Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
184 089€ 108 081€ 181 986€ 133 162€ 239 023€ 272 743€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
184 089 € 196 741 € 108 081 € 101 507 € 181 986 € 133 162 € 205 672 € 250 341 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
175 604€ 148 545€ 88 388€ 92 242€ 113 252€ 126 724€ 132 920€ 139 184€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 756€ 58 390€ 66 225€ 105 579€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 485€ 48 196€ 15 937€ 9 265€ 10 344€ 6 438€ 6 527€ 5 578€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
134 759 € 127 384 € 105 306 € 110 409 € 168 177 € 127 657 € 211 384 € 231 431 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 576€ 11 673€ 2 976€ 11 423€ 8 080€ 7 380€ 5 832€ 8 082€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
69 666€ 73 161€ 73 186€ 69 779€ 121 184€ 93 476€ 130 361€ 125 324€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 177 € 23 258 € 18 641 € 18 017 € 17 344 € 19 533 € 11 943 € 11 521 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 006€ 16 049€ 12 660€ 12 306€ 11 967€ 13 420€ 7 991€ 7 488€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 967€ 5 706€ 4 034€ 3 929€ 4 153€ 4 648€ 2 839€ 2 487€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 204€ 1 503€ 1 947€ 1 782€ 1 224€ 1 465€ 1 113€ 1 546€
20
F.
Dane a poplatky
2 209€ 1 231€ 2 223€ 1 342€ 1 082€ 973€ 1 291€ 751€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 857€ 15 992€ 4 490€ 7 219€ 5 239€ 4 439€ 3 189€ 625€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 857€ 15 992€ 4 490€ 7 219€ 5 239€ 4 439€ 3 189€ 625€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 711€ 11 946€ 57 000€ 83 498€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 274€ 2 069€ 79€ 2 629€ 3 302€ 1 856€ 1 768€ 1 630€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
49 330 € 69 357 € 2 775 € -8 902 € 13 809 € 5 505 € -5 712 € 18 910 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
85 362 € 63 711 € 12 226 € 11 040 € -16 012 € 25 868 € -3 273 € 5 778 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
71 000 € 32 000 € 20 031 € 18 599 € 33 350 € 22 402 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
55 000 € 32 000 € 20 000 € 16 362 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
55 000€ 32 000€ 20 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
16 362€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 000 € 16 898 € 16 988 € 22 402 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16 000€ 16 898€ 16 988€ 22 402€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
31€ 1 701€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 153 € 29 025 € 32 920 € 18 200 € 15 236 € 17 492 € 16 428 € 18 801 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 749 € 28 630 € 22 423 € 17 862 € 14 931 € 17 182 € 16 112 € 18 375 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
23 749€ 28 630€ 22 423€ 17 862€ 14 931€ 17 182€ 16 112€ 18 375€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
404€ 395€ 10 497€ 338€ 305€ 310€ 316€ 426€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 153 € -29 025 € 38 080 € 13 800 € 4 795 € 1 107 € 16 922 € 3 601 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 177 € 40 332 € 40 855 € 4 898 € 18 604 € 6 612 € 11 210 € 22 511 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 462 € 960 € 960 € 960 € 1 000 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 462€ 960€ 960€ 960€ 1 000€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 715 € 39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €