Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná strana

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
122 401€ 170 676€ 353 748€ 333 868€ 297 976€ 14 020€ 7 875€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
122 401€ 170 676€ 218 048€ 256 068€ 292 976€ 9 020€ 2 875€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
86 239€ 86 239€ 86 239€ 86 239€ 82 565€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
5 715€ 7 501€ 11 451€ 14 319€ 0€ 0€ 2 875€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
27 447€ 73 937€ 117 358€ 152 510€ 210 410€ 9 020€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 135 700€ 77 800€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 135 700€ 77 800€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
481 313€ 213 091€ 577 850€ 521 082€ 532 594€ 191 458€ 5 116€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 26€ 37€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 26€ 37€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
896€ 22 171€ 3 155€ 6 114€ 8 903€ 132 205€ 250€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
441€ 20 976€ 1 427€ 1 677€ 3 903€ 132 205€ 150€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
455€ 331€ 758€ 4 392€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 865€ 970€ 45€ 5 000€ 0€ 100€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
480 417€ 190 920€ 574 695€ 514 968€ 523 691€ 59 227€ 4 829€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 698€ 809€ 546€ 3 018€ 2 463€ 174€ 524€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
478 719€ 190 111€ 574 149€ 511 950€ 59 053€ 0€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 521 228€ 0€ 4 305€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 529€ 35 822€ 6 420€ 2 181€ 1 114€ 6 222€ 3 058€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
3 529€ 35 822€ 1 925€ 2 181€ 1 114€ 6 222€ 3 058€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 4 495€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
607 243€ 419 589€ 938 018€ 857 130€ 831 684€ 211 700€ 16 049€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
567 383€ 345 661€ 877 779€ 806 277€ 773 709€ -867 449€ -480 076€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€
063
 
Základné imanie (411)
38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€ 38 991€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
306 670€ 306 670€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
306 670€ 306 670€
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 767 286€ 734 718€ -906 440€ -519 067€ -548 288€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
221 723€ 0€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 373€ 29 221€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
39 860€ 73 928€ 60 238€ 50 853€ 57 975€ 1 079 149€ 496 125€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
15 346€ 15 182€ 14 442€ 11 343€ 14 108€ 10 132€ 9 463€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
3 633€ 3 633€ 4 695€ 4 695€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
11 713€ 11 549€ 9 747€ 6 648€ 14 108€ 10 132€ 9 463€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
6 887€ 12 810€ 1 731€ 2 380€ 1 901€ 1 289€ 1 055€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
544€ 309€ 1 731€ 2 380€ 1 901€ 1 289€ 1 055€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
6 343€ 12 501€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
17 627€ 45 936€ 44 066€ 37 131€ 41 966€ 60 978€ 324 878€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 130€ 24 216€ 30 800€ 26 285€ 22 433€ 50 792€ 8 054€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 060€ 5 845€ 5 524€ 5 413€ 8 509€ 4 109€ 3 232€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 067€ 7 436€ 3 338€ 3 327€ 7 901€ 2 218€ 1 658€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
1 169€ 8 440€ 4 364€ 2 106€ 2 806€ 832€ 437€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 201€ 0€ 40€ 0€ 318€ 3 027€ 311 497€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 1 006 750€ 160 729€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 160 729€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 1 006 750€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
607 243€ 419 589€ 938 018€ 857 130€ 831 684€ 211 700€ 16 049€