Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná strana

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
333 868 € 297 976 € 14 020 € 7 875 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
256 068 € 292 976 € 9 020 € 2 875 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
3 000 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
86 239 € 82 565 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
14 319 € 0 € 0 € 2 875 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
152 510 € 210 410 € 9 020 € 0 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
77 800 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
77 800 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
521 082 € 532 594 € 191 458 € 5 116 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0 € 26 € 37 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
0 € 26 € 37 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 114 € 8 903 € 132 205 € 250 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 677 € 3 903 € 132 205 € 150 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
4 392 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
45 € 5 000 € 0 € 100 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
514 968 € 523 691 € 59 227 € 4 829 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 018 € 2 463 € 174 € 524 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
511 950 € 59 053 € 0 €
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
0 € 521 228 € 0 € 4 305 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 181 € 1 114 € 6 222 € 3 058 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
2 181 € 1 114 € 6 222 € 3 058 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
857 130 € 831 684 € 211 700 € 16 049 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
806 277 € 773 709 € -867 449 € -480 076 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
38 991 € 38 991 € 38 991 € 38 991 €
063
 
Základné imanie
(411))
38 991 € 38 991 € 38 991 € 38 991 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
734 718 € -906 440 € -519 067 € -548 288 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
32 569 € 1 641 158 € -387 373 € 29 221 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
50 853 € 57 975 € 1 079 149 € 496 125 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
11 343 € 14 108 € 10 132 € 9 463 €
077
 
Ostatné rezervy
(459AÚ))
4 695 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
6 648 € 14 108 € 10 132 € 9 463 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 380 € 1 901 € 1 289 € 1 055 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 380 € 1 901 € 1 289 € 1 055 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
37 131 € 41 966 € 60 978 € 324 878 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
26 285 € 22 433 € 50 792 € 8 054 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
5 413 € 8 509 € 4 109 € 3 232 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
3 327 € 7 901 € 2 218 € 1 658 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
2 106 € 2 806 € 832 € 437 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0 € 318 € 3 027 € 311 497 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0 € 1 006 750 € 160 729 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
0 € 160 729 €
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
0 € 1 006 750 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
857 130 € 831 684 € 211 700 € 16 049 €