Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
183 103€ 52 092€ 39 844€ 29 649€ 80 517€ 597 012€ 98 248€ 122 463€ 31 333€ 26 198€ 33 794€ 26 373€ 36 381€
02
501
Spotreba materiálu
167 474€ 45 777€ 26 783€ 18 155€ 68 104€ 582 474€ 87 263€ 109 770€ 22 655€ 16 057€ 25 497€ 17 097€ 28 940€
03
502
Spotreba energie
15 629€ 6 315€ 13 061€ 11 494€ 12 414€ 14 538€ 10 986€ 12 693€ 8 678€ 10 141€ 8 297€ 9 276€ 7 441€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
437 191€ 170 027€ 124 469€ 86 125€ 120 577€ 763 065€ 3 240 062€ 3 256 863€ 47 829€ 58 969€ 80 651€ 62 440€ 97 574€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 164€ 6 056€ 2 956€ 2 567€ 12 506€ 11 600€ 10 306€ 7 865€ 16 089€ 1 809€ 3 313€ 3 594€ 5 141€
08
512
Cestovné
15 250€ 15 729€ 12 682€ 8 457€ 4 951€ 65 628€ 69 771€ 13 529€ 3 620€ 4 144€ 5 633€ 3 287€ 18 458€
09
513
Náklady na reprezentáciu
652€ 1 630€ 838€ 894€ 449€ 435€ 500€ 353€ 179€ 184€ 76€ 21€ 70€
10
518
Ostatné služby
413 124€ 146 612€ 107 992€ 74 207€ 102 672€ 685 402€ 3 159 485€ 3 235 116€ 27 941€ 52 831€ 71 629€ 55 538€ 73 905€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 510 091€ 1 676 491€ 1 182 007€ 1 148 426€ 866 882€ 3 049 330€ 2 331 263€ 1 497 924€ 679 331€ 583 961€ 645 856€ 602 906€ 669 419€
12
521
Mzdové náklady
3 264 286€ 1 206 104€ 819 858€ 829 799€ 612 961€ 2 238 327€ 1 708 025€ 1 086 944€ 488 157€ 427 413€ 472 708€ 437 181€ 508 473€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 114 509€ 406 991€ 284 135€ 276 684€ 209 270€ 753 896€ 573 640€ 368 346€ 165 078€ 137 001€ 149 823€ 143 307€ 141 198€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
24 644€ 374€ 1 284€ 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
106 652€ 63 022€ 76 731€ 41 213€ 44 652€ 57 107€ 49 598€ 42 634€ 26 096€ 19 547€ 23 325€ 22 417€ 19 749€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 898€ 6 135€ 6 411€ 7 542€ 4 448€ 3 433€ 3 522€ 4 542€ 2 524€ 611€ 717€ 643€ 473€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 910€ 4 080€ 4 080€ 4 080€ 2 982€ 2 982€ 2 982€ 2 982€ 2 071€ 263€ 263€ 263€ 264€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 988€ 2 055€ 2 330€ 3 462€ 1 466€ 451€ 540€ 1 560€ 453€ 347€ 454€ 379€ 209€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 694€ 365€ 7 461€ 1 082€ 215 440€ 99 750€ 375€ 334€ 250€ 183€ 14 491€ 5 465€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
900€ 1€ 125€ 375€ 84€ 0€ 0€ 0€ 4€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 739€ 363€ 7 336€ 1 082€ 215 440€ 99 750€ 250€ 250€ 183€ 14 491€ 5 461€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
31 162€ 30 348€ 30 234€ 31 496€ 31 795€ 35 892€ 54 865€ 119 986€ 88 572€ 40 278€ 40 697€ 45 295€ 46 590€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 162€ 30 348€ 30 234€ 31 496€ 31 795€ 35 892€ 54 865€ 51 888€ 53 060€ 15 825€ 18 210€ 24 311€ 23 574€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
68 098€ 35 512€ 24 453€ 22 486€ 20 985€ 23 016€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
68 098€ 35 512€ 24 453€ 22 486€ 20 985€ 23 016€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 200€ 2 065€ 2 074€ 1 899€ 1 646€ 10 401€ 1 826€ 2 230€ 1 747€ 1 717€ 1 901€ 3 264€ 3 099€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
5€ 18€ 147€ 7€ 7€ 1 003€ 1€ 44€ 4€ 5€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 195€ 2 047€ 1 926€ 1 892€ 1 639€ 9 398€ 1 826€ 2 229€ 1 703€ 1 713€ 1 897€ 3 263€ 3 099€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 178 340€ 1 937 523€ 1 392 499€ 1 306 219€ 1 321 306€ 4 558 884€ 5 729 786€ 5 004 383€ 851 671€ 711 983€ 803 799€ 755 412€ 859 001€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 574€ 21 152€ 14 957€ 15 375€ 15 047€ 12 311€ 12 511€ 7 132€ 6 246€ 4 382€ 7 517€ 5 207€ 10 945€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 574€ 21 152€ 14 957€ 15 375€ 15 047€ 12 311€ 12 511€ 7 132€ 6 246€ 4 382€ 7 517€ 5 207€ 10 945€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
428€ 629€ 97€ 5 127€ 3 519€ 9 193€ 23 219€ 25 002€ 336€ 31 087€ 20 119€ 20 088€ 34 600€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 89€ 0€ 3€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
428€ 629€ 97€ 5 127€ 3 519€ 9 193€ 23 219€ 25 002€ 336€ 30 998€ 20 119€ 20 085€ 34 600€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
49 075€ 42 222€ 21 015€ 21 345€ 18 853€ 23 016€ 22 354€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
49 075€ 42 222€ 21 015€ 21 345€ 18 853€ 23 016€ 22 354€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
49 075€ 42 222€ 21 015€ 21 345€ 18 853€ 23 016€ 22 354€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 166 451€ 1 916 707€ 1 347 969€ 1 263 480€ 1 138 488€ 4 952 119€ 5 444 070€ 4 809 749€ 711 806€ 658 172€ 763 775€ 720 280€ 791 964€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 123 993€ 1 886 520€ 1 307 667€ 1 216 851€ 1 108 364€ 4 919 753€ 5 394 415€ 4 763 071€ 663 956€ 642 368€ 745 564€ 696 767€ 701 330€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 898€ 18 712€ 18 695€ 19 986€ 20 279€ 22 550€ 38 411€ 35 432€ 36 604€ 5 385€ 7 010€ 11 760€ 11 258€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
13 722€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 400€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 636€ 11 768€ 16 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 838€ 9 839€ 9 839€ 9 839€ 9 845€ 9 816€ 11 244€ 11 246€ 11 246€ 10 419€ 11 200€ 11 753€ 11 975€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 183 475€ 1 938 487€ 1 363 023€ 1 283 982€ 1 157 054€ 4 973 623€ 5 528 874€ 4 884 120€ 739 407€ 714 986€ 810 263€ 768 592€ 859 862€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 135€ 964€ -29 476€ -22 237€ -164 252€ 414 740€ -200 912€ -120 263€ -112 263€ 3 003€ 6 464€ 13 180€ 861€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 135€ 964€ -29 476€ -22 237€ -164 252€ 414 740€ -200 912€ -120 263€ -112 263€ 3 003€ 6 464€ 13 180€ 861€