Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 216€ 200 298€ 240 214€ 185 738€ 203 845€ 210 091€ 236 549€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 328€ 166 508€ 185 391€ 135 896€ 147 130€ 154 094€ 164 623€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 328€ 166 508€ 185 391€ 134 568€ 145 802€ 152 766€ 163 295€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 54 060€ 54 060€ 54 060€ 54 060€ 54 060€ 54 060€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 97 470€ 108 354€ 77 651€ 86 520€ 95 389€ 104 258€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 2 149€ 2 857€ 5 222€ 3 317€ 4 977€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 13 649€ 19 499€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 328€ 1 328€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 888€ 33 766€ 54 735€ 49 820€ 56 609€ 55 722€ 71 352€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 2 371€ 4 509€ 5 668€ 6 890€ 6 661€ 31 463€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 2 371€ 4 509€ 5 668€ 6 890€ 6 661€ 31 463€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 4 567€ 4 682€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 4 567€ 4 682€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 886€ 7 473€ 10 201€ 3 877€ 4 731€ 3 596€ 785€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 886€ 7 473€ 10 201€ 3 877€ 4 731€ 3 596€ 785€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2€ 23 922€ 40 025€ 40 274€ 40 422€ 40 783€ 39 104€
087
2.
Ceniny (213)
2€ 496€ 12€ 32€ 31€ 25€ 36€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 23 426€ 40 013€ 40 243€ 40 390€ 40 758€ 39 068€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 24€ 88€ 22€ 106€ 275€ 575€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 24€ 88€ 22€ 106€ 275€ 575€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 216€ 200 298€ 240 214€ 185 738€ 203 845€ 210 091€ 236 549€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2€ -10 473€ -16 296€ -17 487€ -926€ -11 003€ 7 710€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2€ -10 473€ -16 296€ -17 487€ -926€ -11 003€ 7 710€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 106€ -16 590€ -17 324€ -5 493€ -11 003€ 7 710€ 13 663€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-2 104€ 6 117€ 1 029€ -11 994€ 10 077€ -18 713€ -5 954€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 886€ 208 006€ 254 039€ 200 915€ 202 617€ 214 490€ 224 011€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 18 568€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 18 568€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 886€ 172 653€ 194 264€ 138 445€ 150 533€ 156 362€ 164 080€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 886€ 7 473€ 10 201€ 3 877€ 4 731€ 3 596€ 785€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
165 180€ 184 063€ 134 568€ 145 802€ 152 766€ 163 295€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 2 281€ 2 730€ 4 294€ 4 082€ 3 532€ 3 056€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 281€ 2 730€ 4 294€ 4 082€ 3 532€ 3 056€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
0€ 23 838€ 43 663€ 46 161€ 37 398€ 43 877€ 38 306€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
35€ 5 746€ 4 888€ 1 792€ 5 550€ 2 171€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 162€ 162€ 162€ 585€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 108€ 7 314€ 1 060€ 5 592€ 2 834€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
12 912€ 610€ 831€ 547€ 311€ 899€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 698€ 19 611€ 18 801€ 19 466€ 19 378€ 18 520€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 760€ 12 570€ 12 089€ 12 504€ 11 406€ 11 422€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
434€ 2 018€ 2 076€ 1 867€ 1 479€ 1 875€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 328€ 2 765€ 2 471€ 2 310€ 2 154€ 6 604€ 4 829€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 328€ 2 765€ 2 471€ 2 310€ 2 154€ 6 604€ 4 829€