 746€ 5 283€ 1 634€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 925 € 19 872 € 43 752 € 22 151 € 13 866 € 11 785 € 22 033 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 154€ 22 151€ 13 866€ 11 785€ 22 033€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
925€ 1 872€ 10 598€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 000€ 18 000€ 32 000€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 139 416 € 2 252 192 € 1 566 183 € 1 589 901 € 1 465 334 € 1 593 982 € 1 444 646 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
931 472 € 892 835 € 1 110 891 € 1 126 805 € 1 104 274 € 1 213 766 € 1 069 915 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 € 595 931 €
082
A.I.1
Základné imanie
595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€ 595 931€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
104 887€ 104 887€ 67 240€ 74 361€ 111 069€ 261 537€ 224 362€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 680 € 7 638 € 7 440 € 6 619 € 6 338 € 5 825 € 4 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 680€ 7 638€ 7 440€ 6 619€ 6 338€ 5 825€ 4 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
69 095 € 57 829 € 354 295 € 364 526 € 304 878 € 269 397 € 170 587 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
69 095€ 57 829€ 354 295€ 364 526€ 304 878€ 269 397€ 170 587€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
112 507 € 85 695 € 82 047 € 67 724 € 80 446 € 70 826 € 51 824 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
112 507€ 85 695€ 82 047€ 67 724€ 80 446€ 70 826€ 51 824€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 207 944 € 1 359 120 € 451 699 € 459 503 € 357 467 € 376 780 € 374 731 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
477 658 € 558 602 € 436 058 € 441 777 € 345 125 € 318 538 € 334 596 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€ 205 463€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
91€ 44€ 25€ 118€ 130€ 164€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
477 658€ 558 511€ 230 551€ 236 289€ 139 544€ 112 945€ 128 969€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
721 610€ 793 970€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 471 € 5 881 € 15 107 € 17 194 € 11 972 € 57 244 € 36 201 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 188 € 2 633 € 12 202 € 15 070 € 6 975 € 54 819 € 31 765 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 188€ 2 633€ 12 202€ 15 070€ 6 975€ 54 819€ 31 765€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 321€ 926€ 852€ 727€ 901€ 912€ 382€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
750€ 492€ 493€ 437€ 529€ 553€ 224€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 212€ 1 817€ 1 560€ 960€ 3 567€ 960€ 3 830€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 205 € 667 € 534 € 532 € 370 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 205€ 667€ 534€ 532€ 370€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
998€ 3 934€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
237 € 3 593 € 3 593 € 3 593 € 3 436 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
237€ 3 593€ 3 593€ 3 593€ 3 356€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé