Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
338 470€ 359 001€ 379 601€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
338 470€ 359 001€ 379 601€
010
 
Pozemky
(031))
197 905€ 197 905€ 197 905€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
140 565€ 161 096€ 181 628€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 69€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
205 372€ 739 699€ 161 575€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 965€ 18 106€ 4 320€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 915€ 17 318€ 4 033€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0€ 788€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 287€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
49€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
203 407€ 721 593€ 157 255€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
16 602€ 20 225€ 21 216€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
186 805€ 701 367€ 136 039€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 251€ 2 894€ 2 064€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
4 251€ 2 894€ 2 064€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
548 093€ 1 101 594€ 543 240€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
478 469€ 388 028€ 520 795€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
121 228€ 121 228€ 121 228€
063
 
Základné imanie
(411))
121 228€ 121 228€ 121 228€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
64 897€ 64 897€ 64 897€
069
 
Rezervný fond
(421))
64 897€ 55 646€ 55 646€
071
 
Ostatné fondy
(427))
0€ 9 251€ 9 251€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
201 902€ 333 912€ 424 431€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
90 441€ -132 010€ -89 761€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
69 623€ 712 684€ 22 445€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
4 361€ 2 950€ 1 000€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
4 361€ 2 950€ 1 000€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
921€ 4 051€ 3 738€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
921€ 4 051€ 3 738€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
64 342€ 55 683€ 17 706€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
30 994€ 46 279€ 6 211€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
18 554€ 5 049€ 3 097€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
11 619€ 3 351€ 2 049€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
3 174€ 1 004€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 6 350€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 650 000€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
0€ 650 000€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 882€ 0€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 882€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
548 093€ 1 101 594€ 543 240€