Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
277 025€ 286 856€ 297 217€ 307 578€ 317 938€ 338 470€ 359 001€ 379 601€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
277 025€ 286 856€ 297 217€ 307 578€ 317 938€ 338 470€ 359 001€ 379 601€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
195 844€ 197 905€ 197 905€ 197 905€ 197 905€ 197 905€ 197 905€ 197 905€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
81 181€ 88 952€ 99 312€ 109 673€ 120 033€ 140 565€ 161 096€ 181 628€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 69€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
37 408€ 126 667€ 429 184€ 20 680€ 48 333€ 205 372€ 739 699€ 161 575€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
16€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
16€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
288€ 2 388€ 112 700€ 3 940€ 1 144€ 1 965€ 18 106€ 4 320€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
288€ 288€ 288€ 3 837€ 1 144€ 1 915€ 17 318€ 4 033€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 356€ 0€ 788€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 287€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 2 100€ 112 056€ 103€ 0€ 49€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
37 104€ 124 279€ 316 484€ 16 740€ 47 189€ 203 407€ 721 593€ 157 255€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 580€ 3 837€ 9 775€ 11 257€ 15 869€ 16 602€ 20 225€ 21 216€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
33 525€ 120 442€ 306 709€ 5 483€ 31 320€ 186 805€ 701 367€ 136 039€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
171€ 1 236€ 2 328€ 2 326€ 2 273€ 4 251€ 2 894€ 2 064€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
171€ 1 236€ 2 328€ 2 326€ 2 273€ 4 251€ 2 894€ 2 064€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
314 605€ 414 760€ 728 729€ 330 583€ 368 544€ 548 093€ 1 101 594€ 543 240€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
291 900€ 379 654€ 318 070€ 201 468€ 127 264€ 478 469€ 388 028€ 520 795€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€ 121 228€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 64 897€ 55 646€ 55 646€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 9 251€ 9 251€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
193 529€ 131 945€ 15 342€ -58 862€ 292 731€ 201 902€ 333 912€ 424 431€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-87 754€ 61 584€ 116 602€ 74 204€ -351 593€ 90 441€ -132 010€ -89 761€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
22 705€ 35 106€ 410 658€ 129 115€ 241 280€ 69 623€ 712 684€ 22 445€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 7 147€ 8 758€ 6 749€ 9 922€ 4 361€ 2 950€ 1 000€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
6 749€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 7 147€ 8 758€ 9 922€ 4 361€ 2 950€ 1 000€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 645€ 3 272€ 2 902€ 3 926€ 81 863€ 921€ 4 051€ 3 738€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 645€ 3 272€ 2 902€ 2 446€ 1 863€ 921€ 4 051€ 3 738€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 1 480€ 80 000€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
17 579€ 23 207€ 18 073€ 31 589€ 139 496€ 64 342€ 55 683€ 17 706€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 835€ 5 971€ 9 860€ 20 313€ 39 737€ 30 994€ 46 279€ 6 211€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
6 759€ 7 282€ 4 457€ 6 233€ 9 891€ 18 554€ 5 049€ 3 097€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 045€ 4 241€ 2 655€ 3 458€ 5 287€ 11 619€ 3 351€ 2 049€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 941€ 5 714€ 1 101€ 1 584€ 4 581€ 3 174€ 1 004€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 80 000€ 0€ 6 350€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
1 480€ 1 480€ 380 925€ 86 852€ 10 000€ 0€ 650 000€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 650 000€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
1 480€ 1 480€ 380 925€ 86 852€ 10 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 882€ 0€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 882€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
314 605€ 414 760€ 728 729€ 330 583€ 368 544€ 548 093€ 1 101 594€ 543 240€