Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
233 047€ 124 970€ 52 648€
02
502
Spotreba energie
23 674€ 23 852€ 14 651€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
26 606€ 27 725€ 12 404€
05
512
Cestovné
2 884€ 1 155€ 493€
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 956€ 7 467€ 3 125€
07
518
Ostatné služby
479 081€ 369 237€ 289 775€
08
521
Mzdové náklady
430 290€ 364 730€ 307 613€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
144 040€ 122 051€ 103 830€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12 946€ 10 021€ 12 208€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 697€ 3 697€ 3 779€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 010€ 1 091€ 1 408€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
106€
18
543
Odpísanie pohľadávky
76€
19
544
Úroky
0€ 7€
20
545
Kurzové straty
0€ 6€ 29€
21
546
Dary
3 726€
22
547
Osobitné náklady
43 843€ 2 362€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
11 412€ 5 998€ 9 404€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 832€ 76 115€ 70 033€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 906€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
1 080 610€ 898 260€ 331 407€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
28 500€ 39 000€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 800€ 2 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
82 055€ 79 105€ 68 701€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
151 138€ 73 300€ 26 400€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 846 347€ 2 233 018€ 1 346 926€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
10 515€ 7 000€ 9 500€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
16€ 23€ 16€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€
55
646
Prijaté dary
552€ 993€ 38 120€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
4 658€ 1 349€ 13 230€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 227€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
8 682€ 8 253€ 6 601€
64
656
Výnosy z použitia fondu
925 005€ 806 915€ 347 282€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
28 500€ 39 000€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
191 642€ 187 496€ 231 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
43 275€ 63 242€ 50 659€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 760€ 3 995€ 4 330€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
331 766€ 328 379€ 374 671€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
1 080 610€ 898 260€ 331 407€
73
691
Dotácie
2 935€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 628 981€ 2 344 906€ 1 465 128€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-217 366€ 111 887€ 118 202€
76
591
Daň z príjmov
1 927€ 1 118€ 4 972€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-219 294€ 110 769€ 113 230€