Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
338 470 € 359 001 € 379 601 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
338 470 € 359 001 € 379 601 €
010
 
Pozemky
(031))
197 905 € 197 905 € 197 905 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
140 565 € 161 096 € 181 628 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0 € 69 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
205 372 € 739 699 € 161 575 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 965 € 18 106 € 4 320 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 915 € 17 318 € 4 033 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0 € 788 € 0 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 287 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
49 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
203 407 € 721 593 € 157 255 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
16 602 € 20 225 € 21 216 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
186 805 € 701 367 € 136 039 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 251 € 2 894 € 2 064 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
4 251 € 2 894 € 2 064 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
548 093 € 1 101 594 € 543 240 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
478 469 € 388 028 € 520 795 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
121 228 € 121 228 € 121 228 €
063
 
Základné imanie
(411))
121 228 € 121 228 € 121 228 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
64 897 € 64 897 € 64 897 €
069
 
Rezervný fond
(421))
64 897 € 55 646 € 55 646 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
0 € 9 251 € 9 251 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
201 902 € 333 912 € 424 431 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
90 441 € -132 010 € -89 761 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
69 623 € 712 684 € 22 445 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
4 361 € 2 950 € 1 000 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
4 361 € 2 950 € 1 000 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
921 € 4 051 € 3 738 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
921 € 4 051 € 3 738 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
64 342 € 55 683 € 17 706 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
30 994 € 46 279 € 6 211 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
18 554 € 5 049 € 3 097 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
11 619 € 3 351 € 2 049 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
3 174 € 1 004 € 0 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0 € 6 350 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0 € 650 000 € 0 €
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
0 € 650 000 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0 € 882 € 0 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 882 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
548 093 € 1 101 594 € 543 240 €